14 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30478

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi'nin ilgili yönerge hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_lb.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,

a) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

c) Başvurulan alan ve unvana ilişkin kriterlerin adaylar tarafından http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinden temin edilerek puanlama tablosunun doldurulması ve birer örneklerinin dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

 

Sıra

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Yandal Uzmanlığını Çocuk Kardiyoloji alanında yapmış olmak.

2

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bil.

Ortodonti

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Ortodontik yapıştırma kompozitlerinin antibakteriyel özellikleri üzerinde çalışmış olmak.

6213/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği/yönetmeye devam ettiği doktora/yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış / muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Adayların;

- Doktora ve doçentlik derecelerini Medeni Hukuk alanından almış ve ilgili alanda uzmanlaşmış olmaları,

- Adayların bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikte İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Adayların;

- Doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.

- Doktora çalışmalarını Haberleşme, Sinyal İşleme, Kontrol Kuramı veya Güç Sistem Analizi konularında yapanlara ve bu alanda

 araştırma projeleri ve yayınları olanlara öncelik verilecektir.

- Lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/geliştirmeleri ve ayrıca disiplinler arası konularda

aktif birer araştırmacı olmaları beklenmektedir.

Duyurulur.

6263/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış    4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış         4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir."

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

ARANAN ŞARTLAR

1

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda multikistik böbrek hastalarında hipertansiyon konusunda çalışması olmak.

2

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Preoperatif radyasyon sonrası kolon anastomozu iyileşmesi üzerine deneysel çalışmaları olmak.

3

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

Travma hastalarında nütrisyonel risk değerlendirilmesi konusunda çalışması ve robotik cerrahi deneyimi bulunmak.

4

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Hepatik ensefalopatili sirotik hastalarda prognostik sistemlerin karşılaştırılması ve Helicobacter pylori konularında çalışması olmak.

5

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Kalp yetersizliğinde prognoz ve gebelerde kapak hastalığı konusunda çalışması olmak.

6

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Duedonal biyopsilerde Modifiye Marsh klasifikasyonu ve prostat  kanserinde gen füzyonu konusunda çalışması bulunmak.

7

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Meme karsinomunda immünhistokimyasal belirteçler, allerjide adenoid ve tonsil dokuları konusunda çalışması olmak.

8

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

Deneysel spinal kord travmalarında antioksidan madde etkinliği konusunda çalışması olmak.

9

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Kostik özefagus yaralanmalarında kök hücre tedavisi ve relaparotomide yara iyileşmesi konularında çalışması olmak.

10

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Akciğer kanserinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile kemoterapi kombinasyonu konusunda çalışması olmak.

11

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Tiroid hastalıklarında elastosonografi ve tiroid kanserlerinde gen polimorfizmi konusunda çalışması olmak

12

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Glomerulonefritlerde aldosteron blokajının etkisi ve hemodiyaliz hastalarında MIA sendromu konusunda çalışması olmak.

13

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

Doppler USG ile orbita, renal arter ve diyaliz fistülü konularında çalışmalar yapmış olmak

14

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

Nöroradyoloji, toraks radyolojisi, abdominal radyoloji, kas iskelet sistemi radyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

15

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Prostatektomi sonrası idrar kaçırma ve mesane tümörleri konularında çalışmaları olmak.

16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Robotik cerrahi, ürolojik laparoskopik cerrahi ve perkutan böbrek cerrahisi  konularında  deneyimi ve çalışmaları olmak.

17

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Pediatrik böbrek taşlarında perkütan nefrolitotripsi ve endoskopik tedavisi konusunda çalışması olmak.

18

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Özefagus kanseri ve meduller tiroid kanserinde prognoz konusunda çalışma yapmış olmak.

19

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Tıbbi Onkoloji yan dalı uzmanı olmak. Memeye metastaz yapan tümörlerle ilgili çalışması olmak.

20

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz hastalarında hipervolemi ve koroner akım konularında çalışmaları olmak.

21

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kök hücre nakli deneyimi ve paroksismal nokturnal hemoglubinüri konusunda çalışmaları bulunmak.

22

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Doçent

Pelvis ve sakrum tümörlerinin tedavisi ve siyatik sinir yaralanmalarında sinir iyileşmesi konularında çalışmaları olmak.

23

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

BT kılavuzluğunda yapılan akciğer biyopsileri ve femoral arter pseudoanevrizmalarında USG  konularında çalışmaları olmak.

24

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Üroonkolojik cerrahi deneyimi ve mesane kanserleri etyopatogenezi konusunda çalışmaları bulunmak.

25

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Testiste diffüzyon MRI ile ilgili çalışması olmak.

26

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

Endometriumun kimyasal ablasyonu ve pelvik cerrahi sonrası yapışıklıkların önlenmesi konusunda çalışması olmak.

27

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

Yoğun bakım hastalarında beyin natriüretik peptidin prognostik değeri üzerine çalışması olmak

28

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Farklı doğum yöntemlerinde anne sütü besin içeriğinin incelenmesi konusunda çalışması olmak.

29

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. Fetal dönem kalp hastalıkları konusunda deneyimi, preterm duktus ve obstetrik kolestaziste fetal aritmi ile ilgili çalışmaları olmak

30

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Prematüre retinopatisi ve korneal neovaskülarizasyon konusunda çalışmaları olmak

31

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Prematüre retinopatisi ve az gören çocuklarda görsel yeti ölçeği konusunda çalışması olmak.

32

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Erken postplasental rahim içi araç uygulamaları konusunda çalışması olmak.

33

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

Polikistik over sendromu ve preeklampside anti-Müllerian hormon düzeyi konusunda çalışmaları olmak.

34

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dalı uzmanı olmak. Jinekolojik Onkoloji deneyimi ve uterin rüptürlerle ilgili çalışması olmak

35

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

Anne ölümleri, jinekolojik onkoloji ve fetal USG konularında çalışmaları olmak.

36

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

McIndoe vaginoplasti ve Müllerian anomaliler konusunda çalışmaları olmak.

37

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

Ölü doğumların özellikleri ile çalışma yapmış olmak

38

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak  Raşitizme sekonder kardiyomiyopati ile ilgili  çalışması olmak.

39

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Anne ölümleri  ve ikizden ikize transfüzyon sendromunda fetoskopik lazer ablasyon konularında deneyimi ve çalışması olmak.

40

Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

Fibromiyalji ve huzursuz bacak sendromu birlikteliği, vitamin D eksikliğinin kas gücü ve yaşam kalitesine etkisi konusunda çalışması olmak

41

Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

Yaşlı hastlarda üriner inkontinansın yaşam kalitesine etkisi, kaplıca ve ultrason konusunda çalışmaları olmak.

42

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

Psödoalerjenden fakir dietin kronik ürtiker üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.

43

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Demir eksikliği anemili ve obez kadınlarda koroid kalınlığı hakkında çalışmaları olmak.

44

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rek. Est. Cerrahisi

Doçent

Denerve kasta kök hücre tedavisi ve ateşli silah yaralanmalarında aşamalı tamir konusunda çalışması olmak.

45

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

Penetran karın yaralanmalarında traktografinin kullanımı ile ilgili çalışması olmak

46

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

Periferik vertigoda vitamin D düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

47

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

Ölçek geliştirme ve Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi konusunda çalışması olmak.

48

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

Bariatrik cerrahi  alanında çalışması ve kardiyovasküler yoğun bakım deneyimi olmak.

49

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Anestezide lokal anesteziklere eklenen sufentanilin hemodinami ve blok özelliklerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

50

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Turnike uygulanan operasyonlarda iskemi ve reperfüzyon hasarı ile ilgili çalışmaları olmak.

51

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında mikroRNA analizi ve immünoterapi konularında çalışması olmak.

52

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

Tıkanma ikteri, sepsis ve çoklu organ yetmezliğinin mezenterik kan akımı üzerindeki etkisi konusunda deneysel çalışmaları olmak.

53

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

Verapamilin mide asit sekresyonuna etkisi konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

54

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

Derin sklerektomi ve oküler elektrofizyoloji konularında çalışmaları, glokom ve katarakt cerrahisi deneyimi bulunmak.

55

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Adrenal kitlesi olan hastaların ekokardiyografik bulgularının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

56

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Karaciğer metastatik primeri bilinmeyen kanserlerde PET-BT bulguları ile sağkalım arasındaki ilişki konusunda çalışma yapmış olmak

57

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

İleri ekokardiyografi teknikleri konusunda deneyimi ve romatizmal kapak hastalıkları konusunda çalışması olmak.

58

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

Nörobehçet, Parkinson Hastalığı ve Huntington Hastalığı konularında çalışması olmak.

59

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

Sağlıklı gönüllülerde, sentinel lenf nodu çalışması ve nükleer kardiyoloji alanında deneyimi olmak.

60

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Torakolomber omurga kırıklarında yürüme analizi konusunda çalışmaları olmak.

61

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

AMATEM deneyimi ve şizofrenide oksidatif stres ve antioksidan potansiyelin klinik ve antipsikotik kullanımıyla ilişkisi konusunda çalışması olmak.

62

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Metabolik sendromun prostatik büyüme, erektil disfonksiyon ve renal kanser ile ilişkisi konularında çalışmaları olmak

63

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

Acil Kritik Yoğun Bakım ve Klinik Toksikoloji konusunda  deneyimi ve çalışmaları olmak.

64

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Obezitenin astımlı çocuklarda havayolu ve sistemik inflamasyon üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

65

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Çocuk Acil yan dal uzmanı ve Sosyal Pediatri alanında doktorası olmak. Sarsılmış bebek sendromu ve çocuk istismarı konusunda çalışmaları bulunmak.

66

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Profesör

Kontak dermatitte yama testi ve Behçet hastalığında gen mutasyonu konularında çalışması olmak.

67

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

Laboratuvar kaynaklı bruselloz ve Kırım Kongo Kanamalı ateşte pulmoner bulgular konusunda çalışması olmak.

68

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Nanokompozidlerin yara iyileşmesi üzerine etkisi ve tıkanma ikterinin karaciğerde yaptığı hasar konusunda çalışmaları olmak.

69

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların akoz humör ve subretinal sıvıya geçişi ve vitreoretinal cerrahi ilgili çalışması olmak

70

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Perkutan nefrolitotomi ve üriner taş analizinde mikro bilgisayarlı tomografi konusunda çalışması olmak.

71

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Azospermik erkeklerde kan ve semende antioksidan enzimlerle ilgili çalışması olmak

72

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Yapay beslenme deneyimi ve intestinal adezyonların önlenmesi konusunda çalışması olmak.

73

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Karaciğer transplantasyonu ve sertifikası ile giriişimsel gastroenteroloji alanında deneyimi olmak.

74

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Hematoloji yan dal uzmanı olmak.  Vitamin B12 eksikliği ve multiple miyelomda oksidan ve antioksidan mekanizmaların ilişkisini üzerine çalışmaları olmak.

75

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Pediatrik cerrahi deneyimi, intraoperatif ekokardiyografi ve kalp tümörleri konularında çalışması bulunmak.

76

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Aort anevrizmalarında skorlama ve kardiyak hidatitoz konusunda çalışması olmak

77

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

Kalp nakli konusunda deneyimi ve minimal invazif sol ventriküler destek cihazı implantasyonu konusunda çalışması olmak.

78

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Yavaş koroner akımı olan hastalarda anorektik nöropeptid düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

79

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Hemodiyaliz hastalarında karotis arter aterosklerozu ve miyokard performans indeksi arasındaki ilişkiye dair çalışmaları olmak.

80

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Medikal ve cerrahi retina konusunda deneyimi ve kuru göz hastalarında plazma homosistein seviyeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

81

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Prematüre retinopatisi, korneal dansitometri ve psödoeksfoliasyon konularında çalışma yapmış olmak.

82

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

Acil servise getirilen kafa travmaları ve intihar olguları konularında çalışması olmak

83

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Nöroloji yan dal uzmanı olmak. İnfantil spazmlı hastalarda ACTH kullanımının kalp kasına etkisi konusunda çalışması olmak.

84

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Karaciğer transplantlı olgularda BK virüs konusunda çalışması olmak.

85

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Ankilozan spondilitte cinsel fonksiyonlar konusunda çalışması olmak.

86

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Solunumsal uyku bozuklukları ve viral pnömoniler konusunda çalışması olmak.

87

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Diyabetik nefropati ve polikistik böbrek hastalığı konusunda çalışmaları olmak.

88

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Omurga cerrahisi deneyimi, osteoporotik vertebra kırıklarının tedavisinde balon kifoplasti konusunda çalışması olmak.

89

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Laparoskopik ürolojik cerrahi deneyimi, laparoskopik radikal prostatektominin sonuçları konusunda çalışmaları bulunmak.

90

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

Yenidoğanda pnömotoraks ve göğüs tüpü uygulamaları konusunda çalışması olmak.

91

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

Laparoskopik cerrahi yapılan gastroözefageal reflülü çocukların yaşam kalitesi konusunda çalışması olmak.

92

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Penetran keratoplasti ve Göz Bankası konularında klinik deneyimi bulunmak.

93

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Girişimsel kardiyoloji alanında doktora yapmış olmak. Eriyebilen stentler ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonları konularında çalışmaları olmak.

94

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Koroner yavaş akımda nöroendokrin peptid düzeyi konusunda çalışması olmak.

95

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Total arter oklüzyonlarında tedavi deneyimi, protez kapak trombüslerinin litik tedavisi konusunda çalışması bulunmak.

96

Elazığ SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Fallot Tetralojili çocuklarda  sağ ventrikül fonksiyonu ve kardiyak MR konusunda çalışması olmak..

97

Elazığ SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Ateş ve hiperterminin serebral etkileri ve ilaçların bu hasardaki yeri konusunda deneysel  çalışması olmak.

98

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Karaciğer nakli konusunda deneyimi ve biyobelirteçlerin akut pankreatitin şiddetiyle ilişkisi konusunda çalışması olmak.

99

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

İnguinal herni tamirinde kullanılan yöntemler ve peritonitte karın kapatılmasında PRP kullanımı konularında çalışması olmak

100

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Ergenlik döneminde miyopi ve miyopinin biyomekanik özellikler üzerindeki etkisi konularında çalışması olmak.

101

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

Prenatal dönemde verilen steroidin işitmeye etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.

102

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Böbrek, meme tümörleri ve tiroid sitolojisi üzerine çalışması olmak.

103

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

Prolaktin düzeylerinin veziküla seminalis kontraksiyonları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

104

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

Subaraknoid kanamalar sonrası otonom sinir sisteminde olan değişiklikler ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.

105

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Pediatrik kanserlerle beraber nadir hastalıklar ve ikincil kanserler konusunda çalışması olmak.

106

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

Robotik cerrahi deneyimi, adolesan varikoselektomi ve veziküloüreteral reflü konusunda çalışması bulunmak.

107

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

Robotik cerrahi deneyimi, kabakulak orşitli hastalarda interferon tedavisi konusunda çalışması olmak.

108

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. IncRNA ve E. coli’de bakteri toksinleri konusunda genotipik bazlı çalışma yapmış olmak.

109

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

Ratlarda yanık yara iyileşme modelinde, epiteliyal büyüme faktörü ve PRP tedavisi konusunda çalışması olmak.

110

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Isı stresinin pre-pubertal sıçanların davranışları ve endokrin fonksiyonlarına etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.

111

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

D vitamini eksikliği,  D vitamini insülin direnci ilişkisi ve endokrin bozucuların çocukluk döneminde puberte üzerine olan etkileri konusunda çalışması olmak.

112

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Kalp kateterizasyonundan açık kalp cerrahisine kadar geçen sürede akut böbrek hasarı konusunda çalışması bulunmak.

113

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

Demyelinizan hastalıklar ve nörooftalmolojiyle ilgili klinik deneyimi, dev hücreli arterit konusunda çalışması bulunmak.

114

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

Gastrointestinal ve pankreatobiliyer sistem patolojisi deneyimi, nöroendokrin ve apendiks tümörleri konusunda çalışması bulunmak.

115

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Safra yolları yaralanmalarının endoskopik yönetimi ve safra yolu tıkanıklıklarında radyofrekans ablasyon konusunda çalışması olmak.

116

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Ayak bileği tendonları hakkında kadavra calışması ve ayak bilegi tendon patolojilerinde cerrahi teknikler konusunda çalışması bulunmak.

117

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Hoffa kırıkları ve tibia plato kırıklarının artroskopik tedavisi konusunda deneyimi  ve çalışması bulunmak.

118

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatoid artrit, FMF ve Behçet hastalıkları konusunda çalışması olmak.

119

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Büyüme hormon eksikliğinde koagulasyon ve fibrinolitik parametreler konusunda çalışması olmak.

120

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Körlerle ilgili Eksitabilite çalışmaları ve elektrodiagnostik nöroloji deneyimi bulunmak.

121

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Laparoskopik ve robotik ürolojik cerrahi konusunda deneyimi, laparoskopik donör nefrektomi ve robotik böbrek nakli konularında çalışmaları olmak.

122

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

Lomber spinal stenozda cerrahi teknikler, spinal tüberküloz ve şant komplikasyonları konusunda çalışması olmak.

123

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Epilepside stigmatizasyon ve epilepsi hastalarının hastalıkları konusundaki bilgi düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

124

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

Bipolar bozuklukta madde kullanımı, şizofrenide kannabis kullanımı ile gen polimorfizmi konusunda çalışması olmak.

125

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Kannabis bağımlılığında ve nikotin bağımlısı şizofrenlerde genetik çalışmaları olmak.

126

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

Kardiyak cerrahide CPAP etkinliği konusunda çalışması ve kardiyak cerrahi yoğun bakım deneyimi bulunmak.

127

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

Kalp transplantasyonu ve mekanik destek cihazları anestezisi deneyimi bulunmak.

128

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Akut romatizmal ateşte ileti sorunları, gestasyonel diyabetik hasta fetüslerinde kardiyak fonksiyonlar konusunda çalışması olmak.

129

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Doçent

Kardiyomiyopatili hastalarda doku Doppler parametreleri ve konjenital hipotiroidide kardiyak fonksiyonlar konusunda çalışması olmak.

130

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

Pnömotoraksta cerrahi tedavi seçenekleri ve akciğer kanseri evrelemesi konusunda çalışmaları olmak.

131

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

Eş zamanlı görülen kalp ve toraks hastalıklarının tanısı ve cerrahi tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

132

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

Kalp transplantasyonu deneyimi ve kardiyojenik şokta mekanik destek sistemleri konusunda çalışması bulunmak.

133

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Aort anevrizmalarında açık distal anastomoz ile onarım ve atherosklerotik plaklarda enfeksiyöz patojen saptanması konusunda çalışması olmak.

134

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Fallot tetralojisinde primer onarım yapılan bir yaş altı hastalar konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

135

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

Hipertansiyonda kan basıncındaki akut azalmanın oksijen kinetik değerlerine etkisi konusunda çalışması ve üç boyutlu ekokardiyografi konusunda deneyimi olmak.

136

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Romatizmal kapak hastalıklarında kardiyak mekanikler ile ilgili çalışmaları bulunmak.

137

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Perkütan sol atriyal apendiks kapatma deneyimi ve perikard hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

138

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

İnterlökin gen polimorfizmlerinin atriyal fibrilasyonla ilişkisi ve aortun elastik özellikleri konusunda çalışması olmak.

139

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Transkateter aort kapak replasmanı konusunda deneyimi, stent implantasyonu sonrası stent anevrizması konusunda çalışmaları bulunmak.

140

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Aritmi, elektrofizyoloji ve kalp pili implantasyonu alanında deneyimi ve interatriyal blok ile ilgili çalışmaları bulunmak.

141

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

Girişimsel radyoloji deneyimi ve soliter böbreklerde renal arter stentleme ile ilgili çalışması olmak.

142

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

Psikodinamik psikoterapi deneyimi, evlilik uyumu ve aile içi şiddet alanında çalışmaları olmak.

143

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

Psikodinamik psikoterapi deneyimi, obsesif kompülsif bozukluk ve cinsel bozukluklar konusunda çalışmaları olmak.

144

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

KBRN deneyimi ve insan kaçakçılığı sebebiyle acil servise getirilen hastalarda böbrek yetmezliği konusunda çalışması bulunmak.

145

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

Pediatrik meningomiyosel cerrahisinde deneyimi ve beyin sulkuslarıyla ilgili nöroanatomik çalışması olmak

146

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Adenoviral konjunktivitler, glokom ve Alzheimer hastalarında optik sinir değişiklikleri konusunda çalışması ve deneyimi olmak

147

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Pediatrik katarakt cerrahisi, kontakt lensler ve diyabetik maküler ödem konularında deneyimi ve çalışması bulunmak.

148

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Transplantasyon alanında kullanılan ilaçlar konusunda ve nefroloji alanında deneysel çalışmaları olmak.

149

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

ÜYTE sertifikası ve ÜYTEM deneyimi bulunmak. Yüksek hCG düzeyi olan ektopik gebelerde tedavi ve prognoz konusunda çalışması olmak.

150

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

Migren olgularında oküler vestibüler uyandırılmış miyojenik potansiyeller konusunda çalışması olmak.

151

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

Meme radyolojisi ve kadın genitoüriner sistem radyolojisi konusunda çalışmaları ve deneyimi bulunmak.

152

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

Karpal tünel sendromunda konservatif tedavi ve spinal kord yaralanmalarında otonom disfonksiyonlar konusunda çalışması olmak.

153

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

Lenfodem konusunda klinik deneyimi, medulla spinalis yaralanmalı hastalardaki nöropatik ağrı konusunda çalışması bulunmak.

154

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Üroonkoloji konusunda çalışmaları bulunmak.

155

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Granülomatöz mastitlerde kortikosteroid tedavisi ve cerrahi zamanlama konusunda çalışması olmak.

156

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Spinal cerrahi deneyimi ve skolyoz prevelansı ve tarama programının maliyet-etkinlik analizi konusunda çalışması bulunmak.

157

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

Toplum kökenli pnömonide ekokardiyografinin önemi hakkında çalışması olmak

158

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

Nörobruselloz tanısında skorlamaların yeri ve yoğun bakım enfeksiyonlarında antibiyotik direnci konusunda çalışması bulunmak.

159

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Glokomda medikal ve cerrahi teknikler konusunda çalışması ve ön ve arka segment cerrahileri konusunda deneyimi bulunmak.

160

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal transplant deneyimi ve takrolimus nefrotoksisitesi konusunda deneysel çalışması bulunmak.

161

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı omak. Familial akromegalinin genetik etyolojisi konusunda çalışması bulunmak.

162

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

Kalça cerrahisi ve embriyonik mezenkim dokusunun kırık iyileşmesine etkisi konusunda çalışması olmak.

163

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

Kritik yoğun bakım ve 3. derece yoğun bakım konusunda deneyimli olmak ve yoğun bakım eğitimi vermiş olmak.

164

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Vitreoretinal cerrahi deneyimi ve gözün koroid tabakası ve kan dolaşımı ile ilgili çalışmaları olmak

165

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

Crohn Hastalığı ve prostat kitlelerinde dinamik kontrastlı ve difüzyon ağırlıklı MRG konusunda çalışması olmak.

166

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

Şizofreni ve bipolar bozuklukta biyobelirteçlerin spektroskopi ile belirlenmesi konusunda çalışması olmak.

167

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

Akut apandisitte mikroRNA profili ve tanı değeri konusunda çalışması olmak.

168

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

Toraks travmalı hastalarda akciğer grafisiyle tomografi konusunda çalışması olmak.

169

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi

Mantar intoksikasyonunda prognoza etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.

170

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

Yenidoğanlarda hipospadias sıklığı ve makrozomi konusunda çalışması bulunmak

171

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Polikistik over sendromu ve oral kontraseptiflerle ilgili çalışması olmak

172

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

Hareket bozuklukları ve Parkinson hastalarında uyku bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak.

173

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

Hematopatoloji deneyimi, servikal HPV ve meme kanseri konusunda çalışmaları bulunmak.

174

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

Endokrin patoloji deneyimi  ve endometrium kanseri konusunda çalışması bulunmak.

175

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Perkütan nefrolitotomi deneyimi ve üreteroskopik işlemlerin cinsel fonksiyonlara etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

176

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

İşlevsel üroloji deneyimi ve oksitosinin korpus kavernozum ve mesane üzerine etkileri konusunda çalışması bulunmak.

177

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Girişimsel kardiyoloji deneyimi ve antihipertansif ajanların nabız basıncına etkisi konusunda çalışması olmak.

178

İstanbul Mehmet Akif Ersoy SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Robotik kalp cerrahisi ile koroner revaskülarizasyon ve internal torasik arterin farklı kullanım alanlarında deneyimi bulunmak.

179

İstanbul Mehmet Akif Ersoy SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Üç boyutlu transözafageal ekokardiyografi deneyimi ve intravasküler USG konusunda çalışması olmak.

180

İstanbul Mehmet Akif Ersoy SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Girişimsel kardiyoloji deneyimi, obezite ve kardiyak fonksiyonlar konusunda doku doppler ekokardiyografi çalışması bulunmak.

181

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

En az iki yıllık Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Eğiticisi deneyimi bulunmak.  Hemoglobinopati ve FMF ile ilgili çalışması olmak.

182

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

Akupunktur deneyimi ve anestezide intraarteriyal tansiyon takipleri için yapılan kanülasyonlar konusunda çalışması olmak.

183

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

Kardiyotoksisite ile ilgili deneysel çalışmaları ve hemoglobinopati konusunda çalışması olmak.

184

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Splenik ototransplantasyon, iliak ve femoral arter tıkanıklıklarında  bypas konusunda çalışması olmak.

185

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Doçent

Çocuk kalp cerrahisinde uygulanan kardiyopulmoner bypass modelleri konusunda çalışması olmak.

186

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

Çocuklarda adenoid hipertrofisi ve B12 vitamin tedavisinin işitme kaybı ve çınlamaya etkisi konusunda çalışması bulunmak.

187

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Kas-iskelet tümörleri konusunda deneyimi ve pelvik osteotomi konusunda çalışması bulunmak.

188

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

Pediyatrik kardiyovasküler radyoloji alanında deneyimi ve çalışmaları bulunmak

189

İstanbul Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Çocuklarda göz tembelliği ve keratokonus hastalarında kontakt lens kullanımıyla ilgili çalışması olmak.

190

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

Diyabetli bireylerde depresyon ve kontrast madde nefropatisinin önlenmesi konularında çalışması olmak.

191

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Karaciğer nakli deneyimi ve karaciğer nakli sonrası gelişen pulmoner komplikasyonlarla ilgili çalışmaları bulunmak.

192

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

İnsülin rezistansıyla demir eksikliği ilişkisi ve Alzheimer Hastalığında redoks homeostazı konusunda çalışması olmak.

193

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

Miyokard infarktüsünde reperfüzyon kriterleri konusunda çalışması ve girişimsel kardiyoloji deneyimi olmak.

194

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Maden çalışanlarında elektrofizyoloji ve MS konusunda çalışmaları olmak.

195

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

196

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

Artroskopik omuz cerrahisi anestezisi ile ilgili çalışması bulunmak.

197

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

Malign plevral efüzyon ve küçük hücreli akciğer kanseri konusunda çalışmaları olmak.

198

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

KBRN deneyimi ve antikoagülopatide protrombin ve taze donmuş plazma tedavisi konusunda çalışması bulunmak.

199

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

Pediatrik böbrek nakli ameliyatı deneyimi ve çalışmaları olmak

200

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

Nüks kasık fıtıklarında laparoskopik onarımı konusunda çalışması ve yenidoğanda laparoskopi deneyimi bulunmak.

201

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

İnvajinasyon redüksiyonu ve laparoskopik splenektomi  konusunda çalışmaları bulunmak.

202

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Pediatrik AIDS ile ilgili deneyimi, tüberküloz genetiği ve probiyotikler konusunda çalışmaları bulunmak.

203

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

Dermatolojik onkoloji konusunda deneyimi ve akne vulgaris ile ilgili çalışması olmak.

204

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

Doçent

Kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda deneyimi ve romatoid artritlilerde el egzersizi konusunda çalışması olmak.

205

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Kolon kanserinde ameliyat öncesi ölçülen mezotelin değerlerinin tanı ve takipteki önemi konusunda çalışması olmak

206

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Doçent

Ortopedik malpraktis, diz, omuz ve el bileği ile ilgili kadavra çalışmaları olmak.

207

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Testis tümörlü hastalar ve serebral palsili çocuklarda ürodinami konusunda çalışmaları olmak.

208

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

Asetaminofen zehirlenmeleri ve epistaksis tedavisi konusunda çalışması olmak.

209

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

Robotik omurga cerrahisi deneyimi ve bazal nöronal çekirdeklerde  dejenerasyon konusunda çalışması olmak.

210

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında diyabet, tiroid ve adrenal hastalıklar ile ilgili çalışmaları bulunmak

211

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Kolorektal cerrahide skorlama sistemleri ve deneysel cerrahide deneyimi olmak.

212

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Sarkom, geriatrik kolon kanseri ve ileri evre akciğer kanserinde tedavi konusunda çalışması olmak.

213

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Doğumsal kalp hastalıklarında tedavi, hipoplastik sol kalp cerrahisinde postoperatif yönetim konularında çalışması olmak.

214

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

Robotik cerrahi deneyimi, sisplatin ototoksisitesinde diyet konusunda çalışması olmak.

215

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Omurga cerrahisi deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

216

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

Uterus ve over iskemi reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışmaları olmak.

217

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

Hepatik kanser ve hepatik transplant konusunda deneyimi bulunmak.

218

İzmir Bozyaka SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Böbrek nakli deneyimi ve böbrek nakli konusunda çalışmaları olmak.

219

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

Böbrek transplantasyon patolojisi, beyaz önlük hipertansiyonunda renal histopatoloji konularında çalışması bulunmak.

220

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

Riskli yaşlılarda prostatik stent implantasyonu konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

221

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

Erişkin ve pediyatrik ince bağırsak, böbrek ve pankreas nakli anestezisi konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

222

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

Çocuklarda kronik hepatit B enfeksiyonunda interferon tedavisinin serum fibronektin düzeyine etkisi konusunda çalışması olmak.

223

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Adolesanlarda göğüs ağrısı, obezite ve internet bağımlılığı konularında çalışmaları bulunmak.

224

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Pediatrik diyaliz deneyimi ve pyelonefrit modelinde antiinflamatuvar tedavi konusunda çalışması olmak.

225

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Preterm bebeklerde probiyotik kullanımının nörolojik gelişime etkisi konusunda çalışması olmak.

226

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

Transplant enfeksiyonları deneyimi, kan dolaşımı enfeksiyonları ve viral hepatitlerle ilgili moleküler çalışmaları bulunmak.

227

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

Trombositemi hastalarında retinal sinir değişiklikleri konusunda çalışması olmak.

228

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında inflamatuar biyo-belirteç konusunda çalışması olmak.

229

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Transplant hastalarında immunsupresif ilaçların etkisi ve uzun dönem seyir konusunda çalışması olmak.

230

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Robotik ve minimal invaziv kardiyak cerrahi deneyimi ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda risk modelleri konusunda çalışması bulunmak.

231

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Robotik ve minimal invaziv kardiyak cerrahi deneyimi ve endovenöz lazer ablasyon konusunda çalışması bulunmak.

232

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

Antisepsinin dış kulak yolu florası üzerine etkisi ve karotis arter patolojileri konusunda çalışmaları olmak.

233

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

Moleküler rezonans enerjisinin ses cerrahisindeki kullanımı ve seslerin akustik analizi konusunda çalışmaları bulunmak..

234

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

Spinal kord ve periferik sinirlerle ilgili deneysel araştırması ve geçici iskemik ataklarla ilgili çalışması olmak.

235

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Pelvis ve asetabulum kırıklarında cerrahi deneyimi, suprakondiler humerus kırıkları ve femur kırıklarında çivileme ile tedavi konusunda çalışması olmak.

236

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

Stereotaktik radyoterapi ve radyocerrahi konusunda çalışması ve deneyimi bulunmak

237

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

Difüzyon MRG'nin metastatik tümör, benign fraktür ayrımındaki rolü ile ilgili çalışması ve fetal MRG deneyimi bulunmak.

238

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

Robotik cerrahi deneyimi ve hücre içi sinyal yolak inhibitörlerinin testiküler hasara etkisi konusunda deneysel çalışmaları bulunmak.

239

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

Baş boyun cerrahisi patolojisi ve üropatoloji konusunda deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

240

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

Mide kanserinde moleküler-immunohistokimyasal yöntemler ve endometriozis konusunda deneysel çalışmaları  olmak

241

Kayseri SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

Deneysel kolit modelinde bakteriyel translokasyon konusunda çalışması olmak.

242

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

H1N1 influenza pandemisi ve Creutzfeldt- Jakob Hastalığı ile ilgili klinik çalışması olmak.

243

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

Hipertansiyon ve diyabetin birinci basamakta izlemi ve evde sağlık hizmetleri konusunda çalışması olmak.

244

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

Pediatrik nöroşirurji deneyimi ve prematürelerde hidrosefalide şant tedavisi konusunda çalışması olmak.

245

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Çocuk İmmünoloji ve Allerji yandal uzmanı olmak. HSV-1 ve Human Adenoviruse karşı antiviral etkinlik konusunda çalışması olmak.

246

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

Elektrocerrahi aletlerinin karın içi yapışıklıklar üzerine etkisi üzerine deneysel çalışması olmak.

247

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Retina dekolmanı tedavisinde balon uygulaması konusunda çalışması olmak.

248

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuklarda gözün ön-arka uzunluğunun retinal sinir kalınlığına etkisi konusunda çalışması olmak.

249

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

Diyabetik nöropatinin, uyku apne sendromunun D vitamini ve tiroid hastalığıyla ilişkisi konularında çalışması olmak.

250

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Sinek kovucu likitlerin sıçan burun mukozasına etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.

251

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Çay üzümu ekstresinin sisplatin ototoksisitesi uzerine koruyucu etkisi konusunda çalışması olmak.

252

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

Girişimsel nöroloji deneyimi ve mekanik trombektomi konusunda çalışmaları bulunmak

253

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Böbrek mezangiyum hücrelerinin normal ve diyabetik koşullar altında incelenmesi konusunda çalışması olmak.

254

Van SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

İskemik optik nöropatide koroid kalınlığının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

255

Van SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Farklı spektral yapıdaki ışığın, oküler yapılar üzerindeki etkilerine yönelik deneysel çalışması bulunmak

256

Van SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Şizofrenlerde görme yolakları ve şizofrenlerde reseptör antikor fonksiyonları konusunda çalışmaları olmak

257

Van SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

Penil nitrik oksit sentaz enzimiyle ilgili deneysel çalışması ve Fournier gangreni konusunda çalışması bulunmak.

6276/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ