14 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30509

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


BATI ANADOLU (ESKİŞEHİR) BÖLGE KAN MERKEZİ ARŞİV, DEPO ÇELİK RAF VE PASLANMAZ ÇELİK RAF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


HAVA MOTORU YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OFİS İŞYERLERİ SATILACAKTIR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI İLE KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2018/370680

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Süresi                        :  2 BÖLGE MINTIKASI IRMAK - ZONGULDAK HATLARINDA 24/09/2018 - 31/12/2018 TARİHLERİ ARASI 5 ADET HEMZEMİN GEÇİDE 20 KİŞİ İLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale Tarihi ve Saati              :  05/09/2018 Çarşamba günü, saat 10:00

4 - İhalenin Yapılacağı Adres    :  TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/09/2018 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7008/1-1


BATI ANADOLU (ESKİŞEHİR) BÖLGE KAN MERKEZİ ARŞİV, DEPO ÇELİK RAF VE PASLANMAZ ÇELİK RAF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Batı Anadolu (Eskişehir) Bölge Kan Merkezi binasında kullanılmak üzere Arşiv, Depo Çelik Raf ve Paslanmaz Çelik Raf Malzemeleri, İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ve “Gündoğdu Mah. Erciyes Dağı Sok. No: 5 Kat: 2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” adresindeki Batı Anadolu (Eskişehir) Bölge Kan Merkezinden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 14.09.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 14.09.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7068/1-1


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 21/02/2018 tarihinde ihale ilanına çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 15/08/2018, Saat 10:30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 18/09/2018 Saat: 10:30 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7049/1-1


HAVA MOTORU YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hava motoru yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/400403

Dosya No                                  :  1821072

1 - İdarenin

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Hava motoru yedekleri (4 kalem)

b) Teslim Yeri                           :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  05.09.2018 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Eş çalışan 15 HP (A-390-12¹ ile A-390-23¹) ve 20 HP (F-619-2² ile F-619-15²) hava motoru dişlilerinin eş çalışanlarının toplamında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.09.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7012/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Borusu Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                         :  2018/402662

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139

                                                                            06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                            :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                                :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                  :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin

    tarih ve sayısı (yayımlanmış ise)                  :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)    :  Resmi Gazete - 10.08.2018

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır      :

İdari Şartnamenin;

“Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlığı

2.1 inci maddesinin (c) alt bendi

c) Miktarı ve türü                                             :  2 Kalem olan;

                                                                            1. KISIM: 5.000 Adet Sondaj Borusu, (Dış Çap Min: 114,30 mm, İç Çap Min: 101,60 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 6070 mm olacaktır) ihale kapsamından çıkartılmış olup,

                                                                            2. KISIM: 7.000 Adet Sondaj Borusu, (Dış Çap Min: 88,90 mm - İç Çap Min: 76,40 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 6070 mm olacaktır) ise 5.000 Adet,

“Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi” başlığı

19.1 inci maddesi; Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

7086/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Network Ürününden Tip-1 ve Tip-2 Ağ Anahtarları teknik şartnamesine ve istenilen Juniper markasına, diğer ürünler ise teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/08/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, Tip-1 ve Tip-2 Ağ Anahtarlarının teknik şartnamesine ve istenilen Juniper markasına, diğer ürünlerin ise teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7087/1-1


OFİS İŞYERLERİ SATILACAKTIR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Edirne İli, İpsala İlçesi Köprü Mahallesi 146 ada,104 parselde bulunan, mülkiyeti İpsala Belediyesine ait Kapalı Pazaryerindeki 33 (otuzüç) adet “Ofis İşyerlerinin” 28/08/2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi işidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde Müdür V. Belgin GİRGİNOL’dan, 100.-TL bedel ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki Belediye Meclis Salonunda 28/08/2018 tarih ve Saat: 15:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

 

Sıra No

Blok

Kapı No

m2’si

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

  1

A

3

39

135.000.-TL

8.100.-TL

  2

A

4

39

135.000.-TL

8.100.-TL

  6

A

15

27

75.000.-TL

4.500.-TL

  7

A

16

27

75.000.-TL

4.500.-TL

  8

A

18

17

60.000.-TL

3.600.-TL

  9

A

19

16

55.000.-TL

3.300.-TL

10

A

20

25

80.000.-TL

4.800.-TL

  3

B

2

68

215.000.-TL

12.900.-TL

14

B

10

30

100.000.-TL

6.000.-TL

15

B

12

22

75.000.-TL

4.500.-TL

16

B

13

19

70.000.-TL

4.200.-TL

17

B

14

21

70.000.-TL

4.200.-TL

18

B

15

21

75.000.-TL

4.500.-TL

19

B

16

27

90.000.-TL

5.400.-TL

20

B

17

29

85.000.-TL

5.100.-TL

21

B

18

25

75.000.-TL

4.500.-TL

22

B

19

28

85.000.-TL

5.100.-TL

23

B

20

28

90.000.-TL

5.400.-TL

24

B

21

27

90.000.-TL

5.400.-TL

25

B

22

28

85.000.-TL

5.100.-TL

26

B

23

25

80.000.-TL

4.800.-TL

27

B

24

27

80.000.-TL

4.800.-TL

28

B

25

27

85.000.-TL

5.100.-TL

29

B

27

59

150.000.-TL

9.000.-TL

30

B

28

52

135.000.-TL

8.100.-TL

31

B

29

52

140.000.-TL

8.400.-TL

32

B

30

55

190.000.-TL

11.400.-TL

33

C

2

67

150.000.-TL

9.000.-TL

35

C

8

14

40.000.-TL

2.400.-TL

36

C

9

23

62.000.-TL

3.720.-TL

37

C

10

26

67.000.-TL

4.020.-TL

38

C

11

32

81.000.-TL

4.860.-TL

39

C

14

66

142.000.-TL

8.520.-TL

 

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak İpsala Belediye Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi “TR98 0001 0004 1808 7477 4550 16” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) İpsala Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su vb.) olmadığına dair İpsala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihaleye katılım dosyasının belediyemize sunulduğu tarihte) alınmış belge.

5.1.g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.

5.1.h) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

6 - Yabancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

7 - Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, İhale Katılım Dosyalarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

İhale Katılım Dosyaları, 28/08/2018 tarihi, saat: 14:45’e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür V. Belgin GİRGİNOL’a teslim edilecektir.

İlan olunur.

7073/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI İLE KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Dönemi Pancar Analiz laboratuarı ile Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı Hizmeti ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2018/404902

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah 65400  Erciş/ VAN

b) Telefon ve faks numarası      :  0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı ile Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı Hizmetinin 70 gün (±%20 toleranslı) (Ekim-Aralık) 10’ar kişi ile 3 (Üç) vardiya toplam 30 kişi olarak çalıştırılması işi

b) Yapılacağı yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı İle Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı

c) İşin süresi                              :  Ekim-Aralık dönemi 70 (Yetmiş) (± %20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erciş Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27.08.2018 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi değildir.

7066/1-1


ŞEKER AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2018/2019 dönemi (1 yıllık) Şeker Ambarı Tahmil-Tahliye hizmeti ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2018/405159

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah 65400  Erciş/ VAN

b) Telefon ve faks numarası      :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve Kampanya dışında ise 9 ay 6 kişi ile ± % 20 toleranslı 46.000 ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                              :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  28.08.2018 Salı günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7067/1-1


                                                                                    TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2G

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

51 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

20.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

2.400.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

72.000,00 TL

İhale gün ve saati

28/08/2018 - 10.00

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2F

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

47 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

20.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

2.400.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

72.000,00 TL

İhale gün ve saati

28/08/2018 - 14.00

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2E

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

51 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

20.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

2.400.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

72.000,00 TL

İhale gün ve saati

31/08/2018 - 10.00

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2D

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

65 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

22.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

2.640.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

79.200,00 TL

İhale gün ve saati

31/08/2018 - 14.00

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2C

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

54 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

20.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

2.400.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

72.000,00 TL

İhale gün ve saati

04/09/2018 - 10.00

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2B

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

49 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

18.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

2.160.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

64.800,00 TL

İhale gün ve saati

04/09/2018 - 14.00

 

Mahalle

Uğur Mumcu

Ada

6756

Parsel

1

Sokak ve kapı numarası

Belediye Sokak No: 2A

Kiraya verilecek taşınmazın cinsi

Eczane dükkanı

Kiraya verilecek taşınmazın yüzölçümü

85 m2

Kira süresi

10 yıl

Tahmin edilen aylık kira bedeli

25.000,00 TL+KDV

Tahmin edilen 10 yıllık kira bedeli

3.000.000,00 TL+KDV

Geçici teminat bedeli (%3)

90.000,00 TL

İhale gün ve saati

07/09/2018 - 10.00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

1- 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN UYARINCA "ECZACI" OLDUĞUNA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞINCA TESCİL EDİLMİŞ VE ECZACILIK DİPLOMASININ NOTER TASDİKLİ SURETİ,

2- İkametgâh belgesi,

3- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

4- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik belgesi,

7- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

7009/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya döneminde, kampanyada üretilen 100.000 ton şekerin ambarlara istiflenmesi ve ambarlarda bulunan 100.000 ton şekerin vasıtalara yüklenmesi İşi Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2018/408350

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                               :  0 266 865 19 40 (4 HAT)

c) Faks No                                    :  0 266 865 26 04-05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Fabrikamızda 2018-2019 kampanya döneminde üretilecek Kristal Şekerin istife alınması, satış amacıyla kamyonlar yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. Kampanya sonrası şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların temizliği.

b)Yapılacağı Yer                          :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  27.08.2018 Saat: 10.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7042/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızda 2018 yılı kampanya dönemi linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/408872

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel : 0 266 865 19 40 (4 Hat)

                                                         Faks : 0 266 865 26 04 - 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  36 (Otuzaltı) kişi ile 70 gün (±%20 toleranslı) süreyle Linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği işi işçiliği, işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                          :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  Yer teslimini müteakip 70 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  27.08.2018 Pazartesi günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7043/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük işlenecek olan pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım - onarım) işleri, Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2018/409049

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 266 865 19 40 (4 HAT) - 0 266 865 26 04-05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2018-2019 kampanya döneminde 72 kişi ile tahmini 350.000 ton pancarın Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük işlenecek olan 540.000 ton pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım - onarım) işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  T.Ş.F.A.Ş Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  28/08/2018 Salı günü, saat 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7044/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2018/409201

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bursa karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                               :  0 266 865 19 40 (4 Hat)

c) Faks No                                    :  0 266 865 26 04-05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde Her vardiyada 14 işçi olmak üzere toplam 42 işçi ile ± % 20 toleranslı 60.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                         :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir. (± % 20 toleranslı 70 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  28.08.2018 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7045/1-1

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedel (¨)

Geçici Teminatı (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

İlimiz Merkez Teyyaredüzü Mah. Özel İdare Hizmet Binasının satışı

1231

224

15.239.80 m²

¨55.000.000,00

¨1.650.000,00

28.08.2018

10.00

Taşınmaz satışı

2

İlimiz Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde, Belediye İmar Planında Turistik Tesis Alanı içerisinde kalan, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait kargir gazino ve arsası vasıflı taşınmazın tamamının satışı

114

6

5.489,22 m²

¨11.000.000,00

¨330.000,00

28.08.2018

10.10

”

3

İlimiz Bulancak ilçesi, İhsaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının satışı

5

2

352,38 m²

¨2.463.000,00

¨73.890,00

28.08.2018

10.20

”

4

İlimiz Merkez ilçesi Hacısiyam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binasının satışı

393

302

516,03 m²

¨2.500.000,00

¨75.000,00

28.08.2018

10.30

”

5

İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Müftü Mah. kargir bina ve arsa vasıflı taşınmaz.

134

12

7.239,47 m²

¨1.750.000,00

¨52.500,00

28.08.2018

10.40

”

6

İlimiz Güce ilçesi, Güce mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binası ve arsasının satışı

 

1010

811,00 m²

¨1.500.000,00

¨45.000,00

28.08.2018

10.50

”

7

İlimiz Alucra İlçesi Mesudiye Mah. Kargir 6 katlı bina ve arsa vasıflı taşınmaz.

112

25

455,47 m²

¨1.500.000,00

¨45.000,00

28.08.2018

11.00

”

8

İlimiz Keşap ilçesi Bozkurt mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

19

9

578,00 m²

¨895.000,00

¨26.850,00

28.08.2018

11.10

”

9

İlimiz Alucra ilçesi Mesudiye Mah. tarla vasıflı taşınmaz.

101

46

2,338,25

¨835.000,00

¨25.050,00

28.08.2018

11.20

”

10

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla vasıflı taşınmaz.

114

19

8.577,76 m²

¨515.000,00

¨15.450,00

28.08.2018

11.30

”

11

İlimiz Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve lojman arsasının satışı

 

798

220,50 m²

¨500.000,00

¨15.000,00

28.08.2018

11.40

”

12

İlimiz Merkez Aksu mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait, trafo ve arsası vasıflı taşınmazdaki İdaremiz hissesine tekabül eden 1837/2400 (206,03 m²) tamamının satışı

1498

1

206,03 m²

¨180.000,00

¨5.400,00

28.08.2018

11.50

”

 

1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 35.a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç vs. giderleri ihaleyi alana aittir.

6 - Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

6945/1-1