6 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30527

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 17 ADET SES KAYIT CİHAZI ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Germencik Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İlçesi/Mahallesi                     :  Pozantı/Yenikonacık

Belediye Hissesi (m²)            :  Tam

Cadde/Sokak                         :  Yedigöz (Deligöz) Mevkii

Ada/Parsel                             :  D.H.T.A.

Cinsi                                      :  Doğal Su Kaynağı

Kapalı Alan                           :  50 m²'lik alan içerisinde kalan su kaynağı

Yüzölçümü (m²)                    :  50 m²

Bağımsız Bölüm No              : 

Niteliği                                  :  Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Tescil Dışı Alan

Sınırları                                 :  Planında

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin kiralanması “ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 285,000.00 TL (KDV Hariç) Muhammen Bedel üzerinden “Kapalı Teklif” usulü ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda 26.09.2018 tarihinde ve saat 10.00 da yapılacaktır.

2 - Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz üzerindeki doğal su kaynağı şişeleme suyu olarak kiraya verilecektir. Kullanılacak su miktarı 1,5 lt/sn olup, süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip Dokuz (9) yıldır.

3 - Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %3, tutarı 8.550,00 TL’dir.

4 - Kesin teminat bir yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı %6, tutarı 17.100,00 TL’dir.

5 - İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Kira Şartnamesini” ASKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale saatine kadar bedelsiz alabilirler.

6 - İhaleye katılabilmek için ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıdaki listede yazılı geçici teminat bedelini ihale saatinden önce ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya Vakıflar Bankası Ticari Şubesi TR15 0001 5001 5800 7265 6227 79 nolu ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması veya bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

7 - İsteklilerin ihale saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına kapalı zarf içerisinde ve ASKİ ihale yönetmeliğinde teklif zarflarının üzerinde bulunması gereken bilgiler ile birlikte teklif zarfında;

a) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

b) Ticaret Sanayi veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından alacakları kayıt belgesini vermesi

c) Noter tasdikli imza sirküleri vermesi

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

e) Geçici Teminat Belgesi

f) Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi

g) Gerçek veya tüzel kişiliğin söz konusu su kaynağının kapsadığı Pozantı İlçesi, Yenikonacık bölgesinde su arama ruhsatının ibraz edilmesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare veya komisyon sorumlu değildir.

8 - İhalenin onaylanmasına istinaden oluşacak yıllık kira bedeli ve %18 KDV’nin, %25’i peşin, geri kalan kısmı 3 eşit taksitte ödenecektir. Ödemeler Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin Vakıflar Bankası Adana Ticari Şubesi TR15 0001 5001 5800 7265 6227 79 nolu hesabına veya Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi veznelerine ödenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günü olmalıdır. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır. Kira sözleşmesinin imzalanmasına müteakip, kiracı aboneliklerini yaptırıp taşınmazı kullanmaya başlayabilir. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (Ceza ve Yasaklamalar ile ilgili hükümler hariç.) tabi olmayıp, ihale ASKİ İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

7332/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 17 ADET SES KAYIT CİHAZI ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                             :  2018/423048

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                     :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A

                                                                       35220   Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                      :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                          :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                                        :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı          :  İhale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17.09.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7402/1-1


1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1 Adet Bilgisayarlı Tomografi Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/09/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7517/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Germencik Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Köycivarı Mevkii, M19A11A3B Pafta, 542 Ada, 2 Parselde bulunan, mülkiyeti Germencik Belediyesi’ne ait arsadaki ve üzerindeki akaryakıt istasyonunun 19/09/2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi İşi’dir.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri (ihale dokümanı) Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresindeki Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale; Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No: 16 Germencik/AYDIN adresindeki Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Konferans Salonunda 19/09/2018 günü saat: 14:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 2.975.000,00-TL (İkimilyondokuzyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) olup; işin geçici teminatı, bu iş için belirlenen muhammen bedelin (2.975.000,00-TL) %3’ü olan 89.250,00-TL (Seksendokuzbinikiyüzelli Türk Lirası)’dir.

Ayrıca, belirlenen muhammen bedelin (2.975.000,00-TL) %3’ü oranında cayma bedeli 89.250,00-TL (Seksendokuzbinikiyüzelli Türk Lirası) alınacaktır.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

5.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.b) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak yatırılacaksa Germencik Belediye Başkanlığı Halk Bankası Germencik Şubesi “TR07 0001 2009 5400 0007 0000 02” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.

5.1.c) Cayma bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, cayma bedeli nakit olarak yatırılacaksa Germencik Belediye Başkanlığı Halk Bankası Germencik Şubesi “TR07 0001 2009 5400 0007 0000 02” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.

5.1.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya yetki belgesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

5.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.g) Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu (Emlak, ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Germencik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

5.1.h) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.

5.1.ı) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

Madde 6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 19/09/2018 tarihi, Saat 14:00’e kadar Germencik Belediye Başkanlığı’nın Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

İlan olunur.

7459/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet üst düzey beyin cerrahi ameliyat mikroskobu alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 19’uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                              :  2018/429123

1 - İdarenin

a) Adresi                                               :  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri

                                                                 Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü-

                                                                 12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                  :  Tel: 0 (344) 300 1064-65

c) Elektronik posta adresi                      :  arsproje@ksu.edu.tr

ç) Ön Yeterlilik ve İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                       :  - - -

2 - Ön Yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                     :  Tıbbi Cihaz, Üst Düzey Beyin Cerrahi Ameliyat Mikroskobu, 1 Ad.

b) Teslim yeri/yerleri                             :  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi A.B.D.

c) Teslim tarihi                                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Ön Yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                   :  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri

                                                                 Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü,   

                                                                 12 Şubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri         :  Tarih: 21/09/2018 Saat: 14.00

4 - Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ön Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu ispatlayan belgeler,

4.3.2.İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

4.3.3. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4.3.4. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığını veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

4.3.5. İhale konusu işleri yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

4.3.6. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

4.3.7. İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

4.3.8. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek cihazın numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

4.3.9. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.3.10. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

4.3.11. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.12. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

a) Teklif edilen cihazın marka ve modeli ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri cihazın özelliklerini, teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri cihazın numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.3.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.3.14. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’de yer alan belgelerin her biri ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhale yerli isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön Yeterlilik dokümanı, 100,00- Türk Lirası ve ihale dokümanı 150,00- Türk Lirası karşılığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 0056 42 no.lu hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanı satın alanlar, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu yukarıda yer alan (arsproje@ksu.edu.tr) e-mail adresine ihale tarihinden en az 7 (Yedi) gün önce gönderecektir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. (ön yeterlik dokümanı satın alındığına dair belge;)

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki hükümlere göre yapılacaktır.

7430/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 08/08/2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1 - Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi, 533 ada, 10 parselde kayıtlı 4.762 m2,

2 - Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 parselde kayıtlı 64.134,59 m²,

3 - Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 parsel kayıtlı 8.185,34 m²,

yüzölçümlü taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 05/09/2018 Çarşamba günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 26/09/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 26/09/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 0 312 585 81 10       Faks: 0 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

7534/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetine Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartı ile öncelikli olarak toptan, toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı satışı için ihaleye çıkarılacaktır.

1 - İhale 20.09.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

b- İkametgâh Belgesi,

c- Teklif Mektubu,

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi,

f- Şartname Alındı Makbuzu,

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Alanı

(m2)

Belediye

Hissesi

H.Max

Emsal

Plan Amacı

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Saati

1

Mamak

İmrahor

52487/1

  50.225,58

Tam

Serbest

2,25

Konut+Ticaret

  72.827.091,00

2.184.812,73

14.00

2

Mamak

İmrahor

52488/1

  63.847,77

Tam

Serbest

2,25

Konut+Ticaret

  92.579.266,50

2.777.378,00

14.00

3

Mamak

İmrahor

52489/3

  31.218,22

Tam

Serbest

2,25

Konut+Ticaret

  45.266.419,00

1.357.992,57

14.00

TOPLAM

145.291,57

210.672.776,50

6.320.183,30

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7502/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil ilçesi, Taşlıca Mahallesi, parsel, 3162, 3676, 3677, 3678, 3824 ve 4187 de kayıtlı taşınmazların imar uygulaması sonucu oluşacak aşağıda geçici ada, parsel numaraları ile imar uygulaması sonucu m2 leri kesin olan, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

İlçe

Mahalle

Pafta

Geçici

Ada

Geçici

Parsel

Tapu

Alan

İmar

Durumu

Rayiç

Bedeli

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi ve

Saati

Şehitkamil

Taşlıca

-

101

1

243.033,13

m2

Küçük Sanayi

Alanı (E:1.00

Yençok:12.50m)

100,00.-

TL

24.303.313,00.-

TL

729.099,39.-

TL

19.09.2018 Çarşamba

günü, saat

16.00

(Son başvuru

tarihi

19.09.2018

Saat

12.00)

Şehitkamil

Taşlıca

-

104

1

243.193,35

m2

Küçük Sanayi Alanı (E:1.00

Yençok:12.50m)

100,00.-

TL

24.319.335,00.-

TL

729.580,05.-

TL

Şehitkâmil

Taşlıca

-

105

2

480.000,00

 m2

Küçük Sanayi

Alanı (E:1.00

Yençok:12.50m)

100,00.-

TL

48.000.000,00.-

TL

1.440.000,00.-

TL

Şehitkâmil

Taşlıca

-

108

1

391.676,07

m2

Küçük Sanayi

Alanı (E:1.00

Yençok:12.50m)

100,00.-

TL

39.167.607,00.-

TL

1.175.028,21.-

TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

İhale Komisyonu, ihalenin herhangi bir safhasında gerek gördüğü takdirde, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde ulaşmayan başvurular ve Telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

 Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

 

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7514/1-1