8 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30503

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğünden: İZMİR


TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEZARLIK İÇİ LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAME

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 no.lu parselde kayıtlı 8.185,34 m² yüzölçümlü taşınmaz

150.000

250

05/09/2018

2

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 64.134,59 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000.000

1.000

05/09/2018

3

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi 533 ada, 10 parselde kayıtlı 4.762 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

250

05/09/2018

4

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 6491 ada, 1 parselde kayıtlı 18.990,94 (Hisse 17.490,94) m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000.000

1.500

26/09/2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 125274 ada, 1 parselde kayıtlı 16.000 m² yüzölçümlü taşınmaz

250.000

250

26/09/2018

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebileceklerdir. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilmeyecektir.

3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ve/veya ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının elden alınması esastır. Ancak teklif sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, İhale Şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun bir nüshasının İdare'ye ulaştırılması kaydıyla İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı teklif sahibine posta ile de gönderilebilecektir. Teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhalelere konu taşınmazlara ilişkin İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

- T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 10 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

6921/1-1


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya döneminde Toplam 10.000 ton pancarın Elazığ Şeker Fabrikasına Bağlı Kovancılar Ziraat Bölge şefliği kantarından Elazığ Şeker Fabrikası Merkez Kantarına karayolu ile nakliyesi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

2018/2019 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                   :  2018/392689

1 - İdarenin

a) Adresi                                                    :  Yurtbaşı Beldesi/Elazığ

b) Telefon ve faks numarası                       :  0 424 251 28 75 - 79 / 0 424 251 24 14

c) Elektronik posta adresi                           :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                             : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                          :  2018/2019 Kampanya döneminde Toplam 10.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge Şefliği kantarından Elazığ Şeker fabrikası merkez

                                                                      kantarına karayoluyla ile nakliyesi hizmeti. Nakliye yapılacak kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.

b) Yapılacağı yer                                        :  Elazığ Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)

c) İşin süresi                                               :  Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                        :  Elazığ Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                         :  17.08.2018 Cuma günü – Saat:14.00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve (KDV Hariç) TL. 200,00- (Yüz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6869/1-1


ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

1 - Kurumumuza ait 1 adet Plakalı Renault 2008 Megane Privilege 2.0 model benzinli araç TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazların İdaresine Dair İhale Yönetmeliğinin 24’ncü maddesi “Açık Artırma ve Eksiltme Usulü” ne göre satılacaktır.

2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı dokümanını ücretsiz olarak alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve

    ücretsiz alınabileceği yer           :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 - Kavaklıdere/ ANKARA

b) İlgili Personel                           :  Seyit Ali YAĞBASAN

                                                         Tel: 312 - 298 14 59

3 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarihi ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı yer         :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7, Kavaklıdere/ ANKARA

b) Son teklif verme tarihi ve saati :  05/09/2018, Çarşamba günü Saat: 14.30

İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar geçici teminat ile imzalamış olduğu idari şartnameyi ilgili personele kapalı zarf ile teslim edecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler, isteklinin ilk ve son fiyat teklifi olarak değerlendirilecektir. İhale üzerinde kalan istekli ihale kararının tebliğinden itibaren 10 (On) gün içinde araç bedeli, KDV ve Damga Vergisini nakit olarak Kurum veznesine yatıracaktır.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat:7 Kavaklıdere/ANKARA

b) Tarih ve Saati                           :  05/09/2018, Çarşamba günü, Saat 14.30

5 - Bu ihale, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazların İdaresine Dair İhale Yönetmeliğinin “Açık Artırma ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır.

6 - Araçların Görülebileceği Yer  :  TÜBİTAK Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere/ANKARA

 

Aracın Cinsi

Plakası

Modeli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

* Renault Megane Privilege Benzinli

06 BR 3131

2008

26.000,00 TL + KDV

780,00 TL

 

7 - Muhammen bedele KDV dahil edilmemiş olup, % 1 oranında KDV ilave edilecektir.

8 - TÜBİTAK ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6900/1-1


SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğünden:

İZMİR

Bölge müdürlüğümüze bağlı birimlerin bakım, onarım, kontrol, denetim, tesis işleri, hukuk ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması amacıyla 24 (yirmidört) ay süre ile 38 adet sürücülü araç kiralaması işi ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2018/391179

İşin Adı                                            :  Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin Bakım, Onarım, Kontrol, Denetim, Tesis İşleri, Hukuk ve Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması

                                                            Amacıyla 24 (Yirmidört) Ay Süre ile 38 Adet Sürücülü Araç Kiralaması İşi

İhale Türü - Usulü                           :  Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  ÜNİVERSİTE CADDESİ 57   35100

b) Telefon ve faks numarası             :  232 477 1300 - 232 477 1315

c) Elektronik posta adresi                 :  3grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale/Ön Yeterlik dokümanının

    görülebileceği internet adresi        : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerin bakım, onarım, kontrol, denetim, tesis işleri, hukuk ve Kamulaştırma çalışmalarının yapılması amacıyla

                                                            24 (yirmidört) ay süre ile 38 adet sürücülü araç kiralama işi

b) Yapılacağı Yer                             :  28 adet araç, Üniversite Caddesi No: 57 Bornova / İZMİR adresinde bulunan TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde, 2 adet araç Uzundere

                                                            Trafo Merkezi - İZMİR adresinde bulunan Uzundere Hat Bakım Ekibinde, 3 adet araç için Çitlembik Mevkii Küçük Sanayi Sitesi Yanı Çanakkale

                                                            Yolu Üzeri Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Aliağa İşletme ve Bakım Müdürlüğünde, 3 adet araç Barbaros Mah. 4401 Sok. No: 27/1 MANİSA

                                                            adresinde bulunan Manisa İşletme ve Bakım Müdürlüğünde, 2 adet araç Rasathane Yolu No: 15 Işıkkent - Bornova/İZMİR adresinde bulunan Batı

                                                            Anadolu Yük Tevzi Müdürlüğünde çalıştırılacaktır.

c) Süresi                                           :  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) aydır

3 - İhalenin / Ön Yeterlik/

    Yeterlik Değerlendirmesinin        :

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi   No: 57 Bornova - İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  16.08.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga: RG: 25/1/2017 - 29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ihaleye konu araçlar için, yetki belgesi zorunlu olan belgelerin yasal süresi içinde idareye sunulması zorunludur.

1. İdaremizce ön görülen kiralık araçlarda; Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu belgelerden Kamyonet türü araçlar için [K1] yetki belgesi, Minibüs türü araç için ise, [D2] yetki belgesi yeterli olup, Yüklenici firmanın işbaşı yapabilmesi için, sözleşme imzaladıktan sonra en geç 10 (on) işgünü içerisinde, taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren onaylı taşıt belgeleri ile bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren onaylı taşıt kartları ve onaylı teknik belgelerini TEİAŞ Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Başmühendisliğine teslim etmek zorundadır. Ayrıca D2 belgeli araç öz mal değil ise, kira sözleşmesi ve taşıt kartı belgesini aynı süre içerisinde sunmak zorundadırlar. 2. İdaremizce ön görülen kiralık araçlar için, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yetki belgesi zorunlu olan Otomobiller için [A1] yetki belgesi yeterlidir;

Yüklenici kendi adına kayıtlı olan otomobiller (binek) için A1 yetki belgesini ve A1 yetki belgesine işlenmiş taşıt kartlarını sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde TEİAŞ Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Başmühendisliğine teslim etmek zorundadır. A1 yetki belgesinin belirtilen süre içerisinde TEİAŞ Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Başmühendisliğine teslim edilmemesi halinde sözleşme fesih edilerek kesin teminatı gelir kaydedilecek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. ve 26. maddeleri uygulanacaktır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2.

(1) Söz konusu İhaleye katılabilmek için, İdaremizce ön görülen kiralık araçlar ihalesine teklif sunacak firmanın, Teknik Şartnamenin 1 - a) bendinde belirtilen Kiralanacak araçlarda aranacak şartlar ile İdari şartnamenin 2. madde 2.1 b) bendinde belirtilen özeliklere sahip araç sayısının %40’ı, isteklilerin öz malı olacaktır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu belgelerden K1 ve D2 yetki belgesine haiz araçların; Bağlı bulunduğu ilin Ulaştırma ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınan onaylı belgelerini teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar. Öz mal araçlar için, söz konusu araç gruplarından kendi belirleyecekleri araçlara ait araç Tescil ve Trafik Belgesi ("aslı idarece görülmüştür" fotokopi veya noter onaylı). Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesine haiz araçların, taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren onaylı taşıt belgesi, bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren onaylı taşıt kartı ve Teknik Şartnamenin 1 - a) bendinde belirtilen Kiralanacak araçlarda aranacak şartlar bölümünde belirtilen özelikleri gösteren onaylı teknik belgesi (Aracın Trafik ve Tescil Belgelerinde belirtilmeyen teknik özellikleri gösteren belge) teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar. İstekliler bu belgeleri ihale dosyası kapsamında teklif mektupları ve diğer istenilen belgelerler ile birlikte asıllarını ya da İdareye "aslı idarece görülmüştür" yaptırmak kaydıyla fotokopilerini veya noter tasdikli fotokopilerini teklif zarfında sunmaları zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015 - 29384 R.G./ 3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(4) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılan “ARAÇ KİRALAMA İŞİ” benzer iş olarak kabul edilecektir.

6874/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                    :  Tel : 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                                   Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)            :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :  Tali Ocak Vantilatörü - 2 Kalem (2 adet)

b) Teslim yeri                                          :  Yerli Yükleniciler için: TTK Amasra T.İM

                                                                :  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                        :  Siparişi takiben 150 takvim gününde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  12/09/2018 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                            :  920-TTK/1581

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

2) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

3) Vantilatörlerin gürültü düzeyinin EN 3744 ya da EN 5136 standartlarına uygun olarak ölçüldüğüne dair test raporları teklif ya da teslimatla birlikte verilecektir. Teslimatla verilmesi durumunda bu husus teklifte belirtilecektir.

4) Vantilatörlere ait karekteristik eğriler, basınç farkı - debi, sistem verimi grafikleri ve çekilen güç eğrileri (deney şartları belirtilerek) teklifle birlikte verilecektir.

5) Teknik şartnamenin 2. maddesinin tamamında belirtilen teknik hususlar yazılı olarak cevaplanacak ya da teyit edilecek, ekli soru formunun cevapları ile birlikte (varsa formda bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilerek) teklifle verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12/09/2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6917/1-1


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                         :  2018/399527

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                    :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                                   Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                        :  -

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde kullanılmak üzere; 80 adet Membran Plaka ve 60 adet Basınç Plaka olmak üzere toplam

                                                                   140 adet Filtre Pres Plakası Alımı

b) Teslim yeri                                          :  Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı, yurtdışı teslimde CPT Ankara.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme

    (ihale) tarihi ve saati                            :  04 Eylül 2018 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 04.09.2018 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6905/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Dönemi Yozgat Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/395764

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0 354 441 10 10 ve 0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2018/2019 Kampanya Döneminde 102.000 Ton pancarın Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti.

 

Kantar Adı

Taşınacağı Fabrika

Yüklenici Tarafından Taşınacak

Pancar Miktar (Ton)

1

AKDAĞMADENİ

YOZGAT

    4.700

2

KİRSİNKAVAĞI

YOZGAT

    7.300

3

ÇEKEREK

YOZGAT

    1.000

4

KÜMBET

YOZGAT

    9.000

5

KADIŞEHRİ

YOZGAT

  16.000

6

KESİKKÖPRÜ

YOZGAT

  14.000

7

HASBEK

YOZGAT

    5.000

8

KADILI

YOZGAT

  10.000

9

SARIKAYA

YOZGAT

    5.000

10

SARIKENT

YOZGAT

  20.000

11

ŞEFAATLİ

YOZGAT

  10.000

TOPLAM

102.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Nakliye hizmeti; Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Çekerek, Kümbet, Kadışehri, Kesikköprü, Hasbek, Kadılı, Sarıkaya, Sarıkent ve Şefaatli kantarlarından

                                                     Yozgat Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  2018/2019 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu - Sorgun/Yozgat

b) Tarihi ve saati                        :  29.08.2018 Çarşamba Günü, Saat 14:30

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 200,00- (İkiYüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6901/1-1


MEZARLIK İÇİ LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne MEZARLIK İÇİ LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Konak/İZMİR

b) Telefon Numarası                            :  0 232 293 15 30   Faks Numarası: 0 232 293 37 43

c) Elektronik Posta Adresi                   :  hizmetalimlari@izmir.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                  :  8 (Sekiz) Hizmet Kalemi

b) İşin Yapılacağı Yer                          :  İzmir Yeni Buca (Kaynaklar) Mezarlığı

c) İşin Süresi                                        :  İşin süresi 40 (Kırk) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Odası Kat: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)

b) Tarihi - Saati                                    :  15.08.2018 Saat: 10:00

c) İhale Usulü                                      :  19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve

                                                                hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100- TL (Yüz Türklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6865/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediye Başkanlığından:

 

S. No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Arsa m2

Muhammen Bedel

Hisse Nispeti

Geçici Teminat

Şartname Bedel

İhale Türü

İhale Saati

İhale Tarihi

Açıklama

1

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

577

2

956,00

970.000,00 TL

TAM

29.100,00 TL

100,00 TL

AÇIK

14:30

06.09.2018

2

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

577

3

1.380,00

1.300.000,00 TL

TAM

39.000,00 TL

100,00 TL

AÇIK

14:45

06.09.2018

1

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

368

28

4.234,06

221.582,47 TL

TAM

6.647,47 TL

100,00 TL

AÇIK

15:00

06.09.2018

2

İZMİR

DİKİLİ

BADEMLİ

1849

988,00

128.440,00 TL

TAM

15.000,00 TL

100,00 TL

AÇIK

15:15

06.09.2018

 

1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2 - Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3 - Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b- Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c- Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d- Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e- Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f- Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g- İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b- Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c- Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d- Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e- İmza Sirküsü (Noterden)

f- Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g- Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h- İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5 - Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırılacaktır.

Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6 - İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7 - İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8 - İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9 - İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10 - İlçemiz Çandarlı Mahallesi 577 ada 2 ve 3 parseller TTA olarak planlı alanda kalıp, askeri yasak bölge içerisinde bulunmaktadır.

577 ada 3 parsel üzerinde halı saha, 577 ada 2 parsel üzerinde yapı bulunmaktadır. Çandarlı plan notlarında Tercihli Turizm Alanlarında konaklama tesisi yapıldığı takdirde E=0,90 - h=15,50 metredir. Bu alanlarda yatak başına 10m² hesabı ile günübirlik kullanım alanı bırakılacaktır. Apart Otel ve Pansiyon türü uygulama yapılabilir. Kullanımlar toplumun yararlanmasına açık olarak düzenlenecektir. Bu alana gelecek konut taleplerinde Taks 0,15 - Kaks 0,30 olmak koşulu ile uygulama yapılabilir. Minimum ifraz 2500 m² olacaktır. Alt yapı girişimci tarafından karşılanacak daha sonra ruhsat verilecektir. İsmetpaşa 368 ada 28 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmakta olup, sit sınırları içinde kalan bölgelere yönelik plan çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürdürülmektedir.

Bademli 1849 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 2.derece doğal sit sınırları içerisinde, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanı ve 2.derece doğal sit olarak planlı alanda kalmaktadır.

11 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12 - Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13 - Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6841/1-1