10 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30474

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİ HAKKINDA İLAN

08.09.2015 tarih ve 29469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hidrokon Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen 02,03.2016 tarihli ve 2015/2721 sayılı dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Hidrokon Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi hakkında verilen yasaklama kararının kaldırıldığı ilan edilmişti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 30.10.2017 tarih ve E.2015/2721, K.2017/3084 sayılı kararı ile de dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, mezkur iptal kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince verilen 26.04.2018 tarih ve E.2018/98, K.2018/335 sayılı karar ile "... davalı idarenin istinaf başvurusunun KABULÜ ile Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.10.2017 tarih ve E.2015/2721, K. 2017/3084 sayılı kararın KALDIRILMASINA; ... esastan incelenen davada, davanın REDDİNE; ... 26.04.2018 tarihinde kesin olarak karar verildi." denilerek davanın reddine karar verilmiş olup, Hidrokon Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi hakkındaki 1 (Bir) yıllık yasaklama süresinin 08.09.2015-02.03.2016 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan 6 ay 6 günlük kısmının bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur.

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren başlar.

İlgililere duyurulur.

6136/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791545 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 29.05.2018 tarihli ve E.2018/967 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 04.07.2018 tarihli ve 117360 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6083/1-1

—————

Konya İli, Selçuklu İlçesi, 29N1 pafta, 23940 ada, 5 parsel üzerindeki 960385 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fürüzan YAĞLIOĞLU (Denetçi No: 17733, Oda Sicil No: 7191) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/2997 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.05.2018 tarihli ve E.2017/2997-K.2018/971 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fürüzan YAĞLIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 04.07.2018 tarihli ve 116280 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6084/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne Doçent alımı gerçekleştirilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Uzmanlık Alanı

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Doçent

1

- Mimar Kökenli,

- Bina Bilgisi Anabilim Dalında kariyer yapmış.

 

Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Onaylı Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri - yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

Başvuruların 4 nüsha halinde ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederiz. Başvurular gizli tutulacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Işık Üniversitesi, Meşrutiyet Köyü, Üniversite Sk. No: 2   34980 Şile - İSTANBUL

Tel: 4440799

5984/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi                     : 10.07.2018

Başvuru Tarihi              : 10.07.2018

Son Başvuru Tarihi       : 24.07.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Mandibula kırıklarında transparotid yaklaşım konusunda çalışması olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Muhasebe denetiminde kanaat fonksiyonlarının, kanıtsal ağ ve kanıtsal mantık kullanımları ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmaları olmak.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, gıda sosyolojisi, küresel gıda sistemi ve kırsal alanlar sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olup, Abbasiler dönemi kurumları ile ilgili çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Perioperatif uygulanan steroidin kan şekeri üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını fen bilgisi öğretmenliği alanında yapmış; mühendislik tasarım temelli fen eğitimi, bilimsel yaratıcılık ve eleştirel düşünme konularında çalışmaları olmak.

8

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktora eğitimini coğrafya öğretmenliği alanında yapmış ve coğrafya eğitiminde bağlam temelli öğretim yaklaşımı üzerine çalışmış olmak.

9

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 18. yy. Osmanlı Arapça Sarf eserleri üzerine tahkik çalışması yapmış olmak.

10

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını turizm alanında yapmış; sürdürülebilir turizm ve turizmde yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.

6023/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

İlk ve Acil Yardım konusunda çalışmaları olmak

Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Turizm alanında çalışma yapmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri yetiştirme ve ıslahı bilim alanında almış olup, Tahıllar konusunda çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

2

1

Doçentliğini Makro iktisat alanında almış olup, uluslararası mal ve hizmet ticareti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Abdulkerîm el-Muderris'in Mevâhibu'r-Rahmân adlı eseri hakkında çalışmış olmak.

İslami ilimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tefsir Anabilim dalında doktora yapmış olup, ibâzi müfessirler ile ilgili çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Bitki Koruma alanında doktora yapmış olup, Endofitik bakteriler konusunda çalışma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Badminton oyuncuları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olup, bireysel psikoloji danışma üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 15. yüzyıla ait Farsça yazılmış bilim ansiklopedisi üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Alman oryantalizmi ve Osmanlı Devleti hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olup, serin iklim tahılları ıslahı konusunda çalışmış olmak.

6079/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Hukuk Fakültesinin Anayasa Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Hukuk ve Mali Hukuk anabilim dallarına yapılan başvurular hariç, diğer tüm alanlarda Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi için 45 gün, diğer fakülteler için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

SAYI

AÇIKLAMA

EĞİTİM

İngilizce Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, ikinci dil edinimi ve dil bilimi alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. veya Prof.

1

Doktora derecesini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Doçent veya Profesör

1

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, ortaokul veya lise seviyesinde 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmak ve Lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.

Eğitim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör

2

Doktora çalışmasını Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı alanlarında yapmış̧ olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak.

HUKUK

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof.

1

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Prof.

1

 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof.

1

 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç.

2

 

MÜHENDİSLİK

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tam sayılı doğrusal ve doğrusal olmayan programlama konusunda uzmanlığı; kablosuz sensör ağları üzerine endeksli dergilerde yayınları bulunmak. Girişimcilik, mühendislik ekonomisi ve finansal yönetim gibi endüstri mühendisliği ve finansal mühendisliğin kesiştiği alanlarda deneyimli olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doç.

1

Telsiz ağlar ve anlık (ad-hoc) ağlar konusunda uzmanlaşmış ve bu konularda bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof.

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak ve polimerleşme kinetiği, polielektrolitler ve polimer ultrasonik degradasyon kinetiği konularında endeksli uluslararası dergilerde yayınları bulunmak. Fizik dersleri verme konusunda deneyimli olmak.

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Yapı mühendisliği konusunda uzman; beton, öngerilmeli beton ve betonarme yapıların kırılma mekaniği ve malzeme özellikleri konularında akademik çalışmaları olmak.

Prof.

1

Sayısal çözüm yöntemleri, geoteknik deprem mühendisliği, inşaat proje yönetimi ve yapı işletmesi konularında sektörel ve akademik çalışmaları olmak.

SANAT TASARIM VE MİMARLIK

Mimarlık

Prof.

2

Mimari tasarım ve kuramı alanında ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları olmak.

Doç veya Dr. Öğr. Üyesi

2

Doktorasını Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi ya da Mimarlık Teknolojileri alanında yapmış olmak; bu alanlarda ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları olmak.

İç Mimarlık

Doç veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Y Lisans derecelerini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanlarında almış olmak; Doktorasını İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

Psikoloji

Doç.

1

Klinik Psikoloji Alanında doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış olmak, yetişkin psikopatolojisi ile ilgilenen ve bu alanda etki faktörlü dergilerde (2 ve üstü) uluslararası yayınları ve kitap veya bölümleri olan, uluslararası işbirlikli ve kültürlerarası çalışmalarda halk sağlığı, depresyon ve intihar konularıyla ilgilenmek

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını psikoloji alanında tercihen yurtdışında yapmış olan öğretim üyesi alınacaktır. Klinik psikoloji alanında doktora yapmış adaylara öncelik verilecek olup diğer psikoloji alanlarında doktorasını tamamlamış adayların başvuruları da değerlendirilecektir. Adayların deneysel psikoloji, ölçme ve değerlendirme dersleri verebilecek olmaları ve uluslararası yayınlara sahip olmaları gerekmektedir.

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

 

NOT: Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve Eğitim Fakültesi’nde uygulanan, “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

6110/1-1