11 Ağustos 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30506

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\aa_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\aa_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\aa_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\aa_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\aa_Sayfa_5.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 456 ada, 5 parsel üzerindeki 937019 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.06.2018 tarihli ve E. 2017/1462 - K. 2018/1591 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 02.08.2018 tarihli ve 134739 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7002/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Mersin Barosu Başkanlığı'ndan alınan 28.06.2018 günlü yazıda; Mehmet ve Emine Oğlu, 14033238958 T.C. Kimlik Nolu, 1986 doğumlu, Hatay İli, Kırıkhan İlçesi; Saylak Köy, Cilt No: 0047, Aile Sıra No: 0026, Sıra No: 0106 da kayıtlı Yusuf Kıvrak'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 02.05.2018 gün ve 2018/378 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

7035/1-1

—————

DUYURU

Ordu Barosu Başkanlığı'ndan alınan 03.07.2018 günlü yazıda; Aydın ve Gülümser Oğlu, 24254477746 T.C. Kimlik Nolu, 1967 doğumlu, Ordu İli, Ünye İlçesi; Çamurlu Mahalle/Köy, Cilt No: 002/02, Sayfa No: 8, Kütük Sıra No: 64/63 de kayıtlı Ahmet Hasdemir'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 08.09.2017 gün ve 2017/37-10 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu. Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

7036/1-1


Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

DÜZELTME İLANI

10.08.2018 tarih ve 30505 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI”nın 1’inci maddesi ilk cümlesi ile 2’nci maddesi (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.”

“2- Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

b) 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,”

7033/1-1


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

10.08.2018 tarih ve 30505 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımızın Notlar kısmı 8. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN

NOTLAR:

8 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

OLMASI GEREKEN

NOTLAR:

8 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

DUYURULUR.

7034/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan Doçent kadrosu tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış/muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Akademik

Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve

Çevre Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Adayların;

- Doktoralarını, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bilim dalında yapmış olmaları ve/veya

Doçentliklerini bu bilim dalından almış olmaları gerekmektedir.

7026/1-1


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

• Başvuru dilekçesini,

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), Uzmanlık Belgesi fotokopilerini,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

• Varsa yabancı dil başarı belgesini,

• Çalışma/Emeklilik belgesini,

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No. 6 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6) 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan uzmanlığına sahip olmak. Yenidoğan asfiksisinde malondialdehid

konusunda bilimsel çalışma yapmış ve tecrübe sahibi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Doktor Öğretim

Üyesi

1

Hemşirelik Esasları alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Yara bakımı ve stoma konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.

7007/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm/Program

Sayı

Unvan

Açıklamalar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Doktor Öğretim Üyesi,

Doçent, Profesör

Kamu Yönetiminde Doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Profesör

Makine Mühendisliği Bölümünde Doktorasını tamamlamış olmak.

Enerji alanında uzmanlaşmış olmak.

1 Yıl Lisans Bölümlerinde ders vermiş olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi,

İşletme Bölümünde Doktorasını yapmış olmak.

1 yıl Lisans Bölümlerinde ders vermiş olmak.

İç Mimarlık

2

Doktor Öğretim Üyesi,

Doçent, Profesör

İlgili alanda Doktora derecesine sahip olmak.

Mimarlık

1

Doktor Öğretim Üyesi,

Doçent, Profesör

İlgili alanda Doktora derecesine sahip olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Doktor Öğretim Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olup, aynı alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak veya,

Veterinerlik Bölümü Lisans mezunu olup; Besin Mikrobiyolojisi ve/veya Besin Hijyeni ve Güvenliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak veya,

Turizm Fakültesi mezunu olup Yiyecek-İçecek İşletmeciliği ve/veya Restoran İşletmeciliği alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak.

1

Profesör

Gıda Mühendisliği ve/veya Veterinerlik alanlarında Doktorasını yapmış olmak.

6982/1-1