14 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30478

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM, YAZILIM VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ MERKEZİ-İŞ SÜREKLİLİĞİ VE AĞ (NETWORK) SİSTEM ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


2018/2019 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden:

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü, Osmaniye İl’i Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada 8 Parselde Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü ve Osmaniye İli Kadirli İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 76 Ada 2 Parselde Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü Kampüslerinin projelerine göre anahtar teslimi yaptırılması karşılığında, Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19    01120 Seyhan/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                            :  Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde kesin uygulama projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 31234 m2 kapalı alanı bulunan Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü, Osmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada  8 Parselde kesin uygulama projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 11207 m² kapalı alanı bulunan Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü ve Osmaniye İli Kadirli İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 76 Ada 2 parselde kesin uygulama projeleri ve şartnamelerinde bulunan iş kalemlerine göre 6.499 m² kapalı alanlı Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü inşaatlarının projelerine göre anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında;

İli                                                                     :  Osmaniye,

İlçesi                                                                :  Merkez,

Mahallesi                                                         :  Raufbey,

Niteliği                                                             :  Arsa, 2287ada 1 parsel ve 2288 ada 1 Parsel, Yüzölçümü: 12.269,08 + 56.006,05=68.275,13 m2, Hisse Oranı: Tam, Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malların verilmesi.

b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli      :  103.639.603,00 TL.

c) İnşaat bedeli                                                 :  102.970.334,24 TL.

ç) İşe başlama tarihi                                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                    :  Yer tesliminden itibaren 1095 (Bin Doksan Beş) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19    01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu)

b) Tarihi ve saati                                              :  02.08.2018 Perşembe günü Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 3.000,00 (Üç Bin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19    01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler 3.110.000 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde idari şartname hükümleri uygulanacaktır.

6173/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 35 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                          :  Antalya

İLÇESİ                                                   :  Muratpaşa

MAHALLESİ-KÖYÜ                           :  Kızıltoprak

ADA NO                                               :  69

PARSEL NO                                         :  148

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  39.869,00 m2 (19.030,00 m2’lik kısmı)

CİNSİ                                                    :  Taşlık ve Tarla

İHALE USULÜ                                    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü (arttırma ihalesi)

TAHMİN EDİLEN BEDEL                  :  39.382.585,00 TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzseksenikibin beşyüzseksenbeş Türk Lirası) (Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  1.181.478,00 TL (Birmilyonyüzseksenbirbin dörtyüzyetmişsekiz Türk Lirası

                                                                  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE TARİH VE SAATİ                  :  09.08.2018 Perşembe günü saat 10:30

İŞİN ADI                                               :  “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi,   69 Ada, 148 Parsel nolu taşınmazın 19.030 m2’lik kısmının 35 Yıl süreyle Yapım ve İşletme Karşılığı Kiralanması’’

Yukarıda özellikleri verilen taşınmazın gerekli imar planı tadilatı yapılarak Orta Dereceli Eğitim Tesisi alanında kalan 19.030,00 m2’lik kısmının Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 25.06.2018 tarih ve 327/280 sayılı Kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla;

1) 35 yıllık sözleşme süresinin; ilk 4 yılı proje ve inşaat süresi ve sonraki 31 yılı işletme süresi olup yer teslimi tarihinden itibaren 1 yılı plan tadilatları ve proje olmak üzere toplam 4 yıl içinde inşaatın tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi,

2) Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması,

3) Kira bedellerinin ise sözleşme tarihinden itibaren başlatılması;

a) İlk 4 yıl aylık kirasının, 25.000.-TL olması,

b) 5. yıl aylık kirasının, 108.000,00 .-TL üzerinden ihale sonucu oluşacak aylık kira bedeline + önceki dört (4) yılın ÜFE artışı eklenerek bulunacak bedel üzerinden ödenmesi, sonraki yıllarda sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl ÜFE oranında artış yapılarak belirlenmesi,

4) Yüklenici tarafından gerekli muvafakatlar alınarak yaklaşık 19 dekarlık alanın planda özel eğitim tesisine çevrilmesi ve akabinde yatırıma konu taşınmaz için inşaat/onarım ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (Yol, yeşil alan vb.) kısmı var ise, (önceden 3194 sayılı Kanun’un 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların istikamet rölevesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (%40)’ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

5) Sözleşmede belirtilen inşaat alanı artışı oranında yapılacak kira artış oranının, okul öncesi eğitim dahil toplam derslik (sınıf) sayısının 75’i aşması durumunda derslik artış oranının altında kalması halinde derslik artış oranında kirada artış yapılması,

6) Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

7) İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,

8) İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

Şartlarıyla, özel eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere, yapım karşılığı toplam 35 (otuzbeş) yıl süreyle kiralanması işidir.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No:2 07100 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95     Faks: 0242 248 96 44

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

l) İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6230/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM, YAZILIM VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım, yazılım ve lisansın kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6267/1-1


VERİ MERKEZİ-İŞ SÜREKLİLİĞİ VE AĞ (NETWORK) SİSTEM ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü ihtiyacı Veri Merkezi-İş Sürekliliği ve Ağ (Network) Sistem Altyapısı teknik şartnamesine ve ayrıca sanallaştırma yazılımı lisans yenilemesinin Vmware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

KISIM-1

Bölüm-1 Veri Merkezi-İş Sürekliliği Sistem Alt Yapısı

130,00.-TL

KISIM-2

Bölüm-2 Ağ (Network) Sistem Alt Yapısı

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, sanallaştırma yazılımı lisans yenilemesinin Vmware markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve ayrıca sanallaştırma yazılımı lisans yenilemesinin Vmware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6268/1-1


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2018/318755

Dosya No                                                     :  2018/50 - HİZ - 318755

1 - İdarenin

a) Adı                                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı

                                                                        Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon Numarası                                     :  0312 212 69 00 - 2017

d) Faks Numarası                                         :  0312 212 17 48

2 - İhale Konusu İşin Adı, Niteliği,

     Türü ve Miktarı                                       :  Afyonkarahisar Dinar Kömür Havzası İçinde Yer Alacak Termik Santral İçin Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı işi

30.06.2018 tarihinde T.C. Resmi Gazete’nin 30464 sayı 130. sayfasında ihale ilanı yayımlanan “Afyonkarahisar Dinar Kömür Havzası İçinde Yer Alacak Termik Santral İçin Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı işi”ne ait idari şartname ve teknik şartnamede yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

 

Değişen Madde

Eski Hali

Yeni Hali

İdari Şartname 3.c. maddesi

İhale Tarihi: 20.07.2018

İhale Tarihi: 27.07.2018

İdari Şartname 5.b.maddesi

Son teklif verme tarihi: 20.07.2018

Son teklif verme tarihi: 27.07.2018

İdari Şartname 7.1.ı. maddesi

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (d) bentinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

ı) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (d) bentinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İdari Şartname 7.3.1. maddesi

7.3.1. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde teklif bedelinin en az % 60’ı kadar, ihale konusu işe veya benzer işlere ait iş deneyim belgesini sunacaklardır.

7.3.1. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde teklif bedelinin en az %60’ı kadar, ihale konusu işe veya benzer işlere ait iş deneyim belgesini sunacaklardır.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

 

7.3.1.2

a) Yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, (Ek ibare: RG - 12/6/2015 - 29384) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, (Mülga ibare: RG - 16/3/2011 - 27876) (…) iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

 

b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

İdari Şartname 7.4. maddesi

7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Ön fizibilite raporu hazırlanması işine teklif verecek istekli danışman firmanın ya da istekli danışman firmayı içinde bulunduran ana firmanın son on yıl içinde Türkiye’de veya Türkiye dışında en az 350 MWe ünite gücünde bir adet, en fazla 3.000kcal/kg yakıt alt ısıl değerinde linyit yakıtlı, süper kritik kazan teknolojisine sahip Termik Santral Ön Fizibilite Raporu ya da Nihai Fizibilite Raporu hazırlanması benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Ön fizibilite raporu hazırlanması işine teklif verecek istekli danışman firmanın ya da istekli danışman firmayı içinde bulunduran ana firmanın veya ana firmayı içinde bulunduran grup şirketlerin son on yıl içinde Türkiye’de veya Türkiye dışında en az 350 MWe ünite gücünde bir adet, en fazla 3.000kcal/kg yakıt alt ısıl değerinde linyit yakıtlı, süper kritik kazan teknolojisine sahip Termik Santral Ön Fizibilite Raporu ya da Nihai Fizibilite Raporu hazırlanması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. İş Deneyimi ile ilgili belgelerde yapılan fizibilite çalışması konusu olan santralın kapasitesi, kömürün kalori değeri, kazan teknolojisinin süper kritik olduğuna dair bilgiler bulunması gerekmekte olup, bulunmaması halinde ayrıca belgelenecektir. Teklif sahipleri ihale ile ilgisinin olması halinde ana şirket ile ve varsa (deneyim konusu işle ilgili) grup şirketler ile ilgili bağı gösteren belgeleri vereceklerdir.

Teknik Şartnamenin 11. maddesi

11. Fikri ve Sınai Haklar Konusu

EÜAŞ, sözleşme hükümleri çerçevesinde Danışman tarafından üstlenilen bu hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle ortaya çıkan fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yari iletken topoğrafyalar (chipler’ler) coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve mülkiyet ait haklara, Danışmanın bu hizmetin ifasından önce edinmiş olduğu haklar hariç olmak üzere, sözleşme bitimini takip eden 10 (on) yıl boyunca sahiptir.

Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, hizmetin mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve hizmet sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran EÜAŞ’a ait olacaktır.

Danışmanın, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai, ve mali sorumluluk kendisine aittir. Danışman bu konuda herhangi bir istemde bulunamaz.

Buna rağmen EÜAŞ hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Danışmana rucü eder. İstekli firmalar tekliflerinde üstlenecekleri hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve 3. kişilere ait hak ve yükümlülükleri belirtecek ve belgeleyecektir. Bu ödevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle EÜAŞ herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa bu nedenlerle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Danışmandan tahsil ve tanzim eder.

11. Fikri ve Sınai Haklar Konusu

EÜAŞ, sözleşme hükümleri çerçevesinde Danışman tarafından üstlenilen bu hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle ortaya çıkan fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yari iletken topoğrafyalar (chipler’ler) coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve mülkiyet ait haklara, Danışmanın bu hizmetin ifasından önce edinmiş olduğu haklar hariç olmak üzere, sözleşme bitimini takip eden 10 (on) yıl boyunca sahiptir.

Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, hizmetin mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve hizmet sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran EÜAŞ’a ait olacaktır.

Danışmanın, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai, ve mali sorumluluk kendisine aittir. Danışman bu konuda herhangi bir istemde bulunamaz.

Buna rağmen EÜAŞ hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Danışmana rucü eder. İstekli firmalar tekliflerinde üstlenecekleri hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve 3. kişilere ait hak ve yükümlülükleri belirtecek ve belgeleyecektir.

Danışman, bu sözleşme konusu hizmet sonucu ortaya çıkan fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarına ilişkin devir ve/veya muvafakatnameleri EÜAŞ’ın talebi doğrultusunda verecektir.

İlan olunur.

6274/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Kapalı Teklif Usulü maddesi gereğince 08.08.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10,30 da İl Encümeni Salonunda ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Cinsi ve Mevki

Toplam Muhammen

Bedel TL.

Geçici Teminat

Miktarı (TL.)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

ERZİNCAN

MERKEZ

Doğu Halk Holding Anonim Şirketinde

Erzincan İl Özel İdaresine ait %52,94 oranındaki hissesi

6.156.035,88

184.681,08

08.08.2018

10.30

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Pay Alım Teklifi Başlıklı 26. Maddesinde Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunludur.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a- Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d- İhale şartname (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) ve dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e- Tebligat için adres beyanı,

f- İhale muhammen bedelinin %3’u tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

g- Şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu.

2 - Özel hukuk Tüzel kişilerin;

a- 2018 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair onaylı belge,

b- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c- Özel Hukuk Tüzel Kişileri veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g bentlerinde istenilen belgeleri,

d- İhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 200.00.- TL ihale dosya bedelini Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu Erzincan İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 10.00’a kadar İdareye (Yazı İşleri Müdürlüğüne) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartlan okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 200,00.- TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur. İletişim : 04462242631 Dahili: 150-158 den bilgi alınabilir.

İlan olunur.

6102/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;

1.1- 245 m2 (Zemin 141 m2 - Asma Kat 104 m2)                 4 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.2- 262 m2 (Zemin 152 m2 - Asma Kat 110 m2)                 7 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.3- 224 m2 (Zemin 114 m2 - Asma Kat 110 m2)                 8 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.4- 219 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 109 m2)                 9 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.5- 287 m2 (Zemin 183 m2 - Asma Kat 104 m2)               10 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.6- 269 m2 (Zemin 165 m2 - Asma Kat 104 m2)               11 Nolu Bağımsız Bölüm,

1.7- 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2)               13 Nolu Bağımsız Bölüm,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;

2.1-   139 m2                                                                          16 Nolu Bağımsız Ofis,

2.2-   125 m2                                                                          17 Nolu Bağımsız Ofis,

2.3-   120 m2                                                                          18 Nolu Bağımsız Ofis,

2.4-   118 m2                                                                          19 Nolu Bağımsız Ofis,

2.5-   120 m2                                                                          20 Nolu Bağımsız Ofis,

2.6-   132 m2                                                                          21 Nolu Bağımsız Ofis,

2.7-   140 m2                                                                          22 Nolu Bağımsız Ofis,

2.8-   123 m2                                                                          23 Nolu Bağımsız Ofis,

2.9-   119 m2                                                                          24 Nolu Bağımsız Ofis,

2.10- 121 m2                                                                          25 Nolu Bağımsız Ofis,

2.11- 123 m2                                                                          26 Nolu Bağımsız Ofis,

2.12- 140 m2                                                                          27 Nolu Bağımsız Ofis,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 - Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;

3.1- Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL,

3.2- Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen bağımsız işyeri ve ofis satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S. N.

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

4 Nolu Bağımsız Bölüm

1.970.000,00-TL

59.100,00-TL

24/07/2018

13:30

2

7 Nolu Bağımsız Bölüm

2.460.000,00-TL

73.800,00-TL

24/07/2018

13:40

3

8 Nolu Bağımsız Bölüm

2.160.000,00-TL

64.800,00-TL

24/07/2018

13:50

4

9 Nolu Bağımsız Bölüm

1.760.000,00-TL

52.800,00-TL

24/07/2018

14:00

5

10 Nolu Bağımsız Bölüm

2.310.000,00-TL

69.300,00-TL

24/07/2018

14:10

6

11 Nolu Bağımsız Bölüm

2.165.000,00-TL

64.950,00-TL

24/07/2018

14:20

7

13 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

24/07/2018

14:30

 

 

 

 

 

 

S. N.

Bağımsız Ofis No

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

16 Nolu Bağımsız Ofis

548.000,00-TL

16.440,00-TL

24/07/2018

14:40

2

17 Nolu Bağımsız Ofis

500.000,00-TL

15.000,00-TL

24/07/2018

14:50

3

18 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

24/07/2018

15:00

4

19 Nolu Bağımsız Ofis

472.000,00-TL

14.160,00-TL

24/07/2018

15:10

5

20 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

24/07/2018

15:20

6

21 Nolu Bağımsız Ofis

495.000,00-TL

14.850,00-TL

24/07/2018

15:30

7

22 Nolu Bağımsız Ofis

525.000,00-TL

15.750,00-TL

24/07/2018

15:40

8

23 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

24/07/2018

15:50

9

24 Nolu Bağımsız Ofis

476.000,00-TL

14.280,00-TL

24/07/2018

16:00

10

25 Nolu Bağımsız Ofis

484.000,00-TL

14.520,00-TL

24/07/2018

16:10

11

26 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

24/07/2018

16:20

12

27 Nolu Bağımsız Ofis

551.000,00-TL

16.530,00-TL

24/07/2018

16:30

 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M. K. Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU

Tel        : 0452 423 63 00

Fax       : 0452 423 63 09

İlan olunur.

6101/1-1


2018/2019 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/346355

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

                                                                  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası                   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Döneminde; 53 (Elliüç) personel ile 130 (Yüzotuz) gün süreli Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti

b) Yapılacağı yer                                    :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                     :  09.08.2018 Perşembe günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş, Kamu veya Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 09.08.2018 Perşembe günü, Saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6172/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı (Kayıt No: 4837/1/1-1) Resmi Gazete'de yayımlanan DB.KAB.15 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 200.000,- (ikiyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

6260/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ):

Sixth and seventh items of IFB No: DB.KAB.15 appeared in the Official Gazete;

Issue No: 30437 and Record No: 4837/2/1-1 on May 31, 2018 is updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 11.00 a.m.(local time) on July 31, 2018 and must be accompanied by a security of 200.000,- Euros equivalent (two hundred thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 11.00 a.m.(local time) on July 31, 2018 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

6260/2/1-1


MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                         :  2018/346890

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                            :  0422 212 10 44 - 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                                :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Fabrika Meydan Sahasında, Kristal Şeker Ambalajlamada, Kireç Ocağında, İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi.

b) Yapılacağı yer                                             :  Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası, Kristal Şeker Ambalajlama, Kireç Ocağında,

c) İşin süresi                                                    :  2018/2019 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 3 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  27/07/2018 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 27/07/2018 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6214/1-1