1 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30522

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4000 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI, 600 ADET BARKOD OKUYUCU VE 100 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI TRAKTÖR ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MEYDAN, LABORATUVAR VE ANALİZ İŞ GÜCÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


29 (YİRMİDOKUZ) YIL SÜREYLE İRTİFAK HAKKI VERİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TUZLA AYDINLI MAHALLESİ GÜRPINAR CADDESİNDEKİ PARK ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4000 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI, 600 ADET BARKOD OKUYUCU VE 100 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI TRAKTÖR ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ihtiyacı 4000 adet Nokta vuruşlu Yazıcı, 600 adet Barkod Okuyucu ve 100 adet Nokta Vuruşlu Yazıcı Traktör Ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7426/1-1


MEYDAN, LABORATUVAR VE ANALİZ İŞ GÜCÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan, Laboratuvar ve Analiz İş Gücü Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                                      :  2018/425552

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası                 :  424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi                   :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                       :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                  :  4170 yevmiye iş gücü teminidir. (±%20 toleranslı:)        

                                                                9 kişi Meydan Pancar Yüzdürme,

                                                                18 kişi Laboratuvar,

                                                                24 kişi Analiz Hizmetleri Olmak Üzere Toplam 51 Kişi şeker üretimi kampanyası süresince çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                                 :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                        :  Şeker Üretim Kampanyası Dönemi, Tahmini 90 gün

                                                                (±% 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                                    :  13.09.2018 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar: Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

7403/1-1


29 (YİRMİDOKUZ) YIL SÜREYLE İRTİFAK HAKKI VERİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Cinsi

Hisse

İrtifak Hakkı Verilen

Alan-Yüzölçüm (m2)

İmarı

29 Yıllık Toplam Muhammen Bedel

(KDV Hariç) TL

Geçici Teminat (TL)

1

Seyhan

Kanalüstü

12278

3

Arsa

Tam

2.250,34

Akaryakıt LPG ve Servis istasyonu

alanı E:0.50 Y Ençok:7.00

7.540.000,00

226.200,00

 

1 - Belediyemizin mülkiyetinde bulunan yukarıda İlçesi, ada no, parsel no, yüzölçümü, cinsi, imar planı, tahmin bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreyle irtifak hakkı verilecektir.

2 - İhale 12/09/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

4 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümleri uygulanır.

5 - İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

6 - İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Adli Sicil kaydı,

c) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. (noter tasdikli)

d) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

e) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

g) Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından ve ASKİ’den alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi

ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.

ı) İhaleye teklif verenlerin 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,

i) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

j) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

k) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B) Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

a) Yetki belgesi

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2018 yılı içinde alınmış) belge,

ç) Tüzel kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri

d) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

e) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

f) Ayrıca, (6.A.ç, 6.A.e, 6.A.g, 6.A.ğ, 6.A.ı ve 6.A.k) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

7 - İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 2. Saat öncesine (12,00’ye) kadar usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif zarfını sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Büyükşehir Belediyesinin Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesindeki bulunan hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına (Encümen Müdürlüğü) vermeleri şarttır. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Kapalı Teklif Usulü ihalesine teklif zarfını veren gerçek ve tüzel kişiler ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

8 - İhale ile ilgili şartnameler Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.

9 - İhale bedeli 29 yıllık toplam bedel olacak ve KDV ile birlikte peşin alınacaktır.

10 - İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

11 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7336/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Muratpaşa ilçesi Çaybaşı mahallesi 12672 ada 6 parsel nolu 9.592,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan aşağıda belirtilen 2 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

Bağımsız Bölüm No

Arsa Payı

Katı

Kullanım Alanı (m2)

Cinsi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

  7

188612/2230534

1. bodrum

1.930,80

İş yeri

8.900.000,00

267.000,00

19/09/2018

14:00

2

76

  42430/2230534

Zemin+Asma Kat

   424,30

İş yeri

2.140.000,00

  64.200,00

19/09/2018

14:30

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1. Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.5. Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.7. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.9. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11. Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.12. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.13. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 19/09/2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

7226/1-1


TUZLA AYDINLI MAHALLESİ GÜRPINAR CADDESİNDEKİ PARK ALANINDA PARK ALANI TESİSİ İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi, Gürpınar Caddesi üzerinde Belediyemiz Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan Park Alanında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iş bu ihale şartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun olarak Park Alanı Tesisi yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 25.09.2018 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00-(İkibinbeşyüz) ¨ bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 24.000,00- (Yirmidörtbin) ¨ + KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 393,936.00 – (Üçyüzdoksanüçbindokuzyüzotuzaltı) ¨ + KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 7200,00- (Yedibinikiyüz) ¨’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

D. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi adına vekaleten katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,

H. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

İ. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g Maddesi uyarınca 50 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usulle yapılır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 -ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 393,936.00 - (Üçyüzdoksanüçbin dokuzyüzotuzaltı) ¨ + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

DÖNEM/YILLAR

YILLIK İŞLETME BEDELİ

TOPLAM SÜRE (YIL)

TOPLAM İŞLETME BEDELİ

YILLIK HESAP DEĞERLERİ

1. ve 2. yıllar arası (2. Yıl dahil)

24.000.00 ¨ + KDV

2

48,000.00 ¨ + KDV

0.0609236018

3. yıl ila 4.yıl arası (4. Yıl dahil)

30.000.00 ¨ + KDV

2

60,000.00 ¨ + KDV

0.0761545023

5.yıl-6. yıl arası (6. Yıl dahil)

37.500.00 ¨ + KDV

2

75,000.00 ¨ + KDV

0.0951931278

7.yıl-8 yıl arası (8.yıl dahil)

46.872.00 ¨ + KDV

2

93,744.00 ¨ + KDV

0.1189837943

9. yıl ila 10. Yıl arası (10. Yıl dahil)

58.596.00 ¨ + KDV

2

117,192.00 ¨ + KDV

0.1487449738

 

TOPLAM

10

393,936.00 ¨ + KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.

7385/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.09.2018 Cuma günü Saat 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Yüzölçümü

Hisse

Adresi

İmar Durumu

Kullanımı

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

8382

10

Tepeören

5749,78 m²

Tam

Tepeören Mahallesi Temel Sokak

Konut

Boş

3.162.379,00 ¨

94.871,37 ¨

14.09.2018

14:00

Kapalı Teklif

2

345

Aydınlı

8.400.00 m2

Tam

Aydınlı Mahallesi Bakır Sokak

Konut

Boş

5.880.000,00 ¨

176.400,00 ¨

14.09.2018

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8.maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

 

Şirketlerin;

a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,

c) Ticaret odası belgesi,

d) Geçici teminat.

 

Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.

 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7384/1-1