10 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30505

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Akev Üniversitesinden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_8.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_9.jpg


Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Grubu

Alınacak Uzman Yardımcısı Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türleri

Hukuk

15

300

KPSSP-4

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme

10

200

KPSSP-33 veya KPSSP-38 (Her iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır

Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

10

200

KPSSP-3

 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

2) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),

3) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için).

ç) Son beş yıl içinde YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan 70 yetmiş veya daha yukarı puan almış olmak.

d) 2018 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3 - Sınav konuları:

3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

3.1.1. Ortak Konular

- Genel Kültür (% 15),

- Genel Yetenek (%15),

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)

3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi

Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku ve idari yargılama hukuku, Ceza hukuku, Medeni hukuk, Ticaret hukuku, Borçlar hukuku (% 50).

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku, Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat, Kamu maliyesi, Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası, Personel yönetimi, Uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, Türk dış politikası, siyasi tarih (% 50).

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme (%50).

3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı:

Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonuçları Kurumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin internet sitesinde ilân edilecektir.

Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Sınav başvuruları 10/09/2018 - 21/09/2018 tarihleri arasında Kurumumuz internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru süresi saat 17.30’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgeler:

a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

ç) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği.

d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

6 - Sınav ücretinin yatırılması:

Sınava giriş ücreti olan 60 TL (AltmışTürklirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafından, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nce, (www.ybu.edu.tr) adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.

7 - Sınav giriş belgeleri:

Sınava giriş belgeleri 15/10/2018 tarihinden itibaren www.ybu.edu.tr adresinden veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara adresinden alınabilecektir.

8 - Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 20/10/2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Milli İrade ve 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

9 - Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri ile fotoğraf ve aday hakkında kendisinden bilgi alınabilecek en az 2 kişinin adı soyadı, unvanı ve iletişim bilgilerini, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;

• Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,

• İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

• Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

• Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti

amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kurumumuz adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından işlenecektir.

Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

10 - Diğer Hususlar:

Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

6964/1-1


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel Açıklamalar

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını.

2) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

MÜZİKOLOJİ

MÜZİKOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

TÜRK MUSİKİSİ NAZARİYATI VE NEY ÇALGISI ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

6957/1-1


Antalya Akev Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyeleri İçin Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (www.akev.edu.tr adresinden ulaşılabilir) uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe (www.akev.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı veya üniversitelerin birimleri tarafından “aslı gibidir” onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD / USB Fash Bellek

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe (www.akev.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı veya üniversitelerin birimleri tarafından “aslı gibidir” onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD / USB Fash Bellek

Başvuru Adresi   : Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No: 5-6 Serik/ANTALYA

Telefon                : 444 1 264

Mail                     : info@akev.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

Prof.

1

İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Sanat ve Tasarım ya da Grafik Tasarımı alanlarından birinde lisans veya yüksek lisans mezunu olup alanda doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Prof.

1

Üniversitelerin iletişim fakültesi veya güzel sanatlar fakültesi; radyo, televizyon ve sinema veya sinema televizyon bölümlerinin birinden doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Prof.

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Teknolojileri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojileri, Beslenme ve Diyetetik alanlarının birinde lisansüstü eğitim mezunu olup, alanda doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Teknolojileri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojileri, Beslenme ve Diyetetik ile ilgili alanların birinde doktora eğitimini tamamlayıp, yiyecek-içecek alanında lisansüstü çalışmalar yapmış olmak.

İnsani Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Prof.

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak ve doçentliğini sosyoloji alanında almış olmak ve anket çalışmalarını da içeren çok sayıda alan çalışmalarını yönetmiş olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim organizasyon üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Örgütsel çatışma yönetimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile denetim alanı ve iş tatmini ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6961/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

Doktor Öğretim Üyesi; kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tarafından onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Telf.: 0478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tefsir Anabilim Dalı

Doktor ÖğretimÜyesi

5

1

Tefsir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Hadis Anabilim Dalı

Doktor ÖğretimÜyesi

5

1

Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

6970/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2018-05)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

• Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur.

• Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

• Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

• Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

• Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

• Adayların başvuru formunda; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 20 (yirmi) gündür.

• İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.bartin.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

ADET

İLAN ŞARTI

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

Nanoelektronik gömülü uçucu olmayan bellekler ve transistör teknolojileri

alanlarında çalışmaları olmak.

6915/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9   Zeytinburnu/İstanbul, 34010

 

Fakülte/MYO

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Şart

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Prof.

1

Uygulamalı Psikoloji alanında Doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (İmmünoloji) alanında Doçent olmak.

6962/1-1


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4- Adli Sicil Kaydı,

5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7- Kimlik Fotokopisi

8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3- Adli Sicil Kaydı,

4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

NOTLAR:

1- İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA

 

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji

PROFESÖR

1

Nöropatoloji, yumuşak doku tümörleri ve pediatrik patoloji konularında en az 5 yıl deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Metabolizma alanında doçentliğini almış olup, Otizim ve doğumsal metabolik hastalıklar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

DOÇENT

1

Göğüs Hastalıkları Türkiye ve Avrupa yeterlilik belgesine sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

DOÇENT

1

Pulmoner Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Fizyoterapist olmak.

Ebelik

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Psikiyatri Hemşireliği ve Yaşlı bakımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Fizyolojisi

DOÇENT

1

 

Veterinerlik Parazitolojisi

DOÇENT

1

 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

PROFESÖR

1

Katı atık depo sahası gazlarının modellenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

DOÇENT

1

Tehlikeli Atıklardan Enerji Eldesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

DOÇENT

1

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

DOÇENT

1

 

Mekanik

DOÇENT

1

Beton Hasarlarının Mikromekaniksel Analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ulaştırma

DOÇENT

1

Demiryolu Mühendisliği ve Ön-Üretimli Ulaştırma Yapılarının Tasarımı alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yapı

DOÇENT

1

Yığma yapıların güçlendirilmesi ve betonarme yapılar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Konstrüksiyon

DOÇENT

1

 

Hidrolik

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle Hidrolojik Modelleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda Teknolojisi

DOÇENT

1

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

 

Bilgisayar Programcılığı

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

 

6981/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/

Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi AD

Alanında Uzman Olmak

2

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Perinatoloji Yandal Uzmanlığı Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Alanında Uzman Olmak

2

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Çocuk Kardiyoloji Yandal Uzmanlık Alanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Çocuk Endokrinoloji Yandal Uzmanlık Alanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Genetik AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji AD

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji AD

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji AD

Tıbbi Biyoloji Alanında Doçent Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji AD

Sinirbilim Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji AD

Sinirbilim Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji)

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Protetik Diş Tedavisi

Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ortodonti Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

3

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Endodonti Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Bölümü

Analitik Kimya AD

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Bölümü

Farmasötik Kimya AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Milletlerarası Hukuk AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 Bölümü

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Sağlık Yönetimi (İngilizce)

 

Pazarlama Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

 

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Alanında Doçent Unvanına

Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Bölümü

 

İletişim Çalışmaları Alanında

Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve

Sinema Bölümü

 

Medya ve İletişim Çalışmaları

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi AD –

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi AD –

Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr.

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Bankacılık ve Sigortacılık

Bölümü

 

Finans Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce) Bölümü

 

Yönetim ve Strateji Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası

İlişkiler (İngilizce) Bölümü

 

Siyaset Bilimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi (İngilizce) Bölümü

 

Siyaset Bilimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

Klinik Psikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Güzel Sanatlar Tasarım

 ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

 

İnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

6935/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi

- Başvuru Formu

- Bilgi formu

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)

Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 31.08.2018 tarihine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte

Bölüm/

Anabilim Dalı/Program

Kadro Sayısı

Unvan

Özel Şart

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

Doçent

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

Dr. Öğretim Üyesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

Dr. Öğretim Üyesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

1

Dr. Öğretim Üyesi

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

1

Doçent

Doçentliğini çeviribilim alanından almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

2

Dr. Öğretim Üyesi

- Mütercim Tercümanlık, Dilbilim veya İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2

Dr. Öğretim Üyesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı , Dilbilim veya İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1

Profesör

Psikoloji bilimi alanında profesör unvanına sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini Psikoloji bilimi alanında almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Sosyal Psikoloji ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlaşmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm

1

Profesör

- Adli botanik, bitki çeşitliliği ve gen kaynakları, endüstriyel bitkiler alanında ders verebilecek ve proje yürütebilecek niteliklere sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm

1

Doçent

- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

- Transpozonlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini sahne sanatları alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

1

Profesör

 

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1

Profesör

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Doçent

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, İngilizce ders verme kriterlerini sağlamış Avrupa Birliği ve Türkiye’de dini azınlıklar ve sivil-asker ilişkileri konularında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Strateji, Orta Doğu, Ulusal Güvenlik ve Avrupa Birliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme kriterini sağlamış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Doçent

Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

2

Dr. Öğretim Üyesi

Doktorasını veya sanatta yeterliliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Profesör

Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Doçent

Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

2

Dr. Öğretim Üyesi

Doktorasını Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanlarında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

1

Profesör

Profesörlük unvanını Radyo Televizyon, Sinema alanlarından ya da İletişim Bilimlerinden birinden almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

1

Doçent

Doçentlik unvanını Radyo Televizyon, Sinema alanlarından ya da İletişim Bilimlerinden birinden almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

2

Dr. Öğretim Üyesi

Doktorasını Radyo Televizyon, Sinema ya da İletişim Bilimleri alanlarından birinden almış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

1

Profesör

Profesörlük unvanını Gazetecilik, Yeni Medya yada İletişim Bilimleri alanlarından birinden almış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

1

Doçent

Doçentlik unvanını Gazetecilik, ve/veya Yeni Medya, İletişim Bilimleri alanlarından birinde yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Doktorasını İletişim Bilimleri, Yeni Medya veya Gazetecilik, alanlarından birinde yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Restorasyon alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Yapı alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

1

profesör

Endüstriyel kimya alanında çalışmaları bulunmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

2

Profesör.

Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

2

Doçent.

Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığına sahip olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Dr. Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilatasyon alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Profesör

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Doçent

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr. Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Doçent

Güncel kornea transplantasyon teknikleri konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör.

Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dalı olan

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Dr. Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

Doçent

Obezite Cerrahisi deneyimi olan

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

2

Doçent

Onkoloji Yan Dalı olan

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Dr. Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Dr. Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

1

Dr. Öğretim Üyesi

6980/1-1


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru için gerekli belgeler www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı

Açıklama

1

Dr.

Öğr. Üyesi

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/

Pazarlama Ana Bilim Dalı

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Tüketici davranışları, pazarlama iletişimi ve reklamlarda özdeşleşme alanlarında çalışmaları olmak.

2

Dr.

Öğr. Üyesi

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

İktisat alanında doktora yapmış olmak ve ekonomik kalkınma ile matematiksel iktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Dr.

Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/

Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı

Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak. Periferal intravenöz kateterizasyonda sanal stimülatör ve ultrason kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

4

Dr.

Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Cerrahi bakım paketi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

5

Dr.

Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Serebral palsi, kistik fibrozis ve hematolojik hastalıklarla ilgili çalışmaları olmak.

6

Dr.

Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü/

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Elektrik - elektronik mühendisliğinde doktora yapmış olmak. Mikroşerit anten tasarımı ve optimizasyonu ile radar tabanlı mikrodalga görüntüleme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

7

Profesör

1

1

Psikoloji Bölümü/

Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı

Davranış sinirbilim, etolojik psikoloji, davranışın aktivasyonel ve organizasyonel temelleri konularında çalışmaları olmak.

8

Dr.

Öğr. Üyesi

5

1

Psikoloji Bölümü/

Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı

Klinik psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Nesneleştirme ve Adleryan kuramları, C tipi kişilik ve sosyal destek, Kişilerarası psikoterapi ve kişilik organizasyonu konularında çalışmaları olmak.

6968/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/07/2018, 12/07/2018, 19/07/2018 ve 26/07/2018 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Tesis Tipi / Proje Adı

Lisansın Süresi

1

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Alaçatı RES

05/07/2018 tarihli ve 7940 sayılı Kurul Kararı ile 12/06/2018 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Tonya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karaca Reg. ve HES

12/07/2018 tarihli ve 7951-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Göltaş Atık Isı Santrali

19/07/2018 tarihli ve 7964-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Kazankaya Reg. ve İncesu HES

19/07/2018 tarihli ve 7964-6 sayılı Kurul Kararı ile;

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye “Kazankaya Reg. ve İncesu HES” üretim tesisi için verilen 29/03/2005 tarihli ve EÜ/555-4/578 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ne “Kazankaya Reg. ve İncesu HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

5

Emirgül Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Hastarla HES

19/07/2018 tarihli ve 7964-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

19/07/2018 tarihli ve 7965 sayılı Kurul Kararı ile;

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi‘ne verilmiş olan 13/03/2003 tarihli ve ETS/101-10/023 sayılı tedarik lisansının 09/07/2018 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne 09/07/2018 tarihinden itibaren, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

7

Kovanlık Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Kovanlık Reg. ve HES

26/07/2018 tarihli ve 7975-1 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

Erkar Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Erkar Enerji Üretim Tesisi

26/07/2018 tarihli ve 7976-1 sayılı Kurul Kararı ile 30/11/2032 tarihine kadar 14 (ondört) yıl, 4 (dört) ay, 4 (dört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

9

3S Kale Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

3S Kale Jes-1

26/07/2018 tarihli ve 7976-2 sayılı Kurul Kararı ile 27 (yirmiyedi) yıl, 4 (dört) ay, 7 (yedi) gün (02/12/2045) süreli üretim lisansı verilmiştir.

10

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Güres Biyokütle Enerji Santrali

26/07/2018 tarihli ve 7976-3 sayılı Kurul Kararı ile 15 (onbeş) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Tesisin Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Lisans No

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Van Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Çayaşan HES

11/11/2010 tarihli ve

EÜ/2874-6/1735 numaralı

12/07/2018 tarihli ve 7951-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Ana Enerji Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

27/05/2010 tarihli ve

ETS/2572-1/1629 numaralı

26/07/2018 tarihli ve 7975-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Sönmez Enerji Elektrik Toptan Ticaret Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

28/08/2003 tarihli ve

ETS/183-1/336 numaralı

26/07/2018 tarihli ve 7975-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Altes Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

02/12/2010 tarihli ve

ETS/2899-1/1738 numaralı

26/07/2018 tarihli ve 7975-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Ekodaş Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

17/11/2011 tarihli ve

ETS/3498-16/2148 numaralı

26/07/2018 tarihli ve 7975-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Bara Enerji Toptan Ticaret Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

06/09/2010 tarihli ve

ETS/2756-2/1696 numaralı

26/07/2018 tarihli ve 7975-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipinde

20/04/2006 tarihli ve

EÜ/727-21/633 numaralı

26/07/2018 tarihli ve 7975-14 sayılı Kurul Kararı ile 31/07/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

6971/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans tarihi ve Lisans No

Lisansın Türü

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Kaçmazlar Lojistik Petrol İnşaat Alternatif Yakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

06/07/2011 tarihli ve

DİL/3309-2/246 numaralı

Doğal Gaz İletim (LNG) Lisansı

05/07/2018 tarihli ve 7941-2 sayılı Kurul Kararı ile 05/07/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

2

Foinavon Energy Inc. (Merkezi: Kanada) Türkiye - Ankara Şubesi

01/12/2016 tarihli ve

DTS/6625-5/406 numaralı

Doğal Gaz toptan satış lisansı

26/07/2018 tarihli ve 7977-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/07/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

6971/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/07/2018 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Harzem Enerji ve Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

19/07/2018 tarihli ve 7967-1 sayılı Kurul Kararı ile 19/07/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Türü

Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

SFS Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

04/06/2015 tarihli ve MYĞ/

5623-1/35621 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

05/07/2018 tarihli ve 7942-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

03.08.2017 tarih ve İŞL/

7220-6/38847 numaralı

İşleme (Biodizel) Lisansı

12/07/2018 tarihli ve 7955-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

06/12/2007 tarihli ve

RAF/1400-2/23442 numaralı

Rafinerici Lisansı

12/07/2018 tarihli ve 7955-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Mis Petrokimya Gıda Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

16/04/2015 tarihli ve

MYĞ/5560-1/35487 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

19/07/2018 tarihli ve 7967-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6971/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi

05/07/2018 tarihli ve 7943-2 sayılı Kurul Kararı ile;

Gazmer Petrol Ürünleri Plastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait 05.07.2007 tarih ve LPG-DAĞ/1249-1/06708 numaralı LPG dağıtıcı lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

6971/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ