7 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30502

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


37 KALEM ÖZEL AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Ereğli Belediyesinden:


AYAK SAĞLIĞI MERKEZİ KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:


ARAMA KURTARMA LOJİSTİK EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ

(KFW-GA4.2)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


TTK İHTİYACI OLARAK 5 KALEM MUHTELİF RAMBLE VE KAFES TELİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK XLPE GÜÇ KABLOSU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İZOLASYON İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


37 KALEM ÖZEL AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası                         :  2018/21

1 - Kuruluşun                                      

a) Adresi                                              :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32    06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası                :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348- 204 2626 - 204 2878

                                                                Faks No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın                        

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  Mal Alımı - 37 Kalem,

b) Teslim yerleri                                   :  DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ ANKARA depolarıdır.

c) Teslim tarihi                                     :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 240 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                          

a) Yapılacağı yer                                  :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                                  :  20/09/2018 saat 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.5. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif edilen kalem miktarında (teslimat süresi içerisinde 37 kalem (teklif edilen kalem sayısı kadar)) üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin sunulması gerekir.

İsteklilerin bu üç belgeden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.3. Armatür ve elektrik özel aydınlatma malzemelerinde TSE ve/veya ulusal/uluslararası akredite laboratuvar/kuruluş tarafından onaylanmış, teçhizatın şartnamede belirtilen teknik özelliklere (FAA/IEC/EN ve/veya ICAO v.b.) haiz olduğunu belirten uygunluk/standart belgesi.

4.3.4. Teknik dokuman, katalog, broşür.

4.4. Kalite yönetim sistem belgesi istenilmesi durumunda, belgenin Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.

İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “PAT Sahaları Işıklı Yönlendirme Panoları” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (YüzElli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihale kısmi teklife açıktır. İhale konusu Özel Aydınlatma Malzemesinin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir kalemine teklif verilebilir. (Kalem bazında kısmi teklife açıktır.)

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6858/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Ereğli Belediyesinden:

MADDE 1 - TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 - Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı                                                   :  Konya/Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                              :  N. Kemal Mah. Anıt Cad. No: 58

c) Telefon numarası                             :  (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası                                 :  (0 332) 713 12 40

MADDE 2 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin yapılacağı adres                  :  Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No: 58 Ereğli/KONYA adresinde bulunan Ereğli Belediye Hizmet Binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

MADDE 3 - İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ

 

Sıra

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

İmar Durumu

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale Tarih

ve Saati

1

Ereğli

Eti

1996

5

5920,34

Arsa

Sağlık Tesis Alanı

3.552.204,00

177.610,00

17.08.2018

14.00

 

MADDE 4 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat:12.30’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kapalı Teklif Usulü İhale

İç Zarf:

Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 200,00 TL’dir.)

i) Hastane veya tıp merkezi işlettiğine dair 5 (Beş) yıllık iş deneyim belgesi

j) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

MADDE 5 - İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6 - Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6872/1-1


AYAK SAĞLIĞI MERKEZİ KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Ayak Sağlığı Merkezi Kurulumu alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                   :  2018/383863

1 - İdarenin

a) Adresi                                                    :  Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası                       :  (342) 360 11 85 - (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi                           :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                         :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                          :  1 Kalem Mamul Mal Alımları Ayak Sağlığı Merkezi Kurulumu 1 Adet

b) Teslim yeri                                             :  Şahinbey Araştırma ve Uyg. Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim tarihi                                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                                         :  16/08/2018 Perşembe günü saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari şartname Madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari şartname Madde 7.6’dan görülebilir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

6875/1-1


JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İlimiz, Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 6 (altı) adet jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.

2 - İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat: 10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 03.09.2018 günü saat 09:00’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılabilmek için:

Genel:

a - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)

b - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,

c - İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),

d - Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,

e - İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

f - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,

g - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

h - İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

i - İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,

Gerçek Kişiler:

a - T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,

b - Noter tasdikli imza sirkülerini,

c - İkametgâh ilmühaberini,

Tüzel Kişiler:

a - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,

b - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,

c - Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,

İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 500,00 TL karşılığında alabilir.

6 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Kaynağın Cinsi

Alanı (Hektar)

İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

437,67

11.253,00

2.250,6

03.09.2018

09:00

2

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Jeotermal Kaynak

1354,57

34.826,00

6.965,2

03.09.2018

09:30

3

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

262,2

6.742,00

1.348,4

03.09.2018

10:00

4

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Jeotermal Kaynak

4154,94

106.824,00

21.364,8

03.09.2018

10:30

5

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

1116,1

28.695,00

5.739

03.09.2018

11:00

6

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

721,05

18.539,00

3.707,8

03.09.2018

11:30

 

İlan olunur.

6737/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:

32 Kalem Muhtelif (Telefon Aparatı, Taşlama Taşı, Zımpara Taşı, Dizel Jeneratör Filtresi, Emme Valfi, Basma Valfi, Silindir Kafası, Basım Sekmanı, Stakör Helezonu, Yazıcı Kağıdı (kaydedici), Pnömatik Kontrol Bloğu Göstergesi, Soğutucu Borusu vb. malzemeler) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme Satışı işi kapalı zarf açık artırım satış usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Dosya No                                            :  İFMS 2018/1

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  EÜAŞ GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - ALPU/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                 :  0 222 522 81 84    Faks: 0 222 522 81 86

c) Elektronik posta adresi                     :  gokcekayahes@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  32 Kalem Muhtelif İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme Satışı işidir.

b) İşin yapılacağı yer                            :  EÜAŞ GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - ALPU/ESKİŞEHİR

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                  :  EÜAŞ GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - ALPU/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati                                  :  27/08/2018 tarih, saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler satış teklif şartnamesinin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 110,00.- (yüzontürklirası) Türk Lirası karşılığı EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden idaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda yapılacaktır.

6838/1-1


ARAMA KURTARMA LOJİSTİK EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ

(KFW-GA4.2)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

İkraz No: 26980

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Alman Kalkınma Bankası’ndan (KFW), “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 26980) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Arama Kurtarma Lojistik Ekipmanları Alımı (KFW-GA4.2)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

2 - Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan mobilyaların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. Söz konusu ihale;

Arama Kurtarma Lojistik Ekipmanları Alımı

 

Kalem 01

Şişme Çadır (29 m2)

  4 Adet

Kalem 02

Akordiyon Çadır (Modüler)

  6 Adet

Kalem 03

Ekipman Taşıma Sandıkları (Değişik Ölçülerde)

80 Adet

Kalem 04

Aydınlatma Sistemi (Komple Sistem)

  1 Adet

Kalem 05

Jeneratör

  2 Adet

Kalem 06

Çanta Tip Jeneratör

  8 Adet

Kalem 07

Profesyonel Tip Seyyar Kamp Tuvaleti

  2 Adet

Kalem 08

Ekonomik Tip Seyyar Kamp Tuvaleti

  6 Adet

Kalem 09

Seyyar Kamp Tuvalet Çadırı

  8 Adet

 

olarak belirlenmiştir.

3 - Teklif sahibi mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.

4 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (ii) ve (iii) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. Ortak girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda istenilen şartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik verilecektir.

5 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir:

T.C. İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8   34126 Beyazıt/İstanbul

Tel           : +90 (212) 518 55 00

Faks        : +90 (212) 518 55 05

E-posta    : info@ipkb.gov.tr

Web        : www.ipkb.gov.tr

6 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 200 TL (İki yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına KFW-GA4.2 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7 - Teklifler en geç 13 Eylül 2018 saat 14:00’e kadar 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir

8 - Teklifler 13 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8,   34126 Beyazıt/İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.

9 - Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

10 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

6816/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 5 KALEM MUHTELİF RAMBLE VE KAFES TELİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2018/381986

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel  : 0-372.259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov. tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı (m²)

5 Kalem Muhtelif Ramble ve Kafes Teli Alımı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- Örgülü tel 1 mt’lik

8.500

 

2- Örgülü tel 1.5 mt’lik

15.000

 

3- Örgülü tel 2 mt’lik

6.000

 

4- Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30 mm)

6.000

 

5- Baklava Örgülü Kafes Teli (50x50 mm)

400

 

TOPLAM:

35.900

 

b) Teslim yeri                                   :  Teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                 :  Ramble ve kafes telleri 75 günde teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  03.09.2018 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1817035

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç: 03.09.2018 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

6731/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK XLPE GÜÇ KABLOSU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2018/384943

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel : 0372 259 47 94

                                                            Fax: 0372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi - XLPE Güç Kablosu

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

XLPE Güç Kablosu (1x50 /16 mm2)

1.000 Metre

 

XLPE Güç Kablosu (1x70 /16 mm2)

1.000 Metre

 

b) Teslim yeri                                   :  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Firmalar siparişi takiben malzemeyi 90 (doksan) takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  28.08.2018 Salı - Saat: 15:00

c) Dosya no                                     :  1815036

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve XLPE güç kablosu için ise TS IEC 60502 Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

4.2.2 - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda Teslim süresi ve Teknik değer dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.08.2018-Salı - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı için de kısmı teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6733/1-1


NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2018/2019 kampanyası döneminde Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Fabrikamıza taşınacak pancarların Karayolu Nakliyesi hizmet alımı T,Ş,F,A,Ş, Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        :  2018/387303

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  SİVRİHİSAR CAD. NO: 195   26510  ESKİŞEHİR MERKEZ/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                             :  222 230 27 39 – 222 230 27 38

c) Elektronik Posta Adresi                               :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                               :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  2018/2019 kampanya döneminde Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Fabrikamıza taşınacak 217.000

                                                                             ton pancarın karayolu ile nakliyesi hizmeti

                                                                            Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı ve eklerinde ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

c) Süresi                                                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  Kazım TAŞKENT -Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No. 195 ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati                                               :  29.08.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti (C2,L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale sadece yerli isteklilere açık olacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantar veya birden fazla kantar içinde teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6839/1-1


İZOLASYON İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “İzolasyon İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                :  2018/394763

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası                    :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi                        :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                       :  Fabrikamız boru ve yüzey izolasyonu, poliüretan köpük uygulaması ve ventil ceketi işlerinin yapılmasıdır.

b) Yapılacağı yer                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                           :  Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmasına müteakip 20 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası - Ofis binası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  27.08.2018 - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 170,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6867/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                             :  2018/390820

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii/37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası                 :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi                     :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  2018/2019 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 59.500 ton pancarın karayolu ile nakliyesi.

 

 

KANTAR ADI

YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAŞINACAK

 PANCAR MİKTARI (TON)

PANCAR GÜNLÜK SEVK

PROGRAMI (TON)

1.

Devrekani

34.000

1.000

2.

Göl

     500

   100

3.

Taşköprü

25.000

   900

 

TOPLAM

59.500

2.000

 

b) Yapılacağı yer                                  :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları.

c) İşin süresi                                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren tahmini 120 (Yüzyirmi) takvim günü olup kampanya başlamadan önce verilecek termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                  :  17.08.2018 - 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 200.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6797/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                             :  2018/394383

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası                 :  472 215 38 45-48, 472 215 35 80

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  2018/2019 Kampanya Döneminde 115.700 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Pancar Taşınacak Fabrika

Eleşkirt-Eleşkirt

40.000

Ağrı Şeker Fabrikası

Merkez-Aralık

700

Kars Şeker Fabrikası

Malazgirt-Malazgirt

75.000

Ağrı Şeker Fabrikası

TOPLAM

115.700

 

 

b) Yapılacağı yer                                  :  Eleşkirt Kantarı ve Malazgirt Kantarı ile Ağrı Şeker Fabrikası ve Aralık Kantarı ile Kars Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır.

c) İşin süresi                                        :  Ağrı Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :  Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                  :  17/08/2018 Cuma günü, saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 200,00 (İkiyüz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17.08.2018 Cuma günü saat 10.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6873/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 29/08/2018 Çarşamba günü Saat:14.30 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m²/TL

Muhammen Bedel

(TL)

G. Teminat (%3)

(TL)

Ödeme

1

Beylerbeyi

672

10

2.461,41

Arsa

E=1.35 Konut

1.200,00 TL

2.953.692,00 TL

88.610,76 TL

PEŞİN

2

Beylerbeyi

681

1

1.562,27

Arsa

E=1.35 Konut

1.000,00 TL

1.562.270,00 TL

46.868,10 TL

PEŞİN

3

Beylerbeyi

681

8

1.525,85

Arsa

E=1.35 Konut

1.000,00 TL

1.525.850,00 TL

45.775,50 TL

PEŞİN

4

Güvenevler

6070

2

1.253,00

Arsa

A-3

1.500,00 TL

1.879.500,00 TL

56.385,00 TL

PEŞİN

5

Güvenevler

6070

3

1.252,81

Arsa

A-3

1.500,00 TL

1.879.215,00 TL

56.376,45 TL

PEŞİN

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 29/08/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6795/1-1