1 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30522

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Tuncay TUNCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17737, Oda Sicil No: 55038) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 12.06.2018 tarihli ve E.2018/879 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tuncay TUNCEL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 30.07.2018 tarihli ve 131859 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7390/1-1

—————

Lonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1120666, 1120675 ve 1120681 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Arbak CANOVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20091, Oda Sicil No: 3052),

Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 888758, 805305 ve 1189953 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şaban Murat YUMURTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9109, Oda Sicil No: 9976),

Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 888758, 867488 ve 805305 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Tüzün ÇEVİK (HAKTANIR)’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3653, Oda Sicil No: 15658),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 27.08.2018 tarihli ve 147132 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7391/1-1

—————

16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda “…07.07.2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete ilanı …”  ifadesinin çıkarılarak yerine “…27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ilanı …”  ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 17.08.2018 tarihli ve 145852 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7392/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 755206, 755213 ve 755219 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 09.12.2016 tarihli ve 29067 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, Merkez-94120 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 281 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin 18.05.2018 tarih ve E. 2018/176-K.2018/739 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idari işlemin Ege Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olan kısmı 17.08.2018 tarihli ve 145987 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7393/1-1

—————

İzmir İli, Bergama İlçesi, 640 ada, 16 parsel üzerindeki 938344 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 160531, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası: 1589) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 12.06.2018 tarihli ve E.2017/1653-K.2018/1262 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idari işlemin Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olan kısmı 16.08.2018 tarihli ve 144106 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7394/1-1

—————

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 13 pafta, 110 ada, 2 parsel üzerindeki 1280602 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret odası: Boğazlıyan, Ticaret Sicil No: 1443, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası:1319) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve E.2017/2779-K.2018/1622 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idari işlemin Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olan kısmı 16.08.2018 tarihli ve 144134 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7395/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç.

1

Mimarlık Tasarım alanında Doktora yapmış olup, Modernleşme ve Modernizm, Mekân İlişkileri ve Sinema ve Mimarlık alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak, sirkadyen döngü metabolik sendrom ve uyku apnesi konularında deneyimli, Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Prof.

1

Doçentliğini Ebelik veya Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doç.

1

Doçentliğini Ebelik veya Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ebelik/Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Ebelik ya da Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof.

1

Cerrahi hemşireliği veya çocuk hastalıkları hemşireliği veya hemşirelik esasları ve halk sağlığı hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doç.

1

Doçentliğini hemşirelik alanında almış olmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Periton diyalizi ile çalışmaları bulunmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak ve sosyal hizmet ya da sosyal hizmet alanlarına uygun bir programda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Prof.

1

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Doç.

1

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\4.png

7406/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğe,

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 - İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Hafta sonu veya resmi tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe başvuru yapması gerekmektedir. 15 inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Birim/Bölüm Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Profesör

Doçent

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM SANATLARI

1

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

HALK MÜZİĞİ

1

Halk müziği ile ilgili çalışması olmak.

7407/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ