17 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30481

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ENDÜVİ İLETKENİ VE YARDIMCI SARGI İLETKENİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ ARAÇ PARKINDA MEVCUT HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 60 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


182 ADET HEMODİYALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PLASTİK KABLO BAĞLARI VE MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Buharkent Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

YUNTAŞ Beton Elemanları Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ENDÜVİ İLETKENİ VE YARDIMCI SARGI İLETKENİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/350945

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  13.000 Kg. Endüvi İletkeni ve 1.000 Kg. Yardımcı Sargı İletkeni, teknik bilgiye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  31.07.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 31.07.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6247/1-1


ŞİRKETİMİZ ARAÇ PARKINDA MEVCUT HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 60 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No.                          :  2018/352406

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  60 Kalem Yedek Malzeme

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 28.08.2018 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6227/1-1


İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

S. NO

MALZEME CİNSİ

BİRİMİ

MİKTAR

1

İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ

KG

420.000,00

 

1 - Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Koordinatörlüğü tarafından aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ‘İkinci El Hurda Tekstil Malzemesinin “ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama ve aynı gün açık artırma yapılması yöntemiyle” satışı yapılacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr /ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - İhale öncesi satışı yapılacak Hurda Tekstil Malzemesi “ Türk Kızılayı Caddesi No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Koordinatörlüğü’nde görülebilecektir

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 08 AĞUSTOS 2018 günü saat 10.00’a kadar “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Servisine ulaşacak şekilde vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 09 AĞUSTOS 2018 tarih ve saat 14:00’da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 -  Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6319/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım teknik şartnamesine ve ayrıca San Switch Çeviricinin BROCADE, Omurga anahtar I/O kartının, Veri merkezi anahtarlarının, Kabinet anahtarlarının, dağıtım anahtarlarının ve kenar anahtarlarının HUAWEI markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve ayrıca San Switch Çeviricinin BROCADE, Omurga anahtar I/O kartının, Veri merkezi anahtarlarının, Kabinet anahtarlarının, dağıtım anahtarlarının ve kenar anahtarlarının HUAWEI markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6340/1-1


182 ADET HEMODİYALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "182 adet Hemodiyaliz Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.07.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6269/1-1


PLASTİK KABLO BAĞLARI VE MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK ihtiyacı olarak plastik kablo bağları ve muhtelif elektrik kabloları (12 kalem) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/G maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/348167

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı    ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372 259 47 94 -84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

 a) Niteliği, türü ve miktar       :

                 Malzemenin Cinsi                   

Miktarı/Adet

 

1

Plastik Kablo Bağı (300 x 7,6 mm)

  2.500 adet

 

2

Plastik Kablo Bağı (762 x 9 mm)

45.000 adet

 

3

Plastik Kablo Bağı (300 x 3,6 mm)

  1.200 adet

 

4

Plastik Kablo Bağı (1000 x 12,5 mm)

25.000 adet

 

5

Plastik Kablo Bağı (500 x 7,5 mm)

2.000 adet

 

6

Plastik Kablo Bağı (100 x 2,5 mm)

  5.000 adet

 

7

10x2x0,50 mm2 Havai Hat Telefon Kablosu (7 x 1,2 mm2 Askı Telli)

     500 metre

 

8

2x1x0,80 mm2 Havai Hat Telefon Kablosu (Askı Telli)

     500 metre

 

9

20x2x0,50 mm2 Havai Hat Telefon Kablosu (Askı Telli)

     500 metre

 

10

0,30 mm2 YV Lağım İrtibat Kablosu

12.000 metre

 

11

0,50 mm2 YV Lağım Ateşleme Kablosu

32.000 metre

 

12

Kaynak Kablosu 1x70 mm² HD 22-6 S2 TS- 9767

     100 metre

 

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 90 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  08.08.2018 Çarşamba - Saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1814033

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Kablo bağlarının plastikler için UL 94 standartlarına uygunluğuna ilişkin dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır.

4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.3. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.2.4. Telefon şebekesi Dağıtım Kabloları için TSE’den alınacak uygunluk belgesi veya Türk Telekom onaylı yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.2.5. Lağım İrtibat ve Ateşleme Kabloları ve Muhtelif Elektrik Kabloları ile ilgili firmalar teklifleri ile birlikte kabloların TSE Uygunluk Belgesini vereceklerdir. Belge vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teslim süresi ve teknik değer dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 08.08.2018 Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6312/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Buharkent Belediye Başkanlığından:

Aydın İli Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 194 ada 6 parsel numaralı 3.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine Milli Eğitim Müdürlüğünce veya Çevre Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan tip projesi, özel teknik şartnamesi ve mahal listesine uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanan ve Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünce kabul edilen uygulama projesine uygun olarak, 24 Derslikli Anadolu Lisesi (Çevre tanzimi dahil anahtar teslim okul inşaatı) yapılmasına karşılık, Aydın İli Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait 194 ada 7 parsel 4.033,60 m² arsanın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  2018/26-63

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  Aydın

b) İlçesi                                      :  Buharkent

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  59

e) Ada No                                  :  194

f) Parsel No                               :  7

g) Yüzölçümü                            :  4.033,60 m2

h) Satılacak Hisse Oranı            :  1/1

i) Adres (Cadde-Sokak)            :  İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi

3 - Muhammen Bedeli               :  2.521.000,00 TL

4 - Geçici Teminatı                    :       75.630,00 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  2 Ağustos 2018 Perşembe Saat 15:00

                                                     Son teklif verme saati 15:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  Buharkent Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Buharkent - AYDIN

7 - İhale Usulü                           :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Adres                                         :  Kamilpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 73 K: 2 Buharkent/ AYDIN

                                                     Tel: 0256 391 30 05         Fax: 0256 391 31 51

9 - Şartname Bedeli                   :  500,00 TL

10 - İhaleye katılmak istenenlerden istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

d-1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

d-2) Ortak girişimin olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-1)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,

e-1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),

e-2) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-1) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimseleri vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı‘nca onaylanması gereklidir.),

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarfların ihale günü 2 Ağustos 2018 Perşembe günü en geç saat 15:00’e kadar aşağıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (Buharkent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Buharkent/AYDIN) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

6253/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Sorgun İlçe Merkezi, Yenimahalle 104 ada 4 parsel numarasında kayıtlı (işhanı binası ve arsası) taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

1 - İhaleye çıkartılan taşınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

 

TAŞINMAZ

ALANI

MUH. BEDELİ

GEÇ. TEMİNAT

GÜN/SAATİ

Sorgun Yenimahalle 104 ada 4 parsel

653,86 m²

2.800.000,00-TL

84.000,00-TL

30.07.2018/10.30

 

2 - Söz konusu taşınmazın satış ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

4 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanunu hükümleri uygulanır.

5 - Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için;

- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

- Noter Tasdikli imza sirküsü

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2018 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- İmza sirküleri,

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,

d) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı TC. Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu,

f) İhalesine girilecek taşınmaza ait her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz,

g) İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu,

h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K. esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır).

7 - Taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye girebilmek için şartnamenin satın alınması şarttır.

8 - Taşınmazın ihalesine katılmak isteyen istekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmaz bilgilerini yazacaktır.

a) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazacaktır. Daha sonra yine zarf üzerine “TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu dış zarf içerisine koyacak ve ihalesine girilecek taşınmazın ihale gün ve saatine kadar imza karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

b) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu dış zarf ile teklif mektubu zarfını imzalayacak veya kaşeleyecektir.

9 - Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İl Encümen Başkanlığı’na ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Fax, telgraf ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

5899/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

YUNTAŞ Beton Elemanları Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Cins

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hisse Oranı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Günü

İhale Saati

1

Yunusemre

Emlakdere

Fabrika Binası

-

916

2.461

TAM

7.971.666,67

239.150,00 TL

27.07.2018

10:30

 

1 - Yukarıda belirtilen, mülkiyeti YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş'ye ait taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 2461 metre kare Fabrika binası ve bulunduğu arsa toplam 13.781 m2’den oluşmaktadır.

2 - İhale, YUNTAŞ A.Ş.'ye ait Akgedik mahallesinde bulunan taş fabrikası Yunusemre/MANİSA adresinde. YUNTAŞ A.Ş. Komisyon Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3 - Şartname ve ekleri, ihalesi yapılacak taşınmazın ihale tarihinden bir gün önce mesai saatleri içerisinde (08.00 - 16.30) YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.’den 100,00 TL. (Yüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında satın alınması gerekmektedir.

4 - Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar, YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.'ye teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Şartname alındı makbuzu.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır.)

d) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)

f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı.

g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge.

6 - YUNTAŞ BETON ELEMANLARI ASFALT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş. komisyon üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6261/1-1