24 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30488

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET HİDROLİK GİYOTİN MAKAS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikasından:


2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünden:


33 ADET PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ (ETD) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


6 ADET SES HABERLEŞME SİSTEMİ (VCS) VE 6 ADET SES KAYIT/DİNLEME SİSTEMİ (VRS) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET HİDROLİK GİYOTİN MAKAS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı “1 adet hidrolik giyotin makas (GYTMKS-TŞ-001 no’lu teknik şartnameye göre) alımı” Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI  :  2018/361690

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB.-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487 veya

                                                     0 222 230 13 44 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi (varsa) :eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 ADET HİDROLİK GİYOTİN MAKAS ALIMI

                                                     (GYTMKS - TŞ -001 No’lu Teknik Şartnameye göre)

b) Teslim Yeri                           :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                       :  27.08.2018 Pazartesi - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                            :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 80.-TL (Seksen Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 80.- ( Seksen Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 27.08.2018 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6427/1-1


2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2018/2019 Kampa Döneminden Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2018/360935

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 244 90 55

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikasında 2018/2019 Kampanya süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs.) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Tahmini 114 Gün

                                                     İşe Başlama Tarihi     : 16.09.2018

                                                     İşin Bitiş Tarihi          : 02.02.2019

İşe başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini olup pancar alım durumuna göre tarihler değişiklik gösterebilecektir. İlgili servisin yazısına istinaden iş başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  06.08.2018 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiz Türk Lirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6402/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Küspe ve Kuyruk Kantarlarında İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/364335

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde Küspe ve Kuyruk Kantarlarında İşçilik hizmeti işinde 30 (otuz) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  03.08.2018 Cuma günü, saat: 10.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 200,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6490/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/364414

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde Şeker Ambarında 5 ay süreli 6 kişi, Malzeme Ambarında 5 ay süreli 6 kişi olmak üzere toplam 12 adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya süresi (tahmini 150 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  02.08.2018 - 10.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6492/1-1


HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 Sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin satış, Hibe, Hek ve hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

 

a) Adı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi

İnönü Mah. Oltu Cad. 75000 Merkez/Ardahan

c) Telefon ve faks numarası

0478 211 5720 - Faks: 0478 211 5719

ç) Elektronik posta adresi

-

2 - Mübadele Konusu İdare tarafından verilecek malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı

1- (39) adet HEK/ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt

2- (878) kalem hurda malzeme

3- (13.000) kg demir hurdası

4- (2.000) kg ahşap malzeme hurdası

5- (300) kg araç plakası hurdası

6- (1.200) kg bilgisayar hurdası

Durumu ve Özellikleri (Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, markası, Motor Hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı)

Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı

1- (5) adet Dacia Yeni Duster Comfort 1.6 16v 115 hp 4x2 (opak) Beyaz - 2018 Model

2- (2) adet Dacia Yeni Duster Comfort 1.5 dci 110 hp 4x4 (opak) Beyaz - 2018 Model

3- (1) adet 40m Galvanizli Çelik Bayrak Direği

4- (10) adet 8 x 12m ebatlarında Paraşüt Kumaş Türk Bayrağı

Durumu ve özellikleri

Taşıtlar 2018 model ve kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü

İnönü Mah. Oltu Cad. 75000 Merkez/Ardahan

5 - İdare tarafından alınacak malın/malların teslim alma yeri

Mübadele karşılığı verilecek mallar Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesi, Kaptanpaşa ve Karagöl Polis Lojmanları Kalorifer Dairesinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğü Büyük Salon

b) Tarihi ve saati

03/08/2018 Saat 13:30

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel

657.066,65 TL (altıyüzelliyedibinaltmışaltıTürklirasialtmışbeşkuruş)

8 - İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli

660.823,98 TL (altıyüzaltmışbinsekizyüzyirmiüçTürklirasıdoksansekizkuruş)

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun İdare tarafından mübadelesi yapılacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden (en az 19.712,00 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunulduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesi

2) Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunulduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit Şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup mübadele dokümanı Ardahan İl Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi Oltu Cad.  75000 Merkez/ARDAHAN adresinde görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürklirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 03/08/2018 günü saat 13:30’a kadar Ardahan İl Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi Oltu Cad.  75000 Merkez/ARDAHAN adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren Mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Bahçesi, Kaptanpaşa ve Karagöl Polis Lojmanları Kalorifer Dairesinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6442/1-1


33 ADET PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ (ETD) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası               :  2018/09

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  +90 (312) 204 2000- 204 2340-204 2341-204 2348

                                                     204 2626- 204 2878

                                                     Faks No:+ 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı-33 Adet

b) Teslim yerleri                        :  Söz konusu malzeme Teknik Şartname EK-6’da belirtilen Havalimanlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                           :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  25/09/2018 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.9. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2. Teklif edilen cihazların teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olduğuna ilişkin, TSE, CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgesi/belgeleri

4.3.3. Teklif edilecek cihazın ECAC Doc. No: 30’da belirtilen test kriterlerini karşıladığına ve ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci Yönetimi Grubu) tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair ECAC tarafından verilen belge,

(Bu husus ECAC web sitesinden kontrol edilecektir.)

4.3.4. Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemelerin TSE standardında olduğuna ilişkin belge/beyan,

4.3.5. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu duruma ilişkin belge,

4.3.6. Teknik Dokümanlar

4.3.6.1. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), (Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır.)

4.3.6.2. Cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/ DVD’ler

4.3.7. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar

4.3.7.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-9’da belirtilen formatta olacaktır.

4.3.7.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekli tarafından imzalanacaktır.

4.3.7.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

4.3.7.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.

4.3.7.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

4.3.7.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.8. Yedek Parça Desteği:

4.3.8.1. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı olacaktır.) Kuruluşumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemenin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüz Elli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6471/1-1


6 ADET SES HABERLEŞME SİSTEMİ (VCS) VE 6 ADET SES KAYIT/DİNLEME SİSTEMİ (VRS) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası               :  2018/19

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  +90 (312) 204 2000- 204 2340- 204 2341- 204 2348- 204 2626- 204 2878

                                                     Faks No:+ 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı-6 Adet Ses Haberleşme Sistemi (VCS) ve 6 Adet Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS)

b) Teslim yerleri                        :  Söz konusu malzeme Aydın Çıldır Havalimanı, Bingöl Havalimanı, Kastamonu Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                           :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 360 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  25/09/2018 saat 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.9. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif edilen cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 6 Adet VCS 6 Adet VRS) üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin sunulması gerekir.

İsteklilerin bu üç belgeden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçısı olduğu sistemler için imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı/temsilcisi olduğuna ilişkin sistemler için yetkili satıcılık/ yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.3. İstekli; imalatçının ISO 9000 serisi kalite belgesini verecektir.

4.3.4. TEKNİK DOKÜMAN

4.3.4.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen sistemlere ait güncelleştirilmiş ve Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikleri kapsayan orijinal katalog ve dokümanlar verilecektir.

4.3.4.2. Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikler, teknik dokümanın ilgili sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye karşılık geldiği belirtilecektir)

4.3.4.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD/DVD (Windows ortamında kullanılmak üzere) teklif ekinde yer alacaktır.

4.3.5. İstekliler Teknik Şartnamenin 7.4. maddesine göre düzenlenmiş Fiyatlı 10 (on) yıllık Yedek Malzeme Listesini teklifi ile birlikte verecektir.(Verilen fiyat DAT teslim fiyatı olacaktır.) Kuruluşumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemenin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

4.3.6. İstekliler garanti süresinin bitiminden itibaren 10 (on) yıl süre ile yedek parça desteğini vereceğine ilişkin taahhütname verecektir.

4.3.7. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR

Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar bölümü dışındaki diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik/idari dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır.

Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar 4 sütun halinde;

1- Teknik Şartname Maddesi (Aynen Yazılacak)

2- Karşılama Durumu

3- Açıklamalar

4- Referans (Teknik Doküman) başlıkları altında hazırlanacaktır.

Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Kalite yönetim sistem belgesi istenilmesi durumunda, belgenin Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.

İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak, VCCS (Voice Communication Control System) ve/veya Ses Kontrol Sistemi ve/veya Ses Kayıt Sistemi ve/veya Radar Görüntü Kayıt Sistemi ve/veya VOIP Telsiz Cihazları kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala (VCS) /mallara (VCS+VRS) ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat   Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6472/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 07/08/2018 Salı günü saat 14.00’da Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3’deki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamede ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                           - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500,00TL. (Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Yençok

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Gölbaşı

Taşpınar

112394/8

Konut

Alanı

2485,78

Tam

Yençok=9,50m.

(3 (üç) Kat)

(E=0.90)

2.237.202,00

(KDV.’den muaftır.)

67.116,06 

14:00

6443/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

İlçe

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Tapu Alan

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Şehitkamil

Özgürlük

N38C18A1C-1D

4939

13

12.408,53

Ticaret+Konut

(E:2.00 Yençok: Serbest)

1.600,00

19.853.648,00

595.609,44

08.08.2018 Çarşamba günü, Saat 16.00

(Son başvuru tarihi 08.08.2018  Saat 12.00)

Şehitkamil

Özgürlük

N38C18A1C-1D

4939

17

  8.399,40

Ticaret+Konut

(E:2.00 Yençok: Serbest)

1.500,00

12.599.100,00

377.973,00

Şehitkâmil

Umut

21M-3b

6135

  1

  1.862,87

Ticaret (Yençok: 9.50)

1.500,00

2.794.305,00

83.829,15

09.08.2018 Perşembe günü, Saat 16.00

(Son başvuru tarihi 09.08.2018  Saat 12.00

Şehitkâmil

Umut

21N-4a

2890

  3

  1.402,00

Küçük Sanayi (T-5)

1.200,00

1.682.400,00

50.472,00

Şehitkâmil

Taşlıca

21N-4c

  653

  8

  2.178,00

Küçük Sanayi

(Yençok 9.50)

1.250,00

2.722.500,00

81.675,00

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde ulaşmayan başvurular ve Telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6435/1-1