11 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30475

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/1319 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6091/1-1

—————

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/266 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6092/1-1

—————

İstanbul 14. İş Mahkemesinin 2016/369 Esas, 2016/660 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6093/1-1

—————

Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/629 Esas, 2016/204 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6094/1-1

—————

Bursa (kapatılan) 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/302 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6095/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şanlıurfa Eğitimi Geliştirme Vakfı. (kısa adı ŞEGEV)

VAKFEDENLER: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Şanlıurfa.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2018 tarihinde kesinleşen 05.04.2018 tarihli ve E: 2017/696, K: 2018/280 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelik Şanlıurfa ili olmak üzere, teknik ve mesleki eğitim ağırlıklı, her dereceden eğitim-öğretim kurumları kurmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın malvarlığı konusu ŞURKAV- Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6085/1-1

—————

VAKFIN ADI: İlmiye Vakfı.

VAKFEDENLER: Muhammet YAZICI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/06/2018 tarihinde kesinleşen 26/04/2018 tarihli ve E: 2017/527, K: 2018/156 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000,00 TL (Yetmişbeşbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyet’inin uygun göreceği aynı amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6086/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\555.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak (Bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise başka bir yabancı dilde) ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak. Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az 80 veya eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

 

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 -   Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (11/07/2018 - 26/07/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K. Unvanı

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji doktoralı olmak ve doçentliğini mikrobiyoloji alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

1

Nefroloji uzmanı olmak. Diyaliz hastalarında egzersiz-yaşam kalitesi ilişkisi ile

diyaliz hastalarında eritropoietin düzeyleri konularında çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

-

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Akşemseddin'in Allah, insan ve varlık tasavvuru üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ebelik lisans mezunu olup ebelik alanında doktora yapmış olmak; doğum dansı

konusunda çalışması olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekanik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

-

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Matematik lisans mezunu olmak. Lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlerin

çözümü ve çözümlerin sayısal analizi üzerinde çalışmaları olmak. Yükseköğretim

Kurumlarında ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı olmak.

 

Duyurulur.

6082/1-1