31 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30521

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Nilüfer Test Yapı Malzemeleri Deney Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Bağlarbaşı Mah. 1. Çilek Sk. No: 30/1 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 01.10.2015 tarih ve 504/5 sayılı kararı ile verilen 519 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 17.07.2018 tarih ve 553/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 17.08.2018 tarih ve 146440 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7362/1/1-1

—————

Geolab Laboratuvar Jeoteknik Ölçümleme Müh. Tic. Ltd. Şti.’nin Macun Mah. Batı Bulvarı Atb İş Merkezi No: 208 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 09.02.2016 tarih ve 510/5 sayılı kararı ile verilen 535 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun) 17.07.2018 tarih ve 553/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 17.08.2018 tarih ve 146440 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7362/2/1-1


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Termodinamik

Profesör

1

1

Isı pompasının konutsal ısıtma ve gıda alanında uygulamaları ile iki fazlı akış problemleri konularında çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi bitkilerin invitro kültür protokollerinin geliştirilmesi, sekonder metabolitlerinin ve biyolojik aktivitelerinin tespiti üzerine çalışmaları olmak

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

Tarımsal Biyoteknoloji alanında Doçentliğini almış olmak, Tahıllar ve baklagillerde moleküler çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Doçent

1

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahında Doçentliğini almış olmak. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği ile capsaicin konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

İmparatorAugustus dönemi Roma devlet ve eyalet yönetimi ve küçük asya eyaleti konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olup, heyelan duyarlılık haritaları üretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Öğr.

Üyesi

5

1

Beyin tümörleri ve epilepsi, mikrovasküler anastomoz ve fiber diseksiyon konularında çalışmaları olmak. Parkinson, epilepsi ve diğer hareket hastalıkları konusunda cerrahi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Polikistik över sendromu, prostat kanseri ve antioksidan enzim kodlayan genler ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Diyaliz hastalarında atrial elektromekanik ileti zamanı ve idyopatik soğuk aglütinin hastalığı hakkında çalışmaları olmak

7325/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İşletme Fakültesi

HAVACILIK YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Havacılık ekonomisi, havacılık finansı alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.

HAVACILIK YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. Panel veri ekonometrisi, uygulamalı ekonometri alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.

ULUSLARARASI TICARET BÖLÜMÜ (%30 İNGILIZCE)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Uluslararası Ticaret bölümünde yapmış olmak. İhracat Kredi Sigortası alanında yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

GENEL KAMU HUKUKU

Prof. Dr.

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, lisans düzeyinde Genel Kamu Hukuku alanında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

MİLLETLERARASI HUKUK

Prof. Dr.

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, lisans düzeyinde Milletlerarası Hukuk alanında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKU

Dr. Öğr. Üyesi

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak, lisans düzeyinde Medeni Usul ve İcra - İflas Hukuku alanında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

Prof. Dr.

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, bu alanda lisans ve lisansüstü düzeyinde en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

MEDENİ HUKUK

Prof. Dr.

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak, lisans düzeyinde Medeni Hukuk alanında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Prof. Dr.

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak, lisans düzeyinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

TİCARET HUKUKU

Prof. Dr.

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel Hukuk alanında Doktora yapmış olmak, Deniz Ticaret Hukuku ve/veya Sigorta Hukuku ve şirketler hukuku alanlarında yayın yapmış olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

ANAYASA HUKUKU

Dr. Öğr. Üyesi

1

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, Doktora tez konusunun Anayasa Hukuku ile ilgili olması, lisans düzeyinde Anayasa Hukuku alanında en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, Fakültemizin yayın kapasitesini arttırıcı bilimsel yayın sahibi olmak.)

 

 

 

 

İletişim Fakültesi

GÖRSEL İLETIŞIM TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi

1

(Radyo TV Sinema Bölümü mezunu olmak; Yüksek Lisans ve Doktorasını Sinema alanında yapmış olmak; Türk Sineması ve/veya Senaryo alanlarında çalışma yapmış olmak; Sinema TV sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.)

7379/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Açıklama

Hukuk Fakültesi

 

 

1

 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında doçentlik yazılı ve sözlü sınavını başarıyla vermiş olmak. İyi derecede Almanca bilmek. En az 3 yıl bir üniversitede ders deneyimi bulunmak.

İşletme Fakültesi

Ekonomi

 

 

1

Doktorasını İşletme disiplini altında Ekonomi alanında yapmış olmak. Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası konularında uzmanlaşmış olmak.

İşletme Fakültesi

Ekonomi

 

 

1

Doktorasını İşletme disiplini altında Ekonomi alanında yapmış olmak, AB Teşkilatı, AB’nin Ekonomik Yapısı, Ekonomi Hukuku, Brexit Süreci ve Karşılaştırmalı Rekabet Hukuku konularında uzmanlaşmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

 

1

Mimarlık lisans mezunu,  mimari koruma konusunda yurtdışında bir üniversiteden doktora mezunu olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Sosyal Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak; tercihen sosyal psikolojinin uygulamalı alanlarında araştırmalar yapmak; yayın ve proje alanında yetkinliğini kanıtlamış olmak; ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmek

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Gelişim Psikolojisi alanında doktorasını tamamlamış olmak; tercihen erken çocukluk üzerine çalışıyor olmak; yayın ve proje alanında yetkinliğini kanıtlamış olmak; İstatistik ve Araştırma Yöntemleri derslerini verebilecek olmak; ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmek

7382/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\bbb_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\bbb_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\bbb_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\bbb_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\31-08-2018 CUMA\7364.jpg