18 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30482

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Bakırköy Otuzdokuzuncu Noterliği 09.09.2018, Ankara Ellidördüncü Noterliği 15.09.2018, Ankara Onsekizinci Noterliği 16.09.2018 ve Beyoğlu Onsekizinci Noterliği 17.09.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.    

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

2.588.679,49.-TL.

2

ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

4.273.271,51.-TL.

3

BEYOĞLU ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.970.223,16.-TL.

4

BAKIRKÖY OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

2.567.870,24.-TL.

6346/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Can Sucak Candan Bişeyler Vakfı (Candan Bişeyler Vakfı).

VAKFEDENLER: Ayhan Sucak, Ayhan Gülsan Sucak.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/07/2018 tarihinde kesinleşen 19/06/2018 tarihli ve E: 2018/284, K: 2018/230 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Doğumsal bağışıklık yetmezlikleri başta olmak üzere nadir görülen hastalıklarla ve bu hastalıklara bağlı gelişen yan etkiler ile ilgili farkındalık yaratmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (Yetmişbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kadın Hekimler tarafından kurulmuş Eğitime Destek amaçlı vakıflara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6278/1-1


Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Kırmızı K.G.S. Gözlük Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. (5580676038) firması adına tanzimli 03.07.2008 tarihli, 91012 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmiş olması nedeniyle belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 25.07.2008/IM017621 tarih ve sayılı giriş beyannamesinden kaynaklanan 160.545,14 TL Gümrük Vergileri ile 15.02.2018 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammına ilişkin adı geçen firmaya tebligat çıkartılmış olmasına rağmen bulunup kendisine gerekli tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu kamu alacağının en geç 15 gün içerisinde Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği aksi halde adı geçen şahıs hakkında 6183 sayılı Yasa gereğince gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

6307/1-1

—————

İLANEN TEBLİĞ

D.K.Y. Telekominikasyon Yapı San. Tic. A.Ş. (2650016210) firması adına tanzimli 05.09.2003 tarihli, 73017 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmiş olması nedeniyle belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 25.02.2004/IM002471 tarih ve sayılı giriş beyannamesinden kaynaklanan 128.972,11 TL Gümrük Vergileri ile 15.02.2018 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammına ilişkin adı geçen firmaya tebligat çıkartılmış olmasına rağmen bulunup kendisine gerekli tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu kamu alacağının en geç 15 gün içerisinde Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği aksi halde adı geçen şahıs hakkında 6183 sayılı Yasa gereğince gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

6308/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Elvan Mahallesi imarın 46082 ada 1, 46083 ada 1, 46327 ada 1, 47400 ada 1, 2, 47401 ada 1, 47403 ada 1, 2, 47405 ada 1 sayılı parseller, yol ve parka ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imara planı değişikliğine” istinaden 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ve 2981/3290 Sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85333’nolu parselasyon planı, 18.07.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85333 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:

Elvan Mahallesi, İmarın 46082 ada 1, 46083 ada 1, 46327 ada 1, 47400 ada 1, 2, 47401 ada 1, 47403 ada 1, 2, 47405 ada 1 sayılı parseller, yol ve park.

6358/1-1


 


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 - İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Haftasonu veya resmi tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15 inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRURJİ

1

Pediatrik hastalardaki arteriovenöz malformasyonlar üzerinde gamma knife radyo cerrahinin etkileri üzerine çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

1

Kentleşme çevre sorunları ve yerel yönetim alanlarında çalışmış olmak.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

TÜRK HALK OYUNLARI

1

Performans/sahne sanatları konusunda çalışmaları olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

1

Alanında sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

6311/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6, Dr. Öğretim Üyesi 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğretim Üyesi

2

 

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/İdare Hukuku

Profesör

1

 

Özel Hukuk/

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

 

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Eğitimi alanında yüksek lisans ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri/

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğretim Üyesi

3

Fakültelerin 4 yıllık Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak. Bilgisayar veya Enformatik alanında yüksek lisans mezunu ve Bilgisayar veya Teknoloji Yönetimi veya Tıp Bilişimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Bilgi, bilişim veya öğrenme teknolojileri alanında yayın ve bildirileri olmak. Yükseköğretim Kurumlarında bilgisayar veya yazılım konularında ders vermiş olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğretim Üyesi

1

İşletme alanında yüksek lisans, pazarlama alanında doktora yapmış olmak. İşletme alanında Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak. İşletme alanında yayınları olmak. Lisans sonrası Finans sektöründe en az beş yıl yönetici olarak çalışmış olmak.

6344/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

17/07/2018 tarihli ve 30481 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımızın Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalındaki açıklama kısmında sehven “ilgili alanda doktora yapmış olmak” şartı konulmuştur.

İlanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Unvan

Derece

Fakülte/Rektörlük/ MYO/YO

Bölüm

ABD

Açıklama

Dr. Öğr. Üyesi

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyokimya

Biyokimya

Tıp fakültesi Biyokimya Anabilim dalında Doktora yapmış olmak.

 

İlgililere duyurulur.

6359/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

Öğretmen öz-yeterliği ve motivasyonu üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Aile Terapisinde içtimai hassasiyet konusunda doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2

1

Uzaktan Eğitimin Çalgı Eğitiminde uygulanması üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Türk romanında eğlence kültürü üzerine doktora yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

DOÇENT

1

1

Çevrevi aktivite alanında doktora yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

İdareci-Medrese münasebetleri üzerine doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİMLERİ

MÜZİK BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Ananevi Türk Sanat Müziği üzerine çalışmış olmak

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİMLERİ

MÜZİK BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Klasik gitar üzerine doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4

1

Osmanlı Duvar Resimleri üzerine çalışmış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

RADYO VE TELEVİZYON

DOÇENT

2

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Çimento esaslı kompozitlerin durabilite özellikleri üzerine doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME

DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Metal tozu üretimi üzerine doktora yapmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA

DOÇENT

2

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3

1

Hayvan ekolojisi üzerine doktora yapmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMANCILIK POLİTİKASI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Orman köylerinin sosyo-ekonomik yapısı ve orman alanlarına tesiri üzerine doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK

EBELİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

5

1

Hemşirelik Eğitimi ve Danışmanlık üzerine doktora yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

DOÇENT

3

1

 

 

Duyurulur.

6248/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Malzeme Bilimi Alanında Doktora derecesini almış olmak, Elektronik Malzemeler alanında araştırmalar yapmış olmak (*)

Çevre Mühendisliği

Su Kirliliği ve Atık Su Kontrol Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, lisansüstü çalışmalarını Su Kirliliği ve Atıksı Kontrol Teknolojisi alanında yapmış olmak (*)

İnşaat Mühendisliği

Yapım Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, lisansüstü çalışmalarını Yapım Yönetimi alanında yapmış olmak (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, lisansüstü çalışmalarını Mimari tasarım alanında yapmış olmak (*)

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, lisansüstü çalışmalarını Mimari tasarım alanında yapmış olmak

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, lisansüstü çalışmalarını Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak (*)

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Fitopatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak (*)

 

NOT: (*): 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

6317/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.05.2018 tarihinde onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

DOÇENT

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

3-2

İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak

Ortodonti

2-1

İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

4-1

İlgili alanda doktora yapmış olmak veya Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antreman Bilimleri

5-1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Boksörlerde hematolojik parametreleri üzerinde çalışmaları bulunmak

Rekreasyon

5-1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Yerel yönetimler ve rekreasyon alanında çalışmaları bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Fizyolojisi

1-1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Antioksidanlar, oksidatif stres ve benzo(A)piren'ler konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

1-1

İlgili alanda Doçent olmak. Zehirlenmeler konusunda çalışmaları bulunmak.

Dermatoloji

1-1

İnvivo yüksek çözünürlüklü deri görüntüleme konusunda çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

1

8

 

6299/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(İlan Başlama Tarihi:18.07.2018 / Son Başvuru Tarihi: 01.08.2018)

 

Birimi

Bölüm

KADRO UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Adli Tıp Enstitüsü "Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda Doktora yapmış olmak.

3

"Psikoloji" Anabilim Dalında (Klinik veya Sağlık Psikolojisi) Doktora yapmış olmak.

Matematik Bilgisayar (İngilizce)

1

"Matematik" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve bilimsel çalışmalarını “Fonksiyonel Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Yaklaşım Teorisi” alanında yapmış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

1

"Eski Türk Edebiyatı" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Türk Dili Edebiyatı" Anabilim Dalı "Eski Türk Edebiyatı" Bilim Dalında Doktora yapmış ve "Klasik Türk Edebiyatı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Halk Edebiyatı" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

1

"Yeni Türk Edebiyatı" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

1

"Kimya" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1

"Moleküler Biyoloji ve Genetik" Bilim Dalında Doçentliğini almış ve Biyoteknoloji, Enzimler ve Protein Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

1

1

"Çeviribilim, "İngiliz Dili ve Edebiyatı" veya "İngilizce Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"Çeviribilim", "İngiliz Dili ve Edebiyatı" veya "İngilizce Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Sosyoloji

1

"Sosyoloji" Anabilim Dalı "Genel Sosyoloji ve Metedoloji" alanında Doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1

"Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktora ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1

"Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. Ayrıca "Strateji, güvenlik, silahlı çatışma, terörizm, devlet başarısızlığı bölgesel çalışmalar ve uluslararası örgütler" konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1

"Güvenlik Bilimleri" Anabilim Dalı / "Uluslararası Güvenlik ve Terörizm" alanında Doktora yapmış, "Uluslararası İlişkiler" Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1

"Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

1

1

"Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktora ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Ayrıca "Siyasi Tarih ve Türk Siyasi Hayatı" konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

1

"Pazarlama" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

 

1

 

"Uluslararası Ticaret ve Finans/Finansman", "Uluslararası Ticaret", "Pazarlama" veya "Finans" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve "Uluslararası Ticaret", "Pazarlama" veya "Finans" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak. Ayrıca "Uluslararası Ticaret ve Pazarlama" konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1

"Uluslararası Ticaret ve Finans/Finansman", "Uluslararası Ticaret", "Pazarlama" veya "Finans" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak. Ayrıca "Uluslararası Ticaret ve Pazarlama" konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

"Yerel Yönetimler" veya "Kent ve Çevre Politikası" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" veya "Kamu Hukuku" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Elektrik Mühendisliği" veya "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu ve "Elektrik Mühendisliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

"Bilgisayar Mühendisliği" veya "Yazılım Mühendisliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Bilgisayar Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış, İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

1

"Bilgisayar Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olmak ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

"Bilgisayar Mühendisliği" veya "Yazılım Mühendisliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Bilgisayar Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

Bilgisayar Mühendisliği veya "Yazılım Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

1

1

"Biyomedikal Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" veya "Elektronik-Haberleşme Mühendisliği" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İng.)

1

1

"Endüstri Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

3

"Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Modelleme/ Simülasyon" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya "İç Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya "İç Mimarlık" Bölümlerinden birinde Lisans mezunu ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, yine aynı Bilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

1

"Makine Tasarım ve Makine Elemanları" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Makine Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Termodinamik " Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Makine Mühendisliği" Bilim dalında Doçentliğini almış olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

"Çevre Mühendisliği" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olmak ve "Ulaştırma" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Mimarlık

1

1

"Mimarlık" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Mimarlık" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Mimarlık" bölümünden lisans mezunu olmak ve aynı Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

1

"Şehir ve Bölge Planlama" bölümünden lisans mezunu olmak ve aynı Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık

1

"İç Mimarlık" Anabilim/Anasanat Dalında Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış ve "Mimarlık" Temel Alanı "Tasarım-Planlama-Proje-Uygulama" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"İç Mimarlık" veya "Mimarlık Anabilim Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış ve "Mimarlık" Temel Alanı "Tasarım-Planlama-Proje-Uygulama" veya "İç Mimarlık" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

"Halkla İlişkiler ve Reklamcılık", "Reklamcılık" veya "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"Görsel İletişim Tasarımı" alanında Yüksek Lisans ve "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" veya "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Sinema ve Televizyon

1

"Sinema Televizyon", "Fotoğraf" veya "Sinema" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

Gazetecilik

1

"Gazetecilik" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

1

1

"Grafik Tasarımı" veya "Görsel İletişim Tasarımı" Anabilim/Anasanat dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini ve aynı Bilim/Sanat Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

2

"Grafik Tasarımı" veya "Görsel İletişim Tasarımı" Anabilim/Anasanat Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.

Moda ve Tekstil Tasarımı

1

1

"Moda Tasarımı", "Moda ve Tekstil Tasarımı" veya "Tekstil Tasarımı" Anabilim/Anasanat Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini ve aynı Bilim/Sanat Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"Moda Tasarımı" veya "Moda ve Tekstil Tasarımı" Anabilim/Anasanat Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.

Sağlık Bilimler Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

1

"Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalında Doktora ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Besin Hijyeni ve Teknolojisi" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Çocuk Gelişimi

1

1

"Çocuk Gelişimi" veya “Okul Öncesi Eğitimi” Anabilim Dallarından birinde Doktora ve yine aynı Bilim Dallarının birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"Çocuk Gelişimi" veya “Okul Öncesi Eğitimi” Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" veya "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" alanında uzmanlığını almış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

1

1

"Hemşirelik" (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) Anabilim Dalı'nda Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

3

"Hemşirelik" (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) Anabilim Dalı'nda Doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

1

"Sağlık Yönetimi" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Sağlık Kurumları Yönetimi", "Kamu Yönetimi" veya "Organizasyon/ Hastane İşletmeciliği" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

2

"Sağlık Yönetimi" veya "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" Anabilim dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

1

"Aile ve Tüketici Bilimleri" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve “Sosyal Hizmet” Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Sosyal Hizmet" veya “Aile ve Tüketici Bilimleri” alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans ve aynı Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

"Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık", "Ulaştırma ve Lojistik", "Lojistik", "Tedarik Zinciri Yönetimi", "Ulaştırma" Anabilim Dallarından birinde Doktora ve "Yönetim ve Strateji", "Uluslararası Ticaret" veya "Uluslararası İktisat" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.

1

"İşletme", "Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık", "Ulaştırma ve Lojistik" veya "Lojistik" bölümlerinden birinde lisans mezunu, "Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık", "Ulaştırma ve Lojistik", "Lojistik", "Tedarik Zinciri Yönetimi" veya "Ulaştırma" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, "Anesteziyoloji ve Reanimasyon" alanında uzmanlığını almış olmak.

Optisyenlik

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, "Göz Hastalıkları" alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, "Radyoloji" alanında uzmanlığını almış olmak.

6303/1-1