11 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30475

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SES KAYIT CİHAZI (KURULUM DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 16 PA4-V-185 TİPİ DİZEL MOTORLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARLARI TAHMİL - TAHLİYE VE İSTİF İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRİKLİ VİNÇ TEMİN EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeni kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

İhale Tarihi

İhale Saati

Tapu Kaydı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

02.08.2018

13:30

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü,  -  177 ada, 17 parsel 7.635,64 m2

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü,  -  177 ada, 16 parsel 3.000,63 m2

22.600.000-TL

678.000-TL

02.08.2018

13:45

Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü 144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2

15.000.000-TL

450.000-TL

 

2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a- T.C vatandaşı olmak

b- Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c- Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- 2018 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d- Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

e- Şartname alındı makbuzu.

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

5986/1-1


SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                                       :  2018/339782

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı   :  6 kalem Sac Levha, lokomotif imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  25.07.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6026/1-1


SES KAYIT CİHAZI (KURULUM DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/338965

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 346 221 70 00 - 0 346 222 23 14

c) Elektronik Posta Adresi                               :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  8 Adet ses kayıt cihazı (kurulum dahil) satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3 kat 325 nolu oda) 02/08/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6087/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 16 PA4-V-185 TİPİ DİZEL MOTORLARININ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/344703

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 312 309 05 15/71579 – 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                               :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  25 Adet Komple Krank Mili Temini

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                              :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Ankara/ TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 14/08/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6089/1-1


ŞEKER AMBARLARI TAHMİL - TAHLİYE VE İSTİF İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Şeker Ambarlarında yapılacak olan Tahmil, Tahliye ve İstif İşleri İşçilik Hizmeti ihalesi T,Ş,F,A,Ş, Mal ve Hizmet alımları Yönetmeliği esasları dâhilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale Kayıt No                                        :  2018/339797

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 222 230 27 39 (10 hat) - 0 222 230 27 38

2 - İhale Konusu Hizmetin                     :  Üretimden gelen şekerlerin İstife alınması, Müşteri ve Çiftçi vasıtalarına yüklenmesi Ambarlarda istifli halde bulunan şekerin Müşteri veya Çiftçi vasıtalarına yüklenmesi ve gerektiğinde diğer Fabrikalara nakledilmesi halinde vasıtalara yüklenmesi işi olup ±%20 toleranslı 165.000 Ton ile irtibatlandırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                                   :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No. 195 ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve Saati                                    :  26.07.2018 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale Konusu iş veya Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü ambalajlı malzeme veya ürünün yükleme, boşaltma ve istif işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 26.07.2018 Perşembe günü Saat: 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6096/1-1


ELEKTRİKLİ VİNÇ TEMİN EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Elektrikli vinç temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/340629

Dosya No                                           :  1824502

1 - İdarenin

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                  : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Vinç temini: 2 kalem

b) Teslim Yeri                                     :  Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası BARTIN

c) Teslim Tarihi                                   :  İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                 :  19.07.2018 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgeleri

4.2.2. Test raporları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.07.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6081/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan; aşağıda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 4 (Dört) adet arsa Belediye Encümeninin 04/07/2018 tarih ve 326 sayılı kararına istinaden Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü;

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Niteliği

Alanı ve

m2 Birim Değeri

İmar Durumu

Muh. Tem.

(TL)

Geç. Tem

(TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Karşıyaka (Atakent)

11701

10

Arsa

5000,00*1.000

Ticaret+Konut (TİCK) E=1,60

5.000.000,00

150.000,00

24.07.2018

10:00

2

Seyhan

10033

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Arsa

11955,00*351

Ticaret+Konut (TİCK) E=1,60

4.196.205,00

125.886,15

24.07.2018

10:15

3

Seyhan

11868

5

Arsa

10.941,17*650

Ticaret+Konut (TİCK) E=2,40 Yençok:Serbest

7.111.760,50

213.352,82

24.07.2018

10:30

4

Balcalı

114

1

Arsa

3.017,00*700

E=1,60 TAKS=0,30 Yençok=Serbest yoğunluklu Konut Alanı

2.111.900,00

63.357,00

24.07.2018

11:00

 

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz İhale Salonunda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 4 (Dört) adet arsa Belediye Encümeninin 04/07/2018 tarih ve 326 sayılı kararına istinaden Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Geçici Teminatlar her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesi TR 06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İBAN Nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 150 TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmazlar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

a) Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya e devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne İlanın 1. Sırasında bulunan taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10,00 dan 1 (Bir) Saat öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

6112/1-1