22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3 ADET YÜKSEK BASINÇLI YAKIT POMPASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:


8 ADET TEKERLEK PROFİLİ VE EŞDEĞER KONİKLİK ÖLÇÜM ALETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden:


YAPI VE TESİSLERİN İNŞASI İLE ALAN DÜZENLEMELERİNİN YAPILARAK TİCARİ ÜNİTELERİN 25 YIL SÜRE İŞLETİLMESİ VE BEDELSİZ DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksu Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl Merkez III. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


AMBALAJ ATIĞIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Polatlı Belediye Başkanlığından:


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 7 ADET KAN ALMA TAŞITI KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3 ADET YÜKSEK BASINÇLI YAKIT POMPASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/310708

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00    (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 3 ADET YÜKSEK BASINÇLI YAKIT POMPASI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 17.07.2018 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5495/1-1


KÖMÜR ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kömür Analiz Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/311002

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

                                                     8.000 Adet Kömür Analizi Hizmet Alımı

                                                     (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır)

b) Yapılacağı yer                       :  Yüklenicinin kendi laboratuvarları

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                        :  04/07/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler, her bir kömür numunesinin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip olduğunu belgeleyecektirler. İsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman listesini; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporuyla belgelendirecektir.

Cihaz ve ekipman listesi ile “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na göre Akredidasyon Belgesine sahip; özellikle Numune Hazırlama, Nem, Kül, Uçucu Madde, Isıl Değer, Toplam Kükürt analizlerinde, Akredite olacaktır. İstekliler Akredidasyon Belgesi ve Kapsamını, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5470/1-1


ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Ödemiş Belediye Başkanlığımıza ait, 27 Pafta 1202-1203-1204 Parsellerde kayıtlı Gölcük Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokantanın, bir bütün halinde turistik tesis olarak düzenlenmesi ve işletilmesi amacıyla projesine uygun olarak turizm işletme belgeli (en az 3 yıldızlı) Otel vasfında, 19 yıl 2 ay (230 ay) süreyle Esaslı Tadilat Yapımı Karşılığı İşletilmesine ait Kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 19 yıl 2 ay (230 ay) müddetle kiraya verilecektir.

2 - Söz konusu tesisin ihalesi 04/07/2018 Çarşamba günü saat 14:30’da (TRT Saatine göre) Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 14 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı ikinci katında, Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu işin Muhammen bedeli (Esaslı tadilat bedeli ile yıllık muhammen kira bedeli) 5.033.872,96TL (BeşmilyonotuzüçbinsekizyüzyetmişikiTLdoksanaltıkr.) TL, Geçici teminatı %3’ü olan 151.016,19 TL (YüzellibirbinonaltıTLondokuzkr.) TL’dir.

4 - İhale ile ilgili dokümanlar hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, İhale için istenen belgeleri ve tekliflerini 04/07/2018 Çarşamba günü 12:00’a kadar (TRT Saatine göre) Belediyemiz Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, İletişim Bilgi Formu

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için gerekli tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e) Yasaya uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin % 10’una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir yasaya uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslı ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

i) İhaleye katılacak isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair yasaklılık durum formu

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu

m) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

n) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

o) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (h), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

5487/1-1


8 ADET TEKERLEK PROFİLİ VE EŞDEĞER KONİKLİK ÖLÇÜM ALETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/307776

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/75391      Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :  osmankoksal2@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  Tekerlek Profili ve Eşdeğer Koniklik Ölçüm Aleti Temini işi, 8 Adet Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 12/07/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5400/1-1


YAPI VE TESİSLERİN İNŞASI İLE ALAN DÜZENLEMELERİNİN YAPILARAK TİCARİ ÜNİTELERİN 25 YIL SÜRE İŞLETİLMESİ VE BEDELSİZ DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksu Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Aksu Belediyesi tasarrufunda yer alan Antalya İli, Aksu İlçesi, Güzelyurt Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri içerisinde bulunan onaylı proje ve teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen yapı ve tesislerin inşası ile alan düzenlemelerinin yapılarak ticari ünitelerin (2 adet Kır Kahvesi (2x250 m²=500 m²), 2 adet Kır Lokantası (2x250 m²=500 m²), 8 adet Büfe (8x20 m²=160 m²), 7 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi (7x30 m²=210 m²), 1 adet İpli Macera Alanı (19.000 m²), 1 adet Paintball Alanı (17.000 m²) ve 1 adet Manej (130 m²)’in, 25 yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve tüm bu işletmelerin süre sonunda Aksu Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 500.000,00TL+KDV’dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İşletme hakkı devri süresi yer tesliminden itibaren 25 yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 40.919.709,39 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 500.000 TL’nin toplamı 41.419.709,39 TL’nin %3 tutarındaki 1.242.591,29 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ

İhale, Aksu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Çalkaya Mah. 111 Sok. No: 7 Aksu/ ANTALYA) Meclis Toplantı Salonunda, 04.07.2018 Çarşamba günü, saat 10.00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı,

a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri,

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya ticaret sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı,

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı,

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi,

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu,

9. Geçici teminat,

Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Aksu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

13. İş Deneyimine ilişkin Belge,

İstekliler ihale konusu işin, yapım ve işletme niteliğine haiz olmasından dolayı, yapım işinin yanında lokanta, restoran, büfe, kafeterya işletmeciliği konularından en az birinde deneyimlerini kanıtlayan belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir.

13.1. Yapım İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi,

a. İş deneyim belgesi, komple bina inşaatına ait olacak ve komple bina inşaatı olarak da, kaba ve ince inşaat imalatları tamamlanmış konut, ticari, fabrika, okul (kreş, ilk, orta, lise ve yükseköğretim), otel, alışveriş merkezi, otobüs terminali, resmi hizmet binası (adliye, hükümet konağı, belediye binaları), yurt, eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları), banka binaları, kongre merkezi, müze ve kütüphane kompleksi, olimpik spor tesisleri, hastane, havalimanı, postahane vb. yapılar kabul edilecektir.

b. İstekli tarafından iş deneyimine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlayan İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi ibraz edilebilir.

c. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

i. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

ii. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

iii. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

iv. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

v. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

d. İsteklinin i, ii, iii, iv, v. maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.

e. İstekli tarafından tahmini yatırım maliyet bedelinin %80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya (a) bendinde belirtilen benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelik de olabilir.

f. İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

g. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

13.2. İşletme İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi,

a. İstekliler son 5 (Beş) yıl içinde ve en az 3 farklı yerde lokanta, restoran, büfe ve kafeterya işletmeciliği konularının en az birinde işletmecilik yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeyi teklifleri kapsamında sunacaktır.

b. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; İşletme İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi kriterini, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

14. Banka Referans Mektubu,

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin %60'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

15. Bilânço ve Gelir Tabloları,

1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,25'den küçük olması,

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

d. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerden; bilanço ve gelir tablolarına ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

2. İş hacmini gösteren belgeler,

a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin %50'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin %25'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

7 - TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR.

8 - İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR.

9 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 04.07.2018 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aksu Belediyesi Encümen Başkanlığına (Çalkaya Mah. 111 Sok. No: 7 Aksu/ANTALYA) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı, Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

5469/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl Merkez III. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bingöl Merkez III. Kısım Küçük Sanayi Sitesine ait 501 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Kaleönü Mah. Sanayi Sitesi Yeni Gün Sokak İdari Binası Merkez/BİNGÖL

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  501 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Bingöl

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)   :  280.000.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :    19.600.000 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  11/07/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Bingöl Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Kaleönü Mah. Sanayi Sitesi Yeni Gün Sokak İdari Binası Merkez/BİNGÖL adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

12 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5395/2-2


AMBALAJ ATIĞIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Altındağ İlçesi sınırları içinde ortalama 3 (Üç) yılda 49.457.421 kg karışık ambalaj atığın kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirmesi işi yapılacaktır.

2 - İhale Dokümanın nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

İhale Dokümanı Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde (Adres: Zübeyde Hanım Mah. Turgut Özal Bulvarı Altındağ Belediyesi Akköprü kampüsü Altındağ/Ankara) bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında şartname almak isteyenler, şartnameyi 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. (Adres: Anafartalar Caddesi üzeri No: 177 Altındağ/ANKARA). İhale 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü, Saat 16:00’da, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45 inci maddesine göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın en geç 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 16.00 ya kadar idareye yatırılarak ibraz edilmesi şarttır.

5 - İsteklilerde aranılan belgeler:

a - Gerçek kişiler için:

İhale Dokümanın satın alınması ve ihale dokümanında belirtilen şartların sağlanması.

b - Tüzel Kişiler için:

İhale Dokümanın satın alınması ve ihale dokümanında belirtilen şartların sağlanması.

İsteklilerin 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 16.00’ya kadar belgeleri Temizlik İşleri Müdürlüğüne vermeleri Şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

S. No

İşin Niteliği

İşin Yapılacağı Yer

Üç Yıllık Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Sözleşme Süresi

1

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi

Altındağ İlçesi

1.384.807,79+KDV

41.545,00

3 Yıl

5394/1-1


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Polatlı Belediye Başkanlığından:

İlçemiz İstiklal Mah. 140080 ada 1 parselde yapımı devam eden kat karşılığı inşaat ihalesinde K Blokta bulunan içerisinde toplam 96 adet dükkandan ibaret Alışveriş Merkezindeki belediyemize ait aşağıda tabloda kat ve dükkan numaraları belirtilen dükkanlar toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek

Dükkan Sayısı

Kiraya Verilecek Dükkanların Kat ve Dükkan Numara Bilgileri ile m2 Birim Fiyatları

38 Adet Dükkanın Toplam Brüt Alanı (m2)

Aylık Muhammen Kira Bedeli KDV Hariç (TL)

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli KDV Hariç (TL)

Geçici

Teminat (TL)

Kira Süresi

Kat Numarası

Dükkan No

m2 Birim Fiyatı

38 Adet

Bodrum kat

1, 2, 4

30,00 TL

6.358,23

294.907,54

3.538.890,48

106.166,71

5 Yıl

Zemin kat

15, 16, 17, 18, 19

75,00 TL

27, 28, 29, 30, 36, 37, 38

53,00 TL

1. Kat

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

40,00 TL

2. Kat

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78

40,00 TL

3. Kat

82, 87, 88, 96

60,00 TL

 

1 - İhale 06/07/2018 Cuma günü saat 15.00’de Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/Ankara adresindeki Polatlı Belediyesi binası içerisindeki toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale şartname, sözleşme ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç. a) Özel hukuk tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzelkişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,

H. Belediyeye borcu olmadığına dair belge

I. Teklif mektubu,

İ. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 06.07.2018 Cuma günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

5397/1-1


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 7 ADET KAN ALMA TAŞITI KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 7 adet kan alma taşıtı kabini satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari,  teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.07.2018 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19.07.2018 saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5467/1-1