18 Ağustos 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30513

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON VE TREYLER İLE HER TÜRLÜ KULE MALZEMESİ VE KİMYEVİ MADDE TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:


KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ANKAPARK’IN İŞLETMEYE VERİLMESİ VE ANKARA HAYVANAT BAHÇESİ PROJESİNİN TAMAMLANARAK İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Döneminde Yaş Küspe Satışında Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, ihale tüm katılımcılara açıktır.

İhale kayıt numarası                   :  2018/412240

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18

                                                     36360  Merkez/KARS

b) Telefon ve faks numarası      :  0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2018-2019 Kampanya Dönemi Süresince Yaş Küspe Satışı İşinde Eleman Çalıştırılması (15 kişi)

b) Yapılacağı yer                       :  Kars Şeker Fabrikası Yaş Küspe Kantarı

c) İşin süresi                              :  Kampanya süresince 15 kişi, 32 gün (± %20) çalışacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06.09.2018 Perşembe, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dâhil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 06.09.2018 saat 14:00’e kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne elden verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir.

12 - İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

7181/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Konya İli Tuzlukçu İlçesi Orta Mahalle Vatan Sokak No: 6 adresinde, tapunun 426 Ada 3 Parselinde kayıtlı 1233,80 m² lik arsa üzerinde bodrum+zemin+1 kattan oluşan toplamda yaklaşık 732 m² kullanım alanlı DEPREM GÜÇLENDİRMESİ GEREKEN PTT Hizmet Binası ve Arsası Kapalı Zarf - Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52   Faks No: 0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: konya_yapi@ptt.gov.tr dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 200,00.TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 18/09/2018 Salı günü Saat 15:00’e kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 18/09/2018 Salı günü Saat 15:00’e kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

7 - Taşınmazların satışına ilişkin ihale 18/09/2018 Salı günü Saat: 15:00 de Konya PTT Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 135.000,00.-TL (Yüzotuzbeşbin Türk Lirası ) olup Geçici teminat bedeli 13.500,00.- TL’dir. (Onüçbinbeşyüz Türk Lirası)

9 - Taşınmaz satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince İmar Planı Tadilatı yapılamaması durumunda Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

7144/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.09.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7253/1-1


TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON VE TREYLER İLE HER TÜRLÜ KULE MALZEMESİ VE KİMYEVİ MADDE TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:

TDLHZM-72 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON VE TREYLER İLE HER TÜRLÜ KULE MALZEMESİ VE KİMYEVİ MADDE TAŞIMA HİZMET ALIMI TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/419401

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10    06530 ÇANKAYA/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 207 27 99 - 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi            :  ihale@tp.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                           :  https://www.tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar              :  Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere günün 24 (Yirmi dört) saati (Kullan Öde yöntemi ve TL/KM başına ücret ödeme esasına göre) istenildiğinde kimyevi madde, kuyu malzemeleri, tubing, casing vb. boru çeşitleri ve üretim müdürlüğüne ait yüp, pompa, yüzey tesis ekipmanı vs. malzemelerinin taşıma işi için sürücülü kamyon ve treyler kiralanması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Türkiye Petrolleri A.O Batman Bölge Müdürlüğü bağlı, tüm faaliyet alanları ile yeni açılacak olan sahalarda) ve ihtiyaç duyulan tüm yerlerdir.

c) Süresi                                       :  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır:

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10     06530 ÇANKAYA/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  05.09.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (K1 vb) aslı veya noter onaylı sureti.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü iş makinesi ve sürücülü araç kiralama işi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 603 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10    06100 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10    06530 Söğütözü-ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir

10 - İhale kapsamında geçici teminat istenmektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7248/1-1


KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “KAZIMKARABEKİR MAH. 5. ADA A-BLOK 44 DAİRE 3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ” ve “KAZIMKARABEKİR MAH. 5. ADA B-BLOK 48 DAİRE 3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

“Kat karşılığı yapım ihaleleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: K.Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 3. ada

 

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ GEÇİCİ 5. ADA

İŞİN ADI

1. İHALE

2. İHALE

KAZIMKARABEKİR MAH.

5. ADA A-BLOK 44 DAİRE

3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

KAZIMKARABEKİR MAH.

5. ADA B-BLOK 48 DAİRE

3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

MUHAMMEN BEDEL

9.533.216,11 TL

8.889.709,70 TL

 

1 - İhale 28.08.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlıktır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki unvanı) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

3 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

5 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

8 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 20 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

7207/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi ATIKSU ARITIM TESİSLERİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/416533

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde 1 Çevre Mühendisi ve 9 İşçi ile Atık Su Arıtım Tesislerinin İşletilmesi Hizmeti işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir. ±20 toleranslı 120 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  12.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/1/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi Temizlik ve Taşıma Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/416630

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde Her vardiyada 9 işçi olmak üzere toplam 27 işçi ile Fabrikamız Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi temizlik ve taşıma işleri hizmeti

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir. (±20 toleranslı 110 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  11.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/2/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Fabrika Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri İle İlgili Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/416693

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  FABRİKA MERKEZ KANTARINDA 58 KİŞİYLE (54 NORMAL İŞÇİ+4 ENGELLİ İŞÇİ) VE TAŞRA ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTARLARDA 71 KİŞİYLE (NORMAL İŞÇİ) OLMAK ÜZER TOPLAM 129 KİŞİYLE KANTAR TESELLÜM HİZMETİ

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası ve Bölge Şeflikleri

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  31.08.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/3/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/416928

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde, daimi gündüzde 1 ve her vardiyada 11 işçi olmak üzere toplam 34 işçi ile ± % 20 toleranslı 56.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  2018/2019 kampanya dönemidir. ± 20 toleranslı 110 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  07.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/4/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi; 1- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı Hizmet Alımı ve 2- Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/417029

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     : Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında 19 kişi ve Pancar Analiz Laboratuarında 20 kişi olmak üzere toplam 39 kişi ile laboratuar hizmetleri yapılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir;

                                                  1 - Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında (±20 toleranslı 120 gün),

                                                  2 - Pancar Analiz Laboratuarında (± 20 toleranslı 90 gün) dür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  10.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/5/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2018/417875

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                            :  0 354 441 10 10

c) Faks No                                 :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2018/2019 Kampanya dönemi süresince (±%20 toleranslı) 110 gün, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 4 Adet Damperli kamyonla tahmini (±%20 toleranslı) 150 000 ton olmak üzere günlük kok, kireç taşı vs. işletme malzemelerinin günlük olarak stok sahasından kullanım yerine 24 saat süre içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika sahasına gelen kok kömürünün nakil araçlarından indirilerek stok sahasına tarif edileceği şekilde istif edilmesi, istenilen malzemelerin bunkerlere dökülmesi veya iş makineleri ile bunkerlere itilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıklarının, pancar ile birlikte fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk, taş, kum, ot vs.) ve pres filtre çamurunun, idarece gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması ve tarif edilen şekilde istiflenmesi, bu atık yığınlarının günlük tesviye edilmesi, yüklenicinin temin edeceği stabilize veya uygun malzemelerle, döküm sahasının ve sahaya çıkan yolların nakliye araçlarının çalışmalarına uygun hale getirilmesi, kampanya sonu iş bitiminde saha tesviyesinin yapılması işi. Detay ve diğer unsurlar Teknik Şartnamede açıklanmıştır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  ±%20 Toleranslı 110 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  05.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/6/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/417878

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde daimi gündüzde 8 ve Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 32 işçi ile Fabrikamız tesislerinde doldurma - boşaltma, silolardan pancar yüzdürme ve temizlik işleri Hizmeti işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir. (±20 toleranslı 110 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  06.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/7/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi 3 Seyyar ve 1 Sabit Pancar Boşaltma Makinalarının Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/417880

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde Merkez bölge kantarlarında ±%20 toleranslı 445.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 3 seyyar ve 1 sabit pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinenin, bakım - onarım ve revizyonu işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  03.09.2018 - Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7204/8/1-1


UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                            :  İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi III. Etap 11187 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parseller, 11198 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parseller ve 1117 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi III. Etap 11187 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parseller, 11198 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parseller ve 1117 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı İşi

İhale Yöntemi                            :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                 :  900 gün (30 ay)

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11187

1,2,3,4,5,6,7

8.936,00

31.213,96

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11198

1,2,3,4,5,6,7

8.323,00

29.760.04

İzmir

Karabağlar

Uzundere

 

1117

7.479,00

51.035,00

İhale kapsamında ada-parsel toplam m2

24.738,00

112.009,00

 

Tahmin Edilen Bedel                 :  209.970.249,73 TL. (KDV dahil)

                                                     (İkiyüzdokuzmilyondokuzyüzyetmişbinikiyüzkırkdokuz lirayetmişüçkuruş)

Geçici Teminat Miktarı              :  6.299.107,49 TL

                                                     (Altımilyonikiyüzdoksandokuzbinyüzyedilirakırkdokuz kuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli         :  400,00- TL (Dörtyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği

ve Temin Edileceği Adres/Yer   :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği

ve Temin Edileceği Saat             :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                              :  Tarih: 04.10.2018 - Saat:12:00

İhale için evrak teslim adresi      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi

(dış zarfların açılması) ve saati   :  Tarih: 04.10.2018 - Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların

açılacağı yer) adresi                   :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

(iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                             :  Tarih: 11.10.2018 - Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

Muhammen bedelin %50'sinden az olmamak üzere,

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7216/1-1


ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Elektrik Makinaları Eğitim Seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2018/392988

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 372 291 1850   Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi          :  -

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2 adet Elektrik Makinaları Eğitim Seti alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  BEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Eğitim Makinaları Laboratuvarı İncivez/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  10/09/2018 - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.8. İsteklinin tebligat adresini ve iletişim bilgilerini gösteren belge olmalıdır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Firmaya ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

4.3.2. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broşür, katolog, teknik doküman ve fotoğraf vb. belgeler Türkçe veya İngilizce olarak ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.3. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında tek tek cevap verecektir ve cevaplı şartname ihale dosyasında mutlaka sunulmalıdır.

4.3.4. Bu şartnamede belirtilmediği halde, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgeler teklif dosyasında istekliler tarafından sunulmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10/09//2018 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7145/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-CEB-WB4-YAPIM-16)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım ikmal işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - (AF-CEB-WB4-YAPIM-16)

İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım ikmal inşaatı işleri anahtar teslimi götürü bedel olarak gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-CEB-WB4-YAPIM-16

1

Sultangazi

50. Yıl İlköğretim Okulu

50. Yıl Mah. O Caddesi No: 55 Sultangazi

2

Bahçelievler

Şirintepe Ortaokulu

Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. Şirin Sk. No: 4 Soğanlı - Bahçelievler

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2015-2016-2017), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2018 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 40.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2013-2017) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.500.000 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB4-YAPIM-16) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 425.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 19 Eylül 2018 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        :  +(90) (212) 518 55 00

Fax       :  +(90) (212) 518 55 05

E-mail  :  info@ipkb.gov.tr

Web     :  www.ipkb.gov.tr

7203/1-1


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ANKAPARK’IN İŞLETMEYE VERİLMESİ VE ANKARA HAYVANAT BAHÇESİ PROJESİNİN TAMAMLANARAK İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

5659 sayılı Kanunun Ek: 1 maddesindeki 1605/2018 tarihli değişiklikle 7144 sayılı kanunun 3. Maddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen; AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiş 5659 sayılı Kanunun EK-2 sınır krokisinde gösterilen alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 06.09.2018 tarihi saat 14:00’da tamamlanması ve işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - İhale 06.09.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle işletmeye verilecek Ankapark'ın ihale şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3. katında bulunan FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin K. bölümünde yazılı şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- Yer Görme Belgesi.

e- Şartname Alındı Makbuzu.

f- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla işletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, işletme şartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - İşletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her türlü giderler işletmeciye ait olup, işletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, tamamlama ve işletme işinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Alttaki çizelgede detayları verilen ada parseller üzerinde Ankapark ve Ankara Hayvanat Bahçesi yatırımlarının tamamlanması ve işletmeye verilmesi esas olup; öncelikli olarak çizelgenin 1. sırasında belirtilen Ankapark ve Ankara Hayvanat Bahçesi yatırımlarını kapsayan teklifler değerlendirmeye alınacaktır. İstekliler arasında 1. sıradaki taşınmazlar için geçerli teklif olması durumunda çizelgenin 2. sırasında belirtilen taşınmazlar için verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır ancak böyle bir durum olmaması durumunda doğrudan çizelgenin 2. Sırasındaki taşınmazları kapsayan geçerli teklifler değerlendirmeye alınarak karara bağlanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada /Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Saati

1

YENİMAHALLE

Orman Çiftliği-Gazi

64764-64765 Adaların 5659 Sayılı Kanunun Ek-2 Numaralı Sınır Krokisinde Yer Alan Parseller

2.161.929,49 m2

765.600.000 TL

+

719.759.200 TL

22.968.000 TL

+

21.592.776 TL

14:00

2

YENİMAHALLE

Orman Çiftliği

64764 Ada 1-2 Parsel ile 3 Parselin Ankapark Sınırları İçerisinde Kalan Bölümü

1.235.000 m2

765.600.000 TL

22.968.000 TL

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7247/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci Maddesi gereği tahmini muhammen bedeli üzerinden, Açık Teklif Usulü ile artırım yapılarak mülkiyetinin satışı yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

S.

NO

İL/İLÇESİ

MAHALLE

MEVKİİ

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL

NO

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

ARSA

PAYI

KONUMU

İHALE SAATİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

TL.

TAHMİNİ

BEDELİ

TL.

ŞARTNAME BEDELİ

TL.

1

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

3

7/64

Zemin Kat

10.00

34.500.00

1.150.000,00

250.00

2

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

4

6/64

Zemin Kat

10.15

28.500,00

950.000,00

250.00

3

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

8

2/64

1. Kat

10.30

2.700,00

90.000,00

250.00

4

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

9

2/64

1. Kat

10.45

3.600,00

120.000,00

250.00

5

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

10

2/64

1. Kat

11.00

4.200,00

140.000,00

250.00

6

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

11

1/64

1. Kat

11.15

3.600,00

120.000,00

250.00

7

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

13

2/64

2. Kat

11.30

3.900,00

130.000,00

250.00

8

AMASYA

Gümüşhacıköy

Cumara Mah.

Zübeyda Hanım Bulvarı

30.27.Ad.

111

22

14

2/64

2. Kat

11.45

2.850,00

95.000,00

250.00

9

AMASYA

Gümüşhacıköy

Hacıyahya Mah.

Ahmaklar Mevkii

26.30.V

396

33

-

793m²

Tarla

12.00

750,00

25.000,00

250.00

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 31.08.2018 Cuma günü Encümen huzurunda yapılacak olup, isteklisi çıkmayan işyerleri ve tarla için ikinci ihale; 2886 sayılı Yasanın 51 nci maddesi gereğince pazarlık usulü ile aynı yer ve saatte 18.09.2018 günü ihale edilecektir.

4 - İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Hacıyahya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3 Gümüşhacıköy-AMASYA

Tel: 0358 717 1004 Fax: 0358 717 1353

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Belediyemize borcu olmadığını gösteren yazı.(Belediyeden alınacak)

- Yerleşim yeri belgesi. (ADNKS)

7245/1-1


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                                  :  Pursaklar Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                             :  Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok.No:35 Pursaklar/Ankara

c) Telefon numarası                            :  312 5519824

ç) Faks numarası                                 :  312 5271412

d) Elektronik posta adresi                   :  sinankuplay06@gmail.com

e) İhaleyi Yürütecek Müdürlük           :  Pursaklar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler;

2.1. İhalenin konusu; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listedeki taşınmazların satılmak suretiyle ihale edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 36. ve 45. maddesine göre 29.08.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Kapalı Teklif Usulü ve Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada/ Parsel

Alanı (m²)

Vasfı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

(Min. %3)

İhale Usulü

İhale Saati

%18 K.D.V.

1

Ayyıldız

95395/1

5.902,00

Özel Eğitim Tesis Alanı E:1.40 Hmax:Serbest

3.541.200,00 TL

106.236,00 TL

2886 D.İ.K. 36. Maddesi

10:00

Muaf

2

Tevfik İleri

95496/1

2.102,00

Kentsel Servis Alanı E:1.00 Hmax:Serbest

2.312.200,00 TL

  69.366,00 TL

2886 D.İ.K. 36. Maddesi

10:15

Muaf

3

Tevfik İleri

95489/4

5.081,00

Kentsel Servis Alanı E:1.00 Hmax:Serbest

6.605.300,00 TL

198.159,00 TL

2886 D.İ.K. 36. Maddesi

10:30

Muaf

4

Fatih

95732/1

1.450,00

Kentsel Servis Alanı E:1.00 Hmax:Serbest

1.885.000,00 TL

  56.550,00 TL

2886 D.İ.K. 45. Maddesi

10:45

Muaf

5

Tevfik İleri

95472/3

3.018,00

Kentsel Servis Alanı E:1.00 Hmax:Serbest

2.263.500,00 TL

  67.905,00 TL

2886 D.İ.K. 36. Maddesi

11:00

Muaf

 

2.2. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler    :  İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.3. İhalenin yapılacağı adres              :  Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3   4. Kat Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

3.1. Muhammen Bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat yatırılacaktır.

3.2. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet Tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış şartname.

4 - İhale ile ilgili şartnameyi almayanlar ihaleye iştirak edemezler. İhale dokümanı Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok. No: 35 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7227/1-1