3 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30467

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


PEDİATRİK PORTABL RENKLİ EKO CİHAZI, 2 PROBLU 1 ADET-OTOMATİK RV YAZILIM EKO ARŞİVİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN İÇİ KONTEYNER TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


1 ADET TEKERLEK PROFİLİ TESPİT SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


1743 ADET EGZOZ SUPABI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


7 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


VANTÜP SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


KAYNAK MALZEMELERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


13.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


PEROVSKİT TERMAL BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ANKAPARK'IN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                         :  2018/330348

1 - İdarenin                                                     

a) Adresi                                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi Giriş Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                            :  0312 215 90 01/3139- 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)                    :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi                            :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın                        

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  1 Adet Teleskop 80 Cm Ayna Çaplı

b) Malın teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri                              :  Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

c) İşin süresi                                                    :  310 (Üçyüzon) Takvim günü

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin               

a) Yapılacağı yer                                              :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                                              :  19/07/2018 saat 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2- Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 19/07/2018 saat 14:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5779/1-1


PEDİATRİK PORTABL RENKLİ EKO CİHAZI, 2 PROBLU 1 ADET-OTOMATİK RV YAZILIM EKO ARŞİVİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

2 Kalem Mamul Mal Alımları-Gayri maddi hak Alımları (Pediatrik portabl renkli eko cihazı, 2 problu1 adet-Otomatik RV yazılım eko arşivi 1 Adet)alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2018/318649

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası                   .  (342) 360 11 85 - (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                       :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  2 Kalem Mamul Mal Alımları-Gayri maddi hak Alımları (Pediatrik portabl renkli eko cihazı, 2 problu1 adet-Otomatik RV yazılım eko arşivi 1 Adet)

b) Teslim [yeri/yerleri]                           :  Gaziantep Üniversitesi proje yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                        :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) gündür.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                                     :  30/07/2018 Pazartesi günü saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

5725/1-1


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

28/06/2018 tarihli 30462 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan mal alımı ihale ilanımızın başlığı sehven 4 kalem olarak yazılmıştır. Doğrusu 6 kalem mal alımıdır.

1 Sıra nolu 2018/318429 sayılı Sıvı Azot Üretim Sistemi ihalesi ile ilgili; sehven yazılan

“b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içinde Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümüne teslim edilecektir. “maddesi “b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümüne teslim edilecektir.” şeklindedir.

1 Sıra nolu 2018/318429 sayılı Sıvı Azot Üretim Sistemi ihalesi ile ilgili;

“4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:” maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

4.3.4.3. Cihaza ilişkin CE veya TSE veya FDA normlarına uygun üretilmiş olduğuna ilişkin belge sunulmalıdır.

İlgililere duyurulur.

5801/1-1


HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN İÇİ KONTEYNER TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/328649

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü, Selimiye İskele Mah. Burhan Felek Cad. No: 1   668 Üsküdar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0216 3488020-4707 - 4985 // F: 0216 3451705

c) Elektronik Posta Adresi                  :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                                 :  65.000 Sefer (3 yıllık)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/07/2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL (üçyüztürklirası) bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5862/1-1


1 ADET TEKERLEK PROFİLİ TESPİT SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/328189

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM - ÇANKAYA / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  3123090515 / 75392 Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                  :  muratkaya4@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                                 :  1 Adet Tekerlek Profili Tespit Sistemi Temini işi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 13/07/2018 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5778/1-1


1743 ADET EGZOZ SUPABI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/326048

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale Konusu İşin Niteliği,

Türü ve Miktarı                                      :  1743 Adet Egzoz Supabı, teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  18.07.2018 - Saat 15.00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 18.07.2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5763/1-1


7 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

S.NO

MALZEME CİNSİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİRİMİ

MİKTAR

1

KOLON POLYAMİD 2,5 cm BEYAZ

POLİAMİD (NAYLON 6) KOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

Metre

40.000,00

2

GERDİRME CIRCIRI

NUMUNESİNE GÖRE

Adet

3.200,00

3

ÇELİK HALAT GALVANİZLİ 6 mm

NUMUNESİNE GÖRE

Metre

10.000,00

4

BORU ETİAL-60 Ø63x3 (5000 mm)

ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60

TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.025,60

Kg

32.831,84

BORU ETİAL-60 Ø63x3 (6000 mm)

9.697,56

Kg

BORU ETİAL-60 Ø63x3 (2300 mm)

9.513,00

Kg

BORU ETİAL-60 Ø42x2 (2700 mm)

1.321,00

Kg

BORU ETİAL-60 Ø50x3 (300 mm)

274,68

Kg

5

BORU ETİAL-60 Ø42x2 TEK KANALLI (6000 mm)

ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60

KANALLI BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2.514,00

Kg

4.504,00

BORU ETİAL-60 Ø42x2 ÇİFT KANALLI (2000 mm)

1.990,00

Kg

6

POLİETİLEN BRANDA 220 gr/ m² BEYAZ EN: 200 cm

POLİETİLEN BRANDA (220 gr/m²) TEKNİK ŞARTNAMESİ

m²

13.800,00

7

ÇELİK HALAT GALVANİZLİ (ÇELİK ÖZLÜ) 4 mm

NUMUNESİNE GÖRE

Metre

2.375,00

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen “7 kalem çadır malzemesi” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - Numuneler, Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Biriminde görülebilecektir.

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 25 TEMMUZ 2018 günü saat 10.00’a kadar “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Servisine ulaşacak şekilde vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 26 TEMMUZ 2018 tarih ve saat 14.00’da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5812/1-1


VANTÜP SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK ihtiyacı olarak 50 adet Ø 800 mm x 15 mt. Vantüp alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                                 :  2018/321093

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                                     Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)            :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale Konusu İşin Nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

50 adet ø 800 mm x 15 mt. vantüp

50

TOPLAM

50

 

b) Teslim Yeri                                           :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim Tarihi                                         :  Vantüpler 120 günde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                      :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                       :  25.07.2018 Çarşamba - Saat 15:00

c) Dosya No                                              :  1817028

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık Şube Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulaması yapıldıktan sonra en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No. 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç: 25.07.2018 Çarşamba - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

5767/1-1


SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/326743

Dosya no                                                :  1822067

1 - İdarenin:

a) Adres                                                 :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2      67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Sondaj yedekleri: 21 kalem

b) Teslim yeri                                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                       :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  16/07/2018 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16/07/2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5864/1-1


KAYNAK MALZEMELERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Kaynak malzemeleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/327902

Dosya no                                                :  1824068

1 - İdarenin:

a) Adres                                                 :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2     67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Kaynak malzemeleri: 21 kalem

b) Teslim yeri                                         :  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                       :  İşe başlanmasını müteakip kaynak malzemeleri 30, oksijen ve asetilen tüp regülatörleri 15 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  17.07.2018 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 Teknik şartnamede belirtilen belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 17.07.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5865/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                           :  2018/321266

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  SİVAS KARAYOLU 5. KM.   SORGUN/YOZGAT

b) Telefon - Faks Numarası                      :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       :  Fabrikamız 2018/2019 kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 45.000 (Kırkbeşbin) ton linyit kömürü alımı.

 

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

Linyit

0,5 - 18 mm

2.100 - 2.300

19.000

Linyit

0,5 - 18 mm

3.200 - 3.400

26.000

 

b) Teslim Yeri(leri)                                   :  Yozgat Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                           :  Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

CİNSİ

01.08.2018/

16.08.2018/

01.09.2018/

16.09.2018/

01.10.2018/

15.08.2018

31.08.2018

15.09.2018

30.09.2018

15.10.2018

Linyit (0,5-18 mm

2.100-2,300 kcal/kg.)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

16.10.2018/

01.11.2018/

16.11.2018/

01.12.2018/

TOPLAM

31.10.2018

15.11.2018

30.11.2018

15.12.2018

2.000

2.000

19.000

CİNSİ

01.08.2018/

16.08.2018/

01.09.2018/

16.09.2018/

01.10.2018/

15.08.2018

31.08.2018

15.09.2018

30.09.2018

15.10.2018

Linyit (0,5-18 mm

3.200-3,400 kcal/kg.)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

16.10.2018/

01.11.2018/

16.11.2018/

01.12.2018/

TOPLAM

31.10.2018

15.11.2018

30.11.2018

15.12.2018

3.000

3.000

3.000

2.000

26.000

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                      :  YOZGAT ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi - Saati                                         :  23.07.2018 Pazartesi günü - Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3. ve 7.4. üncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak İdari Şartnamenin (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

İsteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İş Bitirme Belgesi (KİK.027.0/M)

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:

a) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmış olduğu sözleşme veya protokolü

b) Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir.

İstekliler;

- Teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini,

- Kömür üretim sahasının haricinde, sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini,

- İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/7)” göre beyan edilen il sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir.

Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa; stok sahasının kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi, stok sahası olarak kömür işletmesi veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa işletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak protokol veya sözleşmeyi sunması gerekir.

İdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim sahalarında inceleme yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli de yerinde inceleme sırasında bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.

Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri durumunda veya inceleme için bildirilen kişinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satışı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İhale dokümanlarına göre geçerli olan istekli teklifleri, İdari Şartname Madde 2.1.c de belirtilen kömür türlerine göre gruplandırılacak ve her grup için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılacak,

- Kömürlerin gruplandırılmasında, ihale konusu kömür türleri için İdari Şartname Madde 2.1.c de istenen tane büyüklüğü ve kalori değerlerinde, isteklinin teklif mektubundaki beyanı ile tutarlılık aranacaktır.

- İdari Şartname Madde 2.1.c çerçevesinde istekli kömürü, birden fazla grupta yer alabilecektir.

Kömürlerin, baz fiyatının istekli beyanı baz kaloriye bölünmesinden “birim kalori başına enerji maliyet değeri, TL/1000 kcal” bulunacak ve bu değere göre ihale konusu kömür türüne ait istekli teklifleri küçükten büyüğe sıralanacak,

- Baz fiyat, idarenin stok sahasında fabrika teslim fiyatı TL /Ton olarak alınacaktır.

- Baz kalori değeri, istekli tarafından, kendi kömürünü ifade eden toleranssız tek değer olarak verilecektir. Baz kalorinin toleranslı verilmesi halinde ve baz kalori için herhangi bir değer olmaması halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Balıkesir adresinde görülebilir ve TL. 200,00 (İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12.1. İhale konusu her kömür türü fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 19 000 ton ise teklif miktarı 19 000 ton olacaktır.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

15 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

16 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

17 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5772/1-1


13.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanyası ihtiyacı ± %20 toleranslı 13.000 ton Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/320240

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  13.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.

b) Teslim Yeri                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin Süresi                          :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  18.07.2018 Çarşamba günü - Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5771/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                              :  Kızılırmak Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 Osmancık Belediye Hizmet Binası Osmancık/ ÇORUM

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                                 :  Osmancık/ÇORUM

c) İşe başlama tarihi                                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                       :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile)              :  2.310.000 TL

f) Geçici Teminatı                                               :     161.700 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                                 :  19/07/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kızılırmak Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 Osmancık Belediye Hizmet Binası Osmancık/ÇORUM adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5770/2-2


PEROVSKİT TERMAL BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 Adet Perovskit Termal Buharlaştırma Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                                :  2018/330452

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  312-210 35 85 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)              :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  1 Adet Perovskit Termal Buharlaştırma Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                                            :  GÜNAM Merkezi

c) Teslim tarihi                                          :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 21 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                                        :  24 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerinin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.5. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR49000100153 7089738895002 nolu hesabına 80,00 TL (SeksenTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 24 Temmuz 2018 Salı günü, saat 11:00´e kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) elden verilebilecek.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5852/1-1


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ANKAPARK'IN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

5659 sayılı Kanunun Ek:1 maddesindeki 16/05/2018 tarihli değişiklikle 7144 sayılı Kanunun 3. Maddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen; AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiş Ankapark alanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 19.07.2018 tarihi saat 14:00’da işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - İhale 19.07.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle işletmeye verilecek Ankapark'ın ihale şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3. katında bulunan FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin K. bölümünde yazılı şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- İşletme Şartnamesi ve ekleri,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 5000 TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla işletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, işletme şartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - İşletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her türlü giderler işletmeciye ait olup, işletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada /Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

YENİMAHALLE

Orman Çiftliği

2108 Ada 19 Parsel 2110 Ada 9-15-18 Parsel

Yaklaşık 1.200.000 m2

765.600.000 TL

22.968.000 TL

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

5836/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

(Bu taşınmazların satış ihalesi 17/07/2018 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34250121651

Ümraniye

Yukarı Dudullu

Elalmış Caddesi

24

-

1618

788 m2

(7/8 hissesi 689,50 m2)

7/8

Arsa

3.800.000,00

760.000,00

Kısmen Konut, Kısmen Yol

11:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5863/1-1