13 Ağustos 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30508

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğünden:


DİVRİĞİ DEPO MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET DÖNER KÖPRÜ BAKIM, ONARIM VE REVİZYON YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TUBİNG VE SUCKER RODLARIN TESTİ İLE SAHALARA NAKLEDİLME İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU 2 NO’LU VİNÇ TAHRİK VE HIZ KONTROL SİSTEMİ YENİLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğünden:

ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ Alım İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası               :  2018/01

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Küllük Köyü Mevkii Merkez/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (476) 278 60 04 - 0 (476) 278 60 01

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adres               :  DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi Teknik Blok Kat: 1 Küllük Köyü Mevkii Merkez/IĞDIR

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal alımı 1 Adet “ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ” 1 Adet “ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ”

b) Teslim yeri                            :  DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu Küllük Köyü Mevkii Merkez/IĞDIR

b) Tarihi ve saati                        :  03.09.2018 Pazartesi Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilen Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Araç Plaka Tanıma Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar,

4.2.4. Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Araç Plaka Tanıma Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar,

(Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)

4.2.5. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Araç Plaka Tanıma Sisteminin özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)

4.2.6. Araç Altı Görüntüleme ve Araç Plaka Tanıma Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli malı belgelerini sunması kaydı ile %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120,00 TL (Yüzyirmi Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Satın Alma ve İkmal Biriminden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi - Teknik Blok Kat 1 Küllük Köyü Mevkii Merkez/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6777/1-1


DİVRİĞİ DEPO MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET DÖNER KÖPRÜ BAKIM, ONARIM VE REVİZYON YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                            :  2018/401721

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                     :  0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı         :  Divriği Depo Müdürlüğünde bulunan 1 Adet Döner Köprü Bakım-Onarım ve Revizyon yapılması İçin Hizmet Satın Alınması İşi.

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 29/08/2018 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7010/1-1


YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2018/407164

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Yaş Pancar Posası Paketleme Makinalarında kullanılmak üzere ihtiyacımız olan, teknik özellikleri Teknik Şartnamede ve genişlik/uzunluk/kalınlıkları,

                                                     miktar ve teslim yerleri aşağıdaki tabloda belirtilen streç film ve balya filesi.

 

Sıra No

Teslim Edilecek

Şeker Fabrikası

Streç Film İhtiyaç Miktarı

Balya Filesi İhtiyaç Miktarı

750 mm x 1.500 m

25 mikron (Adet - Rulo)

500 mm x 1.800 m

25 mikron (Adet - Rulo)

1.250 mm x 3.600 m

(Adet-Rulo)

1.100 mm x 3.000 m

(Adet-Rulo)

1

Ağrı

-

-

    28

-

2

Ankara

  120

  400

  252

  80

3

Elazığ

  160

-

    28

-

4

Ereğli

  800

1.000

  280

200

5

Eskişehir

1.500

  600

  392

120

6

Kars

-

-

    28

-

7

Malatya

-

-

  196

-

8

Susurluk

  300

-

  196

-

9

Uşak

  200

-

  196

-

TOPLAM

3.080

2.000

1.596

400

 

b) Teslim yeri                            :  İhale konusu streç film ve balya fileleri; yukarıdaki tabloda belirtilen miktarlarda, Ağrı, Ankara, Elazığ, Ereğli, Eskişehir, Kars, Malatya, Susurluk ve

                                                     Uşak Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                          :  28 Ağustos 2018 Salı günü saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 28.08.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7003/1-1


TUBİNG VE SUCKER RODLARIN TESTİ İLE SAHALARA NAKLEDİLME İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:

TDLHZM- 74 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUBİNG VE SUCKER RODLARIN TESTİ İLE SAHALARA NAKLEDİLME İŞİ HİZMET ALIMI TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği İhale Usulü (Madde- 23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/406029

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10  06530 ÇANKAYA/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 312 207 27 99 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi            :  ihale@tp.gov.tr

ç) İhale Dokümanının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :  https://www.tp.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktar            :  12 Ay süresince 10 personel, 1 adet personel servis aracı (minibüs) ve 1 adet Kamyon/sırta yükleyici ve taşıyıcı araç ile TPAO Batman Bölge

                                                         Müdürlüğü, Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde tubing, sucker rod'ların, Batı Raman sahasında bulunan Mühendislik Müdürlüğü’ne ait

                                                         Sundurmada ve/veya TPAO belirtilecek işyerlerinde test işlemlerinin yapılması, test'i yapılan tubing ve rod'ların taşıyıcı araç ile sahalara/Batman

                                                         Bölge Müdürlüğüne ait tüm faaliyet alanlarına taşınması/toplanması, toplanan tubing ve sucker rod'ların test alanında istiflenmesi hizmetlerini

                                                         yürütülmesidir.

b) Yapılacağı Yer                         :  Türkiye Petrolleri A.O A Batman Bölge Müdürlüğü bağlı, tüm faaliyet alanlarında (Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt İl hudutları dâhilinde bulunan sahalar ile yeni açılacak olan sahalarda) ve ihtiyaç duyulan tüm yerlerdir.

c) Süresi                                       :  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır: Söz konusu hizmet alım işi 01.09.2018 tarihinde başlayacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10  

                                                         06530   ÇANKAYA/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                          :  27.08.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 603 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10   06530 Söğütözü - ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir

10 - İhale kapsamında geçici teminat istenmemektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7021/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU 2 NO’LU VİNÇ TAHRİK VE HIZ KONTROL SİSTEMİ YENİLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0372.252 40 00 (70 hat)    Fax: 0372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kozlu 2 No’lu Vinç Tahrik ve Hız Kontrol Sistemi Yenilenmesi (1 Takım)

b) Teslim yeri                                   :  Yerli Yükleniciler için: TTK Kozlu T.İM

                                                            Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen yurt dışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişi takiben 300 takvim gününde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  19/09/2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  900-TTK/E-186

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 19.09.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No. 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7013/1-1


EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                      :  İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                                :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel

                                                               numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi                                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                           :  990 gün (33 ay)

Yeri ve Miktarı:

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Katlar Alanı Toplamı (m2)

İzmir

Konak

Ege (Kuruçay)

14500

1

9.319,46

74.000,00

 

Tahmin Edilen Bedel                           :  355.086.336,00 TL. (KDV dahil)

                                                               (üçyüzellibeşmilyonseksenaltıbinüçyüzotuzaltılira)

Geçici Teminat Miktarı                       :  10.652.591,00 TL.

                                                               (onmilyonaltıyüzelliikibinbeşyüzdoksanbirlira)

İhale Dosyası Satış Bedeli                  :  500,00- TL

                                                               (Beşyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres/Yer                 :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2    Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                           :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale İçin Son Evrak Verme

Tarihi ve Saati                                     :  Tarih : 27.09.2018

                                                               Saat   : 12:00

İhale İçin Evrak Teslim Adresi           :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                               Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                               Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Tarihi

(Dış Zarfların Açılması) ve Saati        :  Tarih : 27.09.2018

                                                               Saat   : 14:00

İhale Salonu

(Dış Zarfların Açılacağı Yer) Adresi  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

(İç Zarfların Açılması) Tarih ve Saati  :  Tarih : 04.10.2018

                                                               Saat   : 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri           :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak/İZMİR

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1 - DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi - süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

Muhammen bedelin %50'inden az olmamak üzere,

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine - ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

 

2 - İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp - yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7019/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

 

Sıra No

Tapu Mahalle

İdari Mahalle

Taşınmazın Cinsi

Net Alan (m2)

Niteliği

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

Yenidoğan

Fatih

4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE NATAMAM İNŞAATI DEVAM EDEN A3 BLOK ZEMİN KAT 1 - 2 - 3 - 4, 1. KAT 5-6-7-8, 2.KAT 9-10-11-12, 3.KAT 13-14-15-16, 4.KAT 17-18, 5.KAT 19-20, A6 BLOK ZEMİN KAT 3, 1.KAT 6, 2.KAT 11, 3.KAT 14-15, 4.KAT 18, E4 BLOK 3.KAT 7, 4.KAT 10, 5.KAT 11, K BLOK ZEMİN KAT 3, 1.KAT 6, 2.KAT 11, 3.KAT 14-15, 4.KAT 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE NATAMAM İNŞAATI DEVAM EDEN D2 BLOK ZEMİN KAT 2-4, 1.KAT 5-6, 2.KAT 11-12, 3.KAT 14-16, 4.KAT 17, 5.KAT 19, E3 BLOK ZEMİN KAT 1, 1.KAT 4, 2.KAT 5, 3.KAT 7, 4. KAT 10, 5.KAT 11, G BLOK ZEMİN KAT 1, 1.KAT 3, 2.KAT 9, 4.KAT 16, H1 BLOK 1.KAT 2, 2.KAT 6, 3.KAT 7, 4.KAT 10, H2 BLOK 2.KAT 5, 4.KAT 9 NOLU TOPLAM 61 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM

TOPLAM 5.492,00 m2

MESKEN

19,800,481.00 TL

594,015.00 TL

1,000.00 TL

29.08.2018

12:50

2886 SAYILI YASANIN 35.A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF ARTIRMA USULÜ

2

Yenidoğan

Fatih

4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE NATAMAM İNŞAATI DEVAM EDEN B2 BLOK ZEMİN KAT 1-2-3-4, 1.KAT 5-6-7-8, 2.KAT 9-10-11-12, 3.KAT 13-14-15-16, 4.KAT 17-18, 5.KAT 19-20 NOLU TOPLAM 20 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM

TOPLAM 1.770,00 m2

MESKEN

6,182,208.00 TL

185,467.00 TL

500.00 TL

29.08.2018

12:55

2886 SAYILI YASANIN 35.A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF ARTIRMA USULÜ

3

Yenidoğan

Fatih

4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE NATAMAM İNŞAATI DEVAM EDEN F3 BLOK ZEMİN KAT 1-2, 1.KAT 3-4, 2.KAT 5-6, 3.KAT 7-8, 4.KAT 9-10, 5.KAT 11-12 NOLU TOPLAM 12 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM

TOPLAM 1.392,00 m2

MESKEN

4,345,168.00 TL

130,355.00 TL

500.00 TL

29.08.2018

13:00

2886 SAYILI YASANIN 35.A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF ARTIRMA USULÜ

 

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait natamam taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih, saat ve usul ile Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 28.08.2018 Salı günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

GERÇEK KİŞİLERİN;

a- Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

 

TÜZEL KİŞİLERİN;

a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)

e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

6904/1-1