28 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30492

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAYRİMENKULLER (ARSA) SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:


ZEYİLNAME

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


INTERDONATO LİMON SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden:


DATEM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 2x10 TON KAPASİTELİ (BİR ADET) VE 1x5 TON KAPASİTELİ (2 ADET) ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ ALINACAKTIR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKULLER (ARSA) SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi uyarınca Belediye Encümeninin 18/07/2017 - 17/07/2018 tarih - 10/07/2018 ve 1442 ile 1070 - 1100 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 40. maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

KILAVUZ

5899

  8

4.010,13 m2

4.812.156,00 TL.

144.364,68 TL.

KILAVUZ

5899

  9

5.729,01 m2

6.874.812,00 TL.

206.244,36 TL.

KILAVUZ

5899

10

3.586,91 m2

4.304.292,00 TL.

129.128,76 TL.

KILAVUZ

5899

11

3.203,44 m2

3.844.128,00 TL.

115.320,00 TL.

KILAVUZ

5899

12

3.613,46 m2

3.432.787,00 TL.

102.983,61 TL.

KILAVUZ

5899

13

7.771,93 m2

7.383.333,00 TL.

221.499,99 TL.

KARDEŞLER

4960

  3

3.805,80 m2

4.464.000,00 TL.

133.920,00 TL.

KARDEŞLER

6047

  1

5.554,98 m2

5.554.980,00 TL.

166.649,40 TL.

KARDEŞLER

6048

  1

4.376,98 m2

4.376.980,00 TL.

131.310,00 TL.

AYDOĞAN

4567

  1

1.306,00 m2

   850.000,00 TL.

   25.500,00 TL.

 

İhalesi; 07 Ağustos 2018 Salı günü saat 16.10 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a) İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b) Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d) Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e) Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f) İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,

g) İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

h) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir,

i) İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

j) Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1 - Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması (dış zarf)

2 - Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. (iç zarf)

İlan olunur.

6561/1-1


ZEYİLNAME

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2018/359622 ihale kayıt numaralı Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı kantarlarda şeker pancarı alımı ve gönderilmesi işleri hizmet alımı işi ile ilgili olarak;

2 - İhale konusu hizmetin

b) Yapılacağı yer

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

 

Merkez

Fabrika

13

 

Merkez

Banaz

  5

 

Merkez

Gediz

  5

 

Çivril

Hadım

  8

 

Çivril

Işıkhisar

  8

 

Çivril

Çivril

  8

 

TOPLAM

47

Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2 - İhale konusu hizmetin

b) Yapılacağı yer

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

 

Merkez

Gediz

  5

 

Çivril

Hadım

  8

 

Çivril

Işıkhisar

  8

 

TOPLAM

21

6627/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı  :  Mülkiyeti Belediyemize ait, Turizm Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Gülabibey

Arsa

19-J-3-B

3843

2

3043,33

6.500.000,00 (TL)

195.000,00 (TL)

 

Şartname                                 :  Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri                 :  10.08.2018 Cuma günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler   :

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 10.08.2018 Cuma günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6559/1-1


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No            :  2402

2 - İşin Konusu                       :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Merkezinin 3 yıl süre ile işletilmesi

3 - Muhammen Bedel             :  3.603.143,64 TL+ KDV (3 Yıllık)

                                                  Yıllık Brüt cironun %11 + KDV’si (Asgari 1.201.047,88 TL + KDV/YIL olmak üzere)

4 - Geçici Teminat                  :  108.094,31 TL

5 - Yeterlik İçin Son Başvuru

     Tarih ve Saati                     :  13 Ağustos 2018 Saat: 16:00

6 - İhale Tarihi ve Saati           :  15 Ağustos 2018 Saat: 13:00 Son teklif verme tarih ve saati: 15 Ağustos 2018 Saat: 13:00

7 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

8 - Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                  :  Elektronik Sistemler Müdürlüğü

                                                  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1,   34440 Kasımpaşa, Beyoğlu- İstanbul

9 - İhale Usulü                        :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

10 - İhale şartnamesinin

       görülebileceği veya

       satın alınabileceği yer       :  İhale Şartnamesi 500.-TL bedelle Elektronik Sistemler Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1,   34440 Kasımpaşa, Beyoğlu-İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                  Tel: 0212 449 44 80     Fax: 0212 449 51 15

11 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikametgah kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

11.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu, Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.)

11.1.3. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

11.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler,

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az iki alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belge

1. Bilgi Teknolojileri veya yazılım hizmetleri,

2. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,

3. Veri Merkezi hizmetleri,

4. Haberleşme Şebeke Altyapı İşletmeciliği

5. İnternet Servis Sağlayıcılığı

Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İsteklinin öz sermayesinin en az 5.000.000.-TL (Beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İsteklinin ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıllık toplamı en az 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İş deneyim belgesi olarak en az 25.000.000.-TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası) tutarında elektronik haberleşme ve/veya bilgi teknolojileri alanında iş deneyimine sahip olmak. İş deneyim belgesi bir sözleşme ile kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini (yüzde seksenini), diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda toplam asgari %20’sini (yüzde yirmi) sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. İş deneyim olarak ibraz edilen işler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz.

11.1.6. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, işletme bedeli, işletme hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”

11.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

11.1.8. Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir

11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikametgah kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

11.2.4. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.)

11.2.5. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.2.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

11.2.7. Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

12 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Elektronik Sistemler Müdürlüğü Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1,   34440 Kasımpaşa, Beyoğlu / İstanbul adresine, 13/08/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

14 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (15 Ağustos 2018) en geç saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

17 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6613/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan muhtelif taşınmazlar, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 34 ada, 13 parsel numaralı, 20.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

500

10.09.2018

İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 42 ada, 81 parsel numaralı, 32.923,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

500

10.09.2018

İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 895 ada, 1 parsel numaralı, 4.289,68 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   200.000

200

10.09.2018

İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 691 ada, 11 parsel numaralı, 6.426,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   200.000

200

10.09.2018

İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 643 parsel numaralı, 28.999,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   200.000

200

10.09.2018

 

1 - İhaleler, birden fazla Teklif Sahibi’nden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhalelere gerçek ve/veya tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG) ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı bedeli yatırıldığı belirtilecektir. İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 40, Faks: (312) 585 83 07

www.oib.gov.tr

6643/1-1


INTERDONATO LİMON SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2018 yılı üretimi 5.118 Ton İnterdonato Limon mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 09.08.2018 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 16.08.2018 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4 - Tahmin Edilen Bedel ve Teminata İlişkin Esaslar

a) İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

P. NO

ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-1

535.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

695.500,00.-TL

139.100,00.-TL

2.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-2

240.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

312.000,00.-TL

62.400,00.-TL

3.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-3

135.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

175.500,00.-TL

35.100,00.-TL

4.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-4

280.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

364.000,00.-TL

72.800,00.-TL

5.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 1

150.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

195.000,00.-TL

39.000,00.-TL

6.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 2

310.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

403.000,00.-TL

80.600,00.-TL

7.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 3

130.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

169.000,00.-TL

33.800,00.-TL

8.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 4

75.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

97.500,00.-TL

19.500,00.-TL

9.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 5

335.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

435.500,00.-TL

87.100,00.-TL

10.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 6

595.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

773.500,00.-TL

154.700,00.-TL

11.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 7

60.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

78.000,00.-TL

15.600,00.-TL

12.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 8

60.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

78.000,00.-TL

15.600,00.-TL

13.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 9

125.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

162.500,00.-TL

32.500,00.-TL

14.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 10

190.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

247.000,00.-TL

49.400,00.-TL

15.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 11-C

50.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

65.000,00.-TL

13.000,00.-TL

16.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 13

63.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

81.900,00.-TL

16.380,00.-TL

17.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 1

240.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

312.000,00.-TL

62.400,00.-TL

18.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 2

300.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

390.000,00.-TL

78.000,00.-TL

19.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 3

375.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

487.500,00.-TL

97.500,00.-TL

20.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 2A+2B+2C

420.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

546.000,00.-TL

109.200,00.-TL

21.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 3 ve 4

80.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

104.000,00.-TL

20.800,00.-TL

22.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 1/B

40.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

52.000,00.-TL

10.400,00.-TL

23.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 7

70.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

91.000,00.-TL

18.200,00.-TL

24.

LİMON-İNTERDONATO

Taşkesiği 1+2

260.000 Kg.

1,30.-TL/Kg.

338.000,00.-TL

67.600,00.-TL

GENEL TOPLAM…………………………:

5.118.000 Kg.

6.653.400,00.-TL

1.330.680,00-TL

 

b) İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 1.330.680,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’dir.

c) İhale konusu satışa ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıdaki cetvelde belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki 13000003 (IBAN NO: TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

d) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.

1- Tedavüldeki Türk parası.

2- Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)

3- Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.

4- Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.

5- Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6- Mahsulün miktarına ait rakamlar kesin olmayıp, tahmini olarak satıldığından alıcılar ürünün eksik çıkması halinde bir hak talebinde bulunamazlar. Ürünün fazla çıkması halinde ise idare alıcıdan fark talep etmez.

5 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES     :

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

                             Dalaman/MUĞLA

Tel    : 0.252.6923721

Faks  : 0.252.6925229

İlgililere ilanen duyurulur.

6615/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ                                                              Tarihi   : 07/08/2018

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : KORKUTELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                                        Saati     : 14:00

                                                                                                                                                                                             Yeri      : Korkuteli

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K.

1

HACIBEKAR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

2546

1862.129

1

181,00

10.111,00

2

ARDIÇDAĞI OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

3419

3315.515

1

185,00

18.401,00

3

YAZIR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

  408

875.656

1

188,00

4.939,00

4

ARDIÇDAĞI OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

1814

1559.204

1

195,00

9.121,00

5

HACIBEKAR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

1981

1298.305

1

196,00

7.634,00

6

HACIBEKAR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

4652

2600.08

1

204,00

15.912,00

7

YAZIR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

4584

3351.021

1

211,00

21.212,00

8

HACIBEKAR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

3017

2940.43

1

216,00

19.054,00

9

YAZIR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

1159

1348.738

1

217,00

8.780,00

10

YAZIR OİŞ

İbreli Dikili Ağaç

 

2112

3118.563

1

221,00

20.676,00

TOPLAM

25692

22269.641

10

2.014,00

135.840,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 10 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:

Adres      : Yeni Mahalle Antalya

Telefon    : 0(242) 643 6010

Fax          : 0(242) 643 6120

6620/1-1


DATEM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 2x10 TON KAPASİTELİ (BİR ADET) VE 1x5 TON KAPASİTELİ (2 ADET) ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ ALINACAKTIR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2018/370680

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: DATEM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 2x10 TON KAPASİTELİ (BİR ADET) VE 1x5 TON KAPASİTELİ (2 ADET) ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 17/08/2018 Cuma günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/08/2018 Cuma günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6606/1-1