10 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30505

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


KARA YOLU İLE NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


İZMİR İLİ TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE STERİLİZASYON TESİSİNİN KURULARAK 10 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:


SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampa Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                                         :  2018/390165

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                     :  2018/2019 Kampanya döneminde Fabrikamız yer silosundaki ± % 20 toleranslı 100.000 ton pancarların damperli kamyonlarla pancar

                                                                   kanallarına taşınarak boşaltılması Hizmet Alımı

b) Yapılacağı Yer                                    :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                           :  İşe Başlama Tarihi : 20.09.2018 (Tahmini)

                                                                   İşin Bitiş Tarihi      : 15.01.2019 (Tahmini)

                                                                   Tahmini 118 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                     :  29.08.2018 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6847/1-1


KARA YOLU İLE NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt numarası                               :  2018/390863

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                    :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)            :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :  2018/2019 Kampanya Döneminde 146.500 Ton Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

b) Yapılacağı yer/yerler                           :

 

Kantarın Adı

Sevk Fabrikası

Pancar Miktarı

Karacaahmet

Ankara

35.000 Ton

Sarıoba

Ankara

25.000 Ton

Yaralı

Ankara

50.000 Ton

Yenice

Kastamonu

36.500 Ton

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  28/08/2018 günü Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨. 200,00 (Y.İkiyüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6844/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada, 1 nolu 2379,75 m2 lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bürüt 3588 m2 lik bina (Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sok. No: 1 İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve yeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 10.500.000,00 TL (On Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 315.000,00 TL (Üç Yüz On Beş Bin Türk Lira)’dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; resmi vergi ve harçları (damga vergisi, sözleşme karar pulu…), kesin teminatı ödeyecek olup, ihale bedelinin tamamının 31/12/2018’e kadar ödenmesi için sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir.

3 - İhale 05/09/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73   55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 04/09/2018 Salı mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. Maddede belirtilen oranda)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6876/1-1


İZMİR İLİ TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE STERİLİZASYON TESİSİNİN KURULARAK 10 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

İhale’ye Konu İş’in;

Adı                                       :  İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi

Niteliği                                 :  İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi; İzmir İli sınırları içinde yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, revirler ile talepte bulunan evlerden (diyaliz hastaları) kaynaklanan tıbbi atıkların ve İdarece veya Bakanlıkça yönlendirilen yakın bölgedeki diğer il ya da ilçe belediyelerden kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimi için, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bir toplama, taşıma sistemi oluşturulması (ayrıca tıbbi atık tanımına giren fakat bertaraf yöntemi yakma prosesi olan patolojik tıbbi atıkların da sağlık kuruluşlarından Yönetmeliğe uygun olarak tıbbi atık araçlarıyla toplanması ve yakma yöntemiyle bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesi), sterilizasyon tesisinin inşaa edilmesi, makine ve teçhizatların kurulması, tıbbi atıkların sterilize edilmesi, sterilize edilmiş atıkların İdarenin göstereceği nihai bertaraf alanına taşınması ve Tesis ile birlikte tüm bu süreçlerin, ilgili yönetmelikler kapsamında gereken izin ve lisans belgeleri alınarak işletilmesi işlerini kapsamaktadır.

                                                İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi Ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Menemen İlçesi, Ahıhıdır Mahallesi, K18-D4 Pafta, 576 Ada 3 Parselde, 6.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın kiralanması, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", "Atık Yönetimi Yönetmeliği", "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", "Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği", 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin projelendirilmesi ve inşaatı, en az 18 ton/gün kapasite için gerekli ünitelerin kurulumu, tıbbi atıkların (patolojik tıbbi atıklar da dahil) toplanması ve taşınması, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 10 yıl süre ile işletilmesi, sterilize edilmiş atıkların nihai bertaraf tesisine taşınması ve işletme sürecinde kira bedeli ile tıbbi atık bertarafından elde edilen hasılat üzerinden pay ödenmesi işidir.

İhale Yöntemi                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                            :  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile birlikte Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin işletmeye alındığı tarihten

                                                itibaren 10 yıldır.

Tesisin Yeri ve Miktarı        : 

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa (m2)

İzmir

Menemen

Ahıhıdır

576

3

6.000,00

 

Asgari Şartlar                       :  - Söz konusu işin kira bedeli, tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak, 3 (üç) ayda bir İdare’ye ödenecektir. Gayri safi hasılat üzerinden

                                                ödenecek İdare payı ise tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren her üç (3) ayda bir, üç (3) aylık hesap dönemini takip eden ayın ilk beş (5) iş günü içinde

                                                ödenecektir.

                                                - Menemen İlçesi, Ahıhıdır Mahallesi, K18-D4 Pafta, 576 Ada 3 Parselde, 6.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın yıllık kira bedeli 108.006,00 TL'dir.

                                                (YüzsekizbinaltıTürkLirası'dır.)

                                                - Yüklenici, K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %10 (on) + K.D.V.’den az olmamak üzere, ihalede İstekli tarafından verilecek

                                                artırım oranında payı, tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren, sözleşme boyunca 3 (üç) ayda bir Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı dayanak

                                                belgeler eşliğinde, İdare’ye ödeyecektir. Yüklenici K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden (%10 + …..) + K.D.V. oranında payı,

                                                her 3 (üç) ayda bir ödeyecektir. Yüklenici, Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış ödeme dönemine ilişkin gayrı safi hasılatı (ciroyu) gösteren

                                                belgeleri İdare’ye sunmak zorundadır.

                                                - Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, kazı, dolgu, nakliye, inşaat

                                                yapımı, tesisin işletilmesi vb.) yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali

                                                sorumluluk ve masraflar Yüklenici’ye aittir.

                                                - Yüklenici, yer teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde tesisi tamamlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Geçici Faaliyet Belgesini

                                                 (GFB) almakla ve tıbbi atık toplama araçlarının lisanslandırma işlemlerini tamamlayarak tesisi çalışır hale getirmekle yükümlüdür.

Tahmin Edilen Bedel            :  13.234.560,00 TL

                                                (OnüçmilyonikiyüzotuzdörtbinbeşyüzaltmışTürkLirası)

Geçici Teminat Miktarı        :  397.036,80 TL'dir.

                                                (Üçyüzdoksanyedibinotuzaltıtürklirasıseksenkuruştur)

İhale Dosyası Satış Bedeli   :  İhale dokümanı satış bedeli 2.000- (İkiBin) TL.

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin

Edileceği Adres/Yer             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1

                                                Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat            :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09:30 - 11:30/13:30 - 16:00

İhale için Son Evrak

Verme Tarihi ve Saati          :  Tarih: 06.09.2018

                                                Saat  : 12.00

İhale için Evrak

Teslim Adresi                      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1

                                                Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Tarihi ve saati

(Dış Zarfların açılması)        :  Tarih: 06.09.2018

                                                Saat  : 14.00

İhale Salonu Adresi

(Dış zarfların açılacağı yer)  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

Tarih ve Saati                       :  Tarih: 13.09.2018

                                                Saat  : 14.00

İhale Komisyonu

Toplantı Yeri                        :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1 Hisarönü Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler (iş ortaklığı) teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamayacaktır.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi,

1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi yada ilgili Meslek

Odası Belgesi

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Teklifin tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

1.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.11. İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 18. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7.,1.8 maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler,

1.13. Yer Görme Belgesi,

1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin muhammen bedelin %25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

1.16.1. İstekli,

Minimum 250 ton/ay tıbbi atığın, toplama ve taşıma işi ile birlikte, sterilizasyon işlemine tabii tutulduğu tek bir sterilizasyon tesisini kurmuş ve işletmiş veya kurmuş ve işletiyor olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerin tamamını İdare’ye sunacaktır.

a) Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya ilgili Belediyesinden onaylı tesisin işletim sürecinde beyan edilen son 6 aylık sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanları,

c) Sterilizasyon tesisini kurmuş ve toplama, taşıma işi ile birlikte en az 2 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğuna dair ilgili Belediyesinden alınan yazı, (yalnız toplama ve taşıma veya yalnız sterilizasyon tesisi işletme işinin yapılmış veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler kabul edilmez.)

1.16.2. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.

1.16.3. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.16.1 Maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır.

2.2. Yüklenici, K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %10 + K.D.V.’den az olmamak üzere, ihalede İstekli tarafından verilecek artırım oranında payı İdare'ye sözleşme boyunca her üç ayda bir ay ödeyecektir.

İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6956/1-1


SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2018/402662

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

                                                               Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

                                                               1. KISIM: 5.000 Adet Sondaj Borusu,

                                                               (Dış Çap Min: 114,30 mm, İç Çap Min: 101,60 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 6070 mm olacaktır)

 

                                                               2. KISIM: 7.000 Adet Sondaj Borusu,

                                                               (Dış Çap Min: 88,90 mm - İç Çap Min: 76,40 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 6070 mm olacaktır)

 

b) Teslim yeri/yerleri                           :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Ambarları

                                                               b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 1. KISIM: 100 (yüz) takvim günü, 2. KISIM:100 (yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  28/08/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6943/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Adı: Ruhsatlı Jeotermal Alan İhalesi

 

Sıra No

Dosya No

Saha Adı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

2018/JA18-90-ÖA

Amasya-Merzifon-Uzunyazı

   335.000

10.050

29/08/2018

10:30

2

2018/JA19-91-ÖA

Kayseri-İncesu

   260.000

  7.800

29/08/2018

10:30

3

2018/JA20-92-ÖA

Ankara-Sincan-Yenikent

1.020.000

30.600

29/08/2018

10:30

4

2018/JA21-93-ÖA

Amasya-Merzifon-Osmanoğlu

   310.000

  9.300

29/08/2018

10:30

5

2018/JA22-94-ÖA

Edirne-Merkez-Hıdırağa

   675.000

20.250

29/08/2018

10:30

6

2018/JA23-95-ÖA

Edirne-Merkez-Hasanağa

   690.000

20.700

29/08/2018

10:30

 

2 - İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5 - İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.

6 - İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

7 - İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

8 - İsteklilerde Aranılan Belgeler:

 

Gerçek Kişiler için;

1- Nüfus cüzdan sureti,

2- Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgah adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3- Noterden onaylı imza beyannamesi,

4- Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

5- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

6- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

7- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

8- İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

 

Tüzel Kişiler için;

1- Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgah adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,

3- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

4- Tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,

5- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi    2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun/8 belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,

6- İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),

7- Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,

8- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,

9- İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

9 - İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter tescili vb. tüm masraflar istekliye aittir.

10 - Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA sorumlu tutulmayacaktır.

11 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6942/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

İLÇE

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

TAPU

ALAN

İMAR DURUMU

RAYİÇ

BEDELİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ

VE SAATİ

Şehitkamil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6426

2

9.436,88

Konut (E:1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00

13.683.476,00

410.504,28

29.08.2018

Çarşamba günü,   Saat 16.00

(Son başvuru tarihi

29.08.2018   Saat 12.00)

Şehitkamil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6426

3

9.916,80

Konut (E:1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00

14.379.360,00

431.380,80

Şehitkâmil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6426

4

8.956,95

Konut (E:1.00 Yençok: 7 Kat)

1.350,00

12.091.882,50

362.756.47

Şehitkâmil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6435

2

8.549,72

Konut (E:1.00 Yençok: 7 Kat)

1.350,00

11.542.122,00

346.263,66

Şehitkâmil

15 Temmuz

N38c-17d/4c

6435

3

8.549,72

Konut (E:1.00 Yençok: 7 Kat)

1.450,00

12.397.094,00

371.912,82

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

İhale Komisyonu, ihalenin herhangi bir safhasında gerek gördüğü takdirde, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde ulaşmayan başvurular ve Telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

 

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6866/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 28/08/2018 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesinde Bulunan Arsalar

 

Sıra

No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı

m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen

Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

12531

2

Ticaret+ Konut E=2.50

3.422,04

1

1

3.422,04

1.150,00

3.935.346,00

118.061,00

2

12531

3

Ticaret+ Konut E=2.50

3.422,08

1

1

3.422,08

1.150,00

3.935.392,00

118.062,00

3

12533

2

Konut E=2.50

3.148,65

1

1

3.148,65

950,00

2.991.217,50

89.737,00

4

12533

4

Konut E=2.50

4.988,76

1

1

4.988,76

950,00

4.739.322,00

142.180.00

5

12536

2

Konut E=2.50

3.388,44

1

1

3.388,44

950,00

3.219.018,00

96.571,00

6

12536

3

Konut E=2.50

3.686,21

1

1

3.686,21

950,00

3.501.899,50

105.057,00

7

12537

2

Konut E=2.50

3.921,87

1

1

3.921,87

950,00

3.725.776,50

111.774,00

8

12537

3

Konut E=2.50

4.481,68

1

1

4.481,68

950,00

4.257.596,00

127.728,00

9

12538

3

Ticaret+ Konut E=2.50

3.819,49

1

1

3.819,49

1.200,00

4.583.388,00

137.502,00

10

12539

2

Ticaret+ Konut E=2.50

3.496,04

1

1

3.496,04

1.250,00

4.370.050,00

131.102,00

11

12544

3

Ticaret+ Konut E=2.50

3.584,95

1

1

3.584,95

1.250,00

4.481.187,50

134.437,00

12

12546

2

Konut E=2.50

2.731,59

1

1

2.731,59

1.000,00

2.731.590,00

81.948,00

13

12546

3

Konut E=2.50

2.882,77

1

1

2.882,77

1.050,00

3.026.908,50

90.808,00

14

12546

4

Konut E=2.50

2.894,09

1

1

2.894,09

1.075,00

3.111.146,75

93.335,00

15

12546

5

Konut E=2.50

2.742,36

1

1

2.742,36

1.025,00

2.810.919,00

84.328,00

16

12548

2

Ticaret+ Konut E=2.50

3.816,73

1

1

3.816,73

1.250,00

4.770.912,50

143.128,00

17

12550

1

Konut E=2.50

5.593,38

1

1

5.593,38

950,00

5.313.711,00

159.412,00

18

12551

2

Konut E=2.50

2.369,17

1

1

2.369,17

1.050,00

2.487.628,50

74.629,00

19

12551

3

Konut E=2.50

2.460,70

1

1

2.460,70

1.100,00

2.706.770,00

81.204,00

20

12551

4

Konut E=2.50

2.476,74

1

1

2.476,74

1.125,00

2.786.332,50

83.590,00

21

12551

5

Konut E=2.50

2.385,11

1

1

2.385,11

1.075,00

2.563.993,25

76.920,00

22

12554

2

Konut E=2.50

2.903,88

1

1

2.903,88

1.100,00

3.194.268,00

95.829,00

23

12554

3

Konut E=2.50

2.932,44

1

1

2.932,44

1.125,00

3.298.995,00

98.970,00

24

12554

4

Konut E=2.50

2.643,37

1

1

2.643,37

1.150,00

3.039.875,50

91.197,00

25

12554

5

Konut E=2.50

2.615,07

1

1

2.615,07

1.125,00

2.941.953,75

88.259,00

 

Palandöken İlçesi Solakzade Mahallesinde Bulunan Arsalar

 

Sıra

No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı

m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen

Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

12580

1

Ticaret E=2.00

5.311,79

1

1

5.311,79

600,00

3.187.074,00

95.613,00

2

12581

1

Ticaret E=2.00

7.854,16

1

1

7.854,16

600,00

4.712.496.00

141.375,00

 

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar

 

Sıra

No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı

m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen

Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

12506

2

Konut E=2.50 Yençok=24,50

2.800,00

1

1

2.800,00

775,00

2.170.000,00

65.100,00

2

12506

4

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.138,35

1

1

3.138,35

870,00

2.730.364,50

81.911,00

3

12506

5

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.131,40

1

1

3.131,40

775,00

2.426.835,00

72.806,00

4

12506

7

Konut E=2.50 Yençok=24,50

2.809,33

1

1

2.809,33

775,00

2.177.230,75

65.317,00

5

12509

3

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.000,92

1

1

4.000,92

870,00

3.480.800,40

104.425,00ı

6

12509

4

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.968,90

1

1

3.968,90

750,00

2.976.675,00

89.301,00

7

12509

5

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.975,19

1

1

3.975,19

750,00

2.981.392,50

89.442,00

8

12509

6

Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.002,14

1

1

4.002,14

775,00

3.101.658,50

93.050,00

9

12509

7

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.987,04

1

1

3.987,04

775,00

3.089.956,00

92.699,00

10

12509

8

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.986,70

1

1

3.986,70

750,00

2.990.025,00

89.701,00

11

12509

9

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.986,70

1

1

3.986,70

750,00

2.990.025,00

89.701,00

12

12513

3

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.593,61

1

1

3.593,61

750,00

2.695.207,50

80.857,00

13

12513

6

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.894,00

1

1

3.894,00

750,00

2.920.500,00

87.615,00

14

12513

7

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.931,39

1

1

3.931,39

775,00

3.046.827,25

91.405,00

15

12513

8

Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.544,71

1

1

4.544,71

775,00

3.522.150,25

105.665,00

16

12515

2

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.090,20

1

1

3.090,20

775,00

2.394.905,00

71.848,00

17

12515

3

Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.039,23

1

1

4.039,23

750,00

3.029.422,50

90.883,00

18

12515

4

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.346,51

1

1

4.346,51

870,00

3.781.463,70

113.444,00

19

12515

5

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.220,24

1

1

4.220,24

870,00

3.671.608,80

110.149,00

20

12515

6

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.980,70

1

1

3.980,70

775,00

3.085.042,50

92.552,00

21

12516

3

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.856,69

1

1

3.856,69

775,00

2.988.934,75

89.669,00

22

12516

5

Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.281,11

1

1

4.281,11

800,00

3.424.888,00

102.747,00

23

12516

6

Konut E=2.50 Yençok=24,50

3.772,86

1

1

3.772,86

775,00

2.923.966,50

87.719,00

24

12516

8

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

5.912,39

1

1

5.912,39

870,00

5.143.779,30

154.314,00

25

12518

5

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.365,18

1

1

4.365,18

870,00

3.797.706,60

113.932,00

26

12518

6

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.176,00

1

1

4.176,00

870,00

3.633.120,00

108.994,00

27

12518

7

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.217,66

1

1

4.217,66

870,00

3.669.364,20

110.081,00

28

12524

2

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

6.289,60

1

1

6.289,60

870,00

5.471.952,00

164.159,00

29

12524

3

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

5.332,57

1

1

5.332,57

870,00

4.639.335,90

139.181,00

30

12524

4

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.941,68

1

1

4.941,68

870,00

4.299.261,60

128.978,00

31

12525

5

Konut E=2.50 Yençok=24,50

5.381,77

1

1

5.381,77

775,00

4.170.871,75

125.127,00

32

12525

6

Konut E=2.50 Yençok=24,50

4.969,59

1

1

4.969,59

775,00

3.851.432,25

115.543,00

33

12525

7

Konut E=2.50 Yençok=24,50

9.182,15

1

1

9.182,15

750,00

6.886.612,50

206.599,00

34

12525

8

Konut E=2.50 Yençok=24,50

7.078,25

1

1

7.078,25

775,00

5.485.643,75

164.570,00

35

12526

3

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

6.708,82

1

1

6.708,82

870,00

5.836.673,40

175.101,00

36

12526

4

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50

5.547,99

1

1

5.547,99

870,00

4.826.751,30

144.803,00

37

218

30

Konut E=2.50Yençok=10Kat

2.778,34

1

1

2.778,34

800,00

2.222.672,00

66.681,00

38

218

31

Konut E=2.50Yençok=10Kat

3.402,02

1

1

3.402,02

800,00

3.072.016,00

92.161,00

39

218

32

Konut E=2.50Yençok=10Kat

3.818,37

1

1

3.818,37

850,00

3.245.614,50

97.369,00

40

203

16

Konut BL-5 Kat Taks=0.40 Kaks=2.00

1.659,95

1

1

1.659,95

1.372,75

2.278.696,36

68.361,00

41

203

18

Ticaret+Konut Taks=0.30 Kaks=1.80

5.445,19

1

1

5.445,19

1.372,75

7.474.884,57

224.247,00

42

5807

3

Özel Eğitim Tesis Alanı E:1,50 Yençok:18,50

4.534,90

1

1

4.534,90

700,00

3.174.430,00

95.233,00

43

5807

4

Özel Eğitim Tesis Alanı E:1,50 Yençok:18,50

4.534,90

1

1

4.534,90

700,00

3.174.430,00

95.233,00

 

Arsaların satış bedelinin % 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Şartname bedelleri 300,00 TL’dir.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 28/08/2018 Salı günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6727/1-1