25 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30489

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren ÖSYM, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (3) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 31/08/2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Başkanlığın internet sayfasında (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

SINIFI

UNVANI

SAYISI

DERECESİ

AH

Avukat

2

6

AH

Avukat

1

7

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 10/08/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi Başkanlığın internet sitesinde (sonuc.osym.gov.tr) duyurulur.

Başvuru için aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Başkanlık internet sitesinde (sonuc.osym.gov.tr) duyurulur.

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku

i) 6114 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.  Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Sınav sonucu asıl listelerde yer alan adaylara Başkanlığın internet sayfasında  (sonuc.osym.gov.tr) duyurulur ayrıca yazı ile de bildirilir.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

6493/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C05D3A pafta, 769 ada, 10 parsel - Atayer İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Şirket müdürü Aydın TİRYAKİ - 18.07.2018 tarihli ve 123158 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa İnegöl Belediyesi - 1062 ada, 5 parsel - Gökhan MAVİÇİÇEK (0016110337242303) - 18.07.2018 tarihli ve 123133 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 21J-4A pafta, 3359 ada, 11 parsel - Sentez Kuyum. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0007311288748212) - Şirket müdürü Mehmet AYGÜL - 18.07.2018 tarihli ve 123138 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Adana Seyhan Belediyesi - 20.J.III pafta, 10423 ada, 11 parsel - Kardeşler Res. Fin. Dan. Eml. Nakl. Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (0001312379145648) - Şirket müdürü Necmettin ACİ - 18.07.2018 tarihli ve 123144 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Adana Seyhan Belediyesi - 20.M.IV pafta, 2480 ada, 9 parsel - PGA Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (0001312609202748) - Şirket müdürleri Mehmet Celalettin ANDIRIN ve Ali Özkan SAYIN (0001110073258611) - 18.07.2018 tarihli ve 123142 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Adana Seyhan Belediyesi - 10525 ada, 12 parsel - Edip Sun İnş. Taah. Eml. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. (0001315010168037) - Şirket müdürü Edip SUN - 18.07.2018 tarihli ve 123156 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Adana Seyhan Belediyesi - 10471 ada, 6 parsel - Hüseyin DOĞAN (0001110000236364) - 18.07.2018 tarihli ve 123147 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Kırıkkale Merkez Belediyesi - 1318 ada, 39(33) parsel - Eroğlu 1 Gıda İnş. Konf. Ayak. Otom. Parke Sarr. Pet. Turz. Taah. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (0071315439217065) - Şirket müdürleri Gazi EROĞLU ve Ayhan EROĞLU - 18.07.2018 tarihli ve 123165 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-1B pafta, 7311 ada, 13 parsel - Özler Ahşap Taş. Amb. San. Tic. Ltd. Şti. (0026315216097003) - Şirket müdürü Fayık ÖZ - 18.07.2018 tarihli ve 123162 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - F22D25D2B pafta, 220 ada, 2 parsel - Murat ÇAKAR (0034111264502511) - 18.07.2018 tarihli ve 123129 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 4276 ada, 16 parsel - Seyfettin İLTİR (0006110230955211) -18.07.2018 tarihli ve 123077 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 155 pafta, 516 ada, 17 parsel - Suat VARDAR (0026110269425421) - 18.07.2018 tarihli ve 123109 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kumluca Belediyesi - 22.O.III.A pafta, 231 ada, 7 parsel - Recep Cemil SOYTÜRK (0007110014878566) - 18.07.2018 tarihli ve 123110 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bilecik Bozüyük Belediyesi - 30J2-B3 pafta, 200 ada, 21 parsel - Nusrettin SOYLU (0016110163901502) - 18.07.2018 tarihli ve 123100 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Samsun Atakum Belediyesi - 21H-2-A pafta, 428 ada, 1 parsel - Guddusi ATAÇ - 18.07.2018 tarihli ve 123105 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45591 ada, 12 parsel - Osman ATAY (0006110087782248) - 18.07.2018 tarihli ve 123106 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 606 ada, 1 parsel - Cumhur KARPUZ (0006110001127620) -18.07.2018 tarihli ve 123080 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-08-C-3-A pafta, 3379 ada, 5 parsel - Can BAYTEMUR (0007110001958247) -18.07.2018 tarihli ve 123081 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 31382 ada, 8 parsel - Mursal BIYIKLI (0006110361457011) - 18.07.2018 tarihli ve 123092 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Kepez Belediyesi - 025-A-10-B-1-C pafta, 26818 ada, 3 parsel - Kurtbey İnş. Eml. Teks. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. (0007315337354157) - Şirket müdürü Adem TAŞ (0007110120551265) - 18.07.2018 tarihli ve 123075 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Karabağlar Belediyesi - 42104 ada, 17 parsel Mavi Ege İth. İhr. İnş. Turz. Teks. Hayv. Mob. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (0035312768490213) - Şirket müdürü Mehmet Vefa TAŞDEMİR - 18.07.2018 tarihli ve 123135 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 8557 ada, 19 parsel - Kasım KARAKAŞ (0026112041514756) - 18.07.2018 tarihli ve 124959 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C07B4A pafta, 6150 ada, 9 parsel - Çeme Müh. Mim. İnş. Malz. Hazır Beton Enerji ve Doğalgaz Turizm San. Tic. Ltd. Şti. (0016311314646657) - Şirket müdürü Ercan ÇERVATOĞLU - 18.07.2018 tarihli ve 125068 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Yalova Çiftlikköy Belediyesi - 4/3 Pafta, 3874 Parsel - SELÇUK İnş. Mal. İm. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0077313336546303) - Şirket Müdürü Meltem HANLI - 18.07.2018 tarihli ve 124914 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-1C Pafta, 8819 Ada, 10 Parsel - ÖZÇELİK Ulaştırma Hizmetleri Yapı ve Yapı Malzemeleri Zirai Ürünler Tic. ve San. Ltd. Şti. (0026311225278348) - Şirket Müdürü Hüseyin ÖZÇELİK - 18.07.2018 tarihli ve 125060 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 8803 Ada, 6 Parsel - ESİMPA İnş. Mlz. Paz. Köm. İnş. Taah. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. (0026313271211502) - Şirket Müdürü Ertan ÖZDEMİR - 18.07.2018 tarihli ve 125003 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 33156 ada, 3 parsel - Şerif TAŞ-Taş İnşaat Müteahhitliği (0006110082653265) - 18.07.2018 tarihli ve 125055 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 30451 ada, 8 parsel - Özer Kardeşler Elek. Elekt. Tur. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (0006315325652466) - Şirket Müdürü Adnan ÖZDEMİR - 18.07.2018 tarihli ve 124944 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21L-2A-2B pafta, 9321 ada, 5 parsel - Fethi Zübeyr Karabacak Mim. İnş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311214665530) - Şirket Müdürü Fethi Zübeyr KARABACAK - 18.07.2018 tarihli ve 125063 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 1896 Ada, 1 Parsel - Sultan Hamit SÜLÜN (0006111289048230) - 18.07.2018 tarihli ve 123093 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 30174 Ada, 12 (24) Parsel - Sadık SANAR (0006110112136356) - 18.07.2018 tarihli ve 123097 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 31671 Ada, 6 Parsel - Mustafa CİHAN (0006111680830011) - 18.07.2018 tarihli ve 123096 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - H29C23C4A Pafta, 32267 Ada, 3 Parsel - Ramazan TOP (0006110432767557) - 18.07.2018 tarihli ve 123086 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVC Pafta, 45459 Ada, 17 Parsel - Nejla OSKO (0006111892374048) - 18.07.2018 tarihli ve 123099 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Çankaya Belediyesi - 27752 Ada, 6 Parsel - ÜNAL KARDEŞLER İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti. (0006315070824738) - Şirket Müdürleri Ramazan ÜNAL ve Halil ÜNAL (0006111133252056) - 18.07.2018 tarihli ve 123102 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Altındağ Belediyesi - 23717 Ada, 5 Parsel - ERMET Oto. Eml. Teks. Orm. Ürn. İnş. Taah. İth. İhr. ve Pazr. Ltd. Şti. (0006315438770658) - Şirket Müdürü Zülfigar YOLCU - 18.07.2018 tarihli ve 123095 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 4370 Ada, 3 Parsel - ANEL Hafr. Eml. İnş. İnş. Malz. Gıda Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti. (0006312358721457) - Şirket Müdürü Ümit BOZKURT (0006110368082622) - 18.07.2018 tarihli ve 123091 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bolu Belediyesi - 1184 Parsel - CENGİZAY İnş. Eml. Oto. Gıda Hafr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0014315700376548) - Şirket Müdürü Ayhan CENGİZ - 18.07.2018 tarihli ve 123087 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa Gemlik Belediyesi - 39 Pafta, 529 Ada, 65 Parsel - MURAT USLU İnş. Nak. Turz. Gıda Temz. Ltd. Şti. (0016311675284622) - Şirket Müdürü Murat USLU - 18.07.2018 tarihli ve 123101 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi - F21D21B2B Pafta, 217 Ada, 9 Parsel - ÖZYANIZ Yapı Tek. İnş. Taah. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0034313297495148) - Şantiye Şefi Süleyman SAKA - 18.07.2018 tarihli ve 123094 sayılı Bakan Oluru.

Ankara Keçiören Belediyesi - 31187 ada, 4 parsel - Toralp İnş. Taah. Eml. Matb. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. (0006313142444202) - Şirket Müdürü Sevinç KARAKOYUN- 18.07.2018 tarihli ve 123201 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 31140 ada, 5 parsel - Şaban AYDOĞAN (0006110171575065) - 18.07.2018 tarihli ve 123210 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVD pafta, 45608 ada, 9 parsel - Galip ÇELİK - 18.07.2018 tarihli ve 123214 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVC pafta, 45462 ada, 2 parsel - Yılmazoğulları Aşevi Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0006315054085530) - Şirket Müdürü Gülşen ÇAPKU - 18.07.2018 tarihli ve 123206 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Aydın Nazilli Belediyesi - M20B07D1D pafta, 2021 ada, 1 parsel - Enes Isı Sist. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0009312772531230)- Şirket Müdürü Uğur GÜLOĞLU - 18.07.2018 tarihli ve 123204 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C05D1C pafta, 597 ada, 9 parsel - Cengizler Mad. Nakl. Yapı İnş. Malz. Hafr. Taah. Beyaz Eşya Mutfak ve Ahşap Doğr. Tur. Gıda San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. (0016311682243512)- Şirket Müdürleri Erhan CENGİZ (0016110154764630) ve Erdinç CENGİZ - 18.07.2018 tarihli ve 123205 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-2B pafta, 9291 ada, 7 parsel - Murat Yenigün İnş. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311207132521) - Şirket Müdürü Murat YENİGÜN (0026110299135312) - 18.07.2018 tarihli ve 123207 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-1C pafta, 14762 ada, 27 parsel - Deniz VATANSEVER (0006110032757238) - 18.07.2018 tarihli ve 123209 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Bayraklı Belediyesi - 36358 ada, 57 parsel - M. Şirin DEMİR (0035110284620238) - 18.07.2018 tarihli ve 123212 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Adana Seyhan Belediyesi - 20-J-III pafta, 10414 ada, 23 parsel - Mar-Ada İnş. Taah. Nakl. Kuy. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (001315013653638) - Şirket Müdürü Serdar PEKBAŞ - 18.07.2018 tarihli ve 123200 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan şirket müdürlerinin, yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde belirtilen sürelerle ile verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6514/1-1


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Dr. Öğretim Üyesi

2

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya Psikoloji lisans bölümlerinden mezun olmak. Uzmanlık/Yandal uzmanlık veya doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak.

 

Adayların;

Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdan Sureti

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.07.2018-08.08.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 08.08.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0 216 452 45 85-86

Fax: 0 216 452 87 17

6529/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞVURU TARİHİ             : 25/07/2018

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ  : 08/08/2018

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 3 (üç) Fizyoterapist, 1 (bir) Diyetiyen, 65 (altmışbeş) Hemşire. 12 (oniki) Sağlık Teknikeri ve giderleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1 (Bir) Tabip, giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 4 (dört) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 86 (seksenaltı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Tabip pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.

 

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

TABİP BAŞVURU KODU: 01

1

Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültesinden mezun olmak.

(KPSS şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

FİZYOTERAPİST BAŞVURU KODU: 02

3

Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak,

DİYETİSYEN BAŞVURU KODU: 03

1

Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak.

HEMŞİRE BAŞVURU KODU: 04

65

Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak,

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 05

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümünden Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 06

4

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümünden Mezun Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 07

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği veya Ameliyathane Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 08

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 09

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri ve/veya Odiometri Bölümünden Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 10

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi Teknikerliği ve/veya Fizik Tedavi Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ BAŞVURU KODU: 11

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Programından Mezun Olmak.

 

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3 - 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip pozisyonu hariç)

4 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5 - 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6 - 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7 - Tabip pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir.

8 - Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

1 - Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

2 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ ve http://dent.erciyes.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- İş talep formu

6501/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S. No

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Der.

Adet

Niteliği

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak.

6507/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.06.2018-408                                     45.02/689

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.06.2018-9891                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                 ALAŞEHİR

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Evrenli Mahallesinde Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen alanın tesciline ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.02.2018 tarihli ve 132339 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2018 tarihli ve 9447 sayılı kararı ile alanın 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında tesciline yönelik Kurul Müdürlüğü'nün 30.03.2018 tarihli ve 277037 sayılı yazısı ile istenilen Kurum görüşlerinin iletildiği; Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 05.04.2018 tarihli ve 138735 sayılı yazısı, Alaşehir Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 04.04.2018 tarih ve 1053 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.04.2018 tarihli ve 4411 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 25.04.2018 tarihli ve 289983 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2018 tarihli ve 420035 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nün 05.05.2018 tarihli ve 959235 sayılı yazısı, Alaşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.05.2018 tarihli ve 5942 sayılı yazısı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.06.2018 tarih ve 9835 sayılı kararı, konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.06.2018 tarih ve 321690 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, işlem dosyası incelendi. Kurulumuz üyelerince mahallinde inceleme yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Evrenli Mahallesinde yer alan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında sınırları düzeltildiği şekilde 1. (birinci) ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin düzeltildiği şekilde uygun olduğuna, karar verildi.

 

6455/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    36.00.01

Toplantı Tarihi ve No    : 05.06.2018-152                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 05.06.2018-2124                                                  KARS

Kars Merkez Kentsel Sit alanına ilişkin Kurulumuzun 24.05.2017 tarih ve 1680 sayılı kararıyla belirlenen ve aynı kurulun 21.12.2017 tarih ve 1946 sayılı kararıyla da aynen geçerli olduğu belirtilen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarına, yapıların çatı arası kullanımı hakkında hüküm eklenmesi talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı, 18.07.2003 tarih ve 1418 sayılı kararları, Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 2014 tarih ve 146 Esas No ve 2015/334 numaralı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 931 sayılı, 24.05.2017 tarih ve 1680 sayılı, 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı, 21.12.2017 tarih ve 1946 sayılı kararları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarih ve E.460423 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 29.05.2018 tarih ve 276207 sayılı sunum raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartlarının revize edilmesine ilişkin; Kars İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanına ilişkin revize Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartları aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir:

KARS İLİ MERKEZ İLÇESİ KENTSEL SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

1. AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK:

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09/11/2002 tarih ve 1307 sayılı kararıyla sınırları belirlenen Kars (Merkez) Kentsel Sit Alanı'nda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca Kars Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.06.2015 gün ve 915 sayılı Koruma Amaçlı İmar Planının İptali ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Belirlenmesi ile ilgili kararına istinaden; Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) yürürlüğe girinceye kadar geçerli olmak üzere; aynı yasa maddesi gereğince Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 25.01.2017 gün ve 681 sayılı kararına da uyularak:

2. GENEL HÜKÜMLER:

2.1. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırlarını gösteren pafta ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları bir bütündür ve birlikte uygulanır.

2.2. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarını etkileyebilecek nitelik ve uygulamalara izin verilmez.

2.3. Kentsel Sit Alanı sınırları içindeki tüm parsellerde tescilli ve tescilsiz hiçbir yapı ya da yapı elemanı Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan kısmen ya da tamamen yıkılamaz ve herhangi bir inşai işleme tabi tutulamaz.

2.4. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde geleneksel dokuyu oluşturan tüm yapılar, avlular, bahçeler, bahçe duvarları, sokak ve kaplamaları, meydanlar, bitki örtüleri vb. doğal çevre elemanları ile birlikte korunur.

2.5. Yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhid yapılamaz. Ancak kamu kurumlarının kamu yararına dönük projelerinde parsellere yapılacak uygulamalar ile alt yapı uygulamaları ve sınır düzenlemeleri için v.b için tevhid, ifraz ve ihdas işlemleri Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunması koşulu ile yapılabileceğine,

2.6. Planda öngörülen yoğunluk ve kentsel donanım kararları belli olmadığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline ilave yeni yapı ve her türlü eklenti yapılamaz.

2.7. Kentsel Sit Alanı sınırları içinde zorunlu imar, çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınarak yapılır.

2.8. Eski imar haklarına göre alınmış yapı ruhsat ve ekleri doğrultusunda su basman seviyesi tamamlanmış yapıların inşasına devam edilir.

2.9. Tadilat ve Tamiratlar:

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulama, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni ile denetiminde yapılır.

b) 1. grup dışındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki uygulamalar ilgili Yönetmelik doğrultusunda Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılır.

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgeler, Kars Belediye Başkanlığı tarafından bir ay içerisinde Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilir.

d) KUDEB kurulması halinde tadilat ve tamirata ilişkin “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

e) Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tescilli taşınmazlarda tadilât ve tamiratlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacaktır. Uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin bilgi, belge, rapor ve fotoğraflar Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir.

2.10. Esaslı Onarım:

a) Tescilli Yapılarda;

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projeleri, öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından Belediyesince Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenir.

Uygun bulunanlar belediyenin görüşleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültür varlıklarının onarımına yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere doğrudan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderir. Uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu mimar ve Kars Belediye Başkanlığının teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflar Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik doğrultusunda Kars Belediye Başkanlığınca yapı kullanma izin belgesi verilir.

b) Tescilsiz Yapılarda;

Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki esaslı onarımlarda; sit alanındaki doku bütünlüğünü zedelemeyecek ve çevresi ile birlikte etüt edilerek hazırlanacak projeler, öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından Kars Belediye Başkanlığınca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenir. Uygun bulunanlar Kars Belediye Başkanlığının görüşleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilir. Söz konusu projeler Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulanır.

Onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalara ilişkin belediyesinin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğrafları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilir. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüş yazısı doğrultusunda Kars Belediye Başkanlığınca yapı kullanma izin belgesi verilir.

c) KUDEB kurulması halinde esaslı onarıma ilişkin “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

2.11. Kentsel Sit Alanındaki Tüm Parsellerde Yeni Yapılanma:

a) Yeni yapılanma talepleri için öncellikle o yapının yer aldığı adadaki mevcut yapıları ve komşuluğundaki tescilli yapıları içeren vaziyet planı ve siluetler, fotoğraflar, harita vb. çizim ve belgeler, Kars Belediye Başkanlığının uygun görüşüyle birlikte Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulur. Onay alındıktan sonra proje sürecine geçilir.

b) Yeni yapılanma taleplerine ilişkin projeler Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imar mevzuatına uygunluğu açısından Kars Belediye Başkanlığınca incelenir. Kars Belediye Başkanlığının uygun görüşleriyle birlikte Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderilir. 2863 sayılı Kanun ve alt mevzuat hükümleri kapsamında kentsel doku ve sokak silueti göz önünde bulundurularak tescilli yapı/yapılarla olan cephe kütle, konum, gabari ilişkileri açısından Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilir.

c) Yeni yapılanmalarda kat yüksekliği çevresindeki tescilli ve tescilsiz yapılar göz önünde bulundurularak Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenir ancak hiçbir koşulda kat yüksekliği 12.50 m’yi, mahya yüksekliği ise 5 m’yi geçemez.

d) Yeni yapılacak yapıların cephe özellikleri, taban alanı ve çekme mesafeleri; parselin bulunduğu ada ortalamasına göre belirlenir, ayrık düzenin hakim olduğu alan içinde yer alıyorsa en az 3 metre çekme mesafesi bırakılacaktır.

e) 150 m² nin altındaki parsellerde hiçbir suretle Koruma Amaçlı İmar Planı yapılana ve onaylanana kadar yapı yapılamaz.

f) Bina cephelerinde kısmi de olsa; yöresel malzeme olan gri renkli bazalt ve/veya andezit taş kaplama yapılacaktır. Bu malzeme boyanmış olarak da kullanılabilir. Cephe kaplamasındaki taş malzeme boyandığı takdirde yöreye uygun beyaz veya sarı renk yapılacaktır. Giriş kapıları üzerinde, yöresel mimariye uygun beşik çatı formunda giriş saçakları yapılacaktır. Cephelerde, kapı ve pencerelerde taş söveler yapılabilir. Pencereler yöresel mimariye uygun basık kemerli ve düz profilli olabilir. Cephelerde, kat döşemelerinde ve saçaklarda yatay veya dikey ahşap kat silmeleri yapılabilir. Balkon korkuluklarında yöresel mimariye uygun, bitkisel motiflerle işlenmiş ahşap veya demir doğrama yapılabilir. Balkon altlarında demir payandalar yapılabilir.

g) Kars Belediye Başkanlığınca ve Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak uygulama projesine göre Kars Belediye Başkanlığınca ruhsat verilerek inşaata başlanılır.

h) Onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalara ilişkin Kars Belediye Başkanlığının teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğrafların Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında Müdürlüğün uygun görüş yazısı doğrultusunda Kars Belediye Başkanlığınca yapı kullanma izin belgesi verilir.

2.12. Tescilli ve Tescilsiz yapılarda yanma, yıkılma, mail-i inhidam:

a) Tescilsiz yapılarda yanma, yıkılma, mail-i inhidam halinde yeniden yapılanma olduğunda 2.11 maddede belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak projelerin Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması durumunda uygulama yapılacaktır.

b) Tescilli yapılarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararına uyulur.

c) Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Kars Belediye Başkanlığına tebliğinden itibaren 2863 sayılı Yasada öngörülen süreler içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulması zorunludur.

d) Geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile açıklık getirilmemiş hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

e) Geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile açıklık getirilmemiş hususlarda Kars Belediye Başkanlığının talepleri doğrultusunda, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre uygulama yapılır.

Karar verildi.

6459/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             43.01/50

Toplantı Tarihi ve No    : 20.06.2018 - 235                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.06.2018 - 4722                                         KÜTAHYA

6458/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6440/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

6534/1-1

—————

6533/1-1

—————

6530/1-1