31 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30495

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınar Belediye Başkanlığından:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DESANDRE VİNCİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SEKSİYONER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


KÖMÜR TORBASI İLE KORUYUCU MALZEME SATIN ALINACAK VE ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İŞLETMEMİZİN İHTİYACI OLAN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇINAR İLÇESİ ANA CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLENMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Çınar ilçesi ana cadde ve sokakların düzenlenmesi ve parke taşı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/368853

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Gazi Mahalle Atatürk Bulvarı 23     21750 ÇINAR/ DİYARBAKIR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 412 511 21 78 - 0 412 511 21 61

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cinarbelediye@mynet.com

ç) İhale Dokümanının

    Görülebileceği İnternet Adresi           :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Çınar İlçesi ana cadde ve sokakların düzenlenmesi ve parke taşı yapım işi (50 kalem yol yapım işi)

                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer                                   :  Diyarbakır İli Çınar İlçesi

c) İşe Başlama Tarihi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi                                          :  Yer tesliminden itibaren 550 (beş yüz elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyon Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  07.09.2018 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Altyapı İşleri V. Grup: Karayolları (Altyapı+Üstyapı) İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iştirak edecek mühendis veya mimarlar için; gerçek kişi inşaat mühendisi veya mimar olması gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 300 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Diyarbakır İli Çınar İlçesi T.C. Ziraat Bankası Belediye Hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e - imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

6564/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/381366

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                                    :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                                      :  Tel   (0312) 540 1000      

                                                                  Faks (0312) 540 1660

Elektronik Posta Adresi                         :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Lamineli Polipropilen 15.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer                          :  ELİ Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı, Soma/MANİSA

c) Teslim Tarihi                                      :  Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen teslim süresi ve termin programına uygun olarak teklifinde teslim programını belirtecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu/Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati                           :  31/08/2018 - 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulunan 27.01.2019 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

6651/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DESANDRE VİNCİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel  : 0372.252 40 00 (70 hat)      

                                                                  Fax : 0 372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Hidrolik Desandre Vinci- 1 Kalem

b) Teslim yeri                                         :  Yerli Yükleniciler için: TTK Üzülmez T.İM

                                                               :  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen FOB veya C+F Türkiye limanı

c) Teslim tarihi                                       :  Siparişi takiben 120 günde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  05/09/2018 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                            :  919-TTK/1580

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

Vinç sistemi Grup-1 ortamında kullanıma uygun onaylanmış kuruluştan alınmış ATEX sertifikalı olacaktır. Firmalar tekliflerinde bu hususu teyit edeceklerdir. Sertifika teslimat ile birlikte verilecektir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090  Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karşılığı temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05/09/2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No. 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090  Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6672/1-1


SEKSİYONER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Seksiyoner 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/378618

Dosya no                                                :  1821070

1 - İdarenin:

a) Adres                                                 :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090   ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                                  Faks : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Seksiyoner (1 kalem, 150 adet)

b) Teslim yeri                                         :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                       :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  14.08.2018 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 14.08.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6671/1-1


KÖMÜR TORBASI İLE KORUYUCU MALZEME SATIN ALINACAK VE ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111     45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    

                                                                  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :

 

İhalenin-Niteliği-Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih-Saati

Teslim Süresi

1

4.000.000 Adet Kömür Torbası Alımı

383922

2018-1204

14.08.2018-14.00

60 Gün

2

2 Kalem Koruyucu Malzeme Alımı

383937

2018-1205

14.08.2018-15.00

60 Gün

3

140 Ton II. Ketegori Atık Yağ (Her Ay Partiler Halinde) Satışı

------

2018-1206

14.08.2018-16.00

365 Gün

 

b) Teslim yeri                                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                                   :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

6654/1-1


İŞLETMEMİZİN İHTİYACI OLAN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  E.L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89     45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      

                                                                  Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarihi

ve Saati

Süre

Dereköy torbalama ve Dereköy lavvar tesislerinde ve stok sahalarında ürün yüklenmesi

stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesisten çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi

çevre düzenlemelerinin yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin saatlik kira bedeli

karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması işi

2018/379277

2018-1186

16.08.2018

14:00

300

gün

 

b) Yapılacağı yer                                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)‘dır.

c) İşin süresi                                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  E.L İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; E.L. İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6642/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taşınmaz birlikte 17/07/2018 tarihli ve 2018/728 ve 2018/729 sayılı Belediye Encümen kararlarına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 14 AĞUSTOS 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taşınmazın muhammen bedeli 3.649.067,50 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taşınmazın muhammen bedeli 1.588.912,50 TL olup Toplam Muhammen Bedeli 5.237.980,00 TL (Beş milyon iki yüz otuz yedi bin dokuz yüz seksen TL) Geçici Teminat Bedeli 157.150,00-TL (Yüz elli yedi bin yüz elli TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Satış toplam muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6592/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca “Riskli Alan” ilan edilen ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 9,7 hektarlık alan içerisinde yer alan 29427 ada 1, 29428 ada 1 ve 29431 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kat karşılığı yapım işi ihalesine konu taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel No

Yüzölçümü (m2)

İmar

Durumu

Yaklaşık İnşaat

Maliyet Bedeli (TL)

Artırıma Esas

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İnşaat Paylaşım

Oranı % (İdare)

İnşaat Paylaşım

Oranı % (Yüklenici)

İhale Tarihi/

İhale Saati

1

Kepez

Güneş

29427/1

12.007,55

Konut

Alanı

115.908.504,84- TL

500.000,00- TL

3.492.255,15- TL

%45 Daire İnşaat Alanı

%55 Daire İnşaat Alanı

16/08/2018

14:00

29428/1

12.007,13

29431/1

13.079,70

 

2 - Şartnameler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ndan (Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır (İhale sadece yerli isteklilere açıktır).

 

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3 - Noter tasdikli imza sirküleri,

4.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.5 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,

4.6 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi,

4.7 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.8 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgesi,

4.9 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.10 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,

4.12 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.13 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi,

4.14 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

5 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.08.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

6687/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra

No

Blok

No

Bölüm

No

Ada

Parsel

Bulunduğu Kat

Brüt Alan

Muhammen Bedel

(TL + %8 KDV)

İhale Günü

İhale saati

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

A

1

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

150,84 m²

1.350.000,00

13/08/2018

09.30

1.000,00 TL

40.500,00 TL

2

A

2

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

338,91 m²

3.000.000,00

13/08/2018

10.00

1.000,00 TL

90.000,00 TL

3

A

5

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

140,15 m²

1.250.000,00

13/08/2018

10.30

1.000,00 TL

37.500,00 TL

4

A

6

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

136,35 m²

1.250.000,00

13/08/2018

11.00

1.000,00 TL

37.500,00 TL

5

A

7

5498/6

2. Kat (İşyeri)

470,96 m²

4.200.000,00

13/08/2018

11.30

1.000,00 TL

126.000,00 TL

6

A

8

5498/6

2. Kat (İşyeri)

187,41 m²

1.650.000,00

13/08/2018

12.00

1.000,00 TL

49.500,00 TL

7

A

9

5498/6

2. Kat (İşyeri)

88,00 m²

1.000.000,00

13/08/2018

13.30

1.000,00 TL

30.000,00 TL

8

B

1

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

167,79 m²

1.500.000,00

13/08/2018

14.00

1.000,00 TL

45.000,00 TL

9

B

2

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

167,55 m²

1.500.000,00

13/08/2018

14.30

1.000,00 TL

45.000,00 TL

10

B

3

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

167,34 m²

1.500.000,00

13/08/2018

15.00

1.000,00 TL

45.000,00 TL

11

B

4

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

167,55 m²

1.500.000,00

13/08/2018

15.30

1.000,00 TL

45.000,00 TL

12

B

5

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

167,55 m²

1.500.000,00

13/08/2018

16.00

1.000,00 TL

45.000,00 TL

13

B

6

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

165,65 m²

1.500.000,00

13/08/2018

16.30

1.000,00 TL

45.000,00 TL

14

B

7

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,30 m²

1.300.000,00

13/08/2018

17.00

1.000,00 TL

39.000,00 TL

15

B

8

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

1.300.000,00

14/08/2018

09.30

1.000,00 TL

39.000,00 TL

16

B

9

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

1.300.000,00

14/08/2018

10.00

1.000,00 TL

39.000,00 TL

17

B

10

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

1.300.000,00

14/08/2018

10.30

1.000,00 TL

39.000,00 TL

18

B

11

5498/6

2. Kat (İşyeri)

102,16 m²

1.300.000,00

14/08/2018

11.00

1.000,00 TL

39.000,00 TL

19

B

12

5498/6

2. Kat (İşyeri)

101,00 m²

1.300.000,00

14/08/2018

11.30

1.000,00 TL

39.000,00 TL

20

C

1

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

160,53 m²

1.350.000,00

14/08/2018

12.00

1.000,00 TL

40.500,00 TL

21

C

2

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

157,08 m²

1.350.000,00

14/08/2018

13.30

1.000,00 TL

40.500,00 TL

22

C

3

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

157,08 m²

1.350.000,00

14/08/2018

14.00

1.000,00 TL

40.500,00 TL

23

C

4

5498/6

Zem. Kat + 1.Kat (Piyesli İşyeri)

160,53 m²

1.350.000,00

14/08/2018

14.30

1.000,00 TL

40.500,00 TL

24

C

5

5498/6

2. Kat (İşyeri)

100,42 m²

1.300.000,00

14/08/2018

15.00

1.000,00 TL

39.000,00 TL

25

C

6

5498/6

2. Kat (İşyeri)

98,26 m²

1.300.000,00

14/08/2018

15.30

1.000,00 TL

39.000,00 TL

26

C

7

5498/6

2. Kat (İşyeri)

98,26 m²

1.300.000,00

14/08/2018

16.00

1.000,00 TL

39.000,00 TL

27

C

8

5498/6

2. Kat (İşyeri)

100,42 m²

1.300.000,00

14/08/2018

16.30

1.000,00 TL

39.000,00 TL

28

A

1

5498/7

2. Bod. Kat + 1.Bod. Kat + Zem. Kat + 1.Kat

667,10 m²

3.500.000,00

15/08/2016

10.00

1.000,00 TL

105.000,00 TL

29

A

2

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

314,32 m²

2.250.000,00

15/08/2016

10.30

1.000,00 TL

67.500,00 TL

30

A

3

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

303,30 m²

2.200.000,00

15/08/2016

11.00

1.000,00 TL

66.000,00 TL

31

A

4

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

292,26 m²

2.150.000,00

15/08/2016

11.30

1.000,00 TL

64.500,00 TL

32

A

5

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

288,78 m²

2.100.000,00

15/08/2016

12.00

1.000,00 TL

63.000,00 TL

33

A

6

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

277,33 m²

2.050.000,00

15/08/2016

13.30

1.000,00 TL

61.500,00 TL

34

A

7

5498/7

2. Bod. Kat + 1.Bod. Kat + Zem. Kat + 1.Kat

522,76 m²

2.600.000,00

15/08/2016

14.00

1.000,00 TL

78.000,00 TL

35

A

8

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

247,54 m²

1.800.000,00

15/08/2016

14.30

1.000,00 TL

54.000,00 TL

36

A

9

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

256,32 m²

1.800.000,00

15/08/2016

15.00

1.000,00 TL

54.000,00 TL

37

A

10

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

245,82 m²

1.800.000,00

15/08/2016

15.30

1.000,00 TL

54.000,00 TL

38

A

11

5498/7

2. Bod. Kat + 1.Bod. Kat + Zem. Kat + 1.Kat

581,82 m²

2.600.000,00

15/08/2016

16.00

1.000,00 TL

78.000,00 TL

39

A

12

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

202,80 m²

1.600.000,00

15/08/2016

16.30

1.000,00 TL

48.000,00 TL

40

A

13

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

188,67 m²

1.500.000,00

16/08/2018

10.00

1.000,00 TL

45.000,00 TL

41

A

14

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

172,14 m²

1.500.000,00

16/08/2018

10.30

1.000,00 TL

45.000,00 TL

42

A

15

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

155,61 m²

1.400.000,00

16/08/2018

11.00

1.000,00 TL

42.000,00 TL

43

A

16

5498/7

1. Bod. Kat + Zem. Kat + 1. Kat (Piyesli İşyeri)

142,32 m²

1.400.000,00

16/08/2018

11.30

1.000,00 TL

42.000,00 TL

44

G

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

406,00 m²

4.000.000,00

16/08/2018

13.30

1.000,00 TL

120.000,00 TL

45

H

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

748,04 m²

7.000.000,00

16/08/2018

14.00

1.000,00 TL

210.000,00 TL

46

D

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

102,20 m²

1.250.000,00

16/08/2018

14.30

1.000,00 TL

37.500,00 TL

47

E1

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

246,37 m²

3.000.000,00

16/08/2018

15.00

1.000,00 TL

90.000,00 TL

48

E2

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

166,25 m²

2.000.000,00

16/08/2018

15.30

1.000,00 TL

60.000,00 TL

49

F

1

5498/4

Zem. Kat (İşyeri)

138,70 m²

1.750.000,00

16/08/2018

16.00

1.000,00 TL

52.500,00 TL

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri bu ilanın 1 maddesinde belirtilen gün ve saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir

5 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

 

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç girmek istedikleri satış ihalesinin günü, saatinden önce başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

7 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.

8 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı (%8 KDV dahil) ödenecektir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği,

İlan olunur.

6603/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorlu Belediye Başkanlığından:

1 - Tekirdağ İli Çorlu İlçesi, Ek' li listede yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin, 11 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3 - Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır. (KDV Kanununun 17/4 - p maddesine göre KDV’den istisnadır.)

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

 

Gerçek Kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan sureti/Fotokopisi

b) Tebligat için adres beyanı

c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ç) 2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

ğ) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi

 

Tüzel Kişi ile Şirket ve Firmalardan:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

c) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge

d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler

e) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

f) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd. alınmış belge

g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz

ğ) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

h) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzelkişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin )

 

5 - İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK 6.maddesi 1 fıkrası a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No: 139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

7 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT ONAYLI LİSTE

SIRA

İL

İLÇESİ

MAHALLE

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

İmar Plan Durumu

Nitelik

Muhammen Satış

Bedeli TL

Geçici Teminat

(%3) TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

TEKİRDAĞ

ÇORLU

HATİP

2685

1

11.011,61 m²

Konut Alanı E=1.00

Arsa

9.910.000,000

297.300,00

11 Eylül 2018

14:00

2

TEKİRDAĞ

ÇORLU

HIDIRAĞA

1200

5

201,00 m²

Konut Alanı Bitişik Nizam 5 Kat

Arsa

130.000,00

3.900,00

11 Eylül 2018

14:15

3

TEKİRDAĞ

ÇORLU

HIDIRAĞA

1200

6

169,00 m²

Konut Alanı Bitişik Nizam 5 Kat

Arsa

110.000,00

3.300,00

11 Eylül 2018

14:30

4

TEKİRDAĞ

ÇORLU

MUHİTTİN

1142

9

386,62 m²

Konut Alanı Ayrık Nizam

6 Kat Taks:0.30 Kaks:1.80

Arsa

580.000,00

17.400,00

11 Eylül 2018

14:45

5

TEKİRDAĞ

ÇORLU

MUHİTTİN

1865

14

566,72 m²

Konut Alanı Ayrık Nizam

3 Kat Taks:0.30 Kaks:0.90

Arsa

450.000,00

13.500,00

11 Eylül 2018

15:00

6

TEKİRDAĞ

ÇORLU

MUHİTTİN

2780

7

3.021,26 m²

Konut Alanı Ayrık Nizam

3 Kat Taks:0.30 Kaks:0.90

Arsa

2.115.000,00

63.450,00

11 Eylül 2018

15:15

7

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

281

13

647,80 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

290.000,00

8.700,00

11 Eylül 2018

15:30

8

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

282

12

616,13 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

275.000,00

8.250,00

11 Eylül 2018

15:45

9

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

287

2

6.303,06 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

2.835.000,00

85.050,00

11 Eylül 2018

16:00

10

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

402

8

1.031,03 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

464.000,00

13.920,00

11 Eylül 2018

16:15

11

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

407

4

1.667,63 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

750.000,00

22.500,00

11 Eylül 2018

16:30

12

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

410

2

1.478,87 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

665.000,00

19.950,00

12 Eylül 2018

14:00

13

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

410

4

934,01 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

420.000,00

12.600,00

12 Eylül 2018

14:15

14

TEKİRDAĞ

ÇORLU

ÖNERLER

411

6

1.371,18 m²

Konut Alanı E=0.40 H-Max:9.50

Arsa

617.000,00

18.510,00

12 Eylül 2018

14:30

15

TEKİRDAĞ

ÇORLU

REŞADİYE

609

34

710,80 m²

Konut Alanı Bitişik Nizam 5 Kat

Arsa

1.066.000,00

31.980,00

12 Eylül 2018

14:45

16

TEKİRDAĞ

ÇORLU

SARILAR

109

1

669,00 m²

Konut Gelişme Alanı Ayrık Nizam

2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,40

Arsa

93.650,00

2.809,50

12 Eylül 2018

15:00

17

TEKİRDAĞ

ÇORLU

SARILAR

0

2160

16.500 m²

Tarımsal Alan

Tarla

247.500,00

7.425,00

12 Eylül 2018

15:15

18

TEKİRDAĞ

ERGENE

MARMARACIK

363

1

255,00 m²

Konut Alanı Ayrık Nizam

4 Kat Taks:0.40 Kaks:1.60

Arsa

140.000,00

4.200,00

12 Eylül 2018

15:30

19

TEKİRDAĞ

ERGENE

SAĞLIK

102

7

433,00 m²

Konut Alanı İkiz Nizam 3 Kat

Arsa

324.000,00

9.720,00

12 Eylül 2018

15:45

20

TEKİRDAĞ

ERGENE

SAĞLIK

946

2

491,00 m²

Konut Alanı İkiz Nizam 3 Kat

Arsa

368.000,00

11.040,00

12 Eylül 2018

16:00

21

TEKİRDAĞ

ERGENE

SAĞLIK

952

2

458,00 m²

Ticaret Alanı İkiz Nizam 4 Kat

Arsa

412.000,00

12.360,00

12 Eylül 2018

16:15

 

İlan olunur.

6481/1-1