23 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30487

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


HAYDARPAŞA-1 ROMÖRKÜNÜN ANA MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu ve Niteliği   :  Bağlıca Mahallesi 335 Ada 5 Parselde Kayıtlı 4196,18 m2 Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı

Muhammen Bedeli           :  755.312,40 TL + KDV

Geçici Teminat (%3)        :    23.000,00 TL

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca AÇIK ARTIRMA USULÜ

Şartname Bedeli               :  50,00 TL

İhale Tarihi                       :  03.08.2018 Cuma günü

İhale Saati                         :  11:00

1 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 03.08.2018 Cuma günü ve Saat 11:00 de 335 ADA 5 NOLU PARSELİN SATILMASI İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği “AÇIK ARTIRMA USULܔ ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir.

İhale uhdesinde kalan talipli ihale bedelinin %50’sini peşin kalanını 4 eşit taksitte ödemesini belediyemiz veznesine ya da T.C Ziraat Bankası Kozaklı şubesi cari hesabına yatırmak zorundadır.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 50,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

e. İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

f. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

g. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

h. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

i. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

j. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

k. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

Kamuoyuna duyrulur.

6390/1-1


HAYDARPAŞA-1 ROMÖRKÜNÜN ANA MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/364413

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 348 80 20/4707 - 0216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  alizengin@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın

    adı ve miktarı                      :  Bir adet römorkörün tamir ve bakımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.08.2018 günü saat 14:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6454/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Liman Sahasında bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı"nın “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı”nın 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 24.09.2018’e kadar uzatılmıştır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 585 80 80, Faks: 312 585 83 07

www.oib.gov.tr

6469/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/360885

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070  KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 50 Kg’lık torbalardaki yaklaşık üretim ve satış miktarına göre ±% 25 toleranslı 50.000 Ton kristal şekerin istiflenmesi veya doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, Fabrika içi diğer ambarlarımıza taşınması gerekirse, fabrikanın kendi vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taşınıp aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dışında istiflenen şekerlerin istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. Gerek istifleme esnasında gerek satış esnasında yırtılan, dökülen ya da avaryaya ayrılan şekerlerin rafineriye verilmesi ve ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve istiflenmesi işidir.

                                                  Miktarı ve türü:

                                                  İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak personel sayısı ve çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.

                                                  - 25.08.2018 - 24.09.2018 Tarihleri arası: 4 Kişi

                                                  (Asgari ücretin %20 fazlası)

                                                  - 25.08.2018 - 24.09.2018 Tarihleri arası: 12 Kişi

                                                  (Asgari Ücret)

                                                  - 25.09.2018 - 24.08.2019 Tarihleri arası: 5 Kişi

                                                  (Asgari Ücretin %20 Fazlası)

                                                  - 25.09.2018 - 24.12.2018 Tarihleri arası: 31 Kişi

                                                  (Asgari Ücret)

                                                  - 25.09.2018 - 24.12.2018 Tarihleri arası: 4 Kişi

                                                  (Asgari Ücret) - Kampanyada avarya şeker durumuna göre çalıştırılıp çalıştırılmayacağı idarenin yetkisindedir.

                                                  - Yukarıda belirtilen kişi sayısı ve çalışma süreleri tahmini olarak belirlenmiş olup, şeker satışlarının arttığı veya azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare tarafından çalıştırılacak olup yüklenici bu duruma itiraz etmeyecektir.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  12 ay sürelidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03.08.2018, saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır

9 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10 - Yüklenicinin talep etmesi ve fabrikamızca uygun görülmesi halinde idari şartnamenin 49. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

6451/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 07/08/2018 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

 

YAKUTİYE İLÇESİ KULOĞLU MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay / Payda

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

1

5597

16

Ticaret+ Konut

Bitişik Nizam-4 Kat

661,75 m²

1/1

6.100,00 ¨

4.036.675,00

121.101,00

2

5597

17

Ticaret+ Konut

Bitişik Nizam- 4 Kat

661,75 m²

1/1

5.750,00 ¨

3.805.062,50

114.152,00

3

5597

18

Ticaret+ Konut

Bitişik Nizam-4 Kat

661,75 m²

1/1

5.850,00 ¨

3.871.237,50

116.138,00

4

5597

19

Ticaret+ Konut

Bitişik Nizam-4 Kat

974,37 m²

1/1

6.500,00 ¨

6.333.405,00

190.003,00

Ödeme Şekilleri

Mahalle

Peşin Satış

Taksitli Satış

Kuloğlu

Satın alınan bedel üzerinden herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

%50 peşin, kalan %50 si 20 ay eşit taksit

 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 07/08/2018 Salı günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir. Şartname bedelleri 300,00 TL’dir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6190/1-1