27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


9 GRUP İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 4 KALEM DÜŞÜŞ DURDURMA EMNİYET KEMERİ VE GEREÇLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından işlemleri yürütülen “Kocaeli Üniversitesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Geliştirme ve GMP Laboratuvarı Projesi (KOU-DEKART) başlıklı ve 2015BSV162 nolu Kalkınma Bakanlığı destekli Projeden 1 Adet Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi ile  geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19.uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir.

[Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.]

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2018/306502

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  0 262 303 11 07-09/0 262 303 11 23

c) Elektronik posta adresi                    :  kocaelibilimsel@gmail.com

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)   :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Adet Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Umuttepe Yerleşkesi

b) Tarihi ve saati                                 :  13/07/2018 tarih ve saat: 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,

4.1.3. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.3.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

4.3.2.1. Sistem her türlü üretim, işçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Üretici firma sistemi oluşturan tüm parçalar için en az 7 (yedi) yıl süre ile yedek parça üretim garantisi ile üretici ve satıcı firma 7 (yedi) yıl boyunca servis sağlayacağını taahhüt etmelidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. Teklif veren firmalar bu şartnamedeki özellikleri “Teknik şartnameye cevap” belgesi düzenlenmeli ve cihaz orjinal kataloğu üzerinde ilgili maddeleri işaretlemelidir.

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş tanımı yapılmamıştır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvuru zarfı, ön yeterlik dokümanı 13/07/2018 tarihinde Saat:14.00’a kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5559/1-1


9 GRUP İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda Özellikleri Belirtilen 9 Grup İhtiyaç Fazlası Malzemenin Satışı İşi Kapalı Zarf-Açık Artırım Satış Usulü İle İhale Edilecektir.

a) Telefon ve faks numarası: 0344 524 22 82 - 0344 524 22 80

2 - İhale konusu ihtiyaç fazlası malzemelerin

b) Niteliği, türü, miktarı:

Sıra No

Cinsi

Ölçü

Miktarı

1. GRUP

MUHTELİF ÖLÇÜLERDE FREZE MAKİNASI BIÇAKLARI

ADET

163

2. GRUP

MUHTELİF ÖLÇÜLERDE CİVATALAR

ADET

24684

3. GRUP

INTER 250C İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI

ADET

487

4. GRUP

MKE İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI

ADET

249

5. GRUP

ELEKTRİK VE CAM MALZEMELERİ

ADET

552

6. GRUP

RENAULT 12 YEDEK PARÇALARI

ADET

87

7. GRUP

FIAT 132-133-134 YEDEK PARÇALARI

ADET

4

8. GRUP

LANDROVER YEDEK PARÇALARI

ADET

64

9. GRUP

CJ5 YEDEK PARÇALARI

ADET

27

 

c) Malzemelerin Teslim yeri   :  Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü

ç) Teslim Tarihi                      :  Sözleşme tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                          :  Kapalı teklif-Açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  23.07.2018 Pazartesi Günü Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şubesi

4 - İhale dokümanı:

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 75,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 23.07.2018 tarih, saat 14:00'e kadar Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

5527/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Eğitim, Listeleme, Saha Çalışması ve Veri İşleme İş Paketleri İçin Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesi (f) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/320294

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Eğitim, Listeleme, Saha Çalışması ve Veri İşleme İş Paketleri İçin Hizmet Alımı

 

1

Eğitim İş Paketi

31 gün

220 kişi

2

Listeleme İş Paketi

44 gün

  67 kişi

3

Saha Çalışması İş Paketi

60 gün

160 kişi

4

Veri İşleme İş Paketi

30 gün

    4 kişi

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 210 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  05.07.2018 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %35'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.3.2. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman.

4.3.2.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı adı altında cevap verecek şekilde Teknik Şartnameye Cevaplar dokümanı istekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza - kaşeli olarak sunulacaktır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Sosyal araştırmalar, istatistik veya alandan veri toplama süreçleri hizmeti işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.07.2018 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

5596/1-1


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 4 KALEM DÜŞÜŞ DURDURMA EMNİYET KEMERİ VE GEREÇLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2018/309061

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0372.259 47 94-84

                                                            Fax: 0372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Düşüş Durdurma Emniyet Kemeri ve Gereçleri

Birimi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - Düşüş Durdurma Emniyet Kemeri

2 - Tek Kol Şok Emici Askı Halatı

3 - Karabina (Çelik Karabina)

4 - Oval Tip Çelik Karabina

Adet

”

”

”

105

145

120

60

 

 

Toplam

430

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Düşüş Durdurma Emniyet Kemeri ve Gereçleri 30 takvim gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  18.07.2018 Çarşamba saat: 15:00

c) Dosya no                                     :  1817027

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4-2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3. Firmalar tekliflerinde teklif ettikleri ürünlerin menşeini, markasını ve modelini belirteceklerdir ayrıca, teknik şartnamede belirtildiği gibi 1 takım numune vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde toplamında en düşük fiyat dışındaki unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5-2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.07.2018 Çarşamba saat: 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. Bu ihalede kısım sayısı 4’dür.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

5560/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  001, 002 ve 003

İDARENİN ADI                   :  TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİH VE SAATİ   :  18.04.2018 Çarşamba günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yer alan Mülkiyeti Teşekkülümüze ait 3 Adet Taşınmazların satışı.

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihli ve 15/87 sayılı kararı ile satışı uygun görülen;

* Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 111 ada 3 no.lu 233,00 m² yüzölçümlü taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m2 miktarlı 1701 ada 42 no.lu parselde 5844/47524 hissesine düşen 58,44 m2 lik taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 434,66 m2 miktarlı 1701 ada 43 no.lu parselde 3976/43466 hissesine düşen 39,76 m2 taşınmaz,

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda;

• Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 111 ada 3 no.lu 233,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, 61.000,00 (Atmışbirbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. teklifi veren NAZIM ÖNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, NAZIM ÖNAL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 475,24 m2 miktarlı 1701 ada 42 no.lu parselde 5844/47524 hissesine düşen 58,44 m2 lik taşınmaz 45.000,00 (Kırkbeşbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren ŞÜKRAN ATLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ŞÜKRAN ATLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 434,66 miktarlı 1701 ada 43 no.lu parselde 3976/43466 hissesine düşen 39,76 m2 taşınmaz 32.000,00 (Otuzikibin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren FATMA KARACA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, FATMA KARACA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 19.04.2018 tarihli Komisyon Kararları, TCDD Yönetim Kurulunun 08.06.2018 Tarih ve 15/115 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

5608/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 18/01/2018 tarihli 4052 sayılı Başbakanlık oluru ve 12/03/2018 tarih ve 84/92 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Eğitim Tesisi” yapılmak üzere 36 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                                                                :  Hatay

İLÇESİ                                                                                        :  Arsuz

MAHALLESİ                                                                             :  Micana

MINTIKA NO                                                                            :  -----

ADA NO                                                                                     :  161

PARSEL NO                                                                               :  1

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                                                                   :  15.005,30

CİNSİ                                                                                          :  Arsa

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKAM OLURU

TARİH VE SAYISI                                                                    :  18/01/2018 tarihli 4052 sayılı Başbakanlık oluru ve 12/03/2018 tarih ve 84/92 sayılı Vakıflar Meclisi kararı

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ                                            :  10.509.178,60-TL

                                                                                                        (onmilyonbeşyüzdokuzbinyüzyetmişsekiztürklirasıaltmışkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                                                                    :  315.995,36.-TL (üçyüzonbeşbindokuzyüzdoksanbeşbintürklirasıotuzaltıkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ                                                       :  10/07/2018- Salı Saat 10:00

İŞİN ADI                                                                                    :  Hatay-Arsuz 161 Ada 1 Nolu Parsel Üzerine Özel Eğitim Tesisi Yapım Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi.

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan 18/01/2018 tarihli 4052 sayılı Başbakanlık oluru ve 12/03/2018 tarih ve 84/92 sayılı Vakıflar Meclis kararına istinaden;

1- Sözleşme süresinin toplam 36 (otuzaltı) yıl olarak belirlenmesi,

2- Kira bedellerinin, yapım (inşaat) süresi olan ilk 3 yıl içinde aylık sabit 1.000,00 TL kira bedeli alınması, 4. yıl ekspertiz raporunda aylık 36.000,00 (otuzaltıbin) TL’nin 12 aylık ÜFE artış oranı ortalamasına göre 3 yıllık ÜFE artış oranında artırılarak bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 5. Yılın başından itibaren sözleşmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe oniki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

3- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

4- Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere taşınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5- İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

6- Yer teslim tarihinden itibaren ilk 3 (üç) yıl içerisinde inşaatın yapılması ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

7- Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

8- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması şartlarıyla,

9- Mimari avan proje ücretinin Mimarlar Odasının belirlemiş olduğu fiyatı ve imar planı değişikliği taslağı ücretinin Şehir ve Bölge Plancıları Odasının belirlemiş olduğu fiyatı geçmemek kaydıyla müellifine yüklenici tarafından ödenmesi, kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imar durumuna uygun “Özel Eğitim Tesisi” olarak değerlendirmek üzere, toplam 36 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 10.07.2018 Salı günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf: Ekli örneğe uygun teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 10/07/2018 Salı Saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

5424/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kepez

Kepez

28876

6

13.595

Özel Sağlık Tesis Alanı (E=2,00)

19.680.000

590.800

19.07.2018

15:00

2

Kepez

Kepez

28869

6

8.895

Tic. Alanı (E=2,00)

16.360.000

490.800

19.07.2018

15:30

3

Kepez

Kepez

28872

11

3.610

Tic. Alanı (E=2,00)

  6.640.000

199.200

19.07.2018

16:00

 

2 - Şartnameler Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- Noter tasdikli imza sirküleri,

4.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.5- Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.7- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.8- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.9- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.10- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.12- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.13- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.14- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

5 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

6 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

8 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 19.07.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

5606/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Kepez

Yenidoğan

29879

1

35.437,16

Tic. Alanı (E=1,00)

97.452.190,00

2.923.565,70

26.07.2018

15:00

2

Kepez

Yenidoğan

29877

1

10.656,09

Özel Sosyal Tesis Alanı (E=1,00)

18.648.157,50

   559.444,73

26.07.2018

15:30

3

Kepez

Yenidoğan

29877

2

15.009,48

Özel Eğitim Alanı (E=1,00)

26.266.590,00

   787.997,70

26.07.2018

16:00

 

2 - Şartnameler Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- Noter tasdikli imza sirküleri,

4.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.5- Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.7- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.8- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.9- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.10- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.12- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.13-  Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.14- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

5 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

6 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

8 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 26.07.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

5607/1-1