2 Ağustos 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30497

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Konya Medeniyet Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Ömer Faruk İyibildiren, Mustafa Gürüler, Fehmi Adam, Hasan Kılca, Turan Kayacılar, Mehmet Ünüvar, Haki Taşkın, Kazım Güzel, Yakup Yıldırım, Kasım Küçüktosun, Serdar Küçük, Celalettin Motorcu.

VAKFIN İKAMETGAHI: Konya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2018 tarih ve E. 2018/112, K. 2018/253 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli manevi ve değerlerimize bağlı, insana ve çevreye saygılı ruhen, fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı, milli ve manevi şuura sahip, ilim ve irfan sahibi, çalışkan, dürüst, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine öncülük ederek ülkemize ve insanlığa faydalı olmak; … ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (Yüzbin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Ömer Faruk İyibildiren, Mustafa Gürüler, Kasım Küçüktosun.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim (tasfiye) Kurulu’nun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6721/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

06.07.2018 tarih ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ahmet ALBAYRAK (Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.06.2018 tarihli ve E.2017/3345 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet ALBAYRAK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 27.07.2018 tarihli ve 129005 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6692/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi         : 02.08.2018

Son Başvuru Tarihi       : 17.08.2018

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Enerji Yönetimi Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri alanında doktora yapmış olmak. Küresel Enerji Politikaları ve Uluslararası Enerji Güvenliği alanlarında yayınları olmak ve bu alanlarda lisans ve lisansüstü ders vermiş olmak.

6653/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesini, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

6699/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Hafta sonu veya Resmi Tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent Kadroları için Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi Kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Birim /Bölüm

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

1

EĞİTİM FELSEFESİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

DİL İLE DEPRESYON VE ANKİESTE İLİŞKİSİNE YÖNELİK ÇALIŞMASI OLMAK.

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

MATEMATİK EĞİTİMİ VE DİDAKTİK TEORİLER ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

OTİZM ALANINDA ÇALIŞMASI OLMAK.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

ÜSTÜN YETENEKLER ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.

6739/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_8.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yasak_Sayfa_9.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\02-08-2018 PERŞEMBE\6735.jpg