12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE İNTİFA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


16 KALEM MUHTELİF MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Serik Malmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE İNTİFA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

Çekmeköy Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında Hamidiye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ve Kavaklıdere Caddesi kesişiminde bulunan 3992 parsel sayılı 1808.45 m² alana sahip taşınmaz üzerine, 20 (yirmi) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi ve intifa hakkının kiraya verilmesi suretiyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün onayladığı avan projeye uygun olarak yapılacak olan uygulama projesi ile içerisinde kafeterya, hamam, sauna, otopark vs. bulunan sosyal tesisin, yaptırılması ve süresi sonunda sosyal tesisin kullanılabilir halde ve eksiksiz olarak Çekmeköy Belediyesine teslim edilmesi işidir.

1 - ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili şartname Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup ihaleye katılmak için 1000,00-TL karşılığında satın alınacaktır.

2 - KİRA KARŞILIĞINDA SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ İHALESİNİN

a) Yapılacağı Yer                    :  Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL (Çekmeköy Belediyesi 2. Kat Encümen Odası)

b) İhale Tarihi                         :  26.07.2018

    İhale Saati                           :  09:30

c) İhale Usulü                         :  2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak ihaleye girenler hakkında ise üzerlerine ihale yapılmış bulunsa dahi, ihale bozularak geçici teminatları ve mukavele yapılmış ise mukaveleleri feshedilerek kesin teminatları irat kaydedilir.

4 - TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

- Muhammen Yapım Bedeli                            :  6,121,321.61 (Altımilyonyüzyirmibirbinüçyüzyirmibir TL Altmışbir Kr)-TL (bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

- Muhammen Kira Bedeli (20 yıllık)                :  1,140,000.00 (Birmilyonyüzkırkbin)-TL + KDV (inşaat maliyeti düşüldükten sonraki 20 yıllık kira bedeli)

- Uygulama Projesi Yapım Bedeli                   :  150.000.00 (yüzellibin)- TL + KDV

* İhale muhammen bedeli, muhammen yapım bedeli, uygulama projesi yapım bedeli ile 20 (yirmi) yıllık muhammen kira bedelinin toplamıdır.

- İşin tahmin edilen kira bedeli 20 (yirmi) yıllık 1,140,000.00 TL + KDV, yıllık 57,000.00 TL + KDV’dir. İhalede artırım yıllık muhammen kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

- Geçici Teminat: Muhammen yapım bedelinin % 3’ü olan 183.639,65 (yüzseksenüçbin altıyüzotuzdokuz TL Altmışbeş Kr) -TL, uygulama projesi yapım bedelinin %3 ü olan 4500.00 (Dörtbinbeşyüz) TL, 20 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü olan 34,200.00 (Otuzdörtbinikiyüz) TL olarak, toplam 222339.65 (İkiyüzyirmiikibinüçyüzotuzdokuz TL altmışbeş Kr) TL alınacaktır.

5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi dasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat için adres beyanı,

2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

- İstekliler tekliflerini en son 26/07/2018 tarihinde saat 09:30’a kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

6147/1-1


16 KALEM MUHTELİF MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacı 16 kalem muhtelif miktar mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesi ve idari şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ve idari şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin http://www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6201/1-1


DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası                            :  2018/17

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                                :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası                  :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348    - 204 2626 - 204 2878

                                                                  Fax No:+ 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi                           :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Mal Alımı - 1 Adet

b) Teslim yerleri                                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

c) Teslim tarihi                                       :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                                     :  16.08.2018 - 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir.

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir.

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verecektir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

ç) a, b, c maddelerini tevsik etmek için sunacağı yetki belgeleri Kamera, Sunucu, İş İstasyonu ve Switch için yeterli olacaktır.

4.3.3. Teklif edilecek olan sistemin; kurulum, işletim ve bakım için üreticiden/yetkili satıcıdan/Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi, (EK: 10’a göre düzenlenmiş)

4.3.4. İstekliye ait ISO9001:2000, ISO9001:2008 veya ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi,

4.3.5. Teknik Şartname EK-9’de bulunan 2 (İki) Yıllık Garanti ve 10 (On) Yıllık Yedek Parça ile ilgili yazılı beyan.

4.3.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan Kamera, Sunucu, İş İstasyonu ve Switch’e ait CE, FCC, UL, TSE vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerinin en az birini teklifle birlikte sunacaktır.

4.3.6. Teknik Dokümanlar

4.3.6.1. İstekli tarafından teklifle birlikte verilecek katalog, broşür vb. teknik dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır. Dokümanlar iyi cins kağıda basılmış olacak, kalitesiz kopyalar kabul edilmeyecektir. Ayrıca bahse konu katalog, broşür ve teknik dokümanlar istekli firma tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

4.3.6.2. Dokümanlar, sistemde yapılmış en son modifikasyonları içerecek şekilde hazırlanmış olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgileri kapsayacaktır.

4.3.6.3. Teklif edilen ürünlerin kataloglarında Teknik şartnamenin ilgili maddeleri anlaşılır şekilde işaretlenip belirtilecektir.

4.3.7. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgeler

4.3.7.1. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Teknik şartname EK 9) (Yabancı yüklenici olması halinde DAT teslim fiyatı, Yerli Yüklenici olması halinde K.D.V hariç depo teslim fiyatı olacaktır.) İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

4.3.7.2. Yedek Malzeme Listesinde yer alan malzemelerin, garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıllık süre içerisinde temininde bu listelerde belirtilen fiyatlar esas olacaktır.

4.3.7.3. Yedek Malzeme Listesi, Teknik Şartnamenin EK-2’de yer alan çizelgeye uygun formatta hazırlanacak ve teklif evrakı ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.3.7.4. Yedek Malzeme Listesi başlığı altında yer alacak malzemeler, bu ihale kapsamında satın alınmayacaktır.

4.3.7.5. İdarenin yedek malzeme ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak “Yedek Malzeme Listesi” tanzim edilecektir. Söz konusu liste, CCTV Sisteminin bakım-onarım ve idamesinde kullanılabilecek malzemelerin tamamını ihtiva edecektir.

4.3.8. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar.

4.3.8.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-6’de belirtilen formatta olacaktır.

4.3.8.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3.8.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

4.3.8.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneği n; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.

4.3.8.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Her türlü kamera ve güvenlik sistemi işlemleri ” kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüz Elli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6186/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Dereköy Torbalama Tesisinde kömür torbalama ve yükleme işi hizmet alımı açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat)  

                                                                Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt

No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1-

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait Dereköy Mevkiinde

bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde 394.500 ton kömür

torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi hizmet alımı

2018-342545

2018-1080

23.07.2018

14:30

263

gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                       :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL. karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6111/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

SÜRE

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’mize bağlı stok sahalarında

bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve çalıştırma hizmet alım işi

2018/344885

2018-1093

06.08.2018

14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                                       :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

6178/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                     :  2018/345923

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                                     :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                                          :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                                    :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamız 2018/2019 kampanya döneminde Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti işi için 36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                                :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                       :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya dönemi 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                                    :  23.07.2018 Pazartesi günü, saat: 14.30

4 -İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 200,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6180/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “Kazım Karabekir M.3.Ada C-Blok 52 Daire + 3 Dükkan Kentsel Dönüşüm Konutları Yapılması İşi “2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                               :  Kayseri,

İlçesi                          :  Melikgazi,

Semti                          :  K. Karabekir,

Pafta Ada/Parsel        :  Geçici 3. ada

1 - İhale 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14.30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 10.254.822,41 TL.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 20 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir.

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

6188/1/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “Kazım Karabekir M.3.Ada D-Blok 56 Daire + 3 Dükkan Kentsel Dönüşüm Konutları Yapılması İşi “2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                               :  Kayseri,

İlçesi                          :  Melikgazi,

Semti                          :  K. Karabekir,

Pafta Ada/Parsel        :  Geçici 3.ada

1 - İhale 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14.30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 9.956.890,92 TL.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 20 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir.

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

6188/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi 4985 ada 3 parselde bulunan 2.964,99 m² kullanım alanlı arsa nitelikli (İmar durumunda Akaryakıt İstasyonu) taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                                 :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                                   :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                                   :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks                :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer                :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati                     :  25.07.2018 Çarşamba günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                                  :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Taşınmazın muhammen satış bedeli 10.860.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 325.800,00 TL'dir.

4 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler:

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2- Nüfus kayıt örneği.

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B) Tüzel Kişiler:

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 5-6-8-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

6088/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi 2964 ada 95 nolu parselde bulunan mesken vasfındaki A Blok 5 nolu bağımsız bölümün satış ihalesi, 21.03.2018 günü saat 15:30 da yapılmıştır. Yapılan ihale sonucunda en yüksek teklif 793.000,00-TL ile YUNUS EMRE CİDE’ye aittir. İhale kararı ihale makamınca onaylanmış ve 14.05.2018 tarih 12/97 sayılı TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmiştir.

6169/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 26/07/2018 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse Oranı

Emsali

Cinsi

Kullanım

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saat

1

Yakacık

43997

1

2904 m²

2904 m²

E:0,85 Hmax: Serbest

Boş Arsa

Konut Alanı

871.200,00-TL

26.136,00-TL

26.07.2018

14:00

2

Yakacık

43997

4

2785 m²

2785 m²

E:0,85 Hmax: Serbest

Boş Arsa

Konut Alanı

905.125,00-TL

27.153,00-TL

26.07.2018

14:05

3

Yakacık

44031

7

10000 m²

2048 m²

E:1,00 Hmax: Serbest

Boş Arsa

Bölgesel Ticaret Merkezi Alanı

870.400,00-TL

26.112,00-TL

26.07.2018

14:10

6179/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

 

Sıra

No

Taşınmaz No

Mahalle/

Köy

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Cinsi

Hazine

Hissesi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

22010109060

Dörtkaya

Mah.

 

2836

1

6.984,89

Şehir imar planı içinde E:1,60, Yençok 7 katlı konut alanında kalmaktadır. Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notları B) Özel Hükümler 8. maddesinde "Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut alanlarında zemin ve 1. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80'i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin. 1. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." denilmektedir.

Arsa

Tam

9.800.000,00

2.940.00,00

26.07.2018

10:00

 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatlı belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi Mescit Sokak No: 1 Merkez/EDİRNE adresindeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi"

3 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

6098/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

Gazizantep

Şahinbey

Fidanlık

204

160

5.482,13

Arsa

Ortaokul Alanı

GÜNEYKENT ORTAOKULU (YIK-YAP) MEB 2014.24.Lİ (+1K) PROJE BEDELİ

(Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV Dahil) 8.366.461,49 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

Gaziantep

Şehitkamil

Şehirgösteren

2425

19

     696,59

     696,59

Arsa

Konut Yapı Adası

   878.852,77

Gaziantep

Şehitkamil

Yıgınlı

 174

1

18.858,80

18.858,80

Arsa

Sosyal ve Kültürel Tes. Alanı

1.320.116,00

Gaziantep

Şehitkamil

Yıgınlı

 174

4

  2.606,96

  2.606,96

Arsa

Ticaret Alanı

   312.835,20

Gaziantep

Şahinbey

Çimenli

 139

36

11.668,00

11.668,00

Ham Toprak

İmarsız

   350.973,44

Gaziantep

Şahinbey

Çimenli

 139

29

  8.502,00

  8.502,00

Ham Toprak

İmarsız

   341.015,22

Gaziantep

Şahinbey

Kavşak

 101

58

  2.625,00

  2.625,00

Tarla

İmarsız

     91.875,00

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5604

11

  5.001,46

  2.416,63

Arsa

Konut Alanı

2.899.956,00

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5607

6

  5.714,33

  1.630,16

Arsa

Konut Alanı

2.037.700,00

Gaziantep

Şahinbey

Hacıköy

 116

6

  8.700,00

  8.700,00

Ham Toprak

İmarsız

   108.750,00

Gaziantep

Şahinbey

Ozanlı

 101

95

  3.956,08

  3.956,08

Ham Torak

İmarsız

     79.121,60

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 01/08/2018 tarihinde saat 14:00 Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8.421.195,23 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.366.461,49 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini (veya İdari Şartnamedeki usulle) müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, şartnamedeki hükümler uyarınca yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.263,180,00 TL dir. (birmilyonikiyüzaltmışüçbinyüzseksen.TL)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.263.180,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gaziantepdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5668/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Serik Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Türü

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m²

Hazine

Hissesi

Cinsi

Fiili Durumu

İmar

Durumu

İhale

Usulü

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1 -

Satış

Kadriye

587

1

22.332,34

Tam

Arsa

Yaklaşık 2.400 m2 si üzerinde Serik Bld. ait futbol

sahası, soyunma odaları ve demir tribün mevcut

Ticaret

Alanı

2886/36

17.866.000,00

1.786.600,00

25.07.2018

14:30

 

2 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 25/07/2018 tarihinde karşısında belirtilen saatinde Serik Malmüdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Bu iş için ihaleden önce yatırılacak geçici Geçici Teminat bedeline ilişkin makbuzunu veya şekli ve içeriği 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliğini belirtecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici Teminat olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilir.)

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,

e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza sirkülerini,

f) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - Taşınmaza ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Serik Malmüdürlüğünde görülebilir.

6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhale ilanı (www.milliemlak.gov.tr)-(www.antalyadefterdarligi.gov.tr)-(www.serik.gov.tr) adreslerinden görülebilir. 0 242 722 85 17

İlan olunur.

5583/1-1