20 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30484

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


POLİSOMNOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜKKAN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:


HEK/HURDA ARAÇ VE DEMİRBAŞ MÜBADELE İLANI

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLİSOMNOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 Kalem Mamul Mal Alımları (Polisomnografi Sistemi 3 adet) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/350106

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası      :  (342)360 11 85 - (342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Kalem Mamul Mal Alımları (Polisomnografi Sistemi   3 adet)

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Şahinbey Uyg. ve Arşt. Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                        :  06/08/2018 Pazartesi günü saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6350/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Pancar Analiz Laboratuvarı için İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/360987

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde Pancar Analiz Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  02.08.2018 Perşembe günü, saat: 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 200,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6405/1-1


DÜKKAN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 02/08/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :        Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No. 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası             :        0 212 866 70 00 - 0 212 871 15 31

2 - İşin adı                                        :        “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

İli                                                     :        İstanbul

İlçesi                                                :        Beylikdüzü

Mahalle/Köyü/ Mevkii                     :        Yakuplu Mahallesi

Pafta /Ada /Parsel No                      :        786 Ada, 1 Parsel

 

Sıra

Mahalle

Ada/Parsel

Kat

No

Nitelik

Brüt Alan (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Yakuplu

786/1

Zemin

7

Dükkan

122,10

3.663.000,00-TL

109.890,00- TL

10:00

2

Yakuplu

786/1

1. N. Kat

15

Ofis

176,60

2.825.600,00 -TL

84.768,00- TL

10:15

 

4 - İhalenin

a) İhalenin yapılacağı yer              :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale tarihi                                :  02/08/2018

c) Son teklif verme tarihi ve saati  :  01/08/2018 - 16:00

5 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

6 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

6397/1-1


900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 900 ton asetik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 200 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 03 Ağustos 2018 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

6360/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Hacı Bayram Veli Mahallesi 5678 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4915,76 m2'lik tam taşınmaz 20/03/2018 tarihli ve 2018/318 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 2 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 4.424.184,00 TL (Dört milyon dört yüz yirmi dört bin yüz seksen dört TL) Geçici Teminat Bedeli 132.725,00 TL (Yüz otuz iki bin yedi yüz yirmi beş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6416/1-1


DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; 1 - Binoküler Öğrenci Mikroskobu 55 Adet, 2 - Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mikroskop 1 Adet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/359281

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0.422.341 12 36 - 0.422.377 32 83

                                                     Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi          :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1- Binoküler Öğrenci Mikroskobu                        55 Adet,

                                                     2- Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mikroskop     1 Adet,

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 90 Takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km İdari Bina Kat: 6 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs - Malatya

b) Tarihi ve saati                        :  08.08.2018 Çarşamba günü Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Firmalar teklif ettiği ürünün özelliklerini içeren kataloğu teklif ile birlikte sunmalıdır.

4.3.3. Firmalar teknik şartnamede yer alan her bir maddeye teker teker cevap vermelidir. Verdikleri cevaplar orijinal katalog veya kullanım kılavuzu üzerinde görünmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.3. Teklif veren firmalar, üretici firmadan alınmış ve cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin noter onaylı belgeyi tekliflerine eklemelidir.

4.3.4. Önerilen cihazın medikal cihazlara özgü ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.

4.3.5. Teklif veren firmalar, TSE tarafından onaylı Teknik Servis Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır..

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6417/1-1


ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İşin;

Adı                                                   :     İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27003 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                             :     İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27003 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi                                  :     2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                        :     660 gün (22 ay)

Yeri ve Miktarı

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2) (avan projeye göre)

İzmir

Karşıyaka

Örnekköy

27003

1

1.757,64

19.042,00

 

Tahmin Edilen Bedel                              :  47.756.563,91 TL (KDV dahil)

                                                                  (kırkyedimilyon yediyüzellialtıbin beşyüzaltmışüç lira doksanbirkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                           :  1.432.696,92 TL

                                                                  (birmilyon dörtyüzotuzikibin altıyüzdoksanaltı lira doksaniki kuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                      :  200,00 TL

                                                                  (İkiyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres/Yer                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                              :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                          :  Tarih: 06.09.2018

                                                                  Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi                  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                   :  Tarih: 06.09.2018

                                                                  Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)

adresi                                                      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati        :  Tarih: 13.09.2018

                                                                  Saat : 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6391/1-1


ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Enerji Nakil Hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Yeşilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Enerji Nakil Hattı Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Arsin/TRABZON

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) :  3.924.250 TL

f) Geçici Teminatı                                   :  274.697,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  02/08/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yeşilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Yönetim Kurulu Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6277/2-2


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:

Madde 1 - Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında kat/arsa karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.

Madde 2 - KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler

2.1. BELEDİYE’nin;

a) Unvanı/İlgili Birimi                  :  Kentsel Tasarım Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/Antalya

c) Telefon numarası                      :  (0242) 310 58 58 (Dahili 306)

ç) Faks numarası                          :  (0242) 339 18 36

d) Elektronik posta adresi             :  info@kepez-bld.gov.tr

e) İlgili personelinin

   adı, soyadı ve unvanı                 :  Barış SOYKAM (Kentsel Tasarım Müdürü V.)

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. Yapılacak İhalede:

a) İhale usulü                                :  İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği kapalı teklif ihale usulü

b) İhale Teklif Dosyalarının

    sunulacağı adres                       :  Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi

c) İhalenin yapılacağı adres:          :  Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/Antalya

ç) İhale Teklif Dosyalarının

    teslim tarihi                               :  07/08/2018

d) İhale Teklif Dosyalarının

      teslim saati                              :  Saat 14:00

e) Tekliflerin Açılacağı

    Tarih ve Saat                             :  07/08/2018, Saat 15:00

3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 15:00’daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir.

Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli

4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

b) İhale dokümanı satış bedeli                         :  5.000-TL (BeşbinTürk Lirası) KDV dâhil

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 - Artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı

5.1. İş bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı; sözleşme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaşım esasları çerçevesinde yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla %47 (Kırkyedi) olarak belirlenmiştir.

Madde 6 - İhalede BELEDİYE’nin Serbestliği ve İhalenin İptali:

6.1. 2886 sayılı İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

6.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.

6.3. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

7.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler

7.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) 5.016.266,04 TL (Beş milyon on altı bin iki yüz altmış altı Türk Lirası dört kuruş) tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

7.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

7.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

a) İsteklinin ya da İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 10.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.

b) Tüzel kişi istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

c) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde belirtilen iş deneyiminin en az %60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu

e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilecektir.

7.3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde idari şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 8 - Geçici teminat

8.1. İstekliler, 5.016.266,04 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 9 - Kesin Teminat

9.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce 10.032.532,08 TL (On milyon otuz iki bin beş yüz otuz iki Türk lirası sekiz kuruş) tutarında kesin teminat alınır. Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 10 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

10.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6349/1-1


HEK/HURDA ARAÇ VE DEMİRBAŞ MÜBADELE İLANI

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ait HEK ve Hurda taşıtların 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesine istinaden mübadele yolu ile toplu olarak satışı yapılacaktır.

2 - Mübadele işlemine esas olacak değer, kapalı teklifler alındıktan sonra asgari pey miktarına göre sözlü olarak verilecek en yüksek fiyat üzerinden açık artırma usulü ile belirlenecektir. Pey miktarı 1 takım 165x60x18 ebatlarında kışlık lastik (TSE belgeli iki yıl firma garantili), 1 takım 2 Adet belirtilen lastikten oluşacaktır.

3 - Mübadelede; HEK/Hurda Standart dışı, ihtiyaç fazlası olarak ayrılan 21 adet araç ve 22 kalem demirbaş kullanılacaktır. Hurda durumda olan 5 aracın Vergi indirimi vb. değerlendirilme durumu yoktur.

4 - Mübadele sonucunda değer miktarınca 2018 Model Fiat Egea Sedan 1.4 Easy marka araç ile 165x60x18 ebatlarında kışlık lastik alınacaktır. Mübadele edilecek araç ve malzemelerin bedelleri firma tarafından, idarenin koordinesinde yeni araçların alındığı firmaya veya şirkete ödenecektir.

5 - Mübadele işlemi 01/08/2018 tarihinde Saat: 14.00’da Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Dağgöl Mah. Hakkari Van Yolu Üzerinde bulunan Hizmet Binasının 1. KAT Birifing Salonunda yapılacaktır.

6 - Mübadeleye katılacak isteklilerin Hakkari Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatıracakları 20,00 (yirmi) TL karşılığında İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünden Şartname Almaları Zorunludur. Geçici teminat bedeli olarak ise 12.093,00 TL. Banka teminat mektubu olarak idareye vermeleri veya Hakkari Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları zorunludur.

7 - Taşıtlar görüldükleri duruma göre Mübadele edilecek, araç dosyalarında ve listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup; mevcut araç kusurlarından idare sorumlu değildir.

8 - Mübadele işlemi sonucunda alıcı ile idare arasında sözleşme yapılacak olup, sözleşmedeki hususlara taraflar uyacaktır.

9 - Alınacak olan araçlar 15 (onbeş) gün içersin de Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne tek seferde teslim edildiği taktirde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır.

10 - Mübadeleye katılacak olanlar mübadele başlama saatinden önce şartnamede belirtilen evrakları ve kapalı zarf içerisinde teklifini idareye teslim edecektir.

11 - Katılımcının mübadele işlemi için sunacağı ilk teklifine ait zarfının ağzı kapalı olacak ve zarfın arkasına “Hakkari Emniyet Müdürlüğü Araç ve Demirbaş Mübadelesi Teklif Zarfı” ibaresi yazılarak zarfın her iki yüzü katılımcı tarafından kaşelenip, imzalanacaktır.

12 - Mübadele işlemi ile ilgili geniş bilgi Hakkari Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait 0438 211 65 31’dan dâhili (64 80) numaralı telefondan alınabilecektir. (Fax: 438 211 6593)

13 - Mübadelesi düşünülen taşıtların ve demirbaşların listesi; Tahmini Bedel: 403.100,00 TL. dir.

14 - Mübadeleye katılabilme şartları

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) İstekli durumuna göre aşağıdaki belgelerden birini sunacaktır.

1) İstekli, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk davetiye veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, veya

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini sunmaları zorunludur.

15 - Mübadele edilecek araç ve malzemelere ilişkin liste aşağıdadır.

 

HEK VE HURDA DURUMDAKİ MÜBADELE EDİLECEK ARAÇ LİSTESİ

S. N.

Plaka No

Markası

Model

Motor Hacmi

Motor Gücü

Cinsi

Aracın Km Saati

Faal Olup Olmadığı

Hasar Durumu

Muhammen Bedeli

1

30A0220

RENAULT MEGAN II

2005

1598 CC

115kw

OTOMOBİL (BENZİNLİ)

104328

FAAL

HASARSIZ

20.000 TL

2

30A0207

RENAULT MEGAN II

2004

1598 CC

115kw

(OTOMOBİL) (BENZİNLİ)

157995

FAAL

HASARSIZ

17.000 TL

3

30A0209

TOYOTA COROLLA

1999

1332 CC

60 kw

(OTOMOBİL) (BENZİNLİ)

189938

FAAL

HASARSIZ

9.000 TL

4

30A0279

RENAULT CLİO

2008

1390 CC

98 kw

OTOMOBİL (BENZİNLİ)

112913

FAAL

HASARSIZ

18.000 TL

5

30A0447

TOYOTA COROLLA

1996

1296 CC

54,4kw

OTOMOBİL (BENZİNLİ)

293000

FAAL

HASARSIZ

13.000 TL

6

30A0239

RENAULT MEGANE II

2006

1598

115kw

OTOMOBİL (BENZİNLİ)

133427

FAAL

HASARSIZ

24.000 TL

7

30A0211

FORD TRANSİT

2004

2402

…..

MİNİBÜS (DİZEL)

76213

GAYRI FAAL

HASARLI

10.000 TL

8

30A0088

TOYOTA HILUX

2012

2494

106kw

KAMYONET (DİZEL)

112561

GAYRI FAAL

HASARLI

30.000 TL

9

30A0020

FIAT DOBLO

2003

1596

101kw

OTOMOBİL (BENZİNLİ)

92692

FAAL

HASARSIZ

11.000 TL

10

30A0264

FIAT DOBLO

2007

1368

56,6 kw

KAMYONET (BENZİNLİ)

159515

FAAL

HASARSIZ

18.000 TL

11

30A0363

FİAT DUCATO

2004

2800

127 kw

OTOMOBİL (DİZEL)

201412

GAYRI FAAL

HASARSIZ

10.000 TL

12

30A0269

FORD CONNECT

2008

1753

90 kw

KAMYONET (DİZEL)

129348

GAYRI FAAL

HASARSIZ

15.000 TL

13

30A0299

FORD

CONNECT

2008

1753

90 kw

KAMYONET (DİZEL)

105325

GAYRI FAAL

HASARSIZ

15.000 TL

14

30A0077

FARGO TANKER

2004

7961

….

KAMYON (DİZEL)

46063

GAYRI FAAL

HASARSIZ

31.000 TL

15

30A0270

FORD CONNECT

2008

1753

90 kw

KAMYORET (DİZEL)

135712

FAAL

HASARSIZ

18.000 TL

16

30A0227

RENAULT MEGANE II

2005

1598 CC

115 kw

OTOMOBİL (BENZİNLİ)

101000

FAAL

HASARSIZ

23.000 TL

17

30A0244

FIAT DOBLO

2007

…

…

KAMYONET (DİZEL)

…

HURDA

….

5.000 TL

18

…

HYUNDAI ACCENT

…

…

…

…

 

HURDA

…

2.000 TL

19

…

FORD RANGER

…

…

…

…

 

HURDA

…

8.000 TL

20

…

FORD CONNECT

…

…

…

…

 

HURDA

…

1.000 TL

21

…

LAND ROVER

…

…

…

…

 

HURDA

…

3.000 TL

TOPLAM

301.000 TL

 

HEK HURDA DURUMDA OLAN DEMİRBAŞ TÜKETİM MALZEMELERİ

S. NO

ADI

MİKTARI

MUHAMMEN BEDELİ

DURUMU

1

Aksa Jenaratör 63 kw

Adet

1

2.000 TL

HEK

2

Alimar Jenaratör 400 kw

Adet

1

10.000 TL

HEK

3

Jentek Jenaratör 33 kw

Adet

1

5.000 TL

HEK

4

Alimar Jenaratör 30 kw

Adet

1

4.000 TL

HEK

5

Deutz Jenaratör 35 kw

Adet

1

7.000 TL

HEK

6

Power Jenaratör 100 kw

Adet

1

4.000 TL

HEK

7

Jenaratör 100 kw

Adet

1

5.000 TL

HEK

8

Jenaratör 300 kw

Adet

1

6.000 TL

HEK

9

100 Kva Kabinli Tip Jeneratör

Adet

1

2.000 TL

HEK

10

Jeneratör 28 kw

Adet

1

2.500 TL

HEK

11

Jeneratör 60 kw

Adet

1

4.000 TL

HEK

12

Sac Düzleme Makinesi

Adet

1

2.800 TL

HEK

13

Ayaklı Matkap

Adet

1

550 TL

HEK

14

Sac Bükme Makinesi

Adet

1

2.000 TL

HEK

15

Pres Makinesi

Adet

1

550 TL

HEK

16

Torna Makinesi

Adet

1

5.000 TL

HEK

17

Elektronik Kablo Ve Beyaz Eşya malzeme

Kg

Tahmini   3.000 kg

5.500 TL

HURDA

18

Dijital Bilgisayar Monitör Vb. Malzeme

Kg

Tahmini   2.000 kg

3.000 TL

HURDA

19

Alüminyum Araç Plakası

Kg

                  960 kg

5.000 TL

HURDA

20

Muhtelif Demir Hurda

Kg

Tahmini 20.000 kg

14.500 TL

HURDA

21

Kullanılmış Araç Yedek Parça Malzemeleri

Kg

                7.700 kg

7.700 TL

HURDA

22

Kullanılmış Yakıt Tankı (20 Ton)

Kg

Tahmini    2.000 kg.

4.000 TL

HURDA

MUHAMMEN BEDELİ

         102.100,00 TL

 

HEK VE HURDA DURUMDAKİ ARAÇ VE DEMİRBAŞ KARŞILIĞI MÜBADELE EDİLECEK ARAÇ VE MALZEME LİSTESİ

1 - 2018 Model Fiat Egea Sedan EASY 1,4 Fire 95HP marka beyaz renk hiç kullanılmamış yeni araç olacaktır.

 

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Serisi Teknik Özellikler Tablosu

Fiat Egea Otomobil

(1,150 t./4,5 m.)

Motor & Şanzıman Bilgileri

Motor Modeli

1.4 16v Fire

Motor Tipi

Atmosferik

Maksimum Güç (bg)

95

Maksimum Tork (Nm)

127

Emisyon Seviyesi

Euro 6

Sıralı Silindir Adedi

4

Silindir Hacmi (cc)

1368

Şanzıman

Manuel (6 İleri)

Lastik Boyutları

205/55/R16C

Fren Sistemi

Ön & Arka

Disk Frenler

Süspansiyon Sistemi

Ön

McPherson Tip

Arka

Yarı Bağımsız

Faydalı Bilgiler

Yakıt Tankı Kapasitesi (t)

45

Çekiş/Tahrik

Önden Çekişli

Yakıt cinsi

Benzinli

 

2 - 165X60X18 EBATLARINDA KIŞLIK LASTİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- 165/60/18 ebatlarında kışlık lastik olmalı,

2- TSE belgeli olmalı,

3 - 2 yıl garantili olmalı.

6425/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Tapu

Mahalle

İdari

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hisse

Oranı

Niteliği

İmar Durumu

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

Şartname

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Mevcut

Kullanım

Durumu

1

Durhasan

Atatürk

806

1

2460

Tam

Arsa

Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı

3,198,000.00

96,000.00

200.00

01.08.2018

11.00

Boş

 

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 31.07.2018 Salı günü saat:16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN;

a- Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN;

a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)

e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

6262/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 12.07.2018 tarih ve 222 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazın (arsanın) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda 02.08.2018 Perşembe günü saat 14.30’da, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmaz (arsa) bilgileri;

 

2886 sayılı D.İ.K.'nun 45'nci maddesine GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No

Ada

Parsel

Parselin Kullanım Durumu

Yüzölçümü m2

m2 Birim Fiyatı

Muhammen Bedeli TL. (Toplam)

Geçici Teminat Miktarı TL.

İhale Tarihi

1

A. ALANI MAH.

2237

1

ARSA

1.758,33

1.500,00 TL

2.637.495,00

79.500,00

02.08.2018

 

4 - Taşınmaz mal (arsanın) tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı bedelin en az %3 (yüzde üç)ü kadardır. İsteklilerin ihaleye katılmak için geçici teminatını 02 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. Kimlik nosu.

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 600,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını, 02.08.2018 Perşembe günü saat 14:00’de kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İstekli, sonuçlanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, ihale bedelini peşin veya aylık 4 (dört) eşit taksitte (ilk taksit ve ihale ile ilgili diğer harçların tamamı peşin olarak 15 (On beş) gün içerisinde ) ödeyebilir. İhale bedelinin ve diğer harçların tamamını Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmaz (arsa) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

9 - Taşınmazın ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6413/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 1 adet ticaret alanı arsasının satış ihalesidir.

 

S.

Mevkii (Adres)

Ada

Par.

Alan m2

Nit.

İmar Durumu

Muh. Bedel

Geç. Tem.%3

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sümer Mah.

10981

1

4.005,02

Arsa

Ticaret Alanı Arsası

8.000.000,00.-TL

240.000,00.-TL

07.08.2018

14:40

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 07.08.2018 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1.000,00-TL (Bin Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir

Madde 5 - Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin %25’i, Vergiler, İlan bedeli (Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 10 (on) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir.

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.1.1) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.1.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.1.3) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.1.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.1.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.1.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.1.7) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

7.1.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.1.9) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.2) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2.2) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.2.3) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.2.4) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.2.5) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

7.2.6) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

7.2.7) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.2.8) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),

7.2.9) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

7.2.10) Dernek, birlik, vakıf, vbnin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

7.2.11) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

7.2.12) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.3) Ortak Girişim Olması Halinde;

7.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

7.3.2) 2017 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

Madde 8 - Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

8.1) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

8.2) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

8.2.1) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

8.2.2) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.

Madde 9 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

6320/1-1