26 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30490

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV)

VAKFEDENLER: Serkan Çağrı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2018 tarihinde kesinleşen, 05.06.2018 tarihinde tavzih edilen, 17.04.2018 tarihli, E: 2017/485, K: 2018/173 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla “kültür ve sanatın” gelişmesi için her türlü katkıda ve yardımda bulunmak ile kültür ve sanat hizmetlerini ifa etmek ve sanatın, sanatçının ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır..

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000- TL (Yüz Bin Türk Lirası) nakit

YÖNETİM KURULU: Serkan Çağrı, Nazım Tuncer, Ebru Çağrı, Şaban Tuncer, Nebahat Tuncer.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6538/1-1

—————

İstanbul'da kurulmuş olan Avrasya Türk Kültürü Stratejik Araştırmalar Vakfı, İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.06.2018 tarihinde kesinleşen, 16.03.2018 tarihli ve E: 2016/310, K: 2018/179 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6539/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 64762 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 64763 ada 3 nolu parsel, Belediye Encümenimizin 17.05.2018 gün ve 461/1163 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.06.2018 gün ve 1302/2917 sayılı kararı onaylanan 84357/3 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

6535/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 5 (beş) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

Alanı

Kadro Adedi

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Sınav Türü ve Puanlar

Hukuk

4

Hukuk Fakültesi

KPSS-P4

Kamu Yönetimi

1

Kamu Yönetimi Bölümü

KPSS-P29

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 - 2017 yapılan KPSS Lisans (A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanının karşısında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip olmak.

3 - Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

4 - 01.01.2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

5 - Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

6 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:

2017 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden, posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik ve imzasız belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

a) Kimlik fotokopisi

b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

c) KPSS sonuç belgesinin kontrol kodlu bilgisayar çıktısı.

d) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ SINAV:

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 298 75 68-70-71

Not 1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

6571/1-1


Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS Türü

KPSS Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

8

42

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P93

En az 70 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1 - Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2 - Başvuru Özel Şartları:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.zeytinburnu.istanbul adresinden temin edilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,

d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

i) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 06/08/2018 gününden 10/08/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 29/08/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 11-12-13 Eylül 2018 tarihlerinde saat: 09.30’da başlamak üzere,

Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7 - SINAV DEĞERLENDİRME

a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

8 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.

b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde (www.zeytinburnu.istanbul) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

9 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

6562/1-1


 


 


 


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerini (AYDEK)” sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline http://www.apry.yildiz.edu.tr/images/files/aydek20182014.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/ page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz olarak salt okunur 1 adet CD ile yapılması gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇENT

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

1(*)

Elektrik - Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

1(*)

Elektrik - Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

1(*)

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

1(*)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

1(*)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2(*)

Kimya - Metalurji Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

1(*)

Kimya - Metalurji Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

1(*)

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

1

Makine Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik

1(*)

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yapı Bilgisi

1

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

1(*)

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

6544/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Eliptik Eğri Kriptografisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Bölgesel İktisat ve yenilik iktisadi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Motivasyon, değerler ve hedefler üzerine çalışması olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Hidrojen Enerjisi ve Depolaması konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Adipoz doku ve metabolik sendrom konularında çalışması olmak.

6552/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 2018-04)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

• Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

• Doktor Öğretim Üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

• Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfasını paraflanarak Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

• Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

• Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

• Adayların başvuru formunda; herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

• Adayların başvuru formunda; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

• İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.bartin.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC.

ADET

İLAN ŞARTI

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Kütüphanecilik etiği ve bibliyometri konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Batıcılık, oryantalizm ve toplumsal imgelem konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Türk Dili ve Lehçeleri alanında doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Nanobiyoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Gıda teknolojileri, proteinler arası moleküler seviye etkileşimler ve nano-biyo bilimler alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. İşletmede liderlik ve iletişim yeterliliği konuları üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

 

İlanen duyurulur.

6502/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

• Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)

• Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

• Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO ADETİ

KADRO DERECESİ

İLAN AÇIKLAMA

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör

1

1

Kabuk yapıların statik ve dinamik davranışlarının modellenmesi, analizi ve optimizasyonu konularında çalışmaları bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Mühendislik yapılarının ve malzemelerin dinamik davranışı konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Finansman

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İşletme lisans ve doktora mezunu olmak; Finansal gelişme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve finansal piyasalar konularında çalışmaları bulunmak.

Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Pazarlama bilim dalında almış olmak; Sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir üretim, reklamcılık ve sosyal pazarlama konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak; Tarihi yapıların yapısal analizi konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora mezunu olmak; Karmaşık ağ sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Biyomühendislik

Hücre ve Doku Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Kimya Mühendisliği lisans ve Kimya veya Kimya Mühendisliği doktora mezunu olmak; Membran ve katalitik yüzeylerin moleküler modellenmesi konularında çalışmaları bulunmak.

Hücre ve Doku Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Biyoloji alanında lisans ve doktora mezunu olmak; İnsektisitler ve metal nanopartiküller konularında çalışmaları bulunmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Zaman gecikmeli ve doğrusal olmayan sistemlerin kontrolü konularında çalışmaları bulunmak.

Telekomünikasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Ses işleme ve konuşma tanıma konularında çalışmaları bulunmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak; Donatı aderansı konusunda çalışmaları bulunmak.

Malzeme Mühendisliği

Kompozit Malzemeler

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Havacılık ve/veya otomotiv kompozitleri konularında çalışmaları bulunmak.

Metalürji

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Metalik malzemeler konusunda çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olmak; Uluslararası ilişkilerde güvenlik ve insan hakları konusunda çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Siyasi Tarih alanında doktora mezunu olmak; Doğu Avrupa tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

6515/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.06.2018 - 233                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 19.06.2018 - 3502                                   ŞANLIURFA

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2010-2012 Yılı Yatırım Programında yer alan “Mardin Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi”nin 2. Aşama çalışmaları kapsamında hazırlanan Mardin Kentsel Sit Alanı Sınırı, Mardin Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırının güncellenmesi önerisine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2018/E.426356 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.06.2018 tarihli raporu, bilgi, belge ve öneri sınırlar incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

“Mardin Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi”nin 2. Aşama çalışmaları kapsamında hazırlanan karar eki 1/2500 ölçekli Mardin Merkez Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Sınırları, Sit Etkileşim Geçiş Alanı Sınırı ile 1/2000 ölçekli Mardin Kentsel Sit Alanı Sınırı ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırının haritada gösterildiği şekilde, güncel haritacılık verilerine aktarılarak yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

 

6486/1-1