3 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30498

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 KALEM BASKI MAKİNESİ VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


43 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


32 KALEM MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


30 YIL SÜRELİ OLARAK DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:


30 YIL SÜRELİ OLARAK DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:


30 YIL SÜRELİ OLARAK DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


MİFLONLU SUNİ DERİ GOCUK VE DERİ CEKET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuşba Belediyesinden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından:


ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSİ YAPIMI VE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSİ İLE MEVCUT VAHŞİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ İŞLETİLMESİ VE ISLAHI PROJESİNİN YAPIM, İŞLETİM VE DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Boyabat Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 KALEM BASKI MAKİNESİ VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı ekli listede yer alan 4 kalem baskı makinesi ve malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.08.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6803/1-1


43 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 43 kalem mutfak malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.08.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi teklifler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6804/1-1


32 KALEM MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı (ESKİŞEHİR) ihtiyacı 32 kalem mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.08.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6805/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait, aşağıdaki tabloda yer alan Taşınmaz 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Akçağıl Köyü, 500 ada 4 no.lu parseldeki 321.126,65 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapılar (Taşınmaz)

500.000

1.000

14/08/2018

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, (dernek ve vakıfların kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla) veya Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve teklifin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %40 (yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %13 (yüzdeonüç) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

6 - Taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10 - Ayrıca Taşınmaz için (0 312) 585 83 84 - 585 81 64 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Çankaya    06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 20   Faks: 312 585 80 51   www.oib.gov.tr

6808/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                            :  2018/388795

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası                 :  332 734 5930-36 - 332 734 5938

c) Elektronik posta adresi                     :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  410.000 ton pancarın nakliye hizmeti.

b) Yapılacağı yer                                  :  Ereğli Şeker Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde 410.000 ton pancar taşımasının yapılacağı kantarlar ekli listede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                        :  İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüz elli) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                  :  15/08/2018 Çarşamba günü, saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.Dahil) 200,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6768/1-1


30 YIL SÜRELİ OLARAK DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - 2 Nolu Seka Hattında çalışmak üzere 10 adet dolmuş çalışma ruhsatının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ve 30 yıl süreli olarak verilmesi işidir.

2 - Bir araç için muhammen bedel, her bir çalışma ruhsatı için 785.000,00 TL + %18 KDV dir. Geçiçi teminat 23.550,00 TL’dir.

3 - İhale üzerinde kalan yüklenici bedelini 15 gün içinde yatırarak ruhsatını almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4 - İstekliler ihaleye girdikleri güzergâh için geçici teminatını şartname bedeli makbuzunu tebligat için adres beyanı, kimlik bilgilerini ve verdikleri tekliflerini 2886 sayılı yasanın 37.maddesi doğrultusunda bir zarf içine koyarak ihale günü 12.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleyi alan yüklenici Belediye Meclisince her yıl belirlenen dolmuş ruhsat ücreti, hat ücreti ve diğer tarifeleri çalıştığı süre içinde diğer dolmuş minibüsleri gibi aynısını ödeyeceklerdir. Ayrıca yüklenici Giresun Belediyesi şehir içi dolmuş yönetmeliğine uyacaktır.

6 - İhale 16.08.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Hacı Miktat Mahallesi, Alparslan Caddesi, No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında İhale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

7 - Şartname ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin 200,00 TL şartname bedeli yatırması mecburi olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) Noter onaylı imza sirküleri,

ç) Vekaleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname aslı,

d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,

e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,

ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

ı) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge.

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgesi aslı,

b) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak kişinin nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) İmza sirküleri,

ç) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,

e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,

ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,

i) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge,

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf yapıştırılarak kapatılır ve yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

Teklif mektubu ihaleye katılan istekli veya kanuni vekili tarafından ad soyad veya ticaret unvanı belirtilerek imzalanacaktır. Teklif mektubunda ayrıca şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Belirtilen şekilde olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve varsa mühürlenir. Teklif mektuplarının konulacağı iç zarf, dış zarfın içine konulur.

6696/1-1


30 YIL SÜRELİ OLARAK DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - 6 Nolu Deniz Sitesi Hattında çalışmak üzere 4 adet dolmuş çalışma ruhsatının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ve 30 yıl süreli olarak verilmesi işidir.

2 - Bir araç için muhammen bedel, her bir çalışma ruhsatı için 585.000,00 TL + %18 KDV dir. Geçiçi teminat 17.550,00 TL’dir.

3 - İhale üzerinde kalan yüklenici bedelini 15 gün içinde yatırarak ruhsatını almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4 - İstekliler ihaleye girdikleri güzergâh için geçici teminatını şartname bedeli makbuzunu tebligat için adres beyanı, kimlik bilgilerini ve verdikleri tekliflerini 2886 sayılı yasanın 37. maddesi doğrultusunda bir zarf içine koyarak ihale günü 12.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleyi alan yüklenici Belediye Meclisince her yıl belirlenen dolmuş ruhsat ücreti, hat ücreti ve diğer tarifeleri çalıştığı süre içinde diğer dolmuş minibüsleri gibi aynısını ödeyeceklerdir. Ayrıca yüklenici Giresun Belediyesi şehir içi dolmuş yönetmeliğine uyacaktır.

6 - İhale 17.08.2018 Cuma günü saat 14.00’da Hacı Miktat Mahallesi, Alparslan Caddesi, No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında İhale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

7 - Şartname ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin 200,00 TL şartname bedeli yatırması mecburi olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) Noter onaylı imza sirküleri,

ç) Vekaleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname aslı,

d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,

e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,

ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

ı) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge.

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgesi aslı,

b) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak kişinin nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) İmza sirküleri,

ç) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,

e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,

ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,

i) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge,

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf yapıştırılarak kapatılır ve yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

Teklif mektubu ihaleye katılan istekli veya kanuni vekili tarafından ad soyad veya ticaret unvanı belirtilerek imzalanacaktır. Teklif mektubunda ayrıca şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Belirtilen şekilde olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve varsa mühürlenir. Teklif mektuplarının konulacağı iç zarf, dış zarfın içine konulur.

6697/1-1


30 YIL SÜRELİ OLARAK DOLMUŞ ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - 3 Nolu Güre Hattında çalışmak üzere 6 adet dolmuş çalışma ruhsatının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ve 30 yıl süreli olarak verilmesi işidir.

2 - Bir araç için muhammen bedel, her bir çalışma ruhsatı için 785.000,00 TL + %18 KDV dir. Geçiçi teminat 23.550,00 TL’dir.

3 - İhale üzerinde kalan yüklenici bedelini 15 gün içinde yatırarak ruhsatını almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4 - İstekliler ihaleye girdikleri güzergâh için geçici teminatını şartname bedeli makbuzunu tebligat için adres beyanı, kimlik bilgilerini ve verdikleri tekliflerini 2886 sayılı yasanın 37.maddesi doğrultusunda bir zarf içine koyarak ihale günü 12.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleyi alan yüklenici Belediye Meclisince her yıl belirlenen dolmuş ruhsat ücreti, hat ücreti ve diğer tarifeleri çalıştığı süre içinde diğer dolmuş minibüsleri gibi aynısını ödeyeceklerdir. Ayrıca yüklenici Giresun Belediyesi şehir içi dolmuş yönetmeliğine uyacaktır.

6 - İhale 28.08.2018 Salı günü saat 14.00’da Hacı Miktat Mahallesi, Alparslan Caddesi, No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makamı Odasında İhale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

7 - Şartname ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin 200,00 TL şartname bedeli yatırması mecburi olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) Noter onaylı imza sirküleri,

ç) Vekaleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname aslı,

d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,

e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,

ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

ı) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge.

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgesi aslı,

b) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak kişinin nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) İmza sirküleri,

ç) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) İhale şartnamesinin satın alındığını gösterir makbuz,

e) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

g) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname,

ğ) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan,

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,

i) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemizden alınmış belge,

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf yapıştırılarak kapatılır ve yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

Teklif mektubu ihaleye katılan istekli veya kanuni vekili tarafından ad soyad veya ticaret unvanı belirtilerek imzalanacaktır. Teklif mektubunda ayrıca şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Belirtilen şekilde olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve varsa mühürlenir. Teklif mektuplarının konulacağı iç zarf, dış zarfın içine konulur.

6698/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl - İlçe - Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

İstanbul/Üsküdar/ Küplüce

192

1193

53

6.837,06

Arsa

Konut Alanı

24.000.000.00 TL

720.000,00 TL

16.08.2018

10:00

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 16.08.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00- TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 16.08.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

6784/1-1


MİFLONLU SUNİ DERİ GOCUK VE DERİ CEKET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

TTK ihtiyacı olarak miflonlu suni deri gocuk ve deri ceket alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır.

İhale Kayıt No                                      :  2018/383721

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090/ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası               :  Tel  : 0 372 259 40 00 (30 Hat), 0 372 252 40 00 (8 Hat)

Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                   :  ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın                        :  Madenci İş Pantolonu ve Madenci Elbisesi (Takım)

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                  :  68 Adet Miflonlu Deri Gocuk 983 Adet Suni Deri Gocuk 37 Adet Deri Ceket

b) Teslim Yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125   ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                  :  29.08.2018 Çarşamba günü Saat 15.00

c) Dosya No                                        :  1831207

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İdari Şartname Madde 55 de belirtilmiştir. İstekliler teklif ettikleri her kalem malzeme için teklifleriyle birlikte; görünüş, şekil, ölçü, koku ve dikim açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere 1’er adet numune vereceklerdir.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 29.08.2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6732/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 kampanya dönemi karayolu pancar nakliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                             :  2018/391381

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Konya Yolu Üzeri 8. Km.     42600  Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası                 :  Tel  : 0 332 885 72 00 (10 Hat) –

Faks: 0 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  2018/2019 Kampanya Döneminde 195.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Merkez - Doğanhisar

5.000

Akşehir - Doğrugöz

20.000

Akşehir - Subatan

25.000

Akşehir - Yeşilköy

8.000

Kadınhanı - Atlantı

8.000

Kadınhanı - Kabacalı

20.000

Kadınhanı - Kadınhanı

15.000

Kadınhanı - Kolukısa

15.000

Kadınhanı - Sarayönü

22.000

Yunak - Hacıfakılı

43.000

Yunak - Uzunbey

14.000

TOPLAM

195.000

 

b) Yapılacağı yer                                  :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                        :  Ilgın Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya süresince.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                                  :  14/08/2018 Salı günü Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve KDV dahil 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6775/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :  2018/388593

1 - İdarenin

a) Adresi                                        :  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası          :  0 276 231 14 91 - 94     Faks: 0 276 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :  Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Pancarın Tesellüm Edileceği

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından

Taşınacak Pancar Ton

Bölge Adı

Kantar Adı

MERKEZ

Banaz

Uşak

4.000

Gediz

Uşak

1.000

ÇİVRİL

Çivril

Uşak

9.000

Hadım

Uşak

16.000

Işıkhisar

Uşak

11.000

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI

41.000

 

b) İşin Süresi                                    :  2018/2019 Kampanya Süresi

c) İşin Yapılacağı Yer                       :  2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası

b) Tarih ve Saati                               :  15.08.2018 Çarşamba günü saat:14.30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde görülebilir ve TL. 200,00 (İKİYÜZ TL) K.D.V Dahil karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

7 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6756/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alım İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                                      :  2018/386607

1 - İdarenin

a) Adresi                                              :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148/UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası               :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                  :  2018 - 2019 Kampanyamız tahmini 109 gün Gün sürecektir. (Üretilecek pancar miktarının artışı veya eksilişine göre işin süresinde artış veya eksiliş olabilir.) Söz konusu hizmet alımı işi kampanya boyunca aralıksız Pancar Analiz Laboratuvarı için en az iki vardiya, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında ise üç vardiya şeklinde cumartesi, pazar, resmi ve dini bayram günleri de devam edecektir. 33 işçi ve ayrıca her vardiyada sorumlu olarak çalışacak Kimya Mühendisi veya Gıda Mühendisi, Kimya Lisans vb. bölümlerden mezun kişiler olmak üzere günde toplam 36 kişi ile Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı’nın hizmet işlerinin, fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yapılması; pancar alımının başlaması ile birlikte fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesinin alınması, yıkama cihazında yıkanan pancarın bantta temizlendikten sonra fire tespitinin yapılması, pancardan freze ile numune alınıp şeker yüzdeleri tayininin yapılması, ayrıca vejetasyon seyri, bedele esas ve diğer pancar ve proses analizlerinin fabrikamızda bulunan analiz talimatlarına uygun bir şekilde yapılması ve fabrikamızca gösterilecek diğer müteferrik hizmetlerin yerine getirilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                        :  İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 109 (±%20) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                  :  16.08.2018 Perşembe günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148/UŞAK adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6715/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuşba Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, Erciş Yolu Üzerinde bulunan pafta: 87, ada: 4161, parsel: 1’de kayıtlı 4.685,89 m2, niteliği arsa olan taşınmaz, Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır.

2 - İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ile yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 12.183.314,00 TL’dir.

4 - İşin Geçici Teminatı 365.499,42 TL’dir. Geçici teminat için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit veya Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir.

5 - Bu işe ait ihale, 15.08.2018 Çarşamba Günü saat 14.00’da Tuşba Belediyesi Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

6 - İhale dosyası Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Taliplilerin istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 15.08.2018 Çarşamba Günü saat 12.00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tümü asıl veya Noter Tasdikli suret olacaktır.

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf (teklif mektubu örneği idareden alınacaktır.)

c) Adres beyanı ve kimlik fotokopisi,

d) Noter tasdikli İmza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sürkileri

f) Tüzel kişilerde yetki belgesi,

g) Yukarıda yazılı miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici Banka teminat mektubu,

h) İstekli ortak girişim olması halinde şekli içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

i) Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,

j) Varsa Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,

k) Talipliler tarafından imzalanmış ve onaylanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartname idareden alınacaktır.)

l) Şartname bedelini yatırdıklarına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belgeyi, (Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir.)

ibraz etmeleri şarttır.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İhale komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10 - Bu ihale 31 Ocak 2007 Tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5577 Sayılı Kanun Hükümlerine göre sonuçlandırılır.

İlan olunur.

6741/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

İmar Durumu

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarih/Saat

1

ARSLANDAMI

(YEŞİLOBA)

14761

1

BELEDİYE HİZMET ALANI E=1.00 YENÇOK=11.50

3557

2.135.000,00 TL.

64.050,00 TL.

15.08.2018

15:00

2

İKİBİNEVLER

7495

6

E:2.00 YOĞUNLUKLU YAPI NİZAMI (KONUT)

1408

2.816.000,00 TL.

84.480,00 TL.

15.08.2018

15:15

 

2 - İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu meskenin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek Kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

12 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15/08/2018 günü saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

14 - İstekliler hangi arsa için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfının üzerine hangi arsaya ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.

15 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16 - Basılı evrak bedeli KDV dahil her bir taşınmaz için 250 TL. (İki Yüz Elli Türk Lirası) dir.

İlan olunur.

6783/1-1


ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSİ YAPIMI VE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSİ İLE MEVCUT VAHŞİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ

İŞLETİLMESİ VE ISLAHI PROJESİNİN YAPIM, İŞLETİM VE DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediyesinden:

• İli                                                          :  Van

• İlçesi                                                     :  Tuşba

• Mahalle                                                 :  Beyüzümü

• Parseller                                                :  494, 457, 458 (EKAY), 1717 ve 1715 (Mevcut Katı Atık Vahşi Depolama Alanı)

1 - Şartname ve ekleri, Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.

• Telefon                                                 :  0432 216 73 41 - (1213)

• Faks                                                      :  0432 216 20 08

• İlgili Personel Adı-Soyadı ve

  Unvanı                                                  :  Fedi KARTAL (Çevre Mühendisi)

• E-posta                                                 :  ferdi.kartal@van.bel.tr  (kurumsal)

                                                                :  ferdikartal7786@gmail.com  (bireysel)

• İhale dokümanının satış bedeli              :  KDV dahil 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası’dır)

• İstekliler İhale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-16:30 vereceklerdir.

2 - İhale 15/08/2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Van İli İpekyolu İlçesi Büyükşehir Belediyesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemirler Sokak No: 5, 65100   kat: 3 İpekyolu/VAN Belediye Meclis Toplantı Odası’nda ihale komisyonu (Belediye Encümen Üyeleri) tarafından yapılacaktır.

3 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - MUHAMMEN BEDEL : 103.959.738,19 (yüzüçmilyondokuzyüzellidokuzbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası ondokuz kuruş)

    GEÇİCİ TEMİNAT        : 3.118.792,15-TL (üçmilyonyüzonsekizbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası onbeş kuruş) bu bedel muhammen bedelin%3’üdür.

5 - Gerçek ve Tüzel Kişilerden İstenecek Belgeler

1. Dilekçe(ihaleye katılabilme dilekçesi)

2. Gerçek kişiler için kimlik belgesi

3. Kanuni İkametgâh,

4. Türkiye'deki tebligat adresi (Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların kendi ülkelerindeki tebligat adresleri ile varsa Türkiye'deki adresleri) ve faks numarası,

5. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde Pilot firmanın tebligat adresi ve faks numarası,

6. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7. İsteklilerin son durumlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcı için ülkelerindeki ilgili makamlarından alınmış belge,

8. İstekli şirket ortaklarının bu şartnamede Madde-27'debelirtilen hususlar kapsamında olmadıklarına dair taahhütname,

9. Temsile ilişkin yetki belgesi, imza sirküleri (asılları veya noter tasdikli suretleri) gerekiyorsa noter tasdikli vekâletname,

10. İstekli ortak girişim ise ortak girişim beyannamesi (Ek-6 formatına uygun),

11. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması durumunda vekilin imza beyanı

12. İstekli veya OGG oluşturan her bir ortağın Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış ihale dokümanında belirtilmiş bilançoları,

13. İhale dokümanı Madde-9'da belirtilen dokümanlar (ekleri ile birlikte),

14. Her sayfası imzalanmış ihale dokümanı ve ekleri,

15. İhale dokümanı bedelini yatırdıklarına dair makbuz,

16. İhale dokümanını Madde-6.1.a’ bendinde yazılı miktarda geçici teminat mektubu(Ek-1 formatına uygun) veya alındı belgesi

17. İlk İhale ilan tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK'dan alınmış belgelerin aslı (Yabancı yatırımcı için bu konuda verilecek taahhüt yeterli kabul edilecektir.),

18. Görev konusu işle ilgili şirket kuracaklarına dair noter tasdikli taahhütname (Ek-7),

19. Banka referans mektubu,

20. İşin gerçekleştirilmesine yönelik Özet İş Programı,

21. İhale dokümanı Madde 11.1.'de yer alan Teknik Değerlendirme Belgeleri,

22. Yer görme belgesi (Bu belge Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Atık Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

6 - İSTEKLİLERDE ARANAN ASGARİ YETERLİK ŞARTLARI

6.1. İŞ DENEYİM BELGELERİ

Bu maddede belirtilen belgelere haiz, yerli sermaye şirketleri tek başlarına göreve talip olabilecekleri gibi, diğer yerli sermaye şirketleri ve/veya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılarla ortak girişim oluşturarak da göreve talip olabilirler. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılar, bu şartnamede belirtilen şartları karşılaması koşuluyla tek başlarına göreve talip olabilecekleri gibi aynı şartları ihtiva eden başka bir yabancı yatırımcıyla ve/veya yerli şirketle ortak girişim oluşturarak da mer-i mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla göreve talip olabilirler.

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir. İdare, İstekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle İstekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İdare, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip İstekli ihale dışı bırakılabilir.

A) İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda;

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve idarece denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin % 80'i oranında gerçekleştirilen

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde idare tarafından denetlenen yada geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

B) İsteklilerin iş ortaklığı olmaları durumunda;

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla iş ortaklığı olarak gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Göreve, ortak girişim halinde talip olunması durumunda ortak girişimi oluşturan şirketlerden biri, Pilot firma olarak belirtilecektir. Ortak girişim gurubunda Pilot firmanın payı %50'den az olamaz.

Ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların ortak girişim grubundaki payları belirtilecektir.

Ortak girişimlerde; İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

C) Benzer iş olarak kabul edilecek iş grupları

a) 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde A/XVI olarak tanımlanan iş gruplarından son 15 (onbeş) yıl içerisinde tamamlanmış bedel içeren tek bir sözleşmede 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, iş deneyim belgesi,

b) Son 15 (onbeş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme ile yaklaşık yatırım maliyeti en az 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, Atık Bertarafı veya işlenmesi ile ilgili Makine, Cihaz ve Ekipman tedariği, Montajı ve işletmeye alınması konusunda iş bitirme belgesi

c) Son 15 (onbeş) yıl içinde Biyokütle esaslı olmak üzere en az bir tesiste 3 MW/sa ve üsttü ürettiğine dair lisans belgesi,

d) Son 15 (onbeş) yıl içerisinde herhangi bir Atık İşleme Tesisinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) yıl işlettiğini gösteren resmi kurumlardan alınmış belge,

İstekliler yukarıdaki a, b, c ve d bentlerinde belirtilen belgelerinin herhangi birine sahip olarak bu belgelerden birini sunmaları zorunludur. Ortak girişimlerde ise ihale dokümanı 9.1.B. Maddesinin hükümleri uygulanır.

A) İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda;

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve idarece denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin % 80'i oranında gerçekleştirilen

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde idare tarafından denetlenen yada geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

B) İsteklilerin iş ortaklığı olmaları durumunda;

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla iş ortaklığı olarak gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Göreve, ortak girişim halinde talip olunması durumunda ortak girişimi oluşturan şirketlerden biri, Pilot firma olarak belirtilecektir. Ortak girişim gurubunda Pilot firmanın payı %50'den az olamaz.

Ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların ortak girişim grubundaki payları belirtilecektir.

Ortak girişimlerde; İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

C) Benzer iş olarak kabul edilecek iş grupları

a) 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde A/XVI olarak tanımlanan iş gruplarından son 15 (onbeş) yıl içerisinde tamamlanmış bedel içeren tek bir sözleşmede 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, iş deneyim belgesi,

b) Son 15 (onbeş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme ile yaklaşık yatırım maliyeti en az 10.000.000 TL (onmilyonTürk Lirası)'den az olmamak üzere, Atık Bertarafı veya işlenmesi ile ilgili Makine, Cihaz ve Ekipman tedariği, Montajı ve işletmeye alınması konusunda iş bitirme belgesi

c) Son 15 (onbeş) yıl içinde Biyokütle esaslı olmak üzere en az bir tesiste 3 MW/saat ve üsttü ürettiğine dair lisans belgesi,

d) Son 15 (onbeş) yıl içerisinde herhangi bir Atık İşleme Tesisinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) yıl işlettiğini gösteren resmi kurumlardan alınmış belge,

İstekliler yukarıdaki a, b, c ve d bentlerinde belirtilen belgelerinin herhangi birine sahip olarak bu belgeleri sunmaları zorunludur. Ortak girişimlerde ise 9.1.B. Maddesinin hükümleri uygulanır.

6.2. MALİ KRİTERLER;

A) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) Banka Referans Mektubu:

İsteklinin 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2) Bilanço ve Eşdeğer Belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından Ek-3’e uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az %20’si olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının %50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

B: İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli kabul edip etmemekte serbesttir.

8 - İstekliler müracaat dosyalarını 15/08/2018 tarih ve saat 09:30’a kadar Büyükşehir Belediyesi 3. Kat Encümen Odası’na teslim edeceklerdir.

İlan olunur.

6546/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Boyabat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 2 Nolu ve 7 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5 ve 6 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

3 - İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 15.08.2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5 - Taşınmazların ihale bedeli 4 (dört) eşit taksitle ödenecek olup, İhale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ilk taksit ödenecek olup, otuz (30) gün aralıklarla diğer taksitler ödenecektir.

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

7 - İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

8 - İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

9 - İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

 

S.

No:

Adres

Pafta

Ada

Parsel

Bağımsız

Bölüm

Miktar

(Brüt)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Muhammen

Bedel (¨)

Geçici Teminat

%3

İhale Usulü

1

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

2/ (71/z01)

349,51 m2

15/08/2018

14.00

2.413.205,78

72.396,18

2886 Devlet İhale Kanunu

35/A Maddesi

2

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

7/ (71/z06)

319,36 m2

15/08/2018

14:30

2.192.259,20

65.767,78

2886 Devlet İhale Kanunu

35/A Maddesi

3

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

3/ (71/z02)

270,54 m2

15/08/2018

15:00

958.113,50

28.743,41

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

4

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

4/ (71/z03)

212,32 m2

15/08/2018

15:30

716.760,00

21.502,80

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

5

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

5/ (71/z04)

177,53 m2

15/08/2018

16:00

612.684,25

18.380,53

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

6

Camikebir Mah. A. Menderes Bulv.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi

F33B01C1D

685

30

6/ (71/z05)

460,27 m2

15/08/2018

16:30

1.697.906,90

50.937,21

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

 

10 - İhaleye Girecekler:

685 Ada 2 ve7 Nolu Bağımsız Bölümler (35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü) ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler.

a) İÇ ZARF

İç Zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir. Teklif mektubu belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

b) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

 

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

ı) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

 

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır

685 Ada 30 Parsel 3.4.5.6 nolu Bağımsız Bölümler (45. Madde Açık İhale usulü) için ihaleye gireceklerden istenen belgeler

 

a) Gerçek Kişiler;

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

 

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs.);

a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

e) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İlan olunur.

6765/1-1


MÜBADELE İLANI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait, HEK/hurda durumunda bulunan 115 (yüzonbeş) adet değişik marka ve modelde taşıt, 1 (bir) adet deniz botu, 90 (doksan) adet prefabrik konut ve düzenlenmiş 85 kalem (2371 adet, 6 ton hurda demir ve 20 ton hurda alüminyum plaka) gereç mal - malzeme; 1 (bir) adet Fiat Ducato Kamyonet 3250 M 2,3 130 HP €5 (dizel) ve 11 (onbir) adet Fiat Doblo Combi Eays 1.6 Mj. 120 HP €6 (dizel) taşıt ile 4645 Sayılı Kanunun İlgili Yönetmeliği 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/KOCAELİ

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0 262 315 72 02    Fax: 0 262 315 72 03

c) Elektronik Posta Adresi                     :  kocaeliikmal@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  HEK ve Hurda durumundan bulunan 115 (yüzonbeş) adet değişik marka ve modelde taşıt, 1 (bir) adet deniz botu, 90 (doksan) adet prefabrik konut ve düzenlenmiş 85 kalem (2371 adet, 6 ton hurda demir ve 20 ton hurda alüminyum plaka) gereç mal - malzeme karşılığı;

                                                                  1 (bir) adet Fiat Ducato Kamyonet 3250 M 2,3 130 HP €5 (dizel) ve 11 (onbir) adet Fiat Doblo Combi Eays 1.6 Mj. 120 HP €6 (dizel) taşıt

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri     :  1) Teslim Etme Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından teklif edilen taşıtlar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/KOCAELİ adresine bir defada teslim edilecektir.

                                                                  2) Teslim Alma Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak 115 Adet Taşıt ve 1 adet Deniz Botu: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/KOCAELİ adresinden,

                                                                  Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak 90 adet prefabrik konut ile Düzenlenmiş, 85 (ellibeş) kalem 2371 adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme, 6 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 20 ton hurda alüminyum plaka, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE/KOCAELİ adresinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                             :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici tarafından (15) gün içinde İdareye teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                            :  Mübadelesi yapılan taşıtlar; deniz botu ve diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) gün, prefabrik konutlar ise (45) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Brifing Salonu (A Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/KOCAELİ

b) Tarihi ve Saati                                    :  17/08/2018 CUMA GÜNÜ   SAAT: 14.30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamede (Madde- 7) belirtilmiştir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği, İbni - Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/KOCAELİ adresi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü resmi web sayfasında görülebilir ve 50,00.- TL (Ellitürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. (Bu bedel Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak makbuz karşılığı alınabilir.)

7 - Teklifler, 17/08/2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 14.20’a kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/KOCAELİ adresine verilebileceği gibi, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar idareye ulaşacak biçimde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak açık arttırma usulüyle belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Mübadele edilecek mal ve malzemelerin tahmini bedeli 893.600,00 TL dir.

10 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %6’sı oranında geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi 60(altmış) gündür. Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

13 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında;

- 115 Adet Taşıt ve 1 adet Deniz Botu: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 41900 - DERİNCE/ KOCAELİ adresinde,

- 85 (seksenbeş) kalem (2371 (ikibinüçyüzyetmişbir) adet muhtelif demirbaş gereç mal - malzeme), 6 ton muhtelif hurda demir malzemesi ve 20 ton hurda alüminyum plaka: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE/KOCAELİ adreslerinde görülebilir.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 - Mübadeleye Konu Araç, gereç, mal ve malzeme listesi ektedir.

 

S.N

YAKLAŞIK BEDELİ TESPİT EDİLECEK ARAÇLARIN

(PLAKA/CİNSİ/MARKA/MODEL) VE ÖZELLİKLERİ

SİLİNDİR HACMİ/

 MOTOR GÜCÜ

KM'Sİ

FAAL

DURUMU

HASAR DURUMU (%)

Bakım/Onarım/Masraf

1

KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL

66 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

2

KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL

55 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

3

KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL

75 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

4

KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL

75 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

5

KAMYONET FORD CONNECT 2005 MODEL

65 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

6

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

7

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

8

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

9

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

10

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

11

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

12

KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

13

KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

45%

14

KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

15

KAMYONET FORD TRANSİT CONNECT 2004 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

16

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

17

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

18

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

90 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

19

KAMYONET FORD TOURNEO CONNECT 2007 MODEL

90 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

20

KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

21

KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL

81 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

22

KAMYONET FORD TRANSİT CONNECT 2011 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

23

KAMYONET FORD CONNECT 2011 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

24

KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

25

KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

45%

26

KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

27

KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

28

KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

29

KAMYONET FORD CONNECT 2009 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

15%

30

KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

31

KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL

66 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

32

MİNİBÜS FORD TRANSİT 1999 MODEL

74 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

33

BİNEK HYUNDAI ACCENT 2004 MODEL

105 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

34

BİNEK HYUNDAI ACCENT 2004 MODEL

105 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

35

BİNEK HYUNDAI ACCENT 2000 MODEL

102 PS

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

36

BİNEK HYUNDAI ACCENT 2005 MODEL

105 PS

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

37

BİNEK HYUNDAI ACCENT 2005 MODEL

1300 CC

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

38

BİNEK HYUNDAI ACCENT 2006 MODEL

1500 CC

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

39

BİNEK HYUNDAI GETZ 2007 MODEL

97 BG

BİLİNMİYOR

GAYRİ FAAL

40%

40

OTOBÜS MAN 1985 MODEL

136 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

50%

41

OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL

120 HP

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

42

OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL

BİLİNMİYOR

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

43

OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL

BİLİNMİYOR

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

44

OTOBÜS ISUZU 1999 MODEL

120 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

15%

45

OTOBÜS ISUZU 2004 MODEL

88 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

46

OTOBÜS İVECO 1998 MODEL

115 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

47

BİNEK RENAULT 19 2000 MODEL

60 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

15%

48

BİNEK RENAULT CLİO SYM.AUT. 2004 MODEL

75 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

49

BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL

98 HP

BİLİNMİYOR

FAAL

15%

50

BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL

55 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

51

BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL

55 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

52

BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL

75 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

15%

53

PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL

75 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

54

BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL

75 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

55

BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL

55 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

56

BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL

75 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

57

BİNEK RENAULT CLİO 2008 MODEL

75 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

58

BİNEK RENAULT KANGOO 2002 MODEL

55 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

59

KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL

65 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

60

KAMYONET RENAULT KANGOO MULTİX AUT. 2007 MODEL

65 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

61

KAMYONET RENAULT KANGOO 2011 MODEL

50 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

62

KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL

65 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

63

KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL

65 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

64

KAMYONET RENAULT KANGOO MULTİX AUT. 2007 MODEL

65 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

65

KAMYONET RENAULT KANGOO MULTİX AUT. 2007 MODEL

65 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

66

KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL

48 KW

BİLİNMİYOR

GAYRİ FAAL

70%

67

KAMYONET RENAULT KANGOO 2008 MODEL

48 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

68

KAMYONET RENAULT KANGOO 2008 MODEL

48 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

69

KAMYONET RENAULT KANGOO MULT. 2009 MODEL

48 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

35%

70

KAMYONET RENAULT KANGOO 2009 MODEL

48 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

71

KAMYONET RENAULT KANGOO 2009 MODEL

48 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

72

BİNEK RENAULT MEGANE 2009 MODEL

82 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

90%

73

BİNEK RENAULT MEGANE 2009 MODEL

82 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

74

BİNEK TOYOTA COROLLA 2002 MODEL

110 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

75

BİNEK TOYOTA COROLLA 2003 MODEL

81 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

15%

76

BİNEK TOYOTA COROLLA 2004 MODEL

81 BG

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

77

BİNEK VOLKSWAGEN PASSAT 2002 MODEL

110 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

78

BİNEK FİAT PALİO 1999 MODEL

70 HP

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

79

KAMYONET FİAT FİORİNO COMBİ 2011 MODEL

75 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

80

KAMYONET FİAT FİORİNO COMBİ 2011 MODEL

75 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

40%

81

MOTOSİKLET BMW F 650 2004 MODEL

37 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

82

MOTOSİKLET BMW F 650 2005 MODEL

37 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

83

MOTOSİKLET BMW F 650 2005 MODEL

37 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

84

MOTOSİKLET BMW F650 2005 MODEL

37 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

85

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

86

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

87

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

88

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

89

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

90

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

91

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

92

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

30%

93

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

25%

94

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

95

MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL

47 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

96

MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL

26 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

97

MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL

26 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

10%

98

MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL

26 KW

BİLİNMİYOR

FAAL

20%

99

2030437864 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

100

2030437866 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

101

2030438742 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

102

2030438749 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

103

2030438766 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

104

2030439240 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

105

2030439245 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

106

2030439246 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

107

2030439248 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

108

2030439253 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

109

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

110

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

111

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

112

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

113

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

114

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

115

4523 SERİ NOLU BİSİKLET BELDEYAM 2001 MODEL

BİLİNMİYOR

FAAL

5%

116

1999 MODEL ATMACA 850 FİBER DENİZ BOTU

BİLİNMİYOR

GAYRİ FAAL

50%

117

1999 Yılı imal Edilmiş 1 Adet 150 m2, 89 Adet 64 m2 Prefabrik Konut

118

Düzenlenmiş 85 Kalem (2371 adet: Mobilya – Elektronik vs. ile 6 ton

hurda demir ve 20 ton hurda alüminyum plaka) gereç mal/malzemeye

6786/1-1