18 Ağustos 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30513

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi personeli iken 15.12.2016 tarihinden itibaren 657 sayılı DMK'nın 94. maddesi gereğince müstafi sayılan Kadir Üzüm'ün 02.12.2016, 05.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 17.12.2016, 18.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016, 28.12.2016, 29.12.2016, 30.12.2016, 02.01.2017 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak görev yerine gelmeyerek "Özürsüz olarak bir yılda 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.07.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2018/69 sayılı karar ile reddedilmiştir.

Tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgili hakkındaki karar ilanen tebliğ olunur.

7199/1-1

—————

19.04.2015 tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, çerçeve yönetmelik olan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne aykırı olarak düzenlendiği iddiası üzerine Kurulumuz talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan soruşturma raporunda; Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve çerçeve yönetmelik olan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne aykırı şekilde kabulüne sebep olan ve hem o dönemde eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı, hem de söz konusu yönetmelik taslağını kabul eden Üniversite Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı olan Prof. Dr. Cengiz Bekir Demirel'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-a maddesinde belirtilen “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak” disiplin fiili kapsamında "Kınama Cezası" ile cezalandırılması teklifi getirilmiş olup, bu teklif Yüksek Disiplin Kurulu'nun 09.11.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/181 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgili hakkındaki bu karar ile karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

7200/1-1

 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) kesimi işi kapsamında yapımı tamamlanan, Hüseyinli -Kömürlük Şile Bağlantı Yolu (KM: 0+700/10+254) kesiminin, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 18.08.2018 tarih ve saat: 00:01’de trafiğe açılacaktır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ve Görevli Şirketten izin almaları gerekmektedir.

7 - Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) kesimi işi kapsamında yapımı tamamlanan, Hüseyinli -Kömürlük Şile Bağlantı Yolu (KM:0+700/10+254) kesiminin, yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

8 - 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince ilan olunur.

7246/1-1

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2879 dosya no’lu TEK ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2423 dosya no’lu KARDEŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Isparta ilinde faaliyet gösteren 1472 dosya no’lu ISPARTA UZMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1117 dosya no’lu A.H.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 232 dosya no’lu SİGMA Yapı Denetim A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 16.08.2018 tarih ve 145330 sayılı Makam Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7234/1/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Bursa ilinde faaliyet gösteren 908 belge no’lu BURSA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2711 dosya no'lu MOMENTUM OVEO Yapı Denetim Ltd.Şti.;

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 861 belge no’lu IRMAK Yapı Denetim Ltd. Şti., 2098 dosya no'lu TAKIM Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 1454 dosya no'lu VERA Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1582 belge no’lu TURHANER Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1942 belge no’lu SAFRANBOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.;

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1588 belge no’lu İZYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 540 belge no’lu EMRE Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1615 belge no’lu TAMBAŞARI Yapı Denetim Ltd.Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 16.08.2018 tarih ve 145340 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7234/2/1-1

—————

Sakarya İlinde faaliyet gösteren 411 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Körfez Lab. Mimarlık Müh. İnş. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Senayi GEDİK(Kimya Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No:16508  Sicil No:6018) ve Cansel DARCAN(İnşaat Mühendisi, Sicil No:57701)  Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Körfez Lab. Mimarlık Müh. İnş. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı olan Samet GÜMÜŞ’ün üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.06.2018 tarih ve 552/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 13.08.2018 tarih ve 145058 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7233/1-1

—————

Aydın İlinde faaliyet gösteren 558 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Uzmanlab Yapı Laboratuvar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Zeki DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No: 3561  Sicil No: 25166) ve Mehtap TOPRAK(Teknik eleman)  Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Uzmanlab Yapı Laboratuvar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Ltd. Şti.’nin ortağı olan Barış ÇİÇEK’in üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 30.05.2018 tarih ve 551/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 15.08.2018 tarih ve 145063 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7232/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Döndü DEMİR KAMÇILAR (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 51156) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2017/3232 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 25.06.2018 tarihli ve E.2017/3232-K.2018/1602 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Döndü DEMİR KAMÇILAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 14.08.2018 tarihli ve 142800 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7231/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 13 ada, 15 parsel üzerindeki 1014076 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan davacı Fatma Nur ABACI (Mimar, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 26443) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2017/868 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.12.2017 tarihli ve E.2017/868-K.2017/3762 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fatma Nur ABACI hakkında tesis edilmiş olan sebebiyet kayıtları ile ilgili olan kısmı 14.08.2018 tarihli ve 143010 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7230/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 819797, 819804 ve 819809 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2016/1834, K.2018/465 sayılı ve 19.03.2018 tarihli ve E.2016/1833, K.2018/378 sayılı kararları ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 819797 ve 819809 YİBF nolu yapılara ilişkin uygulanan idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144163 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/1/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 819815, 819821 ve 819829 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2016/1832, K.2018/466 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 819815 YİBF nolu yapıya ilişkin uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144164 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/2/1-1

—————

Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 5641 ada, 18 parsel üzerindeki 1053486 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12652 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BATMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15130, Oda Sicil No: 10742), Sadi AKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18613, Oda Sicil No: 18982), Hilal ŞAHİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48736), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Oğuz BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144167 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/3/1-1

—————

Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, 101 ada, 17 parsel üzerindeki 1166445-572823 (Yapı Tektir) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16817 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd.Şti. ile, 22694 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2040 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Baki KARATEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7035, Oda Sicil No: 22493), Nilgün ÜSTKAN (TALAS) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6663, Oda Sicil No: 12395), Ruşen Sedat ÇELİK  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108524) ile Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yavuz YOLCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13703, Oda Sicil No: 28046), İnci YÜKSEL (KÖSE)’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7300, Oda Sicil No: 3999), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Fahri KURTULUŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7231, Oda Sicil No: 15931), Mehmet GÜNER  (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62555), Yaşar ALPAY  (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6273, Oda Sicil No: 2016) ve Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yavuz YOLCU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13703, Oda Sicil No: 28046) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144169 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1012185, 775799 ve 802483 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Aydın 1.İdare Mahkemesinin 12.04.2018 tarihli ve E.2017/363, K.2018/562 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 802483 YİBF nolu yapıya ilişkin uygulanan idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Söke, Ticaret Sicil No: 4904-Söke, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 859) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144171 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/5/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 997290, 1001794 ve 980373 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Fadime UZUNCA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.04.2018 tarihli ve E.2017/3442 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Fadime UZUNCA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19955, Oda Sicil No: 57837) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydından bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144173 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/6/1-1

—————

As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 54 pafta, 840 ada, 123 parsel üzerindeki 815947 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 520043 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 406 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları S.Münci ALP (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5207, Oda Sicil No: 5866), Ahmet KUL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1924, Oda Sicil No: 28541), Emir Beşir SURAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137), Mehmet KURTULUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6694, Oda Sicil No: 14061), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Emir Beşir SURAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144174 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/7/1-1

—————

Denizli Yapı Denetimi A.Ş.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1219272, 1219274 ve 1219275 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 18593, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 88), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Fatih MARDİNOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21162, Oda Sicil No: 37053) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144176 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/8/1-1

—————

Denizli Yapı Denetimi A.Ş.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1219269, 1219270 ve 1219271 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 18593, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 88), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Fatih MARDİNOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21162, Oda Sicil No: 37053)  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144178 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/9/1-1

—————

Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, G22A09D2A pafta, 15050 ada, 2 parsel üzerindeki 1242741 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 646819 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 769 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ertan SÜMER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14190, Oda Sicil No: 10293), Mehmet Akif DOKUZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5082, Oda Sicil No: 10446), Oğuz BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27507), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet BESLEKOĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16285), Mehmet Akif DOKUZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5082, Oda Sicil No: 10446) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144179 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/10/1-1

—————

Trak Yapı Denetimi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1038431, 952634 ve 1050297 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Trak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7138, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2032), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Trak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Okan SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665), Osman ÇİBİK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42744) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144181 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/11/1-1

—————

Trak Yapı Denetimi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1024418, 968761 ve 1265413 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7138, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2032), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Trak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Okan SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27801, Oda Sicil No: 78665), Osman ÇİBİK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42744) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144182 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/12/1-1

—————

Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, 455 ada, 45 parsel üzerindeki 1265413 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7138 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 2032 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Raif AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22184, Oda Sicil No: 15263), Ahmet Okan SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665), Şeref ERKENCİLER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:32191425478), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Okan SUBAŞI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144212 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/13/1-1

—————

Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Keşan İlçesi, 815 ada, 33 parsel üzerindeki 1214738 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5146 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 979 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhsin REYHANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6157, Oda Sicil No: 19758), Cevdet KETREZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8051, Oda Sicil No: 22060), Emine SÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89558), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail SİRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144214 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/14/1-1

—————

Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, 488 ada, 104 parsel üzerindeki 1147587 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4777 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1269 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail APTİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19367, Oda Sicil No: 8131), Hüseyin TURHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677), Rüştü KIRKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17858, Oda Sicil No: 10408), Koray ÖZDEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88259), Eren KÜMBET’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:16868461280), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144216 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/15/1-1

—————

Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, 488 ada, 104 parsel üzerindeki 1147606 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4777 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1269 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail APTİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19367, Oda Sicil No: 8131), Hüseyin TURHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677), Rüştü KIRKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17858, Oda Sicil No: 10408), Engin ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91932),  Erdi KAHYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93820), Enver SAĞIROĞLU (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:17369792330), Nefise TUĞLU’nun (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:64240200378), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144220 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/16/1-1

—————

İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Keşan İlçesi, 818 ada, 8 parsel üzerindeki 1255683 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5207 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 1975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet BİLİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24538, Oda Sicil No: 5403), Mustafa KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58605) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58605) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144222 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/17/1-1

—————

Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 19LIa-19LId pafta, 287 ada, 6 parsel üzerindeki 1464914 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6292 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tuğrul ATAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20390, Oda Sicil No: 14111), Mehmet Akif YILMAZKUL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12948), Nilüfer Deniz ERTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86850) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer Erdinç KOŞVAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 3387) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144225 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/18/1-1

—————

Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Malatya İli, Yeşilyurt  İlçesi, 5605 ada, 14 parsel üzerindeki 1314865 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;Merkez-14678 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1201 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alper  Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17684, Oda Sicil No: 19307), İrfan ALPER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19266, Oda Sicil No: 52078), Seda HANCI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58672) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İrfan ALPER’in(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19266, Oda Sicil No: 52078)  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144228 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/19/1-1

—————

Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680160 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3489 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ali Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817), Ali GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19328, Oda Sicil No: 8339), Mustafa BÜDÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84833) , Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları, Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15098, Oda Sicil No: 6504)  ve Ali Muhittin YÜRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144230 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/20/1-1

—————

Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680157 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3489 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ali Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817), Ali GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19328, Oda Sicil No: 8339), Mustafa BÜDÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84833) , Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları, Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15098, Oda Sicil No: 6504)  ve Ali Muhittin YÜRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144231 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/21/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Menteşe İlçesi, N20C08B1A pafta, 1158 ada, 27 parsel üzerindeki 697871 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrası (ç) ve (l) bentleri, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;  10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706), Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No: 25015), Raziye CANBAKAN (ERGENE) (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:64582074118), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri  Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları  Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No: 48459),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018  tarihli ve 144234 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/22/1-1

—————

Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 845936 (G Blok)- 845937 (H Blok) ve 1458129 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Adıyaman, Ticaret Sicil No:1052-Besni, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1191), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erdoğan ÇANKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72148), Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17404, Oda Sicil No:13725), Mustafa IŞIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17407, Oda Sicil No:21686) ve Mustafa CİGAL’in (Makine Mühendisi, Meslek Odası Sicil No:96491) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/23/1-1

—————

Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 845936, 845937 ve 1458129 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat KURT’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27630, Oda Sicil No: 77770), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144241 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur

7235/24/1-1

—————

Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kars İli, Merkez İlçesi, 293 ada, 239 parsel üzerindeki 1228416 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185, Oda Sicil No: 19986), İbrahim ARMAĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24889, Oda Sicil No: 26279) ve Kenan GÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101109) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali NAMLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15090, Oda Sicil No:17778), Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185,  Oda Sicil No:19986), Mesut COŞKUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16791, Oda Sicil No:22447), Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16790, Oda Sicil No:31326) ve Ahmet Kürşad ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16792, Oda Sicil No:50124) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144245 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/25/1-1

—————

Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kars İli, Merkez İlçesi, 475 ada, 128 parsel üzerindeki 1130544 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7058 Ticaret Sicil No ile Kars Ticaret Odasına kayıtlı 1395 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice AKPINAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19620, Oda Sicil No: 49488), Ayhan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99071) ve Mehmet KOÇER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19022, Oda Sicil No: 53915) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice AKPINAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19620, Oda Sicil No: 49488) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144246 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/26/1-1

—————

Tepekule Yapı Denetimi Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 684459, 684441 ve 651733 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Tepekule Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-122190, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 484) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tepekule Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Nejat ÇALLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2517, Oda Sicil No: 26948) ve Mehmet KOCAGÖZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1509, Oda Sicil No: 20553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144242 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/27/1-1

—————

Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 2227 ada, 6 parsel üzerindeki 1189953 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7622 Ticaret Sicil No ile Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı 2053 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şaban Murat YUMURTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9109, Oda Sicil No: 9976), Sema TUNÇEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24632, Oda Sicil No: 35438) ve Hakan DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105028) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Necmeddin ESENLİK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3349, Oda Sicil No: 31820) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144248 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/28/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 832707, 832232 ve 831980 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Siirt, Ticaret Sicil No: Merkez-3241, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1072), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) ve Ömer SAKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24626, Oda Sicil No: 72131) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/29/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 835994, 835762 ve 833054 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Siirt, Ticaret Sicil No: Merkez-3241, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1072), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) ve Ömer SAKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24626, Oda Sicil No: 72131) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/30/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 828717 ve 828703 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği, ayrıca Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Naz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne  (Ticaret Odası: Siirt, Ticaret Sicil No: Merkez-3241, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1072) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) ve Ömer SAKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24626, Oda Sicil No: 72131) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144188 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/31/1-1

—————

Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 34-L-2-A pafta, 3003 ada, 12 parsel üzerindeki 1253028 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16575 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2433 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet COŞANDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19049, Oda Sicil No: 55526), Zozan KORKMAZ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52025) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet COŞANDAL’ın  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19049, Oda Sicil No: 55526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144191 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/32/1-1

—————

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 33.L.3.C pafta, 3352 ada, 14 parsel üzerindeki 1270774 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10980 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa  Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ekrem TÜYSÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553), Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Esra GERGER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92215) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ekrem TÜYSÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144193 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/33/1-1

—————

Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 33.L.2.B pafta, 3132 ada, 6 parsel üzerindeki 937655 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10970 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa  Ticaret Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17059, Oda Sicil No: 53506), Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16491, Oda Sicil No: 44525), Hasan GÜLHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19312, Oda Sicil No: 30544), Esma GÜNEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95237) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17059, Oda Sicil No: 53506) ve Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16491, Oda Sicil No: 44525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144195 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/34/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 1724 ada, 22 parsel üzerindeki 1091535 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483), Elmas Tuba GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100410) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144196 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/35/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 1724 ada, 21 parsel üzerindeki 1091897 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483), Elmas Tuba GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100410) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144198 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/36/1-1

—————

Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 29.L.1.C pafta, 1760 ada, 8 parsel üzerindeki 1240729 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Celil ÖZ(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7982, Oda Sicil No: 40028), Süleyman MIRAK (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 58048489950), Ayhan ÇAKIR(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18417, Oda Sicil No: 5493), Ferit SİYLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19038, Oda Sicil No: 56020), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer HAYIRLI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144199 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/37/1-1

—————

Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 128 ada, 1 parsel üzerindeki 1354510 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18282 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet ŞAHİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26698, Oda Sicil No: 7311) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19227, Oda Sicil No: 56968) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144201 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/38/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, N39C-25-A-4-A-D pafta, 166 ada, 73 parsel üzerindeki 1133457 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Selman GÜMÜŞÇÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22420, Oda Sicil No: 35436), İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233), Çağdaş ÇETİN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99882) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan DEVEDURĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144204 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/39/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye, N41C-07B-3C pafta, 763 ada, 3 parsel üzerindeki 1223768 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233), Yadigar YARDIMCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108213) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan DEVEDURĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144256 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/40/1-1

—————

ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41C-06-A-4-C pafta, 4541 ada, 24 parsel üzerindeki 1214396 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16411 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet AYBAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18279, Oda Sicil No: 32501), Niştiman ÖZCAN KIZILKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27156, Oda Sicil No: 58586), Ramazan DİLBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101924) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Recep PADAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86493) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144208 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/41/1-1

—————

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41-C-12-B-4-A pafta, 156 ada, 4 parsel üzerindeki 1249015 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek  Ticaret Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet Ardıl BUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586), Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19839, Oda Sicil No: 32576), Sevgihan YILDIZTEKİN’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 27971495598) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754) ve Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144209 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/42/1-1

—————

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, 604 ada, 1 parsel üzerindeki 1238509 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek  Ticaret Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hamza TORAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754), Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19839, Oda Sicil No: 32576), Hayrettin USLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13527, Oda Sicil No: 22517), Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754) ve Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144249 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/43/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 3956 ada, 10 parsel üzerindeki 1306845 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sinan YAVRUOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat PAÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:112214) ve Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2015 tarihli ve 144254 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/44/1-1

—————

AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 25 pafta, 94 ada, 41 parsel üzerindeki 1338874 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 28324 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 2562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fatma Özgür GÜNDOĞDU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22641, Oda Sicil No: 35283) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muhammet DANIŞMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:106160) ve Osman AKYOL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:107156) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144261 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/45/1-1

—————

Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838867 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde  öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3265 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1565 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ramis BAŞDEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3583, Oda Sicil No: 25695), Şakir KARAOĞLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25606 Oda Sicil No: 54644),Levent YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175), Ali ŞİŞMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21224, Oda Sicil No: 8598), Savaş YEŞİLBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2671, Oda Sicil No: 12346), Tuba YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100580), Yalçın ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100711), Apdullah COCİ ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84602) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37501),  Şakir KARAOĞLANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54644), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144263 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/46/1-1

—————

Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3265 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1565 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ramis BAŞDEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3583, Oda Sicil No: 25695), Şakir KARAOĞLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25606 Oda Sicil No: 54644), Levent YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175), Ali ŞİŞMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21224, Oda Sicil No: 8598), Savaş YEŞİLBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2671, Oda Sicil No: 12346), Tuba YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100580), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37501), Şakir KARAOĞLANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54644), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144265 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/47/1-1

—————

Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Kocaali İlçesi, 306 ada, 8 parsel üzerindeki 1120655 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23465 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1730 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yalçın KARAASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22642, Oda Sicil No: 8821), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resul BASMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48871), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144267 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/48/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 909 ada, 909 parsel üzerindeki 1087555 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 06.06.2018 tarih ve E.2017/296-K.2018/1193 sayılı kararı ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 10.03.2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 250 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, yeni iş almaktan men cezasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 15.08.2018 tarih ve 143866 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

7249/1-1

 


 


 


 


 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE-BÖLÜM

UZMANLIK ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

ÖZEL KOŞULLAR

Hukuk

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda yurtdışında doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Edebiyat çevirileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Başvuru Dilekçesi (Formu),

2 - Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

3 - YÖK formatında özgeçmiş,

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

6 - Yayınları içeren bilimsel dosya (*Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için bilimsel dosya 4 takım olarak hazırlanacak olup, yabancı dil sınavının başarılması halinde istenecektir),

7 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

Hukuk Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9966 / mail: hukuk@sehir.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9287 / mail: itbf@sehir.edu.tr

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

7254/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi      : 16.08.2018

Son Başvuru Tarihi    : 31.08.2018

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında (Tıp) Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karaciğer Histopatolojisi ve Yardımcı Üreme Teknikleri üzerinde araştırma ve yayınları olmak

 

Duyurulur.

7178/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

17/08/2018 tarihli ve 30512 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan akademik personel ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Birimi

Bölümü

ABD

Unvan

Derece

Adet

Aranan Nitelikler

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku ABD

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Anayasa Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

 

İlan olunur.

7223/1-1


İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla/İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 17 - 31 Ağustos 2018

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik Fakültesi

Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik Alanında Doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği Alanında Doçent olmak.

Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Havacılık Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Teknoloji Yönetimi Alanlarından birinden Doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Spor Yönetimi/Yöneticiliği, Spor Bilimleri, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Rekreasyon Alanlarından herhangi birinde Doktora yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ticaret Hukuku Alanında Doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1*

Fizyoloji alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1**

Histoloji-Embriyoloji alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

1**

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik, alanlarından birinden uzmanlık veya doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

1**

Tıp Doktoru veya Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1*

Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr.

1*

Ortopedi ve Travmatoloji  Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3**

Ortopedi ve Travmatoloji alanında  Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Prof. Dr.

1*

Üroloji alanında  Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1*

Üroloji alanında  Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Prof. Dr.

1**

Anatomi Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doç. Dr.

1**

Anatomi Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Dr. Öğr. Üyesi

1**

Anatomi Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Prof. Dr.

1**

Aile Hekimliği Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1**

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr.

1*

Tıbbi Farmakoloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Doç. Dr.

1**

Tıbbi Genetik Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

1**

Tıbbi Genetik Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimarlık Alanında Doktora yapmış olmak

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi

2

Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

4

Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restorotif Diş Tedavisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restorotif Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

1

Alanında Doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Doktoru olmak ve Patoloji Alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak

 

* Türkçe Tıp

** İngilizce Tıp

7206/1-1


İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 18 Ağustos - 1 Eylül 2018

 

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD

1

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD

1

Doçent

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD

1

Profesör

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi ABD

2

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Farmakoloji ABD

1

Profesör

Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Patoloji ABD

1

Profesör

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji ABD

1

Profesör

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Fizyoloji ABD

1

Profesör

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Tıbbi Biyokimya ABD

1

Profesör

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Anatomi ABD

1

Profesör

Alanında Doçent olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Anatomi ABD

1

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD

1

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Profesör

Halk Sağlığı alanında Doçent olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Beslenme Psikolojisi üzerine çalışmalarda bulunmuş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyal Hizmet ve Sosyoloji alanlarından birinde toplumsal cinsiyet ve medya üzerine doktora yapmış olmak, çocukluk ve göç üzerine çalışma yapmış olmak ve en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

2

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında doktorasını tamamlamış olmak.

7320/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 07.09.2018 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul -- Tel:0 212 422 70 00

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Mühendisliği alanında doktorasını almış olmak.

-

-

1

Bankacılık ve Sigortacılık

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

2

Uluslararası Ticaret (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyoloji

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Türk Dili ve Edebiyatı

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

3

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım -Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanlarında doçentliğini almış olmak.

1

-

-

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*

Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik alanında doktorasını almış olmak.

-

-

2

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

6

Psikoloji (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

4

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık Tarihi alanında doktorasını almış olmak.

-

-

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

2

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık

Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Mimarlık (İngilizce)*

Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Mekatronik Mühendisliği

Fizik alanında doktorasını almış olmak.

-

-

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar veya Yazılım alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktorasını ya da doçentliğini almış olmak

1

1

1

Rekreasyon Bölümü

İlgili alanda doktorasını yada doçentliğini almış olmak

1

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

1

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji, Felsefe Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji, Felsefe Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

-

-

1

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme alanında doktorasını almış olmak

-

-

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

7229/1-1