7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


200 GR ORGANİK RİZE VE 500 GR. ORGANİK RİZE ÇAYI ISIL YAPIŞTIRMA BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


70 ADET KOMPOST MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


LİSANS VE YAZILIM GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YG - AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ID FAN VE KÖMÜR BESLEME AKTÜATÖRLERİNİN TEMİNİ VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


ERZURUM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM 4X30 TON KAPASİTELİ LOKOMOTİF VE VAGON KALDIRMA KRİKOSU VE SEHPALARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Didim Milli Emlak Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


200 GR ORGANİK RİZE VE 500 GR. ORGANİK RİZE ÇAYI ISIL YAPIŞTIRMA BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 4.500 Kg. 200 Gr Organik Rize ve 6.500 Kg. 500 Gr. Organik Rize Çayı Baskılı Bobin (2 Kalem), %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (RİZE) 100,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.07.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale en az 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla, kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5701/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait THK Etimesgut Meydan İşletme Müdürlüğü’nde (Etimesgut/ANKARA) bulunan muhtelif miktardaki galeri içi hurda malzemeleri kapalı zarf acık artırma ile satılacaktır hurdalar bulunduğu yerde görülerek satışı 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat: 14.30’da ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Genel Başkanlığı (Opera/ANKARA) adresine vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00 TL Karşılığında THK Genel Başkanlığı veznesinden veya Malzeme Yönetimi Direktörlüğü (Opera /ANKARA) adresinden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : THK Genel Başkanlığı   (0312) 303 73 79

6045/1-1


70 ADET KOMPOST MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 70 adet kompost makinası teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6008/1-1


LİSANS VE YAZILIM GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Lisans ve Yazılım Güncellemesi teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6056/1-1


1000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 1000 adet Tarayıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6057/1-1


4 KALEM MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "4 Kalem Muhtelif Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6058/1-1


YG - AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap) alanına ait, YG - AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                       :  Cumhuriyet Mah. Şehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl İşhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  YG-AG Elektrik Şebekesi ve Kamera Sistemi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                          :  Çankırı Yakınkent

c) İşe başlama tarihi                                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                 :  31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 Tedaş B.F. ile)           :  8.756.000 TL

f) Geçici Teminatı                                         :  612.920 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                           :  24/07/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG - OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Şehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl İşhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5996/2-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                          :  Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 Mardin

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                             :  Mardin

c) İşe başlama tarihi                                         :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                    :  30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 Tedaş B.F. ile)              :  5.349.300 TL

f) Geçici Teminatı                                            :  374.451 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                              :  26/07/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5997/2-1


ID FAN VE KÖMÜR BESLEME AKTÜATÖRLERİNİN TEMİNİ VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/333574

İşin Adı                                                  :  2 Adet ID Fan Aktüatörü ve 3 Adet Kömür Besleme Aktüatörünün Temini ve Montajı.

İhale Türü - Usulü                                  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 266 721 31 00 - 0 266 721 31 25

c) İhale dokümanının

   görülebileceği internet adresi               :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  2 Adet ID Fan Aktüatörü ve 3 Adet Kömür Besleme Aktüatörünün Temini ve Montajı.

b) Teslim [yeri/yerleri]                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/ Balıkesir

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 100 (YÜZ) Takvim Günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                                     :  24.07.2018 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.7. İstekliler teklif dosyalarına, teklif ettikleri vanalara ait tüm teknik bilgileri gösteren belgeleri (katalog vs.) eklemeli ve bu belgelerde teklif ettikleri vana modellerini işaretlemelidir.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 75,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 95,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 24.07.2018 Salı günü, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5964/1-1


ERZURUM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM 4X30 TON KAPASİTELİ LOKOMOTİF VE VAGON KALDIRMA KRİKOSU VE SEHPALARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/333107

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1 Takım 4x30 Ton Kapasiteli Lokomotif ve Vagon Kaldırma Krikosu ve Sehpaları alım İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 01/08/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5960/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/333519

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi                     :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Hanlı istasyonu teslimi 30.000 m³ balast satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat 325 nolu oda) 30/07/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5963/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Didim Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İli/İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu (1/1000 Ölçekli İmar Planında)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Aydın/Didim

Çamlık

1368

8

515,70

Tam

Arsa

A - 2 Katlı TK Konut Alanı (0.20/0.40)

413.000,00

123.900,00

31/07/2018

10:00

2

Aydın/Didim

Mersindere

1868

2

798,23

Tam

Arsa

A - 2 Katlı TK Konut Alanı (0.40/0.80)

600.000,00

180.000,00

31/07/2018

10:45

3

Aydın/Didim

Hisar

2569

1

6.822,18

Tam

Arsa

Konut Alanı (E=0.60, hmax=Serbest)

2.900.000,00

870.000,00

31/07/2018

11:30

4

Aydın/Didim

Çamlık

962

22

1.167,40

Tam

Arsa

A - 3 Katlı TK Konut Alanı (0.40/1.20)

2.102.000,00

630.600,00

31/07/2018

14:15

5

Aydın/Didim

Mersindere

1868

4

308,13

Tam

Arsa

A - 2 Katlı TK Konut Alanı (0.40/0.80)

232.000,00

69.600,00

31/07/2018

15:00

6

Aydın/Didim

Altınkum

854

56

1.029,10

Tam

Arsa

Günübirlik Tesis Alanı (E=0.20)

1.338.000,00

401.400,00

31/07/2018

15:45

7

Aydın/Didim

Altınkum

-

15774

196,10

Tam

Arsa

A - 5 Katlı Ticaret Alanı (0.40/2.00)

981.000,00

294.300,00

31/07/2018

16:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleler Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:

a) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve banka teyit yazısı (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir),

b) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

c) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Didim Mal müdürlüğünün Ziraat Bankası Didim Şubesinde bulunan TR590001001322000010005202 IBAN numaralı hesabına yatırılması zorunlu olup dekontun bir nüshasını ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. İhale komisyonunca teminat olarak para teslim alınamaz.

4 - Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5 - Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

6 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekmektedir.

7 - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

8 - İşin gereğine göre Defterdarlık veya Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri şarttır.

9 - Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

10 - Taşınmazların satış bedelinin talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine Kanuni İpotek tesis edilir.

11 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Didim Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 - İstekliler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

14 - Taşınmaz satış ihale bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

5891/1-1


MÜBADELE İLANI

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hek. durumda bulunan 07 adet Kamyonet, 03 adet Otobüs, 03 adet Minibüs ve 17 adet Otomobil olmak üzere toplam 30 adet araç, toplam 273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdası olmak üzere, 4645 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca (01) Adet 2018 model Ford Focus 1.5 TDCİ 6 ileri manuel Trend X taşıt, (03) Adet 2018 model Ford Tourneo Courier 1.5 TDCİ 75 PS Delux taşıt, (01) adet Ford Tourneo Connect 120 PS Titanyum taşıt, (01) adet Ford Transit 440 E 155 PS Delux tek arka teker 17+1 Minibüs taşıt, Ford Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1 Minibüse bagaj ilavesini temin edip yaptırılarak teslim edilmesi işi mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 1

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 318 224 61 23 - 6417 - Faks: 0 318 224 25 83

2 - Mübadele konusu malın

a) İdare Tarafından Verilecek

    Malın Niteliği, türü ve miktarı                     :  Ekonomik ömrünü tamamlamış, hek. Durumda bulunan 17 adet Binek Oto, 07 adet Kamyonet, 03 adet Minibüs ve 03 adet Otobüs olmak üzere toplam 30 araç, toplam 273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdası

b) İdare Tarafından Alınacak

    Malın Niteliği, türü ve miktarı                     :  2018 model (01) adet Ford-Focus 1.5 TDCİ 6 ileri Manuel-Trendx taşıt, 2018 model (03) adet Ford Tourneo Courıer 1.5 TDCİ 75 PS Deluxe Taşıt, 2018 model (01) adet Ford Tourneo Connect 120 PS Tit. Taşıt, 2018 model (01)adet Ford Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1 Minibüs ve Ford Transit Transit 440 E 155 PS Deluxe Tek arka teker 17+1 minibüse bagaj ilavesi temin ve yaptırılması. Mübadele karşılığı alınacak taşıtlar ve bagaj ilavesine ait özellikler mübadele dokümanında yer almaktadır.

3 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri             :  Mübadeleye teklif edilen tüm malzemelerden araçlar Kırıkkale Polisevi Şube Müdürlüğü bahçesinde, hurda malzeme Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka bahçesinde görülebilir ve teslimatta buradan yapılacaktır.

4 - Teslim Etme Tarihi                                     :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar ve diğer malzemeler, en geç mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra (15) gün içinde teslim edilecektir.

5 - Teslim Alma Tarihi                                    :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip onbeş gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin

a) Yapılacağı Yer                                             :  Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası: Fabrikalar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 1 Merkez/KIRIKKALE adresinde yapılacaktır.

b) Tarih ve Saati                                              :  23/07/2018 Saat: 14.00

7 - Mübadele karşılığı verilecek malların tahmini bedeli: 610.650,00 TL.

8 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile uygulanılacak kriterler.

Açık artırma usulü ile yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele dokümanında yer alan standart forma uygun Teklif mektubu.

b) Mübadele dokümanında belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge.

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imzalı sirküleri, gerçek kişi olması halinde, noterden tasdikli imza beyannamesi.

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir.

9 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

10 - Mübadele dokümanı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 TL yatırılarak temin edilebilir.

11 - Teklifler 23/07/2018 günü saat: 14.00’a kadar Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 4. kat adresine verebilecektir.

12 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilir.

13 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

14 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

15 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Kırıkkale Polisevi Şube Müdürlüğü bahçesi ve Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka bahçesinde görülebilir.

16 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.

17 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜBADELE KONUSU TAŞITLARIN ÖZELLİKLERİ

 

S. N

PLAKASI

MARKASI

MODEL

SİLİNDİR HACMİ cm3

MOTOR GÜCÜ

KİLOMETRESİ

FAAL OLUP OLMADIĞI

1

71 A 0034

Ford-Transit

1997

1993

105 bg

132459

FAAL

2

71 A 0035

Isuzu

1997

3908

120 hp

212276

FAAL

3

71 A 0067

Renault-Megane

1999

1998

115 bg

206175

FAAL

4

71 A 0068

Ford-Transit

1999

2496

   70 bg.

493753

FAAL

5

71 A 0071

Isuzu

1999

4334

120 bg

182188

FAAL

6

71 A 0094

Hyundai

2001

1495

102 bg

164083

FAAL

7

71 A 0095

Renault-Megane

2002

1598

110 bg

214918

FAAL

8

71 A 0102

Fiat Doblo

2002

1910

063 bg

381324

FAAL

9

71 A 0103

Ford-Transit

2003

2402

090 bg

359999

FAAL

10

71 A 0104

Toyoto Corolla

2003

1598

081 bg

428116

FAAL

11

71 A 0105

Toyota Corolla

2004

1598

081 bg

236913

FAAL

12

71 A 0106

Fiat-Doblo

2003

1910

74,2 kw

398316

FAAL

13

71 A 0107

Ford-Transit

2004

2402

090 bg

334689

FAAL

14

71 A 0109

Toyoto Corolla

2004

1598

80,8 kw

360119

FAAL

15

71 A 0122

Toyoto Corolla

2004

1598

110 bg

493228

FAAL

16

71 A 0123

Toyoto Corolla

2004

1598

110 bg

510049

FAAL

17

71 A 0125

Renault-Megane

2004

1598

84,5 kw

229742

FAAL

18

71 A 0126

Renault-Megane

2004

1598

115 bg

409380

FAAL

19

71 A 0127

Renault-Megane

2004

1598

115 bg

198970

FAAL

20

71 A 0128

Renault-Megane

2004

1598

115 bg

240971

FAAL

21

71 A 0130

Ford-Connect

2004

1753

090 bg

221610

FAAL

22

71 A 0133

Renault-Megane

2006

1598

82 kw

414012

FAAL

23

71 A 0195

Renault-Megane

2005

1598

82 kw

208206

FAAL

24

71 A 0206

Renault-Megane

2009

1598

82 kw

459710

FAAL

25

71 A 0207

Ford-Connect

2009

1753

66 kw

333333

FAAL

26

71 A 0212

Ford-Connect

2009

1753

66 kw

184859

FAAL

27

71 A 0224

Renault-Megane

2009

1598

82 kw

434944

FAAL

28

71 A 0226

Renault-Megane

2009

1598

82 kw

521503

FAAL

29

71 A 0238

Mazda

1994

2200

82 kw

117189

FAAL

30

71 A 0334

Isuzu

1998

4334

88,2 kw

181274

FAAL

 

Mübadele Konusu Malzemelerin Durumu

273 kalem mal ve malzemesi hurdası, bunlardan (1) kalemi tahminen 13.000 kg. kesilmiş hurda plaka ve (1) kalemi ise tahminen 52.500 kg. muhtelif demir hurdası

5941/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

İhale, 19.07.2018 tarihinde Perşembe günü, 10.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 100.00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyebileceği gibi, %50 si peşin geri kalan kısmını her ay olmak üzere vade farksız 12 eşit taksitle de ödeyebilir.

Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, taşınmazı taksitle alan iştirakçi ise ayrıca taksitli satış sözleşmesi için binde 9.48 oranında damga vergisini peşin olarak ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7 - Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4 - İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)

5 - Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstenilen belgeler, en geç 18.07.2018 Çarşamba günü 15:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.

İlan olunur.

 

S. N.

Cinsi

Blok ve Bağ. Böl.

Kat

Mahalle - Ada - Parsel

m²

Muh. Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Dep. Dükkan

11

B+Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

148

947.500-TL

28.425-TL

19.07.2018

10.00

2

Dep. Dükkan

12

B+Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

125

792.500-TL

23.775-TL

19.07.2018

10.05

3

Dükkan

13

Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

59

590.000-TL

17.700-TL

19.07.2018

10.10

4

Dep. Dükkan

14

B+Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

172

940.000-TL

28.200-TL

19.07.2018

10.15

5

Dep. Dükkan

17

B+Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

211

1.330.000-TL

39.900-TL

19.07.2018

10.20

6

Dep. Dükkan

18

B+Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

125

792.500-TL

23.775-TL

19.07.2018

10.25

7

Dep. Dükkan

19

B+Z

Pazarkapı Mah. 107 Ada 52 Parsel

144

922.500-TL

27.675-TL

19.07.2018

10.30

8

Dep. Dükkan

A-5

2B+1B+Z

Pazarkapı Mah. 97 Ada 14 Parsel

309

1.839.500-TL

55.185-TL

19.07.2018

10.35

9

Dep. Dükkan

A-6

2B+1B+Z

Pazarkapı Mah. 97 Ada 14 Parsel

264

1.395.000-TL

41.850-TL

19.07.2018

10.40

10

Dükkan

A-7

B

Pazarkapı Mah. 97 Ada 14 Parsel

38

342.000-TL

10.260-TL

19.07.2018

10.45

11

Dep. Dükkan

B-5

2B+1B+Z

Pazarkapı Mah. 97 Ada 14 Parsel

264

1.395.000-TL

41.850-TL

19.07.2018

10.50

12

Dep. Dükkan

B-6

2B+1B+Z

Pazarkapı Mah. 97 Ada 14 Parsel

277

1.436.500-TL

43.095-TL

19.07.2018

10.55

13

Dükkan

B-7

B

Pazarkapı Mah. 97 Ada 14 Parsel

38

342.000-TL

10.260-TL

19.07.2018

11.00

14

Dep. Dükkan

A-5

B+Z

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

178

1.052.500-TL

31.575-TL

19.07.2018

11.05

15

Dükkan

A-6

Z

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

38

342.000-TL

10.260-TL

19.07.2018

11.10

16

Dep. Dükkan

A-7

B+Z

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

170

1.017.500-TL

30.525-TL

19.07.2018

11.15

17

Dep. Dükkan

B-5

B+Z

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

161

995.000-TL

29.850-TL

19.07.2018

11.20

18

Dükkan

B-6

Z

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

38

342.000-TL

10.260-TL

19.07.2018

11.25

19

Dep. Dükkan

B-7

B+Z

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

163

1.000.000-TL

30.000-TL

19.07.2018

11.30

20

Katlı Dükkan

B-8

B+Z+1+2

Pazarkapı Mah. 3781 Ada 3 Parsel

724

4.812.750-TL

144.383-TL

19.07.2018

11.35

21

OFİS

1

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

60

360.000-TL

10.800-TL

19.07.2018

11.40

22

OFİS

2

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

98

490.000-TL

14.700-TL

19.07.2018

11.45

23

OFİS

3

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

61

366.000-TL

10.980-TL

19.07.2018

11.50

24

OFİS

4

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

56

280.000-TL

8.400-TL

19.07.2018

11.55

25

OFİS

5

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

60

360.000-TL

10.800-TL

19.07.2018

12.00

26

OFİS

6

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

57

285.000-TL

8.550-TL

19.07.2018

12.05

27

OFİS

7

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

39

234.000-TL

7.020-TL

19.07.2018

12.10

28

OFİS

8

1

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

56

280.000-TL

8.400-TL

19.07.2018

12.15

29

OFİS

9

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

60

360.000-TL

10.800-TL

19.07.2018

12.20

30

OFİS

10

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

74

370-000-TL

11.100-TL

19.07.2018

12.25

31

OFİS

11

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

61

366.000-TL

10.980-TL

19.07.2018

12.30

32

OFİS

12

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

57

285.000-TL

8.550-TL

19.07.2018

12.35

33

OFİS

13

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

60

360.000-TL

10.800-TL

19.07.2018

12.40

34

OFİS

14

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

57

285.000-TL

8.550-TL

19.07.2018

12.45

35

OFİS

15

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

39

234.000-TL

7.020-TL

19.07.2018

12.50

36

OFİS

16

2

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

56

280.000-TL

8.400-TL

19.07.2018

12.55

37

Katlı Dükkan

17

Z+1+2+3

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

1294

10.951.000-TL

328.530-TL

19.07.2018

13.00

38

DÜKKAN

18

Z

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

471

3.061.500-TL

91.845-TL

19.07.2018

13.05

39

DÜKKAN

19

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

416

1.248.000-TL

37.440-TL

19.07.2018

13.10

40

DÜKKAN

20

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

99

346.500-TL

10.395-TL

19.07.2018

13.15

41

DÜKKAN

21

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

97

339.500-TL

10.185-TL

19.07.2018

13.20

42

DÜKKAN

22

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

101

353.500-TL

10.605-TL

19.07.2018

13.25

43

DÜKKAN

23

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

76

266.000-TL

7.980-TL

19.07.2018

13.30

44

DÜKKAN

24

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

13.35

45

DÜKKAN

25

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

13.40

46

DÜKKAN

26

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

13.45

47

DÜKKAN

27

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

13.50

48

DÜKKAN

28

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

13.55

49

DÜKKAN

29

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

14.00

50

DÜKKAN

30

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

192.000-TL

5.760-TL

19.07.2018

14.05

51

DÜKKAN

31

1. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

259

1.165.500-TL

34.965-TL

19.07.2018

14.10

52

DÜKKAN

32

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

38

114.000-TL

3.420-TL

19.07.2018

14.15

53

DÜKKAN

33

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

50

150.000-TL

4.500-TL

19.07.2018

14.20

54

DÜKKAN

34

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

49

147.000-TL

4.410-TL

19.07.2018

14.25

55

DÜKKAN

35

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

96.000-TL

2.880-TL

19.07.2018

14.30

56

DÜKKAN

36

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

39

117.000-TL

3.510-TL

19.07.2018

14.35

57

DÜKKAN

37

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

124

248.000-TL

7.440-TL

19.07.2018

14.40

58

DÜKKAN

38

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

67

201.000-TL

6.030-TL

19.07.2018

14.45

59

DÜKKAN

39

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

46

138.000-TL

4.140-TL

19.07.2018

14.50

60

DÜKKAN

40

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

46

138.000-TL

4.140-TL

19.07.2018

14.55

61

DÜKKAN

41

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

42

126.000-TL

3.780-TL

19.07.2018

15.00

62

DÜKKAN

42

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.05

63

DÜKKAN

43

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.10

64

DÜKKAN

44

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.15

65

DÜKKAN

45

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.20

66

DÜKKAN

46

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.25

67

DÜKKAN

47

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.30

68

DÜKKAN

48

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.35

69

DÜKKAN

49

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.40

70

DÜKKAN

50

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

40

400.000-TL

12.000-TL

19.07.2018

15.45

71

DÜKKAN

51

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

40

400.000-TL

12.000-TL

19.07.2018

15.50

72

DÜKKAN

52

2. BOD

Pazarkapı Mah. 3783 Ada 1 Parsel

32

320.000-TL

9.600-TL

19.07.2018

15.55

5729/1-1