28 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30492

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Erdem Vakfı

VAKFEDENLER: Hüseyin Çolakoğlu, Okan Cansız, Selahattin Şimşek, Gökmen Hayal, Ufuk Çolak, Turgay Kızılay, Serkan Aydın

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.05.2018 tarihinde kesinleşen, 29.03.2018 tarihli, E: 2017/344, K: 2018/67 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve uluslararası alanda, Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid ve benzeri İslami İlimlerle ilgili tüm alanlarda araştırmalar yapılmasına vesile olmak, İslami ilimlerde yerli ve yabancı değerli âlim, mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 67.000- TL (Altmış Yedi Bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Çolakoğlu, Serkan Aydın, Selahattin Şimşek, 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfına veya kamu yararına hizmet eden vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6612/1-1

—————

Ankara’da kurulmuş olan Niha-Hollanda Türkiye Yüksek Öğretim ve Meslek Eğitim Vakfı, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.06.2018 tarihinde kesinleşen, 16.05.2018 tarihli tashih kararlı, 06.02.2018 tarihli ve E: 2017/14, K: 2018/28 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6611/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 72 pafta, 247 ada, 71 parsel üzerindeki 1088994 YİBF nolu (A ve B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 661861 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 940 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2017/1944 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.05.2018 tarihli ve E.2017/1944-K.2018/1144 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 23.07.2018 tarihli ve 127400 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6610/1-1

—————

27.07.2017 tarihli ve 18439 sayılı Bakanlık Makam Olur’u üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/2726 esasına kayden Bakanlığımız ve Çanakkale Valiliği aleyhine açılan davada, 13.06.2018 tarihli ve E.2017/2726-K.2018/1340 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 23.07.2018 tarihli ve 127674 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6609/1-1

—————

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2A pafta, 1221 ada, 6 parsel üzerindeki 121736 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2017/2926 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 15.05.2018 tarihli ve E.2017/2926-K.2018/1339 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 23.07.2018 tarihli ve 127484 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6608/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı İlknur DAĞISTANLIOĞLU (KUMAŞ) (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6172, Oda Sicil No: 38060) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 11.06.2018 tarihli ve E.2018/877 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İlknur DAĞISTANLIOĞLU (KUMAŞ) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 23.07.2018 tarihli ve 127157 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6607/1-1


 


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular 26.07.2018 - 13.08.2018 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

a) Cisco Certified Internetwork Expert Security (CCIE Security)

b) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)

c) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

d) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

e) Certified Information Security Manager (CISM)

f) Offensive Security Exploitation Expert (OSEE)

g) GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester

2 - Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

1) GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA)

2) GIAC Critical Controls Certification (GCCC)

3) GIAC Penetration Tester

4) GIAC Web Application Penetration Tester

5) Cisco Cybersecurity Specialist

6) Offensive Security Certified Professional (OSCP)

7) Certified Ethical Hacker (CEH) LPT Master  sertifikası

8) TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı

9) ISO/IEC 27002 sertifikası

3 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak;

1) Son 3 (üç) yılı 10.000 (on bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezleri veya benzer yapılarda ağ ve sistem güvenliği konusunda olmak üzere en az 7 (yedi) yıl yazılım geliştirme ile ağ ve sistem güvenliği konularında  çalışmış olmak

2) Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

3) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

4) .NET, Java, PHP, C/C++, C# ve Objective C programlama dillerinden bir veya birkaçında uygulama geliştirmiş ve kaynak kod güvenlik analizi gerçekleştirmiş olmak

5) Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

6) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

7) Kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak

B.2. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

1) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası

2) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası

3) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası

4) MCITP: Server Administrator sertifikası

5) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

6) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux

7) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

2 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Son 3 (üç) yılı 10.000 (on bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 7 (yedi) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) IBM sistemleri üzerinde çalışan Red Hat, AIX ve/veya Linux gibi işletim sistemlerinde kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemede 7 (yedi) yıl ve üzeri çalışmış olmak

3) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

4) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

5) Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

6) Veri yedekleme sistemlerinde (IBM Tivoli Storage Manager vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

7) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

8) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak

9) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

10) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

11) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

12) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

13) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

14) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

15) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

16) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

17) Microsoft Windows işletim sistemi için ileri derecede powershell kullanmış olmak

3 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası

2) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası

3) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi

B.3. Sistem Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

1) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası

2) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası

3) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası

4) MCITP: Server Administrator sertifikası

5) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

6) IBM Certified Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux

7) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

2 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) IBM sistemleri üzerinde çalışan Red Hat, AIX ve/veya Linux gibi işletim sistemlerinde kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemede 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

3) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

4) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

5) Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

6) Veri yedekleme sistemlerinde (IBM Tivoli Storage Manager vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

7) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

8) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak

9) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

10) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

11) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

12) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

13) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

14) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

15) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

16) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

17) Microsoft Windows işletim sistemi için ileri derecede powershell kullanmış olmak

3 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikası

2) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikası

3) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi

B.4. Kıdemli Bilgisayar Ağ Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek

1) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching sertifikası

2 - Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

1) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Wireless sertifikası

2) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security sertifikası

3) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cloud sertifikası

3 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) 7.500 (yedi bin beş yüz) ve üzeri kullanıcıya veya 5.000 (beş bin) ve üzeri aktif bağlantı noktasına veya 250 (iki yüz elli) ve üzeri aktif ağ cihazına sahip sistemlerin ağ yöneticisi olarak 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) 100 m2 ve üzeri beyaz alana, fiber optik ve bakır bağlantı altyapısına sahip veri merkezi ağ altyapısı yönetmiş olmak

3) Son 3 (üç) yılda Cisco ürünlerinden oluşan bir altyapıda ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak

4) Ağ cihazlarını hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetmiş olmak

5) Farklı kullanıcı grupları ve cihaz tipleri için rehber servisleri ile bütünleşik olabilen ve rol tabanlı erişim izni sunan ağ yönetim sistemleri yönetmiş olmak

6) Layer-2, Ethernet, P2P Metro Ethernet yapılarını yönetmiş olmak

7) IPv4 ve IPv6 ağların tasarım, kurulum ve yürütülmesinde rol almış olmak

8) NAT, PAT, DHCP, TFTP vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

9) DNS, NTP, SNMP, SSH vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

10) L2VPN, L3VPN vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

11) MPLS, BGP vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

12) Proxy, Radius, TACACS/TACACS+ vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

13) MAC adres tabanlı doğrulama ve filtreleme servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

14) IEEE 802.1x port tabanlı ağ erişim kontrolü servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

15) BYOD servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

16) NetFlow altyapısı kurmuş ve yönetmiş olmak

17) Ağ izleme araçlarını (Zabbix, Cacti vb.) kurmuş ve yönetmiş olmak

18) Kurum içi ağ standartlarının belirlenmesi ve belgelenmesi konularında çalışmış olmak

19) Kurum içi ağ topolojisinin tasarımı, ihtiyaçların belirlenmesi ve teknik şartname oluşturulması konularında çalışmış olmak

4 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Software Defined Networking (SDN) konusunda çalışmış olmak

B.5. Proje Yöneticisi (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek

1) Project Management Professional (PMP) sertifikası

2) PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP) sertifikası  

2 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak son 4 (dört) yılı proje yöneticisi pozisyonunda olmak üzere yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda 7 (yedi) yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak

2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

3) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (GIT, SVN, TFS, vb.) kurmuş ve kullanmış olmak

4) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak

5) Farklı yazılım tasarım kalıplarına (software design patterns) hâkim olmak

6) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda çalışmış olmak

7) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile proje yönetmiş olmak

8) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği/yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9) Farklı yazılım test tekniklerinin (unit, integration, smoke, regression vb.) kullanıldığı projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

3 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak

2) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilen projelerde görev almış olmak

3) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak geliştirilen projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

4) Geniş ölçekli, çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme projelerinde proje yöneticiliği yapmış olmak

5) JAVA, Java Struts, JSF, JSP teknolojilerinin kullanıldığı projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

B.6. İş-Sistem Analisti (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak son 3 (üç) yılı iş analisti pozisyonunda olmak üzere yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda 5 (beş) yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak

2) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda çalışmış olmak

3) İş süreçlerinin belgelendirilmesi konusunda çalışmış olmak

4) Hem Waterfall hem de Agile metodolojileriyle gerçekleştirilen projelerin gereksinimlerinin, iş akışlarının belirlenmesi ve belgelenmesi konusunda çalışmış olmak

5) Use case, data flow diagram vb. formal analiz metotlarında tecrübe sahibi olmak

6) Product/sprint backlog oluşturma; user story ve kabul kriterlerini yazma konusunda deneyim sahibi olmak

7) Wireframe/mockup/prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak

8) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.)  hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

9) Test yönetim araçlarını kullanabilmek, test otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda deneyim sahibi (Selenium vs.) olmak

10) SQL konusunda bilgi sahibi olmak

2 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) International Institute of Business Analysis (IIBA) tarafından verilen Certification of Capability in Business Analysis (CCBA), Certified Business Analysis Professional (CBAP) sertifikalarından birine sahip olmak

2) Agile metodolojileri ile ilgili Professional Scrum Product Owner (PSPO), Professional Scrum With Kanban Level I (PSK I), Certified Scrum Product Owner (CSPO), Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) sertifikalarından birine sahip olmak

3) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde yazılımcı pozisyonunda çalışmış olmak

4) Agile metodoloji ile gerçekleştirilmiş bir projede product owner olarak çalışmış olmak

B.7. Uygulama Geliştirme Uzmanı (3 Kişi, 2 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

3) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

4) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

5) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

6) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak

7) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

8) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.)  hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

9) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

10) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

11) SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak

12) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde saklı yordam/fonksiyon (stored procedure/function) yapılarını kullanan uygulama geliştirmiş olmak

13) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

14) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

2 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

2) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak

3) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

3 - Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak tercih  sebebidir

1) MCSA: Web Applications sertifikası

2) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

3) MCSD: App Builder sertifikası

4) Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification

5) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification

6) Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification

7) Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer

8) Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

9) Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer

10) Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer

11) Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer

12) Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect

B.8. Uygulama ve Grafik Arayüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1 - Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

1) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

2) Vektörel ve piksel tabanlı grafik programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw) ile ilgili sertifika sahibi olmak

3) Vektörel ve piksel tabanlı grafik programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDraw) ile proje geliştirmiş olmak

4) Kullanıcı deneyimi konusunda bilgi sahibi olmak

5) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

6) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

7) SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD, DTD  teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak

8) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

9) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.)  hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

2 - Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

1) ORM framework konusunda bilgi sahibi olmak

2) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

3) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

4) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

5) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak

6) Farklı yazılım test tekniklerinin (unit, integration, smoke, regression vb.) kullanıldığı projelerde yer almış olmak

7) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8) Agile metodolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

9) Aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak

• MCSA: Web Applications sertifikası

• MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

• MCSD: App Builder sertifikası

• Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification

• Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification

• Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification

• Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer

• Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

• Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer

• Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer

• Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer

• Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect

2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesi  prs.yildiz.edu.tr adresi idari formlar bölümünde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte en geç 13/08/2018 tarihi mesai bitimine kadar (16.30) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü Esenler / İstanbul adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihine kadar anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları ya da imzasız başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

3 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

2

Özgeçmiş

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan bilgi ve tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.

3

Mezuniyet Belgeleri

Aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisi ya da e-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktısı, Eğimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği

4

KPSS Sonuç Belgesi

Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.

5

Yabancı Dil Belgesi

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.

6

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.

7

Mesleki Tecrübe Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

8

Mesleki Tecrübenin Bilişim Personeli Olarak Geçtiğini Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

9

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

10

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

İki nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenmesi, fotoğraf yapıştırılması ve ekinde nüfus cüzdan örneğinin bulunması gereken form Üniversitemiz tarafından onaylanacaktır.

11

Adli Sicil Kaydı

E-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge

12

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Terhis veya tecil belgesi yada muaf olduğunu gösterir belge

 

4 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5 - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “B.ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.

6 - SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7 - DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8 - SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

9 - SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra No

Alınacak

Personel Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)*

1

1

10

Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı

4 katına kadar

23.019,92-TL

2

1

10

Kıdemli Sistem Uzmanı

4 katına kadar

23.019,92-TL

3

1

10

Sistem Uzmanı

3 katına kadar

17.264,94-TL

4

1

10

Kıdemli Bilgisayar Ağ Uzmanı

3 katına kadar

17.264,94-TL

5

1

10

Proje Yöneticisi

3 katına kadar

17.264,94-TL

6

1

10

İş-Sistem Analisti

2 katına kadar

11.509,96-TL

7

3

30

Uygulama Geliştirme Uzmanı

2 katına kadar

11.509,96-TL

8

1

10

Uygulama ve Grafik Arayüz ve Geliştirme Uzmanı

2 katına kadar

11.509,96-TL

Toplam

10

100

 

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10 - İLETİŞİM BİLGİLERİ

10.1. Adres ve Telefon Bilgileri:

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü

Davutpaşa Kampüsü Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0212 3835503

8.2. Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin:

e-mail: sözlesmeli@yildiz.edu.tr

İlanen duyurulur.

6628/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

27.07.2018 tarih ve 30491 sayılı Resmi Gazete’de Aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

SEHVEN YAYIMLANAN

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik

Bilimler

Ağız, Diş ve

Çene Cerrahisi

Dr. Öğretim

Üyesi

4

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide hareket artefaktları ve fasiyal rekonstrüksiyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

OLMASI GEREKEN

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik

Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğretim

Üyesi

4

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide hareket artefaktları ve fasiyal rekonstrüksiyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6647/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar;  başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak ""Ön Değerlendirme Komisyonu"" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27/07/2018 - 11/08/2018) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İlan Başlangıç Tarihi     : 27 Temmuz 2018

Son Başvuru Tarihi       : 11 Ağustos 2018

 

S. No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/

Ana Sanat Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Otomotiv

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği veya Makine Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

2

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak

3

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol Arama

Profesör

1

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Elektrik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

5

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Profesör

1

1

Sinema ve TV alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

6

Resim

Resim Anasanat Dalı

Profesör

1

1

İlgili alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Makro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

8

İslami İlimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

Kelam alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

9

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

İlgili alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

10

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında almış olmak.

11

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

12

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

3

1

Ortaçağ Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Ortaçağ Tarihi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

13

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

14

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

3

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

15

Müzik

Müzik

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

16

Müzik

Müzik

Doçent

2

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olup aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

17

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

18

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

19

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol Arama

Doçent

3

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

20

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

21

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

22

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

23

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

24

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

25

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

3

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

26

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

2

1

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

27

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

28

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

29

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış ve aynı alanda Doçentlik unvanı almış olmak.

30

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında almış olmak.

31

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tarih Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

32

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

33

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, bu bölümlerin birinde doktora yapmış olmak.

34

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

35

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Petrol Arama

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Alternatif Petrol Ürünleri Üretim Kaynakları ve Elde Edilen Ürünlerin Kullanılabilirliği konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

36

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Jeofizik Mühendisliği alanında doktora yapmış ve zemin konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

37

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

38

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

39

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

40

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak

41

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

42

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Endüstriyel Robot Tasarımı ve İmalatı alanında bilimsel çalışmaları olmak.

43

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik veya doktora yapmış olmak.

44

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

45

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

46

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

47

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doktor Öğretim Üyesi

5

2

İlahiyat veya İslami ilimler Fakültesi mezunu olup, Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış ve Arap Dili ve Belagatı üzerine çalışmaları olmak.

48

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

49

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

50

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

51

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

52

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olup, sağlık alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.

53

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili Anabilim dalında çalışmaları olmak.

54

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Turizm alanında doktora yapmış olmak

55

Kozluk Meslek Yüksekokulu

Muhasebe Ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İşletme veya Maliye veya İktisat bölümü lisans mezunu olup, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

İlanen duyurulur.

6624/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL IV NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Metin Kutusu: 6557/1-1

                                                                                                                                                

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         17.10.242

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2018 - 221                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 29.06.2018 - 4783                         Lapseki/ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, İlyasköy, köy içi mevkiinde bulunan, Kurulumuzun 17.08.2012 gün/470 sayılı kararı ile taşınmazda can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından gerekli önlemlerin ilgili Özel İdare tarafından alınmasına, taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6.ve 7.maddelerinde belirtilen tespit ve tescil kıstaslarını taşıdığı anlaşıldığından tescil edilmesine, koruma grubunun “1. Grup” olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmaza ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve-restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verilen, Kurulumuzun 26.10.2015 tarih ve 2638 sayılı kararı ile rölöve projesindeki ölçülerin mevcut durum ile uyumlu olmadığı anlaşıldığından, rölövenin uygun olmadığına karar verilen, Kurulumuzun 28.11.2017 tarih ve 4254 sayılı kararı ile rölöve projesinin uygun olduğuna; birinci dönem restitüsyon projesinde belirtilen minare şekli ve yerinin uygun olmadığına; sanat tarihi raporu ile birlikte Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun tekrar değerlendirilmesine karar verilen, mülkiyeti Berberzade Sovuk Çeşmeli Ebubekir Vakfı adına kayıtlı, 152 ada, 1 parseldeki tescilli taşınmaza yönelik hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projelerinin değerlendirilmesine ilişkin; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarih ve E.75383 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, İlyasköy, köy içi mevkiinde bulunan, mülkiyeti Berberzade Sovuk Çeşmeli Ebubekir Vakfı adına kayıtlı, 152 ada, 1 parseldeki tescilli Camii’ne ilişkin;

- Korunma alanının karar eki haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna; korunma alanında kalan 135 ada, 3 parsel, 153 ada, 25-31 parseller ve 152 ada 2-3 parsellerin tapu beyanlar hanesine “152 ada, 1 parseldeki tescilli taşınmazın korunma alanında kaldığına” dair şerh düşülmesi işlemlerinin ilgili kurumca gerçekleştirilmesine; anılan parsellerde Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai-fiziki müdahalede bulunulmamasına;

- Hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olduğuna; uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 tarih ve 680 sayılı ilke kararı kapsamında ilgili kurum ile proje müellifi sorumluluğu ve denetiminde gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

6511/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No               : 50.00.1264                                                         Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi        : 27-28-29-30/06/2018-230                                  NEVŞEHİR

Karar Tarihi ve No  : 29/06/2018-3155

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni 2. Mıntıka Mahallesinde, mülkiyeti özel ve Maliye Hazinesine ait, 553 ada, 14 ve 27 parsellerde yer alan ve sınırları koordinatlarla belirlenen Karayazıbağları Kaya Oyma Yerleşim Alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil talebini içeren Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.12.2017 tarih ve 4193 sayılı uzman raporu; Nevşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih ve E.2922501 sayılı yazısı; Nevşehir Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve E.3308794 sayılı, 06.03.2018 tarih ve E.664715 sayılı yazıları; Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.12.2017 tarih ve E.5553 sayılı, 12.03.2018 tarih ve E.1046 sayılı yazıları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve E.400413 sayılı, 08.03.2018 tarih ve E.411948 sayılı, 16.04.2018 tarih ve E.418630 sayılı yazıları; Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 299 sayılı, 01.03.2018 tarih ve 1236 sayılı yazıları; Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih ve E.6802 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.05.2018 tarih ve 257267 sayılı, 24.05.2018 tarih ve 268496 sayılı ve yine  28.06.2018 tarih ve 323632 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve konuyla ilgili bilgi ve belgeler incelendi, Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme kararının alındığı 23.05.2018 tarih ve 3089 sayılı karar doğrultusunda Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni 2. Mıntıka Mahallesi, 553 ada, 27 parselde yer alan Karayazıbağları Kaya Oyma Yerleşim Alanının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca ekli kadastral krokide sınırları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına karar verildi.

 

6519/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No               : 51.00.0.417                                                         Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi        : 27-28-29-30/06/2018-231                                    NEVŞEHİR

Karar Tarihi ve No  : 30/06/2018-3173

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyü sınırları içerisinde tapulama harici alanda yer alan Kaletepe Kaya Mezarlarının 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 3429 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 02.02.2016-22.09.2016-08.09.2017 tarihleri ve E.255425-E.2089893-E.1966830 sayılı yazıları, Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 18.07.2017-30.05.2018 tarihleri ve 1967-E.1654712 sayılı yazıları,  Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.03.2016 gün ve E.774 sayılı yazısı, Niğde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04.03.2016 gün ve E.2168 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2016 gün ve E.409225 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.06.2018 gün ve 311466 sayılı uzman raporu okundu, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyü sınırları içerisinde yer alan Kaletepe Kaya Mezarlarının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ıncı ve 7 inci maddesi uyarınca ekli kadastral krokide sınırları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına karar verildi.

 

6520/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               45.06/695

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2018-409                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2018-9933                                                İZMİR

Manisa ili Kula ilçesi Ahmetli Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın  Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.04.2018 tarihli ve 344513 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.06.2018 tarihli ve  324189 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Kula ilçesi Ahmetli Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Yusuftepe Höyüğü” adı ile 1 (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

6521/1-1