28 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30462

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 805,376 m³ MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4 ADET MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


MARTOPİKÖR VE MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HEK ARAÇLAR İLE İHTİYAÇ FAZLASI VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ OTEL YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Piraziz Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU;

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan, tapuda 8219 ada, 17 parsel numaralı, 986,26 m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli “bir zemin + iki katlı dubleks kargir apartman” vasfıyla Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın satışı,

2 - MUHAMMEN BEDELİ;

2.a) Muhammen bedeli           :  3.200.000,00 TL (ÜçMilyonİkiYüzBinTL)

2.b) Geçici teminatı                 :  96.000,00 TL (DoksanAltıBin TL) (geçici nakit teminatlar Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 nolu hesabına yatırılacaktır.)

2.c) İhale Tarihi ve Saati         :  20.07.2018 Cuma günü saat 11:00’de.

2.d) İhale Usulü                      :  İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü.

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1. Şartname temini: Şartname, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan hizmet binasından 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 no.lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunacak komisyon huzurunda verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

4.1. Gerçek kişi istekliler için;

a) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),

b) İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

e) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu,

g) Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b) Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

e) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

f) Oda kayıt belgesi,

g) İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

h) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.

4.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları için;

Tüzel kişilerden istenilen (e) (g) (ı) maddelerinde belirtilen belgeler.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Başkanlığımızın irtibat numarası (266) 243 58 00 dır.

İlan olunur.

5528/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 805,376 m³ MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2018/319462

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/ÇANKIRI

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  805,376 m³ MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 19.07.2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 İBAN nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5691/1-1


ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/315641

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0272 213 76 21 - 0272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr

                                                               (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı  :  7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 527 adet UIC 60 ve 1.027 adet S49 ray profillerinde tamir ve bakım amacıyla toplam 1.554 adet UKR tekniğine uygun olarak alüminotermit ray kaynağı yapılması hizmet alım işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 24/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5567/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 29.05.2018 tarih ve 117 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 36. ve 37. maddesi göre Kapalı Teklif Usulü ile 04.07.2018 tarihinde saat 15:30’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

 

Sıra No

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Mahallesi

m2 Fiyatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

1

160013

5

4.521 m2

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Yenice

500.00. TL

04.07.2018

15:30

67.815.00 TL

5694/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/307858

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Toplam 23 Kalem Muhtelif El Aletleri.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.07.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5504/1-1


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/315139

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  9 Kalem Motor Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartnamelere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,

b) Tarihi ve saati                        :  12.07.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5543/1-1


4 ADET MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 adet mal alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, Türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sıvı Azot Üretim Sistemi

İhale kayıt No: 2018/318429

1 Adet

11.07.2018

09:30

 

2

Akan Hücre Ölçer Cihazı

İhale kayıt No: 2018/318458

1 Adet

11.07.2018

10:15

 

3

23 Kalem Mal Alımı (Fotoğraf Makinası ve Aksesuarları)

İhale kayıt No: 2018/318477

 

11.07.2018

 

11:00

1)

Yazma eserlerin sayısallaştırılması için profesyonel fotoğraf makinesi

1 Adet

2)

Fotoğraf Makinesi Lensi 80mm

1 Adet

3)

Fotoğraf Makinesi Lensi 120 mm Macro yakın çekim)

1 Adet

4)

Işık sistemi (flaş)

1 Adet

5)

Fotoğraf Makinesi Bataryası

1 Adet

6)

Deklanşör kablosu

1 Adet

7)

Lens koruyucu filitre

2 Adet

8)

Hafıza kartı

2 Adet

9)

Fotoğraf Makinesi ayak aparatı (yatay ve dikey bağlantı için dişli)

1 Adet

10)

Fotoğraf Makinesi ayak aparatı (açı sistemi)

1 Adet

11)

Fotoğraf Makinesi stand başlığı

1 Adet

12)

Fotoğraf Makinesi stand uzatma kolu

1 Adet

13)

Fotoğraf Makinesi ayağı

1 Adet

14)

Işık aksesuarı (yansıtıcı reflektör)

2 Adet

15)

Işık aksesuarı (reflektöre takılıp ışığa yön veren kepenkler)

2 Adet

16)

Işık aksesuarı (softboxı kurup ışık kafasına takılan halka)

2 Adet

17)

Işık aksesuarı (softbox)

2 Adet

18)

Işık aksesuarı (softboxın önüne takılan textil petek)

2 Adet

19)

Işık aksesuarı (model takip lambası)

10 Adet

20)

Işık aksesuarı flaş tüpü

4 Adet

21)

Işık aksesuarı koruyucu kap

4 Adet

22)

Işık aksesuarı (ışık ayağı)

3 Adet

23)

Işık aksesuarı (ışık aksesuarı, flaş ayağı için tekerlek)

3 Adet

 

4

Fusıon Özellikli Üst Düzey Ultrasonografi

İhale kayıt No: 2018/319911

1 Adet

11.07.2018

11:45

 

5

B-Flow Özellikli Üst Düzey Ultrasonografi

İhale kayıt No: 2018/319938

1 Adet

11.07.2018

12:30

 

6

Shear Wave Özellikli Üst Düzey Ultrasonografi

İhale kayıt No: 2018/320988

1 Adet

11.07.2018

13:15

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içinde Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümüne teslim edilecektir.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 70 takvim günü içinde İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü. Rektörlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalına teslim edilecektir.

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalına teslim edilecektir.

b-c-6) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalına teslim edilecektir.

3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge): Tıbbi cihaz durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları esastır. (2, 4, 5 ve 6 sıra nolu ihale için)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. Ürüne ait CE-IVD belgesi sunulmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

İstekli firmaya veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve Sağlık Bakanlığı’nın “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni sunmalıdır.(4, 5 ve 6 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları esastır. Eğer teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE onaylarından birine sahip olmalıdır.(4, 5 ve 6 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. (1, 2 ve 3 sıra nolu ihaleler için)

5.2. FUSION ÖZELLİKLİ ÜST DÜZEY ULTRASONOGRAFİ ihalesi için; ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nisbi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

                                       Teklif Edilen Fiyat

Efektif Fiyat = ----------------------------------------------

                             (1+Topladığı Nispi Ağırlık/100)

1- Fusion veya Vnav özelliğinin; MR ve CT dışında Otomatik Meme Ultrason Sistemi (ABUS), CBCT, PET CT, SPECT gibi modaliteler ile de kullanılabilmesine ve bununla birlikte cihaz üzerinde bulunan en az 10 inç’lik dokunmatik ekran ile eşleştirme, Pacs üzerinden veya Flash/CD üzerinden de Fusion/VNav için data transferi yapılabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 15 (Onbeş)]

2- Pinsiz prob teknolojisine sahip cihazlar için [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

3- Takip hastasının daha önceki kayıtlı görüntüleri ile o anki inceleme esnasındaki görüntülerinin ekranda aynı anda karşılaştırılmasını sağlayan özellik (Live Compare, Compare Assistant) bulunan cihazlar için [Nispi Ağırlık 7 (Yedi)]

4- B-Mod çalışmalarda çerçeve hızı en az 1.500 çerçeve/sn. veya Hz değerinin üzerine çıkabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

5- CT/PET-CT ve MR görüntüleri ile gerçek zamanlı füzyon görüntüleme ve füzyon görüntüleme esnasında gerçek zamanlı shearware elastrografi ölçümü yapan cihazlar için [Nispi Ağırlık 8 (Sekiz)]

6- Uygun konveks probla 50 cm. tarama derinliğine ulaşabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 10 (On)]

5.2. B-FLOW ÖZELLİKLİ ÜST DÜZEY ULTRASONOGRAFİ ihalesi için; ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nisbi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

                                       Teklif Edilen Fiyat

Efektif Fiyat = ----------------------------------------------

                              (1+Topladığı Nispi Ağırlık/100)

1- B-Mod çalışmalarda çerçeve hızı en az 1.500 çerçeve/sn. veya Hz değerinin üzerine çıkabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 7 (Yedi)]

2- Pinsiz prob teknolojisine sahip cihazlar için [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

3- Sisteme, gri skala üzerine konulan renk yada power doppler ile kitlenin yada lezyonun vaskülerizasyon indekslerinin gri skalaya oranlama özelliği olmalıdır. (Color Flow Quantification) Arşivde saklanan CFQ görüntüleri çağırılarak ölçüm ve analiz yapılabilmelidir. Buradan elde edilen sonuçlar tek tuş yardımı ile Excel tabloya aktarılabilen cihazlar için[Nispi Ağırlık 10 (On)]

4- Takip hastasının daha önceki kayıtlı görüntüleri ile o anki inceleme esnasındaki görüntülerinin ekranda aynı anda karşılaştırılmasını sağlayan özellik (Live Compare, Compare Assistant) bulunan cihazlar için [Nispi Ağırlık 10 (On)]

5- Uygun konveks probla 50 cm. tarama derinliğine ulaşabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

5.2. SHEAR WAVE ÖZELLİKLİ ÜST DÜZEY ULTRASONOGRAFİ ihalesi için; ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nisbi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

                                       Teklif Edilen Fiyat

Efektif Fiyat = ----------------------------------------------

                              (1+Topladığı Nispi Ağırlık/100)

1- Sisteme, gri skala üzerine konulan renk yada power doppler ile kitlenin yada lezyonun vaskülerizasyon indekslerinin gri skalaya oranlama özelliği olmalıdır. (Color Flow Quantification) Arşivde saklanan CFQ görüntüleri çağırılarak ölçüm ve analiz yapılabilmelidir. Buradan elde edilen sonuçlar tek tuş yardımı ile Excel tabloya aktarılabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 12 (Oniki)]

2- Özel ölçüm paketi ile kullanıcı lezyonu kolayca işaretleyip ölçümünü yapabileceği ve BI-RADS kriterlerine göre değerlendirme ve skorlama yapabilmesine imkân veren özellik (Breast Productivity Package vb.) bulunan cihazlar için [Nispi Ağırlık 10 (On)]

3- Otomatik olarak meme lezyonlarının ve lenf nodlarının en ve boy ölçümünü yaparak bulundukları konumu işaretleyen ve bunu rapora ekleyerek ölçümlerde standardizasyon sağlayan özellik (Measure Assitance Breast vb.) bulunan cihazlar için [Nispi Ağırlık 10 (On)]

4- B-Mod çalışmalarda çerçeve hızı en az 1.500 çerçeve/sn. veya Hz değerinin üzerine çıkabilen cihazlar için [Nispi Ağırlık 8 (Sekiz)]

5- Pinsiz prob teknolojisine sahip cihazlar için [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

6- Shear Wave Elastografi çalışması sırasında gönderilen dalgaların düzgün yayılıp yayılmadığını kontrol edebilmek için propagasyon benzeri haritalama modu bulunan cihazlar için [Nispi Ağırlık 8 (Sekiz)]

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (1, 2, 4, 5 ve 6 sıra nolu ihale için)

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (3 sıra nolu ihale için)

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

5687/1-1


MARTOPİKÖR VE MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : MARTOPİKÖR ve MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/317003

Dosya no                                   :  1822064

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Martopikör ve Martoperfaratör yedekleri: 27 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125    ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  11/07/2018 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11/07/2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5662/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

Satışa Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4410 ada, 2 parseldeki 12.304,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

200

06/09/2018

2

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 parseldeki 9.290,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

200

06/09/2018

3

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2932 parseldeki 2.275,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000

200

06/09/2018

4

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2934 parseldeki 7.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

200

06/09/2018

5

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 5718 parseldeki 3.039,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.500

200

06/09/2018

6

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 7630 parseldeki 16.229,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

7.500

200

06/09/2018

7

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 2 parseldeki 295,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

200

06/09/2018

8

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 51 parseldeki 853,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

200

06/09/2018

9

Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 3 parseldeki 676,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın 365/2400 oranındaki hissesi

1.500

200

06/09/2018

10

Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 5 parseldeki 698,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

12.000

200

06/09/2018

11

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 492 parseldeki 27.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

15.000

200

06/09/2018

12

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 981 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000

200

06/09/2018

13

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 1698 parseldeki 2.318,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.500

200

06/09/2018

14

Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 parseldeki 7.280,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

50.000

200

13/09/2018

15

Erzurum ili, Oltu ilçesi, Şendurak Mahallesi, 600 ada, 710 parseldeki 11.538,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

16.000

200

13/09/2018

16

Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Çay Mahallesi, 261 ada, 5 parseldeki 6.210,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

4.000

200

13/09/2018

17

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 795 ada, 36 parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

10.000

200

13/09/2018

18

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1177 ada, 1 parseldeki 2.648,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

85.000

200

13/09/2018

19

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1178 ada, 1 parseldeki 6.032,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz

110.000

200

13/09/2018

20

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1179 ada, 1 parseldeki 6.238,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

110.000

200

13/09/2018

21

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 parseldeki 2.510,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

200

13/09/2018

22

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 parseldeki 4.257,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz

55.000

200

13/09/2018

23

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1183 ada, 1 parseldeki 5.728,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz

80.000

200

13/09/2018

24

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 37 parseldeki 1.436,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

2.500

200

13/09/2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

5692/1-1


HEK ARAÇLAR İLE İHTİYAÇ FAZLASI VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Mübadeleyi yapan idarenin,

a) Adı                                     :  Bartın İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 / BARTIN

c) Faks Numarası                   :  378 228 50 28

d) Telefon Numarası               :  378 227 72 79 / 6460

2 - Mübadelenin,

a) Adı                                     :  HEK araçlar ile ihtiyaç fazlası ve hurda malzemelerin mübadelesi

b) Niteliği, türü ve miktarı      :  19 Adet HEK araç, 2 adet 175/70/13 Vakumlu lastik, 2 adet 195/14 C vakumlu lastik, 3.850 kg Alüminyum plaka hurdası,

                                                  19.550 Kg hurda demir ve 266 kalem 670 adet hurda demirbaş malzeme.

3 - Mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi, motor gücü, kilometresi, faal olup olmadığı:

 

S. No

Plakası

Markası

Cinsi

Model

Km.

Durumu

Silindir Hacmi

1

74 A 0007

F.T. Connect K 210 S

Binek

2011

184985

HEK / FAAL

1753 / 66 KW

2

74 A 0021

MEGANE II

Binek

2004

249552

HEK / FAAL

1598 / 84,5 KW

3

74 A 0022

Ford Transit 330 S

Minibüs

2004

147099

HEK / FAAL

2402 / 66,1 KW

4

74 A 0023

MEGANE II

Binek

2005

336120

HEK / FAAL

1598 / 84,5 KW

5

74 A 0025

MEGANE II

Binek

2005

285230

HEK / FAAL

1598 / 84,5 KW

6

74 A 0026

F.T. Connect K 210 S

Binek

2008

259866

HEK / FAAL

1753 / 66 KW

7

74 A 0029

MEGANE II

Binek

2005

338829

HEK / FAAL

1581 / 70,5 KW

8

74 A 0035

ISUZU OTOBÜS 27 KİŞİLİK

Otobüs

1998

78691

HEK / FAAL

4334 / 88,2 KW

9

74 A 0044

ISUZU OTOBÜS 27 KİŞİLİK

Otobüs

1999

86047

HEK / FAAL

4480 / 88,2 KW

10

74 A 0053

MEGANE II

Binek

2005

253994

HEK / FAAL

1598 / 84,5 KW

11

74 A 0068

MEGANE II

Binek

2006

320064

HEK / FAAL

1598 / 84,5 KW

12

74 A 0070

FİAT DOBLO

Binek

2007

155500

HEK / FAAL

1240 / 41,9 KW

13

74 A 0072

SUZUKİ (Motosiklet)

Motosiklet

2007

50858

HEK / GAYRİ FAAL

398 / 52

14

74 A 0073

SUZUKİ (Motosiklet)

Motosiklet

2007

42360

HEK / GAYRİ FAAL

398 / 52

15

74 A 0074

SUZUKİ (Motosiklet)

Motosiklet

2007

43819

HEK / GAYRİ FAAL

398 / 52

16

74 A 0077

F.T. Connect K 210 S

Binek

2007

218548

HEK / FAAL

1753 / 66,1 KW

17

74 A 0084

F.T. Connect K 210 S

Binek

2008

283448

HEK / FAAL

1753 / 66,1 KW

18

74 A 0093

F.T. Connect K 210 S

Binek

2010

230288

HEK / FAAL

1753 / 66 KW

19

74 A 0119

RENAULT CLİO

Binek

2004

113277

HEK / FAAL

1461 /

 

4 - Mübadelesi yapılacak malzemelerin cinsi, miktarı ve durum:

 

S. N

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

1

175/70/13 Vakumlu Lastik

2 Adet

İhtiyaç Fazlası

2

195/14 C Vakumlu Lastik

2 Adet

İhtiyaç Fazlası

3

Alüminyum Plaka Hurdası

3.850 Kg

Hurda

4

Hurda Demir Malzeme

19.550 Kg

Hurda

5

Hurda Demirbaş Malzeme

266 Kalem 670 Adet

Hurda

 

5 - Mübadele karşılığında alınacak mala ilişkin özellikler:

a) 1 Adet 2018 Model öncelik sırasıyla Kestane Kahverengi, Sedefli Siyah ve Oryx beyazı, bu renkler temin edilemediği takdirde İdarenin belirleyeceği bir renkte Caravelle Highline 2.0 TDI 204 PS araç, aracın özellikleri: Motor Cinsi: Dizel Euro 6, Motor Hacmi: 1968 cc, Silindir Hacmi: 4 Azami GüÇ: 204 PS (150 KW) @ 4000 dev/dak DIN, Azami Tork: 450 Nm @ 1400-2400 dev/dak DIN, Çap X Strok: 81mm x 95,5 mm, Sıkıştırma Oranı: 15.5:1, Hava Besleme: Çift Turbo - intercooler, Çekiş Tipi: Önden Çekiş, Debriyaj: Çift ıslak kavrama (DSG), Otomatik şanzuman Vites Oranları: 7 İleri DSG otomatik, Direksiyon: Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik. Servotronik, Frenler: Ön ve arka havalandırmalı disk fren, Jantlar: 235*55*R 17 ve Uzun Şasili araç,

İkinci araç: 1 adet 2018 Model Beyaz Megane IV Sedan Joy 1.6 16 V 115 BG araç, aracın özellikleri: Silindir hacmi: 1598, Çap x Strok (mm): 78*83,6, Silindir adedi:4, Supap adedi:16, Maksimun güç Kw (bg) 84 (115), Maksimun güç devri (dev/dak) 5500, Maksimun tork Nm CEE (m.kg):156, Maksimum tork devri (dev/dak):4000, yakıt tipi: Benzin, Emisyon normu: Euro 6, Tip: Manuel ve Vites sayısı:5 İleri özellikte araçlar ile 36 Adet 205/55/16 91 H Vakumlu (Kışlık) 2018 Yılı üretimli Lassa marka lastik teklif edilecektir.

6 - Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel:

 

S. N

CİNSİ

MİKTARI

TAHMİNİ BEDEL

1

Araçlar

19 Adet

265.000,00 TL

2

İhtiyaç Fazlası Lastikler

4 Adet

585,00 TL

3

Alüminyum Plaka Hurdası

3.850 Kg

22.330,00 TL

4

Hurda Demir

19.550 Kg

19.941,00 TL

5

Hurda Demirbaş Malzeme

266 Kalem 670 Adet

2.144,00 TL

                                                                     TOPLAM

310.000,00 TL

 

7 - Mübadele şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Geçici teminat miktarı: En az 9.300,00 TL olmalıdır.

9 - Mübadeleye, teklif zarfları açıldıktan sonra, en yüksek teklif üzerinden açık artırma usulü ile devam edilecektir.

10 - Pey artırımları Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.

11 - Mübadele, 16.07.2018 günü saat 10.00’da Bartın Emniyet Müdürlüğünün 3 katında bulunan Lojistik Şube Müdür odasında (303 no’lu) yapılacaktır.

12 - Mübadele edilecek HEK araçlar, hurda alüminyum plakalar ve hurda demirler Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü hizmet binası önünde, hurda demirbaş malzemeler Gecen Lojmanları D blok bodrum kat ve lojman bahçesinde, ihtiyaç fazlası lastikler Müdüriyet lastik deposunda mesai günlerinde 08.30-16.00 saatleri arasında Lojistik Şube Müdürlüğünde görevli personel ile birlikte görülebilir, Mübadele dokümanı ise Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde mesai günlerinde 08.30-16.00 saatleri arasında görülebilir.

13 - İsteklilerden mübadeleye getirilmesi istenilen belgeler:

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği.

d) Mübadele dokümanının idareden satın alındığına dair belge.

14 - Mübadeleye ilişkin idarece hazırlanan şartname Bartın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak olan 50 (Elli) TL karşılığında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

15 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde mübadelenin gerçekleşmesi halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır.

16 - Yazılı tekliflerinde, mübadeleye başlama miktarı olan 1 Adet 2018 Model öncelik sırasıyla Kestane Kahverengi, Sedefli Siyah ve Oryx beyazı, bu renkler temin edilemediği takdirde İdarenin belirleyeceği bir renkte Caravelle Highline 2.0 TDI 204 PS araç, 1 adet 2018 Model Beyaz Megane IV Sedan Joy 1.6 16 V 115 BG araç ve en az 36 Adet 205/55/16 91 H Vakumlu (Kışlık) 2018 Yılı üretimli Lassa marka lastik teklif dilecektir. Belirtilenlerin dışında teklif eden katılımcıların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5568/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Taşınmaz No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Vasfı

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

41020112107

Gebze

Sultanorhan

4542

7

13376,00

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı

2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif

21.402.000,00

5.350.500,00

10.07.2018

09:30

2

41110109514

Dilovası

Köseler

0

2212

14.749,64

Tam

Çalılık

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif

8.113.000,00

2.028.250,00

10.07.2018

10:00

 

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca yine yukarıda belirtilen usulle, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No: 48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz, limit içi ve kesin ibareli teminat mektupları, ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını gösterir belgeyi,

d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3 - Satışı yapılacak taşınmazlar boştur.

4 - İhalesi yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri dahilinde ilgisine göre Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.

5 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için satış bedeli üzerinden müşteriden ayrıca KDV, tapuda yapılacak satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelerden ise vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olacaktır.

8 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

5685/1-1


MÜBADELE İLANI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ait, hek/hurda durumunda bulunan 26 (yirmialtı) adet taşıt, 4645 Sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanması hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 5 Adet 2018 Model Toyota Corolla 1.6 Life araç ile mübadele (karşılıklı değişim) edilecektir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                                :  Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No: 25 Merkez / BOLU

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (374) 215 37 21-22-23 - (374) 215 52 63

c) Elektronik posta adresi                       :  http://www.bolu.pol.tr

2 - MÜBADEELE KONUSU MALIN

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Mübadele ile ilgili şartnamede miktarı ve özellikleri belirtilen ve tahmini bedeli 419.750,00 TL olan HEK durumdaki (26) adet taşıtın, 5 Adet 2018 Model Toyota Corolla 1.6 Life araç ile mübadelesi yapılacaktır.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri     :  Emniyet Müdürlüğü - Lojistik Şube Müdürlüğü / BOLU

c) Mübadelenin Yeri                              :  Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez/BOLU)

d) Mübadelenin tarihi ve saati                :  12.07.2018 Perşembe Günü Saat: 14:00

3 - Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini

Mübadele dokümanı ve Şartnamesi, İdarenin Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı Doküman Bedeli Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08:30 – 17:30 saatleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir.

5 - Mübadeleye katılabilme şartları

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Dokümanın satın alındığına dair belge

d) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

e) Mübadele edilecek malzemeleri görerek ihaleye girdiğine dair taahhütname (örneği mübadele doküman dosyasında olacak)

f) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu

Ticaret ve/veya Sanayi odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve /veya sanayii odasına yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri

a- Gerçek kişi olması halinde noter taktikli imza beyannamesi

b- Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri.

h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin;

2- Tüzel kişilik olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, Komandite ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet bakanlığı adli sicil istatistik genel müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadeleye katılamayacak olanlar

Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.

a) Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,

b) Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 11.maddesinde belirtilenler mübadeleye katılamaz

7 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini kapalı zarf içerisinde sunmak ve daha sonra sözlü olarak açık artırma usulü şeklinde ihale gerçekleştirilir.

8 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak ihale sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.

9 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Mübadeleye Konu Araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK ARAÇLARA AİT BİLGİLER

S. No

Plakası

Markası

Modeli

Motor Hacmi

Motor Gücü

Kilometre

Faal/Arızalı

1

14 A 0009

Ford Connect

2011

1800

66 KW

174978

Arızalı

2

14 A 0193

Toyota Corolla

2001

1600

59 KW

351194

Faal

3

14 A 0201

Toyota Corolla

2003

1600

81 BG

251520

Faal

4

14 A 0210

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

81838

Arızalı

5

14 A 0212

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

90714

Arızalı

6

14 A 0214

Toyota Corolla

2005

1600

81 BG

323130

Faal

7

14 A 0215

BMW Motosiklet

2005

1200

50 KW

49847

Arızalı

8

14 A 0216

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

96778

Arızalı

9

14 A 0218

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

90174

Arızalı

10

14 A 0226

Ford Connect

2007

1800

66 KW

231826

Faal

11

14 A 0228

Ford Transit

2007

2400

88 KW

129973

Arızalı

12

14 A 0230

Ford Connect

2007

1800

90 BG

194939

Faal

13

14 A 0231

Ford Connect

2008

1800

90 BG

282128

Arızalı

14

14 A 0233

Hyundai Accent

2008

1600

112 BG

167042

Faal

15

14 A 0239

Renault Clio

2009

1400

98 KW

168540

Faal

16

14 A 0242

Renault Megane 2

2008

1600

82 KW

384635

Arızalı

17

14 A 0243

Ford Connect

2009

1800

82 KW

245445

Faal

18

14 A 0246

Ford Connect

2009

1800

82 KW

143747

Arızalı

19

14 A 0249

Yamaha Motosiklet

2007

250

14 KW

7457

Faal

20

14 A 0251

Renault Megane 2

2009

1600

82 KW

367898

Faal

21

14 A 0252

Renault Megane 2

2009

1600

82 KW

381107

Faal

22

14 A 0253

Renault Megane 2

2009

1600

82 KW

389654

Arızalı

23

14 A 0264

Ford Connect

2009

1800

66 KW

189117

Faal

24

14 A 0273

Hyundai Accent

2011

1600

112 BG

166790

Faa

25

14 A 0301

Renault Fluence

2013

1600

82 KW

401425

Arızalı

26

14 A 0360

Renault Clio

2009

1800

82 KW

238639

Faal

5610/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda B Blok 1. Bodrum 1 nolu, 1. Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1. Normal Kat 9 nolu, 1. Normal Kat 11 nolu, 2. Normal Kat 14 nolu, 2. Normal Kat 16 nolu, 3. Normal Kat 17 nolu, 3. Normal Kat 19 nolu, 4. Normal Kat 22 nolu, 4. Normal Kat 24 nolu, 5. Normal Kat 25 nolu, 5. Normal Kat 27 nolu, 6. Normal Kat 30 nolu, 6. Normal Kat 32 nolu, 7. Normal Kat 33 nolu, 7. Normal Kat 35 nolu, 8. Normal Kat 38 nolu, 8. Normal Kat 40 nolu, 9. Normal Kat 41 nolu, 9. Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 12/07/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 10:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 212 866 70 00/0 212 871 15 31

2 - İşin Adı                                                :  ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan 22 Adet Bağımsız Bölümün Satışı”

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin Yapılacağı Yer                         :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi ve Saati                              :  12/07/2018 - 10:00

c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat    :  11/07/2018 - 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

 

SIRA

ADA PARSEL

KAT

NO

ODA SAYISI

BRÜT ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)

1

361/7

1. Bodrum

1

3+1

149,70

480.000,00 TL

14.400,00 TL

2

361/7

1. Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

5

361/7

1. N. Kat

9

3+1

155,25

500.000,00 TL

15.000,00 TL

6

361/7

1. N. Kat

11

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

7

361/7

2. N. Kat

14

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

8

361/7

2. N. Kat

16

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

9

361/7

3. N. Kat

17

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

10

361/7

3. N. Kat

19

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

11

361/7

4.N. Kat

22

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

12

361/7

4. N. Kat

24

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

13

361/7

5. N. Kat

25

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

14

361/7

5. N. Kat

27

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

15

361/7

6. N. Kat

30

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

16

361/7

6. N. Kat

32

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

17

361/7

7. N. Kat

33

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

18

361/7

7. N. Kat

35

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

19

361/7

8. N. Kat

38

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

20

361/7

8. N. Kat

40

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

21

361/7

9. N. Kat

41

5+2

270,25

820.000,00 TL

24.600,00 TL

22

361/7

9. N. Kat

43

5+2

270,25

850.000,00 TL

25.500,00 TL

 

4 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 11/07/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

5565/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ OTEL YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Piraziz Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Piraziz Belediyesine ait olan 490,33 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı Giresun İli Piraziz İlçesi, Maden mahallesi, 313 ada, 8 nolu parsel üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi doğrultusunda Belediyemizce verilecek projeye uygun en az 33 odalı bir adet otel 12 (on iki) ayda inşa edilmesi; inşa edilen otel işletmelerinden ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması ve işletme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşları ile birlikte uygun bedelle sağlam ve kullanılabilir vaziyette, eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devretmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren yirmi dokuz (29) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kira bedeli üzerinden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılacaktır. Otelin yapım aşamasında standartları düşürmemek kaidesi ile tadilat ve değişiklik yapılabilir. Oda sayısında artış olmayacak şekilde ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ortak kullanım alanlarında değişiklik talep edilebilir.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Alanı (m2)

Tarihi

Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Kira Bedeli (TL/Ay)

Geçici Teminat (TL)

1

Maden

313

8

Arsa

490,33

10.07.2018

10:30

5.197.807,59

6.500,00

155.935,00

 

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2 - Geçici Teminat Piraziz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat Bankası Piraziz Şubesi TR200001000855112184565015 İBAN nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri 1.000,00-TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmaz ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10:30 dan 30 (otuz) dakika öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

5664/1-1