25 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30489

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIMI VE MAKİNELERLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:


KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Isparta Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KISIM 19 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET 1650KVA STAND-BY/1500 KVA PRİME KAPASİTELİ DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRO HİDROLİK FREN AÇICI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MULTİDİSİPLİNER TIP EĞİTİMİ SİMULASYON SİSTEMİ ALIMI ÖN YETERLİK İLANI

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TAŞINMAZLARIN YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İŞYERLERİ SATILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/367422

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 332 7345930 - 36 - 0 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya döneminde aşağıda belirtilen kantarlarda bulunan 12 adet seyyar pancar boşaltma makinelerinin çalıştırılması, iş bitimi bakım ve onarımının yapılması işidir.

                                                     Bölge kantarlarında 410.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi

 

BÖLGE ADI

KANTAR ADI

BOŞALTILACAK TON

MAKİNE ADEDİ

KARAMAN

Demiryurt

  51.000

1 Elektrikli

KARAMAN

Karaman

  38.000

1 Elektrikli

KARAMAN

Kılbasan

  70.000

3 Elektrikli

KARAMAN

Kızık

  54.000

2 Elektrikli

KARAMAN

Sudurağı

  77.000

2 Elektrikli

KARAPINAR

Hotamış

105.000

2 Elektrikli

KARAPINAR

Karapınar

15.000

1 Dizel

 

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikasına bağlı Karaman ve Karapınar bölge kantarları

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 pancar kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  06/08/2018 Pazartesi Günü, Saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 150,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kantarlar bazında kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6489/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait İşçilik Hizmetin yürütülmesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/365800

1 - İdarenin

a) Adı

b) Adresi                                   : Malatya Şeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası       :  0422 212 10 44 - 0422 212 10 52

ç) Elektronik posta adresi          :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          : Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 3 Ay süreli Günlük 45 Kişi ile Kampanya Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 9 Ay Süreli Günlük 6 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,

b) Yapılacağı yer                       :  Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları

c) İşin süresi                              :  ± % 20 Toleranslı 12 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  07/08/2018 Salı Günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge.

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07/08/2018 Salı Günü Saat 14.00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6508/1-1


MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/360528

1 - İdarenin

a) Adresi                                    : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi          :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) Olmak Üzere Vardiya Esasına Göre Fabrika Pancar Analiz Laboratuvarı, Pancar Silo Meydanı, Arıtım İstasyonunda ve Malzeme Ambarında İşçilik Hizmetin Yürütülmesi İşi,

b) Yapılacağı yer                       :  Malatya Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuvarı, Pancar Silo Meydanı, Arıtım İstasyonu ve Malzeme Ambarı,

c) İşin süresi                              :  2018/2019 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 3 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/08/2018 - Saat:14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10/08/2018 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6445/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIMI VE MAKİNELERLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız merkez pancar alım kantarında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarında bulunan seyyar ve sabit pancar boşaltma makinelerinin bakım, onarımı ve makinelerle silolara pancar boşaltılması işleri ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alım Yönetmeliğimiz esasları dahilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                 :  2018/360701

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivrihisar Cad. No. 195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

c) Elektronik posta adresi          :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, Onarımı ve Makinelerle Silolara pancar Boşaltılması işleri.

                                                     (İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde Düzenlenmiştir.)

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları.

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek Tarihlerde.

d) İşin süresi                              :  İşin süresi işin yapılacağı yer itibariyle değişiklik Göstermekte olup; tahmini süreler ihale dokümanında Belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  13.08.2018 Pazartesi günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.5. Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.08.2018 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6446/1-1


KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Isparta Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda dökümü yazılı olan; Gülcü Mahallesi 5693 Ada 1 Parsel 104 B Pafta  6.956,09 m2’lik alandaki binanın ticari alan ve akaryakıt-LPG amaçlı bina olarak kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına kiralanmak üzere 07/08/2018 Salı günü saat 14:30 da ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

2.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

2.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

2.1.3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2.1.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

2.1.5. İstekliler için;

a) Akaryakıt bayileri “T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Bayilik (istasyonlu) Lisans Belgesi” belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri

İhaleyi alan firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar arasından ihalenin yapıldığı tarihten önce son istatistik rakamları baz alınarak PAZAR PAYI BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN ilk sekiz’e girdiği açıklanan firmalardan birinin mallarını satabilecektir.

b) Dağıtıcılar için: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar arasından ihalenin yapıldığı tarihten önce son istatistik rakamları baz alınarak PAZAR PAYI BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN ilk sekiz’e girdiği açıklanan Dağıtıcı Lisansına Sahip Akaryakıt Şirketi olduğuna dair belge, belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri

2.1.6. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.

2.1.7. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler

2.1.8. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge

2.1.9. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.

3 - İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR BÖLÜMÜ adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

4 - Hazırlanması gereken evraklar ve belgeler ihale tarih ve saatinde Belediyemiz Encümen Odasında bulunan görevlilere elden teslim edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İhalenin muhammen bedeli yıllık 550.000,00 TL+ KDV (Beşyüzellibin Türk Lirası ve Katma Değer Vergisi) olup, muhammen bedelin %3’ü oranında 16.500,00 TL (onaltıbinbeşyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

6 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

6478/1-1


DÜZELTME İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; 1- Binoküler Öğrenci Mikroskobu 55 Adet, 2- Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mikroskop 1 Adet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/359281

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 422 341 12 36 - 0 422 377 32 83

                                                         Faks: 0 422 341 12 37

c) Elektronik posta adresi             :  -

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  -

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin

     tarih ve sayısı                           :  -

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                     :  T.C. Resmi Gazete

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]:

4.3.4. Önerilen cihazın medikal cihazlara özgü ISO 13485 belgesi veya ISO 9001 sertifikası bulunmalıdır.

4.3.5. Teklif veren firmalar, TSE tarafından onaylı “Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ne, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalıdır.

6506/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 200.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 02.08.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 02.08.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66 / Faks: 0 312 397 33 71 - 74

6531/1-1


ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık ve Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 30.07.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 30.07.2018 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66 / Faks: (0312) 397 33 71 - 74

6532/1-1


İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, 5 adet 2018 model kırmızı renk Scania P320 (Euro 6) B 4x2 NZ çift kabinli (CP28 Çift Kabin) çok maksatlı itfaiye aracı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 03.08.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

6494/1-1


4 KISIM 19 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 Kısım 19 Kalem Muhtelif Cins ve Miktar Koruyucu Giyim Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan marka/model listesi ile idari şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca marka/model listesi, idari şartnamede belirtilecek hususlar ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/08/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6495/1-1


2 ADET 1650KVA STAND-BY/1500 KVA PRİME KAPASİTELİ DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ihtiyacı, 2 adet 1650Kva Stand-by/1500 Kva Prime kapasiteli Dizel jeneratör, Teknik Şartnamesi ile şartname isteklerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.08.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6496/1-1


ELEKTRO HİDROLİK FREN AÇICI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Elektro Hidrolik fren açıcı alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/364830

Dosya no                                   :  1826069

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elektro Hidrolik fren açıcı: (2 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası - ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  15.08.2018 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 15.08.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6517/1-1


MULTİDİSİPLİNER TIP EĞİTİMİ SİMULASYON SİSTEMİ ALIMI ÖN YETERLİK İLANI

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Multidisipliner Tıp Eğitimi Simulasyon Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası:                  :  2018/366984

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampüsü Nilüfer/ BURSA

b) Telefon ve faks numarası      :  0224 294 0258 - 0224 294 0255

2 - Ön yeterlik konusu malın    

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Multidisipliner Tıp Eğitimi Simulasyon Sistemi-1 adet

b) Teslim yeri                            :  Bursa Uludağ Üniversitesi İyi Hekimlik Simülasyon Merkezi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme imzalanmasını takiben 120 (yüzyirmi) gündür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin           

a) Yapılacağı yer                        :  Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve saati                        :  09.08.2018 - Saat:10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin ‘’Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘’Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’

4.2.2. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

4.2.3. İstekli,satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır.

4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir.

6.2. Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,

6.3. İhale doküman bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır.

6.3.1. Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C.Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 1-a’da belirtilen adresten idarece onaylı İhale dokümanını da temin edebilirler.

6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz.

9 - Bu ihalede kısmi başvuru yapılamaz.

10 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların hükümlerine göre yapılacaktır.

6505/1-1


TAŞINMAZLARIN YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna (Gelişme Tercihli Alan) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m2)

Cinsi

Açıklama

Muğla

Fethiye

Ovacık (Ölüdeniz)

265

1

971,00

Arsa

Taşınmazlar bir bütün halinde ihale edilecektir.

Muğla

Fethiye

Ovacık (Ölüdeniz)

504

1

7.792,00

Arsa

Muğla

Fethiye

Ovacık (Ölüdeniz)

463

5

723,00

Arsa

Muğla

Fethiye

Ovacık (Ölüdeniz)

110

17

777,00

Arsa

Muğla

Fethiye

Ovacık (Ölüdeniz)

289

3

739,00

Arsa

Muğla

Fethiye

Ovacık (Ölüdeniz)

266

2

700,00

Arsa

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAKAM ONAYININ

TARİH VE SAYISI                    :  Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 30.04.2018 tarih ve 89243403-756.99-E.29687 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 06.06.2018 tarih ve 21491294-050.01-282/238 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı.

MUHAMMEN İHALE BEDELİ   :        5.582.135,70 TL

                                                         (Beşmilyonbeşyüzseksenikibinyüzotuzbeş Türk Lirası Yetmiş Kuruş)

                                                         (Bu bedel inşaat maliyeti ve inşat süresindeki kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                     :  167.464,07 TL

                                                         (Yüzaltmışyedibindörtyüzaltmışdört Türk Lirası Yedi Kuruş)

                                                         (Bu bedel muhammen ihale bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                            :  08.08.2018

İHALE SAATİ                            :  14.30

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

2) Yer teslim tarihinden itibaren 1. yıl aylık 2.000,00 (İkibin) TL, 2. ve 3. yıllar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı) eklenerek bulunacak bedel kadar, 4. yıl aylık 17.000,00 (Onyedibin) TL, 5. yıldan itibaren sözleşme süresi olan 25. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE eklenerek bulunacak bedel kadar kira alınması,

3) Söz konusu kira bedelleri, taşınmazların "villa tipi otel" olarak değerlendirileceği öngörüsü ile belirlenmiş olup, öngörülen fonksiyonun ve/veya gelir getirici alanların, İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülerek değişmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucunda oluşan bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi,

4) Varsa taşınmaz üzerindeki mevcut yapı vb. unsurların her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

5) Yatırıma konu taşınmaza ilişkin inşaat ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (yol, yeşil alan vb.) kısımlar var ise, (önceden 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların istikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

6) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazların tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların vakfına gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın vakfına terk ve teberru edilmiş sayılması,

7) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

8) Yer teslim tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde, "villa tipi otel" yapılmak üzere, taşınmazlar için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması ve inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi, şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde taşınmazın inşaat süresi olan 3 (üç) yıl dahil olmak üzere toplam 25 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Gelişme Tercihli Alan) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No: 1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli: 200,00-TL olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dokümanı satın alınacaktır.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6. (altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. (onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış minumum 167.464,07 TL (YüzaltmışyedibindörtyüzaltmışdörtTürkLirasıyedikuruş) tutarında ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

m) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname metni.

n) Teklif mektubunu içeren iç zarf

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6428/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait 5011 ada 1 nolu parsel, 5015 ada 1 nolu parsel, 5016 ada 1 nolu parsel, 5023 ada 1 nolu parsel ile 5043 ada 3 nolu parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra No

Köy/Mahalle

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bahçelievler

5011/1

24,541.40 m2

Arsa

Oduncular-Kömürcüler Sitesi / Emsal:0.50 / Hmax:7.50

3.300.000,00 ¨

  99.000,00 ¨

04/09/2018

13:00

2

Hamidiye

5015/1

30.554,34 m2

Arsa

4.100.000,00 ¨

123.000,00 ¨

04/09/2018

13:20

3

5016/1

29.076,25 m2

Arsa

3.900.000,00 ¨

117.000,00 ¨

04/09/2018

13:40

4

5023/1

27.515,12 m2

Arsa

İnşaat Malzemecileri Sitesi

Emsal:0.50 / Hmax:7.50

3.700.000,00 ¨

111.000,00 ¨

04/09/2018

14:00

5

Kırbağı

5043/3

38.439,99 m2

Arsa

Ticari Alan (T3)

Emsal:0.50 / Hmax:7.50

7.650.000,00 ¨

229.500,00 ¨

04/09/2018

14:20

 

Madde 3 - İhale 04 Eylül 2018 Salı günü saat 13.00’da Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B - Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunlu olup her parsel için 2.000,00 TL şartname bedeli alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır. (Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri 03.09.2018 tarihinde mesai bitimine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İl Encümeninin 10/07/2018 tarihli ve 204 sayılı kararlarına istinaden ihale bedellerinin %30 peşin geri kalan kısmı ise 24 (ay) taksitle ödenecektir.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

6430/1-1


KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 09/08/2018 günü saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. Maddesine göre kat karşılığı konut, altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ ÇIRÇIR MAHALLESİ

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay/Payda

K. Karşılığı Oranı (%)

m² Birim Fiyatı TL

Arsa Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

12457

3

Konut

Kaks=3.15 Taks=0,35

4.142,60

1/1

40

1.644,60

6.812.919,96

204.388,00

 

İhaleye girecek olanlar 500,00 TL (beşyüz/TL) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.

I - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

1.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) Standart formlar:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Kanuni Tebligat (Türkiye’de Adres Göstermek)

3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini gösteren belge).

4. Borcu Yoktur Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ilişiksiz belgesi.)

5. Banka Mektup Örneği

6. İhale Durum ve Men Ceza Belgesi

7. Mali Durum Bildirisi

8. Ortak Girişim Beyannamesi

9. Teklif Mektubu

10. Teknik Personel Bildirisi

11. Teknik Personel Taahhütnamesi

12. Yapı Araç Bildirimi

13. Yapı Araçları Taahhütnamesi

b) İhale Şartnamesi

c) Özel İdari Şartname

d) Teknik Şartnameler

e) Mahal Listeleri

f) Sözleşme Tasarısı

g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

h) Alt Yapı Şartnamesi ve Proje Özel Teknik Şartnamesi

2 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

3 - Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir.

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

7 - Bu şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

9 - Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. Maddesine göre noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) olacaktır.

10 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

11 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

12 - İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler;

12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde en az 13.049,19 m² alana sahip yapım işinin tamamlayarak ve Kat Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge ve/veya Alt Yapı işlerinde en az 10.000,00 m² kalıp, en az 10.000,00 m² su şebeke sistemleri ve en az 20.000,00 m² tretuvar yol yapım imalatı tamamlamış olduğunu gösteren belge.

12.2. İsteklinin son 15 (onbeş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B üst yapı (bina) grubu işlerin III. Gurup işleri ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Gurup işleri kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2018 yılı itibariyle 10.000.000,00 TL’ den az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini ibraz etmek zorundadır.

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 sayılı kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.

13 - İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti.

14 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,

16 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

17 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

18 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

19 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

6257/1-1


İŞYERLERİ SATILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinin Bodrum Katında mevcut 33 adet işyeri, 1. Normal Katında mevcut 77 adet işyeri ve 2. Normal katında mevcut 5 adet işyerinin satışı yapılacaktır.

Gayrimenkullerin satışına dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K.nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle, bodrum katında yer alan 33 adet işyeri ve 1. Normal katta bulunan 125 bağımsız bölüm nolu işyerinden 149 bağımsız bölüm nolu işyeri dahil 09/08/2018 Perşembe günü Saat: 10.00’da, 1. Normal katta bulunan 151 bağımsız bölüm nolu işyerinden 199 bağımsız bölüm nolu işyerleri ile 2. Normal katta bulunan 5 adet işyerinin satışları 10/08/2018 Cuma günü Saat: 10.00'da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu işyerlerinin muhammen satış bedeli, ihalenin geçici Teminat miktarı ve ihale günü aşağıda belirtilmiştir.

 

Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Pay/Payda

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

1

İstiklal

128/45

1

25,40

İşyeri

  25/25360

64.000 TL

1.920 TL

09.08.2018

2

İstiklal

128/45

2

25,40

İşyeri

  25/25360

64.000 TL

1.920 TL

09.08.2018

3

İstiklal

128/45

3

25,40

İşyeri

  25/25360

64.000 TL

1.920 TL

09.08.2018

4

İstiklal

128/45

4

26,10

İşyeri

  26/25360

66.000 TL

1.980 TL

09.08.2018

5

İstiklal

128/45

10

35,00

İşyeri

  39/25360

105.000 TL

3.150 TL

09.08.2018

6

İstiklal

128/45

11

35,30

İşyeri

  35/25360

106.000 TL

3.180 TL

09.08.2018

7

İstiklal

128/45

12

35,30

İşyeri

  35/25360

106.000 TL

3.180 TL

09.08.2018

8

İstiklal

128/45

13

36,20

İşyeri

  35/25360

109.000 TL

3.270 TL

09.08.2018

9

İstiklal

128/45

14

36,20

İşyeri

  36/25360

109.000 TL

3.270 TL

09.08.2018

10

İstiklal

128/45

15

24,70

İşyeri

  24/25360

75.000 TL

2.250 TL

09.08.2018

11

İstiklal

128/45

16

24,70

İşyeri

  24/25360

75.000 TL

2.250 TL

09.08.2018

12

İstiklal

128/45

17

54,50

İşyeri

  54/25360

164.000 TL

4.920 TL

09.08.2018

13

İstiklal

128/45

18

30,60

İşyeri

  18/25360

92.000 TL

2.760 TL

09.08.2018

14

İstiklal

128/45

19

30,60

İşyeri

  30/25360

92.000 TL

2.760 TL

09.08.2018

15

İstiklal

128/45

20

30,60

İşyeri

  30/25360

92.000 TL

2.760 TL

09.08.2018

16

İstiklal

128/45

21

54,50

İşyeri

  54/25360

164.000 TL

4.920 TL

09.08.2018

17

İstiklal

128/45

22

25,40

İşyeri

  25/25360

77.000 TL

2.310 TL

09.08.2018

18

İstiklal

128/45

23

25,40

İşyeri

  25/25360

77.000 TL

2.310 TL

09.08.2018

19

İstiklal

128/45

24

34,80

İşyeri

  34/25360

105.000 TL

3.150 TL

09.08.2018

20

İstiklal

128/45

25

32,00

İşyeri

  32/25360

96.000 TL

2.880 TL

09.08.2018

21

İstiklal

128/45

26

28,90

İşyeri

  28/25360

87.000 TL

2.610 TL

09.08.2018

22

İstiklal

128/45

27

26,40

İşyeri

  26/25360

80.000 TL

2.400 TL

09.08.2018

23

İstiklal

128/45

28

23,70

İşyeri

  22/25360

72.000 TL

2.160 TL

09.08.2018

24

İstiklal

128/45

29

21,50

İşyeri

  21/25360

65.000 TL

1.950TL

09.08.2018

25

İstiklal

128/45

30

21,50

İşyeri

  21/25360

65.000 TL

1.950 TL

09.08.2018

26

İstiklal

128/45

31

21,50

İşyeri

  21/25360

65.000 TL

1.950 TL

09.08.2018

27

İstiklal

128/45

32

21,50

İşyeri

  21/25360

65.000 TL

1.950 TL

09.08.2018

28

İstiklal

128/45

33

21,50

İşyeri

  21/25360

54.000 TL

1.620 TL

09.08.2018

29

İstiklal

128/45

34

21,50

İşyeri

  21/25360

54.000 TL

1.620 TL

09.08.2018

30

İstiklal

128/45

35

21,50

İşyeri

  21/25360

54.000 TL

1.620 TL

09.08.2018

31

İstiklal

128/45

36

21,50

İşyeri

  21/25360

54.000 TL

1.620 TL

09.08.2018

32

İstiklal

128/45

37

21,50

İşyeri

  23/25360

54.000 TL

1.620 TL

09.08.2018

33

İstiklal

128/45

38

23,70

İşyeri

  43/25360

60.000 TL

1.800 TL

09.08.2018

34

İstiklal

128/45

125

11,40

İşyeri

  36/25360

46.000 TL

1.380 TL

09.08.2018

35

İstiklal

128/45

126

11,00

İşyeri

  73/25360

46.000 TL

1.380 TL

09.08.2018

36

İstiklal

128/45

127

12,80

İşyeri

  33/25360

52.000 TL

1.560 TL

09.08.2018

37

İstiklal

128/45

128

14,00

İşyeri

  36/25360

56.000 TL

1.680 TL

09.08.2018

38

İstiklal

128/45

129

12,60

İşyeri

  36/25360

51.000 TL

1.530 TL

09.08.2018

39

İstiklal

128/45

130

11,40

İşyeri

  30/25360

46.000 TL

1.380 TL

09.08.2018

40

İstiklal

128/45

131

19,30

İşyeri

  45/25360

78.000 TL

2.340 TL

09.08.2018

41

İstiklal

128/45

132

27,40

İşyeri

  81/25360

110.000 TL

3.300 TL

09.08.2018

42

İstiklal

128/45

133

27,40

İşyeri

  81/25360

110.000 TL

3.300 TL

09.08.2018

43

İstiklal

128/45

134

27,40

İşyeri

  81/25360

110.000 TL

3.300 TL

09.08.2018

44

İstiklal

128/45

135

27,40

İşyeri

  81/25360

110.000 TL

3.300 TL

09.08.2018

45

İstiklal

128/45

137

27,40

İşyeri

  81/25360

137.000 TL

4.110 TL

09.08.2018

46

İstiklal

128/45

138

27,40

İşyeri

  81/25360

137.000 TL

4.110 TL

09.08.2018

47

İstiklal

128/45

139

27,40

İşyeri

  81/25360

137.000 TL

4.110 TL

09.08.2018

48

İstiklal

128/45

140

27,40

İşyeri

  81/25360

137.000 TL

4.110 TL

09.08.2018

49

İstiklal

128/45

141

28,30

İşyeri

  84/25360

142.000 TL

4.260 TL

09.08.2018

50

İstiklal

128/45

142

26,20

İşyeri

  78/25360

131.000 TL

3.930 TL

09.08.2018

51

İstiklal

128/45

143

25,30

İşyeri

  75/25360

127.000 TL

3.810 TL

09.08.2018

52

İstiklal

128/45

144

26,00

İşyeri

  78/25360

156.000 TL

4.680 TL

09.08.2018

53

İstiklal

128/45

145

26,00

İşyeri

  78/25360

156.000 TL

4.680 TL

09.08.2018

54

İstiklal

128/45

146

26,70

İşyeri

  78/25360

161.000 TL

4.830 TL

09.08.2018

55

İstiklal

128/45

147

26,70

İşyeri

  78/25360

161.000 TL

4.830 TL

09.08.2018

56

İstiklal

128/45

148

27,40

İşyeri

  81/25360

165.000 TL

4.950 TL

09.08.2018

57

İstiklal

128/45

149

34,00

İşyeri

126/25360

204.000 TL

6.120 TL

09.08.2018

58

İstiklal

128/45

151

36,20

İşyeri

108/25360

218.000 TL

6.540 TL

10.08.2018

59

İstiklal

128/45

152

36,20

İşyeri

108/25360

218.000 TL

6.540 TL

10.08.2018

60

İstiklal

128/45

153

24,30

İşyeri

  72/25360

146.000 TL

4.380 TL

10.08.2018

61

İstiklal

128/45

154

24,30

İşyeri

  72/25360

146.000 TL

4.380 TL

10.08.2018

62

İstiklal

128/45

155

54,00

İşyeri

162/25360

324.000 TL

9.720 TL

10.08.2018

63

İstiklal

128/45

156

30,00

İşyeri

  90/25360

180.000 TL

5.400 TL

10.08.2018

64

İstiklal

128/45

157

30,00

İşyeri

  90/25360

180.000 TL

5.400 TL

10.08.2018

65

İstiklal

128/45

158

30,00

İşyeri

  90/25360

180.000 TL

5.400 TL

10.08.2018

66

İstiklal

128/45

159

54,00

İşyeri

162/2560

324.000 TL

9.720 TL

10.08.2018

67

İstiklal

128/45

160

24,80

İşyeri

  75/25360

149.000 TL

4.470 TL

10.08.2018

68

İstiklal

128/45

161

24,80

İşyeri

  75/25360

149.000 TL

4.470 TL

10.08.2018

69

İstiklal

128/45

162

35,80

İşyeri

115/25360

215.000 TL

6.450 TL

10.08.2018

70

İstiklal

128/45

163

32,80

İşyeri

100/25360

197.000 TL

5.910 TL

10.08.2018

71

İstiklal

128/45

164

29,20

İşyeri

  90/25360

176.000 TL

5.280 TL

10.08.2018

72

İstiklal

128/45

165

27,10

İşyeri

  81/25360

163.000 TL

4.890 TL

10.08.2018

73

İstiklal

128/45

166

17,00

İşyeri

  51/25360

102.000 TL

3.060 TL

10.08.2018

74

İstiklal

128/45

167

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

75

İstiklal

128/45

168

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

76

İstiklal

128/45

169

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

77

İstiklal

128/45

170

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

78

İstiklal

128/45

171

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

79

İstiklal

128/45

172

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

80

İstiklal

128/45

173

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

81

İstiklal

128/45

174

21,50

İşyeri

  51/25360

129.000 TL

3.870 TL

10.08.2018

82

İstiklal

128/45

175

24,30

İşyeri

  72/25360

146.000 TL

4.380 TL

10.08.2018

83

İstiklal

128/45

176

28,00

İşyeri

  84/25360

168.000 TL

5.040 TL

10.08.2018

84

İstiklal

128/45

177

37,30

İşyeri

111/25360

224.000 TL

6.720 TL

10.08.2018

85

İstiklal

128/45

178

47,70

İşyeri

141/25360

287.000 TL

8.610 TL

10.08.2018

86

İstiklal

128/45

179

22,50

İşyeri

  66/25360

90.000 TL

2.700 TL

10.08.2018

87

İstiklal

128/45

180

22,50

İşyeri

  66/25360

90.000 TL

2.700 TL

10.08.2018

88

İstiklal

128/45

181

22,50

İşyeri

  66/25360

90.000 TL

2.700 TL

10.08.2018

89

İstiklal

128/45

182

22,50

İşyeri

  66/25360

90.000 TL

2.700 TL

10.08.2018

90

İstiklal

128/45

183

22,50

İşyeri

66/25360

90.000 TL

2.700 TL

10.08.2018

91

İstiklal

128/45

184

13,90

İşyeri

42/25360

56.000 TL

1.680 TL

10.08.2018

92

İstiklal

128/45

185

22,50

İşyeri

  75/25360

101.000 TL

3.030 TL

10.08.2018

93

İstiklal

128/45

186

13,20

İşyeri

  39/25360

66.000 TL

1.980 TL

10.08.2018

94

İstiklal

128/45

187

16,00

İşyeri

  48/25360

80.000 TL

2.400 TL

10.08.2018

95

İstiklal

128/45

188

19,00

İşyeri

  57/25360

95.000 TL

2.850 TL

10.08.2018

96

İstiklal

128/45

189

22,20

İşyeri

  66/25360

111.000 TL

3.330 TL

10.08.2018

97

İstiklal

128/45

190

12,70

İşyeri

  39/25360

51.000 TL

1.530 TL

10.08.2018

98

İstiklal

128/45

191

12,70

İşyeri

  39/25360

51.000 TL

1.530 TL

10.08.2018

99

İstiklal

128/45

192

14,30

İşyeri

  42/25360

58.000 TL

1.740 TL

10.08.2018

100

İstiklal

128/45

193

14,30

İşyeri

  42/25360

58.000 TL

1.740 TL

10.08.2018

101

İstiklal

128/45

194

15,80

İşyeri

  48/25360

64.000 TL

1.920 TL

10.08.2018

102

İstiklal

128/45

195

15,80

İşyeri

  48/25360

64.000 TL

1.920 TL

10.08.2018

103

İstiklal

128/45

196

19,00

İşyeri

  54/25360

76.000 TL

2.280 TL

10.08.2018

104

İstiklal

128/45

197

19,00

İşyeri

  54/25360

76.000 TL

2.280 TL

10.08.2018

105

İstiklal

128/45

199

11,40

İşyeri

  22/25360

18.000 TL

540 TL

10.08.2018

106

İstiklal

128/45

200

11,00

İşyeri

  22/25360

17.000 TL

510 TL

10.08.2018

107

İstiklal

128/45

201

12,80

İşyeri

  22/25360

20.000 TL

600 TL

10.08.2018

108

İstiklal

128/45

202

14,00

İşyeri

  24/25360

21.000 TL

630 TL

10.08.2018

109

İstiklal

128/45

223

37,60

İşyeri

  76/25360

50.000 TL

1.500 TL

10.08.2018

 

2 - Gayrimenkullerin satışına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir.

3 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

a) İkametgah belgesi,

b) Nüfus Cüzdan örneği,

c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),

e) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

f) Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

h) Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı.

4 - Satış ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K.nun 5. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

İlan olunur.

6488/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçesi

Köyü/Mah.

Dosya No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Belediye

Hissesi (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmin Edilen Bedeli TL

Geçici

Teminat Tutarı TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İskenderun

Sarıseki

19/07/2018-E.802

-

2057

2.525,30 m2

Tamamı

Tarla

Sanayi Alanı

Fuzuli Şagilin Kullanımında

1.515.180,00 TL

454.554,00 TL

09.08.2018

11.00

2

İskenderun

Sarıseki

19/07/2018-E.801

-

45

3.504,97 m2

Tamamı

Tarla

Sanayi Alanı

Fuzuli Şagilin Kullanımında

2.102.982,00 TL

630.894,60 TL

09.08.2018

11.15

 

MADDE 1 - Yukarıdaki 1 sıra numaralı tabloda özellikleri ve İhale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 09.08.2018 Perşembe günü saat 11.00’da açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.

MADDE 2 - Yukarıdaki 1 sıra numaralı taşınmaz için ihaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 09:00’a kadar %30 geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu ve İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, Mali Hizmetler Müdürlüğünden belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname; tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, ana tüzük(sözleşme), vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnamelerinin belirtilen saate kadar Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

MADDE 3 - Yukarıdaki 1 sıra numaralı taşınmaz için isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. Maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

MADDE 4 - Mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait yukarıda ki tabloda 2. sırada niteliği belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesine göre 37-41. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü satılacaktır.

MADDE 5 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 6 - İhalelere ilişkin şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz alınabilir.

MADDE 7 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek 2 sıra numaralı taşınmaz için İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesine göre hazırlanmış;

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu ( şartnamenin ekinde mevcut)

ç- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

d- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

e- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Belediyemize borcu yoktur evrakı

f- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi gerekmektedir.

g- Geçici Teminatın Belediye hesabına veya Belediye veznesine yatırıldığına dair banka dekontu, vezne dekontu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınır veya taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir (mahalle, köy, ada, parsel, taşınırın cinsi vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) hesap no: HALKBANK İSKENDERUN ŞUBESİ TR560001200922300007000026

ğ- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

h- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

ı- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i- Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

j- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

k- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

MADDE 8 - Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun hazırlanarak 09.08.2018 tarihinde PERŞEMBE günü ihale saatine kadar İskenderun Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

MADDE 10 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

MADDE 11 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz İSKENDERUN BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜDÜR.

İlan olunur.

6509/1-1