7 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30502

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

 

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (07/08/2018 - 27/08/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

 

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Dijital ekonomi, nöro ekonomi, gelir dağılımı üzerine çalışmaları olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm işletmelerinde stratejik yönetim üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Yoksulluk alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Üstel fonksiyonları koruyan lineer pozitif operatörler dizisi ile yaklaşım teori üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas sayılarının kombinatoryal toplamları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Konya’da doğal olarak yetişen bazı bitkilerde uçucu yağların antimikrobiyal etkileri üzerine doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Sıvı kristal özelliği gösteren oksim türevlerinin sentezi ve optik özelliklerinin incelenmesi üzerine doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Doçent

1

1

Ses ve müzik teknolojileri üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Reklam Araştırmaları

Doçent

1

1

Siyasal iletişim ve siyasal söylem konusunda çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

İlgili bölümden Doçentlik unvanını almış olmak. Din Felsefesi alanında ve din devlet ilişkileri, İslam siyaset düşüncesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Silifke Taşucu MYO

Dış Ticaret

Doçent

1

1

Uluslararası ekonomik örgütler, içsel ekonomik büyüme ve dış ticaret konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Böbreklerde deneysel iskemi/ reperfüzyonla indüklenen oksidatif hasarın venöz kanla önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Lisans ve lisansüstü eğim düzeyinde ders vermiş olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi odaklı pazarlama stratejileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

Sulama sistemlerinde enerji kullanımı konusunda çalışması olmak.

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YO

Hemşirelik

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde Akupres uygulamasının susuzluk şiddeti ve yaşam kalitesine etkisi konusunda çalışması bulunmak.

6829/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sosyal hizmet ve ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve sosyal hizmet alanına ilişkin uygulamada çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Siyasi tarih ve Türk dış politikası alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sanat tarihi alanında lisans derecesini almış olmak ve doktora yapmış olmak. Çağdaş sanat ve disiplinlerarasılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

Hukuk

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında doktora veya bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

Medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Gastronomi

Profesör

1

Yiyecek içecek sektörüne yönelik gıda güvenliği, gıda muhafazası, gıda teknolojisi ve gıda biyokimyası uygulamalarına hakim ve bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Gastronomi veya gıda ile bağlantılı alanlarda lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktorasını turizm işletmeciliği veya işletme alanında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını sağlık yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Grafik Tasarım

Profesör

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora/ sanatta yeterlilik yapmış olmak. Resim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda yüksek lisans mezunu olmak, ilgili alanda veya mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Tıp

Genel Cerrahi

Profesör

1

Tıp fakültesi lisans mezunu olmak. Endokrin cerrahi alanında yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp fakültesi lisans mezunu olmak.

Anatomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Ortodonti

Doçent

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve mimari tasarım alanında doktora yapmış olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Telekomunikasyon konusunda uzman olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Lisans vc doktorasını inşaat mühendisliği alanında almış olmak. Ulaşım ve trafik mühendisliği konusunda deneyimli olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

6895/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık

Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Dr. Öğretim

Üyesi

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği Programından almış olmak ve konusunda Uluslararası yayın

yapmış olmak.

 

Adayların;

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* 2 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (07.08.2018-21.08.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 21.08.2018)

Başvuru adresi:

İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Adres       : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel           : 0216 4524585-86

Fax          : 0216 452 87 17

6890/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_5.jpg