14 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30451

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1425 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1426 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LASTİK KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Piraziz Belediye Başkanlığından:


29 YIL SÜRELİ İRTİFAK HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Artvin Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


5 ADET E 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN SETİNİN 486.000 KM (F) BAKIMI VE BUNA İLAVE OLARAK 3 ADET E23000 TİPİ ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN SETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN İLAVE İŞLERİN TEMİNİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağış merkezi ihtiyacı için 2 Adet 12 Metrelik BMC Marka Belde Model Kan Bağışı Otobüsünün Tadilat ve Onarım İşi hizmet alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre davet usulü kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 09.07.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.07.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

5302/1-1


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1425 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası                         :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                                   :  “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” dir.

3 - İhale Konusu Taşınmaz Bilgileri:

 

Ada

Parsel

Alan m²

Emsal Oranı

İmar Durumu

1425

4

64.339,23

1,5

Konut Alanı

 

4 - Muhammen Bedel                                   :  186.600.000,00-TL + KDV (Yüzseksenaltımilyonaltıyüzbin Türk Lirası + %18 KDV)

5 - Geçici Teminatı                                       :  5.598.000,00-TL (Beşmilyonbeşyüzdoksansekizbin Türk Lirası)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                          :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                          :  28.06.2018, Perşembe günü saat:10.00

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati            :  28.06.2018, Perşembe günü saat: 10.00

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                        :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı                                            :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi                                    :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (28.06.2018 Perşembe) saat 10:00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

5276/1-1


ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-II) MAHALLESİ 1426 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası                            :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2) İşin Adı                                                       :  “Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” dir.

3 - İhale Konusu Taşınmaz Bilgileri:

 

Ada

Parsel

Alan m²

Emsal Oranı

İmar Durumu

1426

4

90.083,84

1,5

Konut

 

4 - Muhammen Bedel                                      :  238.750.000,00 TL + KDV (İkiyüzotuzsekizmilyon yediyüzellibin Türk Lirası + %18 KDV)

5 - Geçici Teminatı                                          :  7.162.500,00 TL (Yedimilyonyüzaltmışikibinbeşyüz Türk Lirası)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                             :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                             :  28.06.2018, Perşembe günü saat: 11.00

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati               :  28.06.2018, Perşembe günü saat: 11.00

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                           :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı                                               :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi                                       :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (28.06.2018 Perşembe) saat 11:00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

5277/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 kampanya dönemi meydan tahmil, tahliye, malzeme taşınması ve pres filtre toprağının nakliyesi işleri hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                                     :  2018/289736

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sivrihisar Cad. No: 195    Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

2 - İhale Konusu Hizmetin                  :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Döneminde (Yaklaşık 130 gün süreli) Fabrikamız meydan Tesislerinde yapılacak olan tahmil, tahliye, malzeme Taşınması ve kampanya döneminde çıkabilecek ± %20 toleranslı 65.000 ton pres filtre toprağının Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası sahasına nakliyesi hizmeti (İşin detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.)

b) Yapılacağı Yer                                :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  03.07.2018 Salı Günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

f) İhale konusu işin yapılması için gerekli araçlara ilişkin taşıma yetki belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri ile sürücü ve operatörlere ilişkin psikoteknik ve SRC belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:

Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) İş Makinesi ve Kamyonlarla yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri

b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri

c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 03.07.2018 Salı günü Saat 14:00’a kadar Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5242/1-1


LASTİK KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyon ve iş makinalarının lastik kaplama işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/296186

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0286-416 20 01      Faks: 0286-416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                  :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                 :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyon ve iş makinalarının lastik kaplama işi.

b) Teslim yeri                                      :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                     :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                  :  04/07/2018 Çarşamba günü saat 14:00

d) Dosya no                                        :  2018-07/KÇLİ-LASTİK KAPLAMA

4 - İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 04/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5233/1-1


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu İş makinalarında kullanılmak üzere (20 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/296121

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel  : 0286-416 20 01    

                                                                  Faks: 0286-416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu iş makinalarında kullanılmak üzere (20 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  03/07/2018 Salı günü saat 14:00

d) Dosya no                                           :  242-KÇLİ/2018-0359

4 - İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 03/07/2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5234/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Piraziz Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda özellikleri verilen arsanın Belediye Encümeninin 22.05.2018 tarih ve 33 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Alanı (m2)

Tarihi

Saati

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

1

Eren

185

9

Arsa

6009,60

26.06.2018

10:30

3.702.464,00

111.073,92

 

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2 - Geçici Teminat Piraziz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat Bankası Piraziz Şubesi TR200001000855112184565015 İBAN Nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri 1.000,00-TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmaz ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Destek Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10:30 dan 30 (otuz) dakika öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

5211/1-1


29 YIL SÜRELİ İRTİFAK HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi doğrultusunda "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin 29 Yıl Süreli İrtifak Hakkı Tesis Etmek ve Tahsisli Alanların Kullanım Hakkını Vermek Suretiyle Yapımı ve İşletilmesi İşi" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu”nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

İŞYERİ                                                           :  Süleymanpaşa ilçesi Banarlı mahallesi 0 ada 3899 - 3900 parseller (toplam: 19.600,00 m2) ve Çorlu ilçesi Hatip mahallesi 414 ada 262 - 263 parseller (toplam: 187.350,44 m2)

MADDE 2 - İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İhale Dokümanlarının

Temin Edileceği Yer                                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Telefon: 0 850 495 23 04

İhalenin Yapılacağı Adres                               :  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

                                                                            Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

İhale Tarihi ve Saati                                         :  19/07/2018 - Perşembe günü Saat: 11:00

İhale Katılmak İçin Son Dosya

Teslim Saati ve Yeri                                        :  19/07/2018 Perşembe günü Saat: 10:00’a kadar.

                                                                            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ

İhalenin 2018 Yılı İçin Belirlenen

Muhammen Bedeli                                          :  199.895,00 TL + KDV’dir.

İhalenin Geçici Teminat Bedeli                        :  173.908,65 TL (29 yıllık irtifak hakkı muhammen bedelinin %3’ü)

Kesin Teminat                                                  :  347.817,30 TL (29 yıllık irtifak hakkı muhammen bedelinin %6’sı) olup her yıl, belirlenen artış miktarının %6’sı oranında ek kesin teminat İdareye ayrıca ödenecektir. Geçici ve kesin teminat olarak sunulan teminat mektupları süresiz olmak zorundadır.

Ek Teminat                                                      :  Kesin teminata ilave olarak 10.000.000,00 TL tutarında da Ek Teminat verilecektir.

İhalenin Şartname Bedeli                                 :  5.000,00 TL

MADDE 3 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:

3.1. İhaleye katılabilmek için isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları taşımaları, geçici teminatı yatırmaları ve istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur;

3.2. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi (istekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir) (İdari Şartname Ek-6),

3.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi; Gerçek ve tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.5. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-3) olarak hazırlanmış teklif mektubu,

3.6. İdari Şartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-4) geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdare hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

3.7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı,

3.8. İdari Şartnamenin 14.1. maddesi (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bendlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütname (Ek-10),

3.9. İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

3.10. Bu ilanın 3.22 maddesi çerçevesinde işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-8) beyanname,

3.11. İdari şartnamenin 11. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin Alt Yükleniciye yaptırmayı düşündüğü işler hakkında İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-9) beyanname,

3.12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-7) İş Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

3.13. İstekli tüzel kişi ise, çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,

3.14. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.

3.15. İlgili kurumlardan ihale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile alınmış Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belgelerin aslı,

3.16. İmzalı İdari Şartname ve Teknik Şartname sureti, ve bu Şartnamede istenen diğer belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

3.17. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi bu ilanın madde 3.21. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İdari Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz,

3.18. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-7'ye uygun İş Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi bu ilanın 3.21 maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi kurulacak ve sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.)

3.19. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

3.20. İhale konusu işe ait İdari şartnamenin 9.6 maddesinde yer alan faaliyet projesi için teklif edilen yatırım bedelinin %10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)

3.21. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 15.000.000 TL (onbeşmilyon lira) olduğunu gösterir belge,

3.22. İsteklinin ya da teknik işbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın referanslarının verilmesi zorunludur.

3.23. İstekliler tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları ile Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması'nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi verilecektir.

3.24. İstekli tarafından, son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında;

- Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli katı atık düzenli depolama alanını kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu ve

- Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli kentsel katı atık ayrıştırma tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu ve

- Bir işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli biyolojik ve termal işlemlerle enerji üretimi yapan tesis kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu ve

- Bir işe ait belge ile en az 2 MWh kapasiteli, EPDK lisanslı Biyolojik ve termal işlemlerle katı atıklardan enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu,

gösterir belgeler sunulacaktır.

Bu maddede benzer iş olarak sayılan işlerin İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir.

3.25. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

3.26. İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

3.27. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 3.3., 3.4. ve 3.8. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

3.28. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.2., 3.5., 3.7., 3.10., 3.11., 3.15 ve 3.24. maddelerinde yer alan belgelerin iş ortaklığı adına sunulması zorunludur.

3.29. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu ilanın 3.6. maddesinde sayılan belgeyi ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iş ortaklığı adına verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi ortaklık adına da sunabilirler.

3.30. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu ilanın 3.21. ve 3.25. maddesinde sayılan şartlar ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır.

3.31. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.32. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

5279/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Artvin Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Artvin Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi 20 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

     Adresi                                               :  Ardahan Yolu Üzeri Karahançelik Eşya Sanayi Şavşat/ ARTVİN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  20 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Şavşat/ARTVİN

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31.10.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)               :  6.380.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     446.600 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  04/07/2018 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Artvin Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Ardahan Yolu Üzeri Karahançelik Eşya Sanayi Şavşat/ARTVİN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5300/2-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                                    :  Umurlu Mah. Aydın Organize sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, yapımı öngörülen 9.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as - built) ve işletme - bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Aydın

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  03/07/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 15.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 5.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Umurlu Mah. Aydın Organize sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5295/2-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

İşin Adı

Alanı ve

Vasfı (m2)

İmar Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Karar

Gün/Saati

Dosya Satış

Bedeli (TL)

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 222 Pafta, 3409 Ada, 9

Parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve

 Devamı Maddelere göre 31.05.2018 tarih 2018/598 Sayılı Belediye

 Encümen Kararı ile satış işlemi.

13.625,00 m2 Arsa

26.05.2007-15.02.2013 Tasdik  Tarihli

Uygulama İmar Planlarına göre Bölgesel

Açık ve Kapalı Spor  Alanında kalmaktadır.

50.412.500,00

1.512.375,00

28.06.2018

11:30

1.000,00

Taşınmaz Takyidat Bilgisi

25 yıl süre ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı lehine irtifak hakkı vaadi şerhi 09.04.2012 tarih yev: 6368

 Detaylar şartnamede yer almaktadır.

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1) Kanuni İkametgâh Belgesi.

2) Nüfus Cüzdanı Sureti (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdan sureti).

3) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

4) İhale dosyası alındı makbuzu.

5) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekâletnamesi.

6) Ataşehir Belediye Başkanlığından ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair alınmış belge.

Tüzel Kişilerden

1) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.

3) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

4) İhale dosyası alındı makbuzu.

5) Ataşehir Belediye Başkanlığından ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair alınmış belge.

6) Ticaret veya Sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya, yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

5212/1-1


5 ADET E 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN SETİNİN 486.000 KM (F) BAKIMI VE BUNA İLAVE OLARAK 3 ADET E23000 TİPİ ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN SETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN İLAVE İŞLERİN TEMİNİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/300821

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 312 309 05 15/71319 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                               :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  5 adet E23000 tipi elektrikli banliyö tren setinin 486.000 km (F) Bakımı ve buna ilave olarak 3 adet E23000 tipi elektrikli banliyö tren setinin Teknik Şartnamede belirtilen ilave işlerin temini.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                              :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar -ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 18/07/2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,- TL. bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5274/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati                :  26.06.2018 Salı günü aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer               :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                                    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                           :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                               Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                             :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 26.06.2018 Salı günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra

No

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL)

Tarih - Saat

  1

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

184/7

434,00

Kentsel Çalışma

Alanı

520.000,00

15.600,00

26.06.2018

11.00

(Liste sırasına göre ihaleler gerçekleştirilecektir.

Aynı gün içerisinde tamamlanmaması

halinde ertesi gün aynı saatte

(27.06.2018 11.00) liste sırasına

göre devam edecektir.)

  2

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

3077

453,53

Ticaret Alanı

345.000,00

10.350,00

  3

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58

Ticaret Alanı

3.800.000,00

114.000,00

  4

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00

Özel Eğitim

Tesis Alanı

1.950.000,00

58.500,00

  5

Başiskele/Yeniköy/

Yeniköy Merkez Mahallesi

719/1

724,00

Konut Alanı

725.000,00

21.750,00

  6

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

936/1

2656.57 m²

Konut Alanı

1.350.000,00

40.500,00

  7

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

771/2

460,00

Ticaret Alanı

550.000,00

16.500,00

  8

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

784/1

1606,85

Ticaret Alanı

1.925.000,00

57.750,00

  9

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

780/8

431,59

Ticaret Alanı

520.000,00

15.600,00

10

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

908/11

1499.89 m²

Konut Alanı

750.000,00

22.500,00

26.06.2018

11.00

(Liste sırasına göre ihaleler gerçekleştirilecektir.

Aynı gün içerisinde tamamlanmaması

halinde ertesi gün aynı saatte

(27.06.2018 11.00) liste sırasına

göre devam edecektir.)

11

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

792/9

1655,97

Ticaret Alanı

2.000.000,00

60.000,00

12

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

245/18

47845,75

Spor Tesis Alanı

25.000.000,00

750.000,00

13

Başiskele/Kullar/

Karadenizliler Mahallesi

199/15

1,545.96 m²

Konut Dışı Kentsel

Çalışma Alanı

1.855.152,00

55.654,56

14

Başiskele/Kullar/

Yaylacık Mahallesi

850/1

17,652.92 m²

Tır Parkı Alanı

8.826.460,00

264.793,80

15

Başiskele/Kullar/

Vezirçiftliği Mahallesi

308/6

1,536.93 m²

Konut Dışı Kentsel

Çalışma Alanı

1.844.316,00

55.329,48

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

5236/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

İzmir

Bornova

Altındağ

7613

5

8.707,13

Arsa

Okul Alanı

MEB-2014-24 İO TİP PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKOKUL BİNASI İLE 10415R.+ 1 KAT İLAVE PROJE NUMARALI

24 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 11.228.551,49 TL

Aliağa

Kurtuluş

3881

3.839,00

Arsa

Okul Alanı

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Çeşme

İnönü Fahrettin Paşa

  7444

1

1.465,00

Arsa

Konut alanı

1.831.250,00

Çeşme

İnönü Fahrettin Paşa

  7472

1

2.721,00

Arsa

Konut alanı

3.401.250,00

Gaziemir

Atıfbey

11356

19

3.597,16

Arsa

Ticaret Seçenekli

Konut Alanı

5.755.456,00

Menemen

Koyundere

  4332

3

   480,00

Arsa

Konut alanı

    480.000,00

Toplam

11.467.956,00

Tahmini Bedel

11.467.956,00

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 3)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

İzmir

Çiğli

Küçükçiğli

1059

1

9.330,00

Arsa

Okul Alanı

16MEB-2014-16 OO PROJE NUMARALI ORTAOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 6.433.978,32 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 4 )

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Menemen

Ulukent

  3374

4

3.114,00

Arsa

Konut alanı

4.203.900,00

İzmir

Menemen

Ulukent

  3367

4

   838,00

Arsa

Konut alanı

1.131.300,00

İzmir

Çiğli

Küçükçiğli

22142

1

   395,00

Arsa

Mahalle Mrk.

1.185.000,00

Toplam

6.520.200,00

Tahmini Bedel

6.520.200,00

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 5)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

İzmir

Buca

Tınaztepe

8195

1

6.676,43

Arsa

İlköğretim

Tesis Alanı

MEB-2014-24 İO TİP PROJE NUMARALI 32 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 9.150.674,15 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 6)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Menemen

Ulukent

3368

1

6.228,00

Arsa

Konut alanı

9.186.300,00

Toplam

9.186.300,00

Tahmini Bedel

9.186.300,00

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 7)

İzmir

Menemen

Seyrek

175

1

5.310,00

Arsa

Okul alanı

MEB-2014-24 İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK İLKOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 9.296.406,00 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 8 )

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

İzmir

Buca

Kocatepe

7606

28

   103,00

Arsa

Konut alanı

  236.900,00

İzmir

Buca

Kocatepe

39974

19

   209,00

Arsa

Konut alanı

  292.600,00

İzmir

Karaburun

İskele

662

1

1.730,89

Arsa

Konut alanı

1.298.167,50

İzmir

Karaburun

Merkez

341

5

   570,97

Arsa

Konut alanı

  342.582,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

134

13

1.050,00

Arsa

Konut alanı

  577.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

136

11

   483,00

Arsa

Konut alanı

  241.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

174

3

   581,00

Arsa

Konut alanı

  232.400,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

177

1

2.742,00

Arsa

Konut alanı

1.096.800,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

181

1

1.395,00

Arsa

Konut alanı

  558.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

199

8

   692,00

Arsa

Konut alanı

  346.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

204

2

   306,21

Arsa

Konut alanı

  199.036,50

İzmir

Karaburun

Mordoğan

204

3

   300,84

Arsa

Konut alanı

  195.546,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

204

4

   300,31

Arsa

Konut alanı

  195.201,50

İzmir

Karaburun

Mordoğan

228

3

1.253,00

Arsa

Konut alanı

  626.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

321

4

   776,00

Arsa

Konut alanı

  388.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

321

5

   829,00

Arsa

Konut alanı

  414.500,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

321

6

   976,00

Arsa

Konut alanı

  488.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

322

2

1.700,00

Arsa

Konut alanı

  850.000,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

324

7

   689,00

Arsa

Konut alanı

  258.375,00

İzmir

Karaburun

Mordoğan

324

8

   941,00

Arsa

Konut alanı

  471.270,00

Toplam

9.308.878,50

Tahmini Bedel

9.320.000,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre (Tablo-1 deki taşınmazlar için) 28/06/2018 tarihinde saat 10:00 da, (Tablo-3 deki taşınmazlar için) 28/06/2018 tarihinde saat 14:00 de, (Tablo-5 deki taşınmazlar için) 28/06/2018 tarihinde saat 15:00 de, (Tablo-7 deki taşınmazlar için) 28/06/2018 tarihinde saat 16:00 da İzmir Defterdarlığında (7. Kat Toplantı Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 11.228.551,49 TL maliyetli ilkokul binalarına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli) Tablo 2 de belirtilen 4 (dört) adet ve toplam 11.467.956,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 239.404,51 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Tablo 3 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 6.433.978,32 TL maliyetli ortaokul binasına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli) Tablo 4 de belirtilen 3 (üç) adet ve toplam 6.520.200,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 86.221,68 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4 - Tablo 5 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 9.150.674,15 TL maliyetli ilköğretim binasına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli) Tablo 6 da belirtilen 1 (bir) adet ve toplam 9.186.300,00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 35.625,85 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

5 - Tablo 7 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 9.296.406,00 TL maliyetli ilkokul binasına karşılık (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil toplam inşaat bedeli) Tablo 8 de belirtilen 20 (yirmi) adet ve toplam 9.320.000,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 23.594,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

6 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

7 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

8 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar için 480 (dörtyüzseksen) gün ,Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar için 420 (dörtyüzyirmi) gün, Tablo 5 de belirtilen taşınmazlar için 480 (dörtyüzseksen) gün, Tablo 7 de belirtilen taşınmazlar için 480 (dörtyüzseksen) gündür.

9 - Geçici teminat bedeli (Tablo-1 deki taşınmazlar için) 1.720.193,40 TL, (Tablo-3 deki taşınmazlar için) 1.304.040,00 TL, (Tablo-5 deki taşınmazlar için) 1.377.945,00 TL, (Tablo-7 deki taşınmazlar için) 1.398.000,00 TL dir.

10 - Arsa karşılığı inşaat yapılacak her taşınmaz için İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

11 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

12 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan(Tablo-1 deki taşınmazlar için) 1.720.193,40 TL, (Tablo-3 deki taşınmazlar için) 1.304.040,00 TL, (Tablo-5 deki taşınmazlar için) 1.377.945,00 TL, (Tablo-7 deki taşınmazlar için) 1.398.000,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

e) Arsa karşılığı inşaat yapılacak her taşınmaz için İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.izmirdefterdarligi.gov.tr, www.izmir.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5318/1-1


MÜBADELE İLANI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 28 (Yirmi sekiz) adet değişik cins ve modelde taşıt, (5.000) Kg Demir Hurda ve (1.500) Kg. Alüminyum hurdanın, 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca karşılığında (1) adet Renault Talisman Icon 1.6 dCİ EDC 160 Bg 2017 Model (siyah renk) taşıt, (4) adet Renault Kangoo Combi Maxi 1.5 dCİ 90 Bg 2018 Model (beyaz renk) taşıt, 260 top A4 Fotokopi Kağıdı ve idari şartnamede belirtilen pey miktarı kadar A4 Fotokopi Kağıdı ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı                                                                     :  SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                                :  ŞEHİT MEHMET FETHİ AKYÜZ CADDESİ   58070 - SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası                                   :  346 215 11 00-6930 / 346 215 11 22

ç) Elektronik posta adresi                                       :

2 - Mübadele konusu malın

a) İhalenin adı, Niteliği, türü ve miktarı                  :  Mübadele ile ilgili şartnamede marka ve modeli belirtilen Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 28 (Yirmi sekiz) adet değişik cins ve modelde taşıt, (5.000) Kg Demir Hurda ve (1.500) Kg. Alüminyum hurdanın mübadelesi yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedeller                                          :  Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 508.600,00-TL (Beş Yüz Sekiz Bin Altı Yüz Türk Lirası), alınacak malın tahmini bedeli 508.600,98-TL (Beş Yüz Sekiz Bin Altı Yüz Türk Lirası Doksan Sekiz Kuruş) olarak belirlenmiştir.

3 - Verilecek Hizmetin Yeri, Nevi, Süresi ve Özellikleri

a) Teslim etme ve Teslim alma yeri                        :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve A4 Fotokopi Kağıtları Şehit Mehmet Fethi Akyüz Caddesi 58070 - Sivas Merkez/Sivas Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

                                                                                  2) Mübadelede verilecek 28 (Yirmi sekiz) adet değişik cins ve modelde taşıt, (5.000) Kg Demir Hurda ve (1.500) Kg. Alüminyum hurda Şehit Mehmet Fethi Akyüz Caddesi 58070 - Sivas Merkez/Sivas Adresinde bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü girişinde bulunan hurdalıktan teslim edilecektir.

b) Teslim etme tarihi                                              :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve A4 fotokopi kağıtları, mübadele kararının Tebliğinden itibaren (30) takvim günü içinde teslim edilecektir.

c) Teslim alma tarihi                                               :  Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve A4 fotokopi kağıtlarının teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                                    :  Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Muzaffer ÇETİN Konferans Salonunda

b) Tarihi ve saati                                                    :  12.07.2018 Perşembe günü Saat: 14:00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu

b) Mübadelede verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,

g) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir ve Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 10,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12.07.2018 günü Saat: 14:00’a kadar kapalı zarf içerisinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Mübadelesi yapılacak olan malzemelerin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - Mübadele işlemi; Kapalı zarfta verilen yazılı tekliflerin alınmasının ardından, zarfların alınış sırasına göre isteklilerin pey tekliflerini açık arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler mübadele dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü girişinde bulunan hurdalık alanında görülebilir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) günden az olmayacaktır.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

MÜBADELE KARŞILIĞINDA VERİLECEK MALIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

S.N.

PLAKASI

CİNSİ

MARKASI

MODEL

DURUMU

MOTOR GÜCÜ

MOTOR

HACMİ

HASAR

DURUMU

TAHMİNİ

BEDEL

1

58 A 0024

Panel (Combi)

Ford T. Connect 1.8 (Dizel)

2005

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

13.200,00

2

58 A 0030

Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.)

Land Rover 2.5 (Dizel)

1996

HEK

111 PS-4000 D/D

2495

YOK

23.800,00

3

58 A 0034

Panel (Combi)

Fıat Doblo Cargo (Combi 1.9 JTD (Dizel)

2005

HEK

4000D/D 77 KW

1910

YOK

13.200,00

4

58 A 0048

Panel (Combi)

Fıat Doblo Cargo (Combi 1.9 JTD (Dizel)

2005

HEK

4000D/D 77 KW

1910

YOK

12.000,00

5

58 A 0054

Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.)

Land Rover 2.5 (Dizel)

1996

HEK

111 PS-4000 D/D

2495

YOK

23.800,00

6

58 A 0070

Panel (Combi)

Fıat Doblo Cargo (1.3 Multijet (Dizel)

2006

HEK

4000D/D 55 KW

1248

YOK

14.900,00

7

58 A 0080

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2007

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

19.300,00

8

58 A 0099

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2007

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

19.300,00

9

58 A 0101

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2007

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

19.300,00

10

58 A 0103

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2007

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

19.300,00

11

58 A 0109

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

18.300,00

12

58 A 0111

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

18.700,00

13

58 A 0209

Binek (otomobil)

Renault 12 TX2 1.4 (Benzin)

1998

HEK

72 HP (SAE)

1397

YOK

6.900,00

14

58 A 0218

Binek (otomobil)

Renault 12 TX2 1.4 (Benzin)

1998

HEK

72 HP (SAE)

1397

YOK

7.900,00

15

58 A 0230

Binek (otomobil)

Renault Clio Hatcback Icon 1.5 DCI (Dizel)

2017

KAZALI

66 KW 3750 D/D

1461

HASARLI

38.800,00

16

58 A 0247

Binek (otomobil)

Toyota Avansis Liftback 2.00 (Benzin)

1999

HEK

5400D/D 94

1998

YOK

11.500,00

17

58 A 0265

Binek (otomobil)

Toyota Corolla 1.3 XL SW AC (Benzin)

1996

HEK

74 KW

1296

12.400,00

18

58 A 0273

Binek (otomobil)

Hyundaı Accent 1.5 GLS HD (Benzin)

2001

HEK

5800D/D 75 KW

1495

YOK

14.100,00

19

58 A 0289

Binek (otomobil)

Fıat Doblo Cargo (Combi 1.9 JTD (Dizel) *

2003

HEK

4000D/D 74 KW

1910

YOK

13.300,00

20

58 A 0312

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 55 KW

1753

YOK

18.800,00

21

58 A 0320

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 55 KW

1753

YOK

18.400,00

22

58 A 0321

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 55 KW

1753

YOK

18.400,00

23

58 A 0323

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 55 KW

1753

YOK

18.400,00

24

58 A 0324

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 55 KW

1753

YOK

18.200,00

25

58 A 0335

Panel (Combi)

Ford T. Connect Combi 210S 1.8 TDCİ (Dizel)

2008

HEK

4000D/D 66 KW

1753

YOK

20.300,00

26

58 A 0350

Panel (Combi)

Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 M.Jet (Dizel)

2009

HEK

4000D/D 77 KW

1910

YOK

20.100,00

27

58 A 0351

Binek (otomobil)

Fiat Albea Sole 1.3 Mjet Active (Dizel)

2009

HEK

4000D/D 51 KW

1248

YOK

17.500,00

28

58 A 0367

Binek (otomobil)

Renault Megane Sedan 1.6 16 V Authentigue (Benzin)

2009

HEK

82 KW(110HP) 6000D/D

1598

YOK

23.700,00

29

                                                                                                 5.000 Kg Demir Hurda

6.220,00

30

                                                                                                 1.500 Kg Alüminyum Hurda

8.580,00

5210/1-1