3 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30498

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Mehmet ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18340, Oda Sicil No: 59154) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 11.06.2018 tarihli ve E.2018/878 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet ÜNAL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan yürütülmesi 17.07.2018 tarihli ve 124536 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6771/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ordu ilinde faaliyet gösteren 2870 dosya no’lu ANLAYAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2873 dosya no’lu PİRAMİT İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2843 dosya no’lu BANEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1886 dosya no’lu MH Yapı Denetim Ltd. Şti.

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1538 dosya no’lu AKIŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 30.07.2018 tarih ve 132905 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

6772/1/1-1

—————

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2248 belge no’lu MİTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 1806 belge no’lu ÖZFER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 940 belge no’lu ÖZ AKASYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2031 belge no’lu İZMİR KALE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1659 belge no’lu AMİRAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1522 belge no’lu YANKI Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 30.07.2018 tarih ve 132910 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6772/2/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Ender Su Sporları Yatçılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca 6 ay süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 30/05/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ender Su Sporları Yatçılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin "3349509500" olan Vergi Kimlik Numarası "3340509500" olarak düzeltilmiştir.

6792/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_8.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_9.jpg


Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/6 maddesi gereğince, mahkum olduğunuz Adli para cezasının, mahkemece takside bağlanmışsa taksitlerden ilkini, takside bağlanmamış ise tamamını, tebliğ tarihinden itibaren 30 Gün içinde ödemeniz veya bu süre içinde 1/3 ünü yatırarak (Hükümlünün isteği üzerine) geri kalanını da birer aylık iki eşit taksitte ödemeniz lüzumu, ödemediğiniz takdirde;

İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izinin hükümsüz kalacağı,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi gereğince, işbu para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen 1 gün 20 TL hesabı ile 500 gün miktarınca hapse çevrileceği, çevrilen hapis cezasında, erteleme ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılamayacağının dikkate alınması,

Çevrilen hapis cezasının hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması halinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceği,

Para Cezası ödeme emrini aldıktan itibaren 30 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya bağlı bulunduğumuz en yakın Yargı sınırları içerisindeki Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2018/614

Yusuf VELİZADE

10.000,00 TL Adli Para C.

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres  :  Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE

6785/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte/MYO

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Türkçe) Bölümü

1

- Mesleki Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu, İş ve Uğraşı Tedavisi, Müzisyen

Rehabilitasyonu, Somatoduyu Rehabilitasyonu ile Vücut Farkındalığı Alanlarından

Birinde Çalışmaları Olan Profesör Unvanına Sahip Olması

Profesör Doktor

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul

Tel        :  0212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

6716/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Sayısı

Aranan Kriterler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği Lisans derecesi ile Endüstri Mühendisliği veya ilgili diğer bilim dallarında doktora derecesine, doçent adayları için ayrıca Endüstri Mühendisliği doçent unvanına sahip olmak; Yöneylem Araştırması, Rassal Süreçler veya Simülasyon alanlarında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak; tercihen benzetim ve algoritma tasarımı konularında ders verme tecrübesi olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği alanlarından herhangi birinde Doktrora yapmış olmak; doçent adayları için ayrıca bu alanlardan birinde Doçent unvanına sahip olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Finans

Prof. Dr.

1

Adayların Ekonomi veya Finans alanında Doktora ve Doçentlik/Profesörlük unvanına sahip olmaları ve finansal ekonometri alanında uluslararası yayınlar yapmış olmaları gerekmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Moda Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

 

Moda Tasarımı, Moda Tasarımı ve Tekstil, Moda İletişimi, Güzel Sanatlar veya bunlarla ilgili dalların birinde doktora yapmış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

6755/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların, başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Doktora belgesi ile diğer öğrenim belgelerinin resmi onaylı örnekleri, (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; dört adet (1 nüsha dosya ve 3 adet taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekli olarak ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

* Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında almış olmak. Bulut Bilişim, Büyük Veri Analizi, Dağıtık Sistemler konularında araştırma, yayınlar yapmış, eğitim ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Tercihen Dinamik Sistemler ve Hesapsal Yöntemler konularında araştırma, yayınlar yapmış, eğitim ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış. Mekanik, Mukavemet, MEMS/NEMS veya Biyomekanik konularından birinde uzmanlaşmış olmak. Tercihen yurtdışı akademik iş tecrübesine sahip ve AR-GE proje yürütücülüğü yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yapı konusunda araştırma, çalışmalar yapmış, eğitim ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini Medya alanında almış; Yeni Medya Sanatı, Sosyal Medya konularında çalışmalar yapmış, eğitim ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

6769/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehber”ine göre düzenleyecekleri, Profesör kadrosu için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapabileceklerdir.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr.

1

Türk üroloji yeterlilik belgesi ve FEBU (Fellow of the Eurpoean of Urology) sertifikasına sahip olmak. Fosfodiesteraz-5 inhibitörü grubu ilaçların ürinier system ve santral sinir sistemi üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doç. Dr.

1

Kanser moleküler biyolojisi mekanizmaları ve antikanser ilaç gelişimi konularında çalışmaları olmak.

Fizik

Katıhal Fiziği

Doç. Dr.

1

Yarı iletken yüzeylerin kuramsal modellemesi üzerine çalışmaları olmak.

Kimya

Fizikokimya

Doç. Dr.

1

İletkenpolimer, hidrojen eldesi ve karbondioksit indirgenmesi konularında çalışmaları olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tarih eğitimi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hadis alanında doktora yapmış olmak.

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

Arap Dili ve Belagati

Dr. Öğr. Üyesi

1

Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.

Kelam ve İslam Mezhepleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kelam ve İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak.

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve makine öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe ders kitaplarıyla ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doç. Dr.

1

Atık taşıt lastiklerinin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yapıştırma bağlantılarının yorulması konusunda çalışmaları olmak.

6659/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi                :  03.08.2018

İlan son başvuru tarihi         :  17.08.2018

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

 

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

Doktor Öğretim Üyesi:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

 

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır. (Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kapitalizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

 

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Doçent

1

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Tıp Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olup, Evde Hasta Bakımı alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Spor Kariyeri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

 

İlan olunur.

6738/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan ayrıca özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No.20  Y Maslak 1453    Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

PROF.

1

İşletme alanında Doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

PROF.

1

Edebi Sanatlar alanında doktorasını almış olmak ve reklamcılık alanında çalışmalar yapmış olmak. *

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

PROF.

1

Uygulamalı İletişim alanında Doçentliğinin almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Maliye alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

TARİH

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yeniçağ Tarihi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Kitle İletişimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Sosyal Politika ve Sosyal Devlet üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İletişim Bilimleri ve Gazetecilik alanında doktorasını almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Kompozisyon alanında doktorası tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Fizik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Kimya Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.*

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Sistem Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak.*

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

DOÇ.DR.

1

Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

PROF.

1

Ortodonti Alanında Doçentliğini almış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFÜZYON TEKNİKLERİ

PROF.

1

Kardiyovasküler Cerrahi Alanında Doçentliğini almış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM

PROF.

1

Kardiyoloji Alanında Doçentliğini almış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Göğüs Cerrahisi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

 

(*) (23 Mart 2016 Resmî Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

6789/1-1


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Doçent

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Kontrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

 

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Doçent

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen Bilgisi Eğitiminde öz yeterlik kaynakları konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Erbaa Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Girişimsel Radyoloji deneyimi olmak.

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyoloji lisans mezunu olmak ve Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

6770/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.06.2018 - 182                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.06.2018 - 3188                                         ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Dağçatı Köyünde bulunan Kilise kalıntısının tescil talebini içeren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.02.2018 tarih ve E.146557 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/292859 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Dağçatı Köyünde bulunan Kilise kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, koruma alanının karar ekindeki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasına ve kaçak kazı çukurlarının ilgili müze müdürlüğü tarafından kapatılmasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\707.jpg

6707/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.06.2018 - 182                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.06.2018 - 3190                                         ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Örence Köyü 88 numaralı parselde bulunan Kilisenin tescil talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 05.02.2018 tarih ve E.106298 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/292776 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Örence Köyü 88 numaralı parselde bulunan Kilisenin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.

6704/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.07.2018-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.07.2018-3232                                           ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bayburt Kalesinin I. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalan Kaleardı Mahallesi, 463 ada, 1 parsel ile Kadızade Mahallesi, 160 ada, 2-32 numaralı parseller üzerinde Bayburt Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısı sonucu hazırlanan sondaj raporu doğrultusunda Kaleardı Mahallesi, 463 ada, 1 parsel ile Kadızade Mahallesi, 160 ada, 2-32 numaralı parsellerin bulunduğu alanın III. derece arkeolojik site düşürülmesi hususundaki Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.07.2018 tarihli ve E.543920 sayılı yazısı, konu hakkında Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2018/353403 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.07.1978 tarihli ve A-1218 sayılı kararıyla korunması gerekli eser olarak tescil edilen Bayburt Kalesi için Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.10.1991 tarihli ve 375 sayılı kararıyla 1/1.000 ölçekli halihazır haritada belirlenen I. derece arkeolojik sit sınırının iptaline, Bayburt Kalesinin  I ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, I ve III. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

• III. derece arkeolojik sit içerisinde varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

• III. derece arkeolojik sit içerisinde yeni yapılanmada her türlü inşai ve fiziki müdahale için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,

• III. derece arkeolojik sit içerisinde altyapı uygulamalarına ilişkin taleplerin sondaj kazısı sonuçları ile birlikte değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine ve alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılmasına, içme suyu, kanalizasyon vb. altyapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak sonuçlarının Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesine,

• III. derece arkeolojik sit içerisinde talep edilen uygulamalara ait yapılacak her türlü sondaj kazılarının, bilimsel ve çağdaş kazı tekniğine uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanın niteliğine göre gerekli ve yeteri kadar sayı ve büyüklükte açmalar halinde yapılması gerektiğine,

• III. derece arkeolojik sit içerisinde taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

• III. derece arkeolojik sit içerisinde taş, toprak, kum vb. hafriyat alınmamasına, kireç, taş,   tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

karar verildi.

6709/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.07.2018-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.07.2018-3233                                           ERZURUM

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Roma Dönemi Yerleşim Alanının tescil talebini içeren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.05.2018 tarih ve E.401268 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 2018/355289 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan yerleşim alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden dolayı I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\705.jpg

6705/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.06.2018-182                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.06.2018-3187                                           ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Dağçatı Köyünde bulunan Gözetleme Kulesinin tescil talebini içeren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.02.2018 tarih ve E.146557 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/292866 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Dağçatı Köyünde bulunan Gözetleme Kulesinin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, koruma alanının karar ekindeki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasına ve kaçak kazı çukurlarının ilgili müze müdürlüğü tarafından kapatılmasına karar verildi

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\706.jpg

6706/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.06.2018-182                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.06.2018-3189                                           ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Kemertaş Köyünde bulunan Gözetleme Kulesinin tescil talebini içeren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.02.2018 tarih ve E.146557 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/292874 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Kemertaş Köyünde bulunan Gözetleme Kulesinin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, koruma alanının karar ekindeki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasına ve kaçak kazı çukurlarının ilgili müze müdürlüğü tarafından kapatılmasına karar verildi

6708/1/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.07.2018-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.07.2018-3234                                           ERZURUM

Bayburt İli, Merkez ilçe, Kemertaş Köyünde bulunan Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 08.06.2018 gün ve 3189 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Gözetleme Kulesinin Akşar Köyü sınırları içerisinde kaldığı anlaşıldığından söz konusu karardaki maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 2018/355289 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez ilçe, Akşar köyünde yer alan Kurulumuzun 08.06.2018 gün ve 3189 sayılı kararında sehven yazılan Kemertaş Köyü ibaresinin Akşar Köyü olarak düzeltilmesine, tescil şerhinin Bayburt İli, Merkez, Akşar Köyü 132 ada, 20-26 parsele konulmasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\708.jpg

6708/2/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No      : 20/07/2018 - 185                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No           : 20/07/2018 - 3236                            ERZURUM

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\710-1.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\710-2.jpg

6710/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\711_Sayfa_1.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6704-09\711_Sayfa_2.jpg

6711/1-1