16 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30480

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/344 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6241/1-1

—————

Çal Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/219 esas, 2012/232 karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6242/1-1

—————

Malatya 1. İş Mahkemesinin 2016/197 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6243/1-1

—————

Malatya 1. İş Mahkemesinin 2016/203 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6244/1-1

—————

Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1977/91 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6245/1-1

—————

Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/726 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6246/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarih ve 235 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2018 tarih ve 1020 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47586 ve 47587 adaların doğusundaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16/07/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6225/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurumumuzda Grup Başkanı olarak görev yapmakta iken 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Mustafa SEZGİN’in ihraç işlemine karşın OHAL Komisyonuna yapmış olduğu başvurunun sonuçlandığı Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonundan alınan 21/06/2018 tarihli ve 2601 sayılı yazıyla Kurumumuza bildirilmiştir.

Komisyonun 2018/20248 sayılı kararında;

“1 - Başvurunun reddine,

  2 - 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna devrine,

  3 - Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,

  4 - Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 13.06.2018 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Söz konusu karar adı geçenin bilinen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden (Koru Mahallesi Mesa Koru Sitesi Orkide Blok Daire No: 3 Çayyolu Çankaya/ANKARA) ve adı geçenin MERNİS’de adres kaydı bulunmadığından, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

6254/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Medresetüzzehra Bilim ve Sanat Vakfı (Medresetüzzehra Vakfı) (Mebvak), Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2018 tarihinde kesinleşen, 25/01/2018 tarih ve E: 2017/283, K: 2018/42 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6234/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gürüz Eğitim ve Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER : Abdulkadir Gürüz, Firuze Gürüz, Ferhat Gürüz, Lerzan Gürüz Kayın, Filiz Gürüz, Mustafa Kayın.

VAKFIN İKAMETGAHI: MERSİN.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.06.2018 tarihinde kesinleşen 20/04/2018 tarihinde tashih edilen tashih şerhli 19/04/2018 E: 2017/275, K: 2018/103 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde, okuyan yoksul çocukların ve gençlerin eğitim yapabilmelerini sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Abdulkadir Gürüz, Ferhat Gürüz, Lerzan Gürüz Kayın, Firuze Gürüz, Semih Yeşil, Halil Hulki Özel, Alper Yedigöz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin kararı ile üniversite veya amaçları en yakın olan bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6235/1-1

—————

VAKFIN ADI: Anadolu Bor Vakfı.

VAKFEDENLER: Ömer Şen, Harun Altun, Mahmut Doğan, Ali Cengiz Aktaş, İbrahim Halil Altıngöz, Halil Kalabalık, Abdülkadir Alaybeyi, İbrahim Erol, Bekir Batı, Orhan Yıldız, Mehmet Arslantaş, Nurcan Çetinkaya, Metin Çengel, Sami Adalı, İbrahim Erdal, Çetin Lütfi Baydar, Türker Fedai Çavuş, Zeynep Yaman, Kemal Sandık, Mehmet Ferhan Karaçizmeli, Nihat Güllü, Yaşar Karakeçeli, İsmail Öztoprak, Hasan İshakoğlu, Hacı Mehmet Mecitoğlu, Veli Balcı, Cengiz Özdoğan, Nedime Fidan Dönertaş, Metin Güzem, Mehmet Şedit, Halil Ağaoğlu, Haluk Kökyar, Esra Çimen, İsmail Hakkı Ertekin.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2018 tarihinde kesinleşen 21.11.2017 tarihli ve E: 2017/134, K: 2017/574 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: BOR katkılı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve patentleri almak, patenti Vakfa ait BOR katkılı ürünleri üretecek Şirketler kurdurmak, BOR kaynaklarını en iyi şekilde korumak, yenilerini bulmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AtmışbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ömer Şen, Harun Altun, Mahmut Doğan, Ali Cengiz Aktaş, İbrahim Halil Altıngöz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın amacına en yakın faaliyette bulunan kamu kuruluşuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6236/1-1

—————

VAKFIN ADI: Âl-i Yasin İlim İrfan ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Nuri DÖNMEZ, Metin Mete ÇAĞLAR, İbrahim DEMEZ, Mehmet Ali ÇOLAK, Emin DÜK, Ali Şahin KESKE, Bülent KIRMIZIOĞLAN, Mesut KARAKUYU, Abuzer KARAHAN, Oğuz ÇELİK, Vedat ÜFLER, Özkan KARAHAN, Osman ÇELİK, Mustafa KARAHAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/2018 tarihinde kesinleşen 10/05/2018 tarihli ve E: 2016/500, K: 2018/244 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yaratılan her faydalı varlığın, özellikle insanın yaratılış fıtratına uygun yaşayabilmesi için çalışmalar yapmak, her hak sahibinin hakkını veren, adil ve istikrarlı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Azezyokuşu Mevkii, 2935 ada, 34 parsel sayılı 8.542,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda Mustafa KARAHAN’a ait 881/22980 hisse.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kevser Basın Yayın Eğt. Org. ve Kırt. Malz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’e devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6237/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Torsiyonsuz Değişmeli Grupların Ayrışımı

-

1

-

Matematik

Değişmeli Olmayan Cebirlerin Asimptotik Özellikleri

-

-

1

Kimya

Fiziko Kimya (Laser Spektroskopi)

1

-

-

Kimya

Organik Kimya (Fiziksel Organik Kimya)

-

1

-

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

-

1

-

İstatistik

Uzunlamasına Veri Analizi

1

-

-

İstatistik

İstatistiksel Biyoinformatik, Sistem Biyolojisi

1

-

-

İstatistik

Doğrusal Karma Modeller ve Veri Bilimi

-

-

1

 

 

 

 

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Kültürel Miras Koruma, Planlama ve Bilgi Yönetimi

-

1

-

Şehir ve Bölge Planlama

Kentsel Ulaşım, Modelleme ve Şehircilik Kuramları

1

-

-

 

 

 

 

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik-MEMS

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

-

-

1

Makina Mühendisliği

Mikro-Nano Ölçekte Akış ve Isı Transferi, Nanoakışkanlar

1

-

-

Makina Mühendisliği

İmalatta Robotik İşleme, Robotik, Mekatronik Tasarım

1

-

-

Makina Mühendisliği

Makina Teorisi, Titreşim ve Titreşim Sönümleme, Sönümleyiciler

-

1

-

İnşaat Mühendisliği

Düşük Çevresel Etkili Yapısal ve Yalıtım Malzemeleri Geliştirilmesi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği

Dalga Mekaniği, Açık Deniz Rüzgar Enerjisi ve Açık Deniz Rüzgar Türbinlerinin Hidrodinamiği

-

-

1

Kimya Mühendisliği

Işının Isı Transferi, Akışkan Yataklar, Yakıtlar ve Yanma

1

-

-

Kimya Mühendisliği

Termodinamik ve Ayırma İşlemleri, Sürdürülebilir Süreçler, Kütle Transferi

-

1

-

Kimya Mühendisliği

Polimer Bilimi ve Teknolojileri, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji

-

1

-

Maden Mühendisliği

Maden İşletme

1

-

-

Endüstri Mühendisliği

Çizelgeleme ve Optimizasyon

1

-

-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Şekillendirme ve Isıl İşlem Süreçlerinin Çok-Ölçekli Modellemesi ve Simulasyonu

-

-

1

Bilgisayar Mühendisliği

Kablosuz ve Mobil Ağlar

-

1

-

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Döner Kanat Aerodinamiği; Yüksek Başarımlı Hesaplama, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği; Rüzgar Enerjisi

-

1

-

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık Yapılarında Sağlık İzlenmesi ve Hasar Tespiti; Akıllı Yapılar Yardımıyla Aktif Titreşim Kontrolü;

Göreve Uyumlu Şekil Değiştiren Havacılık Yapıları

-

1

-

Gıda Mühendisliği

Biyoteknoloji ve Biyoişlem Tasarımı

-

-

1

 

 

 

 

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal Kurumlar

-

1

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Karşılaştırmalı Siyaset ve Siyasal İktisat

-

1

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İletişim Çalışmaları

-

1

-

 

 

 

 

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

-

1

-

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

1

-

-

 

 

 

 

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

Bilişim Sistemleri

Yaygın Hesaplama, Mobil Bulut Bilişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri 4.0

-

1

-

Bilişsel Bilimler

Bilişsel Bilimler İnsan Bilgisayar ve Robot Etkileşimi, Çokkipli İletişim ve Öğrenme, Göz İzleme Teknikleri

-

1

-

6199/1-1