8 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30529

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


48 ADET SIEMENS AG B-80 MARKA HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI VE 8 ADET MERCEDES TOURİSMA OTOBÜSÜN BİRLİKTE SATIŞI YAPILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MERKEZ İLÇE SARAÇLAR MAHALLESİ, 934 ADA 18 PARSELDE KAYITLI 2.314,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN (ESKİ TURAŞ OTELİ) SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMLARI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Çankırı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 20/09/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat:10:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2    Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 212 866 70 00 / 0 212 871 15 31

2 - İşin Adı                                :  “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız

                                                     Bölümlerin Satışı”

3 -

4 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer           :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2

                                                     Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi ve Saati               :  20/09/2018 - 10:00

c) Evrak Teslimi İçin Son

    Tarih ve Saat                          :  19/09/2018 - 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

 

SIRA

ADA  PARSEL

KAT

NO

ODA SAYISI

BRÜT ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)

1

361/7

1.Bodrum

1

3+1

149,70

480.000,00 TL

14.400,00 TL

2

361/7

1.Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

5

361/7

1.N.Kat

9

3+1

155,25

500.000,00 TL

15.000,00 TL

6

361/7

1.N.Kat

11

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

7

361/7

2.N.Kat

14

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

8

361/7

2.N.Kat

16

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

9

361/7

3.N.Kat

17

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

10

361/7

3.N.Kat

19

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

11

361/7

4.N.Kat

22

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

12

361/7

4.N.Kat

24

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

13

361/7

5.N.Kat

25

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

14

361/7

5.N.Kat

27

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

15

361/7

6.N.Kat

30

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

16

361/7

6.N.Kat

32

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

17

361/7

7.N.Kat

35

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

18

361/7

8.N.Kat

38

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

19

361/7

9.N.Kat

43

5+2

270,25

850.000,00 TL

25.500,00 TL

 

5 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6’ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2   Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 19/09/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7532/1-1


48 ADET SIEMENS AG B-80 MARKA HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI VE 8 ADET MERCEDES TOURİSMA OTOBÜSÜN BİRLİKTE SATIŞI YAPILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız envanterine kayıtlı 48 adet SIEMENS AG B-80 Marka Hafif Raylı Sistem aracı ve 8 adet Mercedes Tourisma otobüsün birlikte satışı

Tahmin Edilen Bedel     :  185.600.000,00 TL

Geçici Teminat %3        :      5.568.000,00 TL

Yukarıdaki ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 18/09/2018 Salı günü saat 15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Ticaret Sicili Gazetesi

5

İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat, Mektubu veya Yatırıldığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat, Mektubu veya Yatırdığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir,

www.bursa.bel.tr

İlan olunur.

7570/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.061 m² yüzölçümlü,

2 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,

3 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.459 m² yüzölçümlü,

4 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.075 m² yüzölçümlü,

5 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.850 m² yüzölçümlü,

6 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.146 m² yüzölçümlü,

7 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 m² yüzölçümlü,

8 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 m² yüzölçümlü,

9 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111293 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200 m² yüzölçümlü,

10 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111476 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.094 m² yüzölçümlü,

11 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111478 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.424 m² yüzölçümlü,

12 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.383 m² yüzölçümlü,

13 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,

14 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.300 m² yüzölçümlü,

15 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.040 m² yüzölçümlü,

16 - Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.326 m² yüzölçümlü,

17 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43842 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 21.734,94 m² yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

26.06.2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi ve Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 07.09.2018 Cuma olarak belirlenen tarih, 19.10.2018 Cuma günü, saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır. 

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 30 Faks: (312) 585 81 94

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

7592/1/-1


MERKEZ İLÇE SARAÇLAR MAHALLESİ, 934 ADA 18 PARSELDE KAYITLI 2.314,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN

(ESKİ TURAŞ OTELİ) SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı, 2.314,00 m2 yüzölçümlü, vasfı; kargir eğitim binası ve arsası olan, bodrum+zemin+2 kat+çatı katlı 41 odası 1 toplantı salonu 1 kafeteryası, hamamı, saunası, asansörü ve kaloriferi bulunan (Eski Turaş Oteli) taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - İhale bedelinin %50’si peşin geri kalanın ise (1) birer aylık dönemlerde (5) beş eşit taksit halinde tahsil edilecektir.

3 - Bahse konu olan taşınmazın muhammen bedeli 4.850.000,00 TL olup, geçici teminatı 145.500,00 TL.

4 - İhale 25.09.2018 Salı günü saat 11.00’de Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

5 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi, (İkametgah)

b) 2018 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2018 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2018 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2018 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 24.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Genel Meclisi Binasındaki Encümen Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 - İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

7478/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Balabanlı Mahallesi, 606 nolu 144.000,00 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü (TCDD Poliklinik Binası yanı) Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 606 parselde bulunan taşınmaz için geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Hisse oranı

Parsel

Niteliği

Alan m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

Tam

606

Tarla

144.000,00

26.09.2018 - 10:30

26.09.2018 - 10:30

7533/1/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesi satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesin satışı için geçici teminat miktarı 50.000,00 (elli bin) TL olarak belirlenmiştir.

5 - Diğer hissenin sahibinin İhale konusu Tekirdağ İli, Ergene ilçesi, Velimeşe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesinin üzerinde şufa (önalım) hakkı bulunmaktadır. İsterse bu hakkı kullanabilecektir.

 

Ada

Pafta

Hisse oranı

Yüzölçümü

Niteliği

Durumu

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

725

1

1109/2400

2.256,11 m2

Arsa

 

26.09.2018 - 14:00

26.09.2018 - 14:00

7533/2/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67 m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Kat

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

A

1

3

Tam

5400/114167

Mesken

138

27.09.2018 - 10:30

27.09.2018 - 10:30

A

1

4

Tam

5400/114167

Mesken

138

27.09.2018 - 14:00

27.09.2018 - 14:00

7533/3/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 nolu 3,098.00 m2 alanı bulunan parselde kayıtlı, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 nolu 3,098.00 m2 alanı bulunan parselde kayıtlı, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satışı için geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeş bin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Ada

Pafta

Hisse oranı

Yüzölçümü

Niteliği

Durumu

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

725

1

664/67346

3,098.00 m2

Dükkan

Boş

03.10.2018 - 14:00

03.10.2018 - 14:00

7533/4/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2018/433368

1 - İdarenin

a) Adı                                  :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                 :  Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/ANKARA

Tel ve faks                           :  Tel (0312) 540 10 00    Faks (0312) 540 16 60

Elektronik posta adresi        :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Adı                                  :  Ilgın Kontrol Müdürlüğünün şehir içi, şehirlerarası dış görevleri bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların

                                               kontrol, denetleme işleri ve diğer işlerinde kullanılmak üzere yakıtı ve sürücüsü İdareye, diğer giderleri

                                               yükleniciye ait 1 (bir) adet arazi vitesli (4x4) binek aracın 2 yıllığına kiralanması işidir.

b) Yapılacağı yer                 :  TKİ Ilgın Kontrol Müdürlüğü Ilgın/KONYA

d) İşin Süresi                       :  Yüklenici aracını işe başlatmak için Ilgın Kontrol Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur ve Kontrol

                                               Müdürlüğünce teşkil edilecek araç, kabul komisyonu tarafından aracın istenilen özelliklerde olduğunun

                                               tespit edilmesi durumunda, yüklenicinin işe başlamasına izin verilir. İşin süresi işe başlama tarihinden

                                               itibaren 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin yapılacağı yer   :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12   06330 Yenimahalle Ankara (Zemin Kat İhale

                                               Komisyonu Toplantı Odası)

4 - İhale Tarih ve Saati        :  27.09.2018 14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve temini :

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda    No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli 30,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Şefliği Zemin Kat DZ-25 Nolu odaya verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

11 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR25 0001 5001 5800 7293 2940 80 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

7547/1-1


HİZMET ALIMLARI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Fabrika Temizlik İşi Hizmet Alımı) işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/433410

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 9 Kişi

                                                     - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi

                                                     - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi

                                                     - Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 30 Kişi

b) Yapılacağı yer                       :    Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 9 Kişi ile (± %20 toleranslı 70 gün)

                                                     - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi ile (± %20 toleranslı 70 gün)

                                                     - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı:15 Kişi ile (±%20 toleranslı 70 gün)

                                                     - Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 30 Kişi (±%20 toleranslı 70 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.09.2018, Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.2. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

7515/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2018 - 2019 Kampanya Dönemi Kazan dairesi tahmil - tahliye ve temizlik işi hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/425197

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148    UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2018 - 2019 Kampanya Döneminde Kazan dairesi tahmil - tahliye ve temizlik işi, ±%20 toleranslı 115 gün,

                                                  sürecektir. İş, 24 saat kesintisiz olarak her vardiyada 6 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 18 kişi (±%20) ile

                                                  yapılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  19.09.2018 Çarşamba günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y. Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7555/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

Plan durumu

Tahmini bedeli

(TL)

Geçici teminat

bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kepez

Kütükçü

27451

1

15.676

Konut alanı (Yol

boyu ticaret alanı)

14.100.000

423.000

27/09/2018

15:00

2

Kepez

Kütükçü

27475

1

18.097

Konut alanı (İsteğe

bağlı ticaret alanı)

10.850.000

325.500

27/09/2018

15:20

3

Kepez

Kütükçü

27477

1

17.429

Konut alanı (İsteğe

bağlı ticaret alanı)

  9.600.000

288.000

27/09/2018

15:40

4

Kepez

Kütükçü

27522

2

14.708

Konut alanı (Yüksek

zemin ticaret alanı)

  9.560.000

286.800

27/09/2018

16:00

5

Kepez

Kepez

28876

6

13.595

Özel sağlık tesis alanı

19.680.000

590.400

27/09/2018

16:20

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.5 - Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.7 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.8 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.9 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11 - Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.12 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.13 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.14 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 27/09/2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

7479/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çankırı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İHALESİ YAPILACAK ARSA BİLGİLERİ:

Mahallesi

Ada/

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Emsal

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

(Muhammen Bedelin %3)

İhale Tarihi

ve Saati

Buğday

Pazarı

397/17

Arsa (Sosyal

Tesis Alanı)

3283.51

(m2)

1.50

2.659.643,10 TL. (İki milyon altı yüz elli dokuz bin altı yüz kırk üç lira on kuruş)

79.789,29 TL. (Yetmiş dokuz bin yedi yüz seksen dokuz lira yirmi dokuz kuruş)

24.09.2018 günü

Saat: 14.15

 

1 - İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2 - Şartname ve tüm ekleri 09.30-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL (ikiyüzelli) karşılığında satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.

ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

j) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair makbuz,

k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi,

l) Adli Sicil Kaydı (İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin müdürü ile birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir şirket olması halinde bu şirketin ortakları için de sunulması zorunludur.) Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

4 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

7512/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra

No

Blok

No

Bölüm

No

Ada

Parsel

Bulunduğu Kat

Brüt Alan

Muhammen

Bedel

(TL+%8 KDV)

İhale

Günü

İhale

Saati

Dosya

Satış

Bedeli

Geçici

Teminatı

(TL)

1

A

1

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

150,84 m²

1.000.000,00

24/09/2018

09.30

1.000,00 TL

30.000,00

2

A

2

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

338,91 m²

2.250.000,00

24/09/2018

10.00

1.000,00 TL

67.500,00

3

A

5

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

140,15 m²

900.000,00

24/09/2018

10.30

1.000,00 TL

27.000,00

4

A

6

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

136,35 m²

900.000,00

24/09/2018

11.00

1.000,00 TL

27.000,00

5

A

7

5498/6

2. Kat (İşyeri)

470,96 m²

3.000.000,00

24/09/2018

11.30

1.000,00 TL

90.000,00

6

A

8

5498/6

2. Kat (İşyeri)

187,41 m²

1.250.000,00

24/09/2018

12.00

1.000,00 TL

37.500,00

7

A

9

5498/6

2. Kat (İşyeri)

88,00 m²

750.000,00

24/09/2018

13.30

1.000,00 TL

22.500,00

8

B

1

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

167,79 m²

1.100.000,00

24/09/2018

14.00

1.000,00 TL

33.000,00

9

B

2

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

167,55 m²

1.100.000,00

24/09/2018

14.30

1.000,00 TL

33.000,00

10

B

3

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

167,34 m²

1.100.000,00

24/09/2018

15.00

1.000,00 TL

33.000,00

11

B

4

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

167,55 m²

1.100.000,00

24/09/2018

15.30

1.000,00 TL

33.000,00

12

B

5

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

167,55 m²

1.100.000,00

24/09/2018

16.00

1.000,00 TL

33.000,00

13

B

6

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

165,65 m²

1.100.000,00

24/09/2018

16.30

1.000,00 TL

33.000,00

14

B

7

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,30 m²

950.000,00

24/09/2018

17.00

1.000,00 TL

28.500,00

15

B

8

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

950.000,00

25/09/2018

09.30

1.000,00 TL

28.500,00

16

B

9

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

950.000,00

25/09/2018

10.00

1.000,00 TL

28.500,00

17

B

10

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

950.000,00

25/09/2018

10.30

1.000,00 TL

28.500,00

18

B

11

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

950.000,00

25/09/2018

11.00

1.000,00 TL

28.500,00

19

B

12

5498/6

2. Kat (İşyeri)

101,00 m²

950.000,00

25/09/2018

11.30

1.000,00 TL

28.500,00

20

C

1

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

160,53 m²

950.000,00

25/09/2018

12.00

1.000,00 TL

28.500,00

21

C

2

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

157,08 m²

950.000,00

25/09/2018

13.30

1.000,00 TL

28.500,00

22

C

3

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

157,08 m²

950.000,00

25/09/2018

14.00

1.000,00 TL

28.500,00

23

C

4

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat

(Piyesli İşyeri)

160,53 m²

1.000.000,00

25/09/2018

14.30

1.000,00 TL

30.000,00

24

C

5

5498/6

2. Kat (İşyeri)

100,42 m²

1.000.000,00

25/09/2018

15.00

1.000,00 TL

30.000,00

25

C

6

5498/6

2. Kat (İşyeri)

98,26 m²

1.000.000,00

25/09/2018

15.30

1.000,00 TL

30.000,00

26

C

7

5498/6

2. Kat (İşyeri)

98,26 m²

1.000.000,00

25/09/2018

16.00

1.000,00 TL

30.000,00

27

C

8

5498/6

2. Kat (İşyeri)

100,42 m²

1.000.000,00

25/09/2018

16.30

1.000,00 TL

30.000,00

28

A

1

5498/7

2. Bod. Kat + 1.Bod.

Kat +Zem. Kat + 1.Kat

667,10 m²

2.600.000,00

25/09/2018

17.00

1.000,00 TL

78.000,00

29

A

2

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1 .Kat

(Piyesli İşyeri)

314,32 m²

1.700.000,00

26/09/2018

09.30

1.000,00 TL

51.000,00

30

A

3

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

303,30 m²

1.650.000,00

26/09/2018

10.00

1.000,00 TL

49.500,00

31

A

4

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

292,26 m²

1.600.000,00

26/09/2018

10.30

1.000,00 TL

48.000,00

32

A

5

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

288,78 m²

1.600.000,00

26/09/2018

11.00

1.000,00 TL

48.000,00

33

A

6

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

277,33 m²

1.550.000,00

26/09/2018

11.30

1.000,00 TL

46.500,00

34

A

7

5498/7

2. Bod. Kat + 1.Bod.

 Kat + Zem. Kat +

1.Kat

522,76 m²

1.950.000,00

26/09/2018

12.00

1.000,00 TL

58.500,00

35

A

8

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

247,54 m²

1.300.000,00

26/09/2018

13.30

1.000,00 TL

39.000,00

36

A

9

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

256,32 m²

1.300.000,00

26/09/2018

14.00

1.000,00 TL

39.000,00

37

A

10

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

245,82 m²

1.300.000,00

26/09/2018

14.30

1.000,00 TL

39.000,00

38

A

11

5498/7

2. Bod. Kat + 1.Bod.

Kat + Zem. Kat +

1.Kat

581,82 m²

1.950.000,00

26/09/2018

15.00

1.000,00 TL

58.500,00

39

A

12

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

202,80 m²

1.250.000,00

26/09/2018

15.30

1.000,00 TL

37.500,00

40

A

13

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

188,67 m²

1.150.000,00

26/09/2018

16.00

1.000,00 TL

34.500,00

41

A

14

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

172,14 m²

1.150.000,00

26/09/2018

16.30

1.000,00 TL

34.500,00

42

A

15

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

155,61 m²

1.100.000,00

26/09/2018

17.00

1.000,00 TL

33.000,00

43

A

16

5498/7

1. Bod. Kat + Zem.

Kat + 1. Kat

(Piyesli İşyeri)

142,32 m²

1.100.000,00

27/09/2018

09.30

1.000,00 TL

33.000,00

44

G

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

406,00 m²

2.750.000,00

27/09/2018

10.00

1.000,00 TL

82.500,00

45

H

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

748,04 m²

4.750.000,00

27/09/2018

10.30

1.000,00 TL

142.500,00

46

D

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

102,20 m²

950.000,00

27/09/2018

11.00

1.000,00 TL

28.500,00

47

E1

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

246,37 m²

2.250.000,00

27/09/2018

11.30

1.000,00 TL

67.500,00

48

E2

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

166,25 m²

1.500.000,00

27/09/2018

12.00

1.000,00 TL

45.000,00

49

F

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

138,70 m²

1.250.000,00

27/09/2018

13.30

1.000,00 TL

37.500,00

50

D

1

5498/8

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

463,19 m²

3.000.000,00

27/09/2018

14.00

1.000,00 TL

90.000,00

51

D

2

5498/8

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

452,98 m²

2.900.000,00

27/09/2018

14.30

1.000,00 TL

87.000,00

52

D

3

5498/8

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

559,31 m²

3.600.000,00

27/09/2018

15.00

1.000,00 TL

108.000,00

53

D

4

5498/8

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

466,67 m²

3.000.000,00

27/09/2018

15.30

1.000,00 TL

90.000,00

54

D

5

5498/8

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

658,21 m²

4.300.000,00

27/09/2018

16.00

1.000,00 TL

129.000,00

55

C

8

5498/7

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

877,63 m²

5.600.000,00

27/09/2018

16.30

1.000,00 TL

168.000,00

56

C

9

5498/7

1. Bodrum Kat

(İşyeri)

1132,66 m²

7.078.500,00

27/09/2018

17.00

1.000,00 TL

212.355,00

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir

5 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç girmek istedikleri satış ihalesinin günü, saatinden önce başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

7 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.

8 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı (%8 KDV dahil) ödenecektir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

7508/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye

Hissesi

İmar

Durumu

Tahmini Bedeli

KDV Dahil

Geçici

Teminat

Bedeli

Şartname

Bedeli

İhale Tarihi

ve Saati

Açıklamalar

1

Uzunbey

585

8

9.328.49

m²

TAM

Sanayi Alanı

Yençok=9.50mt

E:0.50

9.328.490.00 TL

279.854.70 TL

200,00 TL

20.09.2018

Saat: 10:10

 

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

 

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- İkametgah belgesi,

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz,

6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait),

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6- İhale şartname bedeline ait makbuz,

7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 19.09.2018 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

7541/1-1