9 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30446

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ege Eğitim ve Sağlık Vakfı. (Kısa adı EGESAV)

VAKFEDENLER: Veysi Kubba, Zafer Beken.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.05.2018 tarihinde kesinleşen 06.04.2018 tarihli ve E:2018/106, K:2018/128 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun gelişimi için en önemli araç olan eğitim alanında ve insanın en değerli varlığı olan sağlığını koruma ve bu konuda kişisel ve toplumsal bilinç oluşturma ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmişbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Veysi Kubba, Zafer Beken, Müslüm Yıldız.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurucular kurulunun uygun göreceği bir başka benzer gayeli kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5128/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı (KAİM Vakfı).

VAKFEDENLER: Adem AKDEMİR Esra ALBAYRAK, Hafize Şule ALBAYRAK, Faruk ALGIN, Mehmet ALTUNKILIÇ, Havvanur BARBAROS, Sümeyye ERDOĞAN BAYRAKTAR, Hüseyin CEYLAN, Saniye ÇOBAN, Nurdan KÜTÜK, Hasan EKMEN, Veysel EKMEN, Tuğba ERCAN, Şükran ERDOĞAN, Mehmet Mahir FERSAHOĞLU, Kübra FİLİKÇİ GÜL, Ayşe KUCUR, Melike GÜNYÜZ, Murat HENDEM, Muhammet İhsan KARAMAN, Melike KOÇ, Nida KÖSE, Hasan MUMCU, Emine RAMAZANOĞLU, Büşra Nur SAĞIROĞLU, Faruk Bilal ŞENER, Sultan Selim ŞİMŞEK, Mehmet ŞİMŞEK, Recep TUTAL, Hamza ULUDAĞ, Mustafa Naim YAĞCI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve E:2018/146, K:2018/106 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın gayesi ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında; ülkemizin milli, manevi, tarihsel değerleri ışığında, ecdadımızın kültür ve medeniyet mirası doğrultusunda, asrın müspet gelişmelerine açık; ahlaklı, şahsiyetli, temiz bir toplumun yapı taşlarını oluşturma gayesine matuf, imam hatipli olma şuuruyla örtüşen, topluma önder, öncü, rehber ve örnek olma amacına hizmet eden her konuda kamu yararına uygun faaliyetlerde bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Faruk ALGIN, Ayşe KUCUR, Emine RAMAZANOĞLU, Hüseyin İŞLER, Kübra FİLİKÇİ GÜL, Hamza ULUDAĞ, Hasan EKMEN, Sultan Selim ŞİMŞEK, Mehmet ŞİMŞEK, Şükran ERDOĞAN, Hafize Şule ALBAYRAK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonucunda borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar amacına en yakın müesseseye intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5129/1-1

—————

VAKFIN ADI: İnovasyon İçin Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Gamze Sart, Duygu Cankılıç İlhan, Gülşen Değirmencioğlu, Hulusi Berik, Galip Sina Berik, Recep Batuhan Keleş, Oğuz Fikret Şahin

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.05.2018 tarihinde kesinleşen, 06.03.2018 tarih ve E:2017/382, K:2018/130 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya yabancı uyruklu gerçek kişilerin (“kişi”), ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim görmesine maddi ve/veya manevi katkı sağlamak, proje geliştirmek, inovasyon içeren her türlü girişimi fikri fikri desteklemek, tolumsal, kültürel her türlü yeniliklerin başlatılması, yeni ve farklı sonuçlar saağlayacak inovatif girişimlerde bulunulması, desteklenmesi bu amacın gerçekleşmesi için her türlü maddi ve/veya manevi girişimleri gerçekleştirmek ve desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) dır.

YÖNETİM KURULU: Gamze Sart, Duygu Cankılıç İlhan, Gülşen Değirmencioğlu, Galip Sina Berik, Recep Batuhan Keleş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5130/1-1

—————

VAKFIN ADI: Adnan Memiş Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı.

VAKFEDENLER: Adnan Memiş.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/05/2018 tarihinde kesinleşen 05/04/2018 tarihli ve E:2018/46, K:2018/190 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Adnan Memiş, Neriman Memiş, Burak Memiş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin tespit edeceği benzer bir kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5131/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 893010 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: Asyeşil Vadi İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25.01.2018 tarihli ve E.2017/3316 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 21.03.2018 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2018/250 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 06.06.2018 tarihli ve 101858 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5132/1-1

—————

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 350 ada, 36 parsel üzerindeki 979360 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2017/1247 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.01.2018 tarihli ve E.2017/1247 - K.2018/169 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 06.06.2018 tarihli ve 101569 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5133/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yoldan yeşilden ihdas parseli, Belediye Encümenimizin 05.10.2017 ve 1038/2328 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.11.2017 gün ve 2494/5391 sayılı kararı ile onaylanan Orman Çiftliği mahallesi imarın 16023 ada 4, 5 ve 6 parsellere ait hazırlanan 84232/3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

5082/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_16.jpg


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 35 (otuz beş) avukat alınacaktır.

 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KONTENJAN

TOPLAM

ANKARA

7

35

ANTALYA

1

BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL)

1

HATAY

1

İSTANBUL

22

KOCAELİ

1

MERSİN

1

ŞANLIURFA

1

 

Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 19 Haziran 2018 Salı günü başlayıp 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi” ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

- Avukatlık giriş sınavı yazılı bölümü test usulüyle gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

- Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır.

VI - DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekmektedir.

- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Avukat kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

- Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun %25’ine kadar yedek aday belirlenir.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek atanacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

- Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

- Diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde şahsen ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye iade edilecektir.

- Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atamaya esas teşkil eden belgeleri ibraz edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır.

- Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik’in 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

- Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

5127/1/1-1

—————

DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere, 400 (dört yüz) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Grup

Puan Türü

Fakülte/Bölüm

Atanacak Yer

Kontenjan Sayısı

1. Grup

KPSSP48

Hukuk,

Siyasal Bilgiler,

İktisat,

İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

ANKARA

300

2. Grup

KPSSP3

Bilgisayar Mühendisliği,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Enformasyon Sistemleri Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

ANKARA

50

3. Grup

KPSSP12

İstatistik

ANKARA

50

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.

1. Grup için

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku.

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Yabancı Dil; İngilizce.

2. Grup için

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Genel yetenek ve genel kültür,

Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları (Network), Sunucu ve sistem yönetimi (Unix), Yazılım geliştirme (Java),

Yabancı Dil; İngilizce.

3. Grup için

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Genel yetenek ve genel kültür,

İstatistik Alan Bilgisi Konuları

Yabancı Dil; İngilizce.

VI - DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; tercih ettikleri grup dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

- Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun     %20’sine kadar yedek aday belirlenir.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

- Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

- Adayların tabloda gösterilen gruplardan sadece birisini tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklardır.

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

5127/2/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Doçent

1

Doktorasını veya Doçentliğini muhasebe alanında yapmış olmak, İngilizce ders verme kriterine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

Doktorasını Analitik Kimya, Doçentliğini Kimya alanında yapmış olmak. Elektrokimyasal Sensörler ve Elektrokimyasal modifikasyon ve spektroskopik haritalandırma konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Alaşım Elektrolitik kaplama alanında çalışma yapmış olmak. Ulusal ve Uluslararası projelerde görev almış olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (09.06.2018-23.06.2018 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Son başvuru tarihi 23.06.2018)

Başvuru adresi        :  İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Adres                      :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal/İSTANBUL

Tel                          :  0 216 452 45 85 - 86

Fax                         :  0 216 452 87 17

5197/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyeleri adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No: 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 1010

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

KADRO ADET

İSTENEN ŞARTLAR

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İşletme Yönetimi alanında doktora ve yüksek lisans mezunu olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yönetim Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Finans alanında doktorasını almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Bilgisayar ve Matematik Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve sayısal yöntemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Matematik-Bilgisayar anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

İşletme alanında doktora mezunu olmak ve Havaalanı Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Bankacılık alanında Doktora ve Yüksek Lisans yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Finans ve Bankacılık alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

TARİH

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Türk Tarihi alanında lisans, Dünya Tarihi alanında yüksek lisans mezunu olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

TARİH

DOÇ

1

Doçentliğini yakınçağ tarihi alanından almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler doktorasını Siyaset Bilimi alanında tamamlamış olmak.

5198/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İL.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

-

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı, Sosyal Politika bilim dalında doçentlik unvanını almış olmak. İstihdam, göç ve demografik dönüşüm üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

MALİ HUKUK

1

-

-

Vergi suç ve cezaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SOR.

-

1

1

Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alnında almış olmak. Yerel yönetimler, kentsel dönüşüm, kırsal kalkınma, afet ve sivil toplum kuruluşları konularında çalışmalar yapmış olmak.

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE FİNANS

-

1

1

Enflasyon, döviz kuru, kayıt dışı istihdam, kadın istihdamı ve enflasyon hedeflemesi alanlarında çalışma yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

-

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Stratejik Yönetim, Girişimcilik, İşletmecilik Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

-

1

1

Doktorasını sanat eğitimi alanında yapmış olmak. Müzecilik ve Ulusal Kimlik oluşumu ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

1

-

-

Metal ortoboratlar (M: Cr, Fe, Zn vb.) konusunda ve iyonik sıvı mikrojeller ile hidrojen üretimi konusunda yayın ve proje yapmış olmak.

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

-

1

1

Fosfazen ligandı içeren komplekslerin katalitik aktivite özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

-

1

1

Peyzaj Mimarlığı bilim dalında doçent unvanına sahip olmak. Sulak alanlarda uzaktan algılama teknikleri kullanarak alan kullanım kararları ve ekosistem bozunum ilişkileri üzerine ve yangın sonrası alanlarda bitkisel doku rejenerasyonu belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

-

1

1

Yönetim ve strateji alanında doçent olmak. Girişimcilik ve yenilikçi iş davranışı konularında çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

REKREASYON

REKREASYON

-

1

1

Yönetim ve strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama tekniklerinden yararlanma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

1

-

-

Deneysel göz hastalıkları modellerinde çalışmaları olmak. Vitreoretinal cerrahi, retinal görüntüleme ve pediatrik glokom konularında eğitim almış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

1

-

-

Üroonkoloji konusunda deneyimli olmak. Ürolojik deneysel araştırmalarda ve ilgili laboratuvarlarda çalışmaları yürütecek seviyede tercihen doktora seviyesinde sertifikasyona sahip olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

1

-

-

Tahıllarda tane kalitesinin genetiği ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

-

-

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi ve Güvenliği alanında çalışıyor olmak.

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK EKONOMİSİ

-

1

1

Sağlık hizmetlerinde sosyal medyanın rolü, kamu özel sektör ortaklıkları ve sağlık sektöründe mali alan yaratılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

5156/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2016 - 2017 - 2018 yıllarında alınmış aşağıda adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam altı mükellefe ait Encümen kararlarındaki cezaların tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararlar tebliğ edilmek üzere belirtilen adreslere gönderilmiş olup; ilgililerin adreslerinde bulunmamaları ve başka adreslerinin de belirlenememesi nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S. No:

Adı ve Soyadı

Adresi

Faaliyeti

Enc. Kar. Tar. Nosu

Para Cezası Miktarı

1

Drk Organizasyon Ltd. Şti.

Kardelen Mahallesi 2164. Cadde No: 49

İçkili Lokanta

26.04.2018/375

1.473.00 TL

2

Hakkı Kürşat ÜLGÜ

Demetevler 12.Cadde 57. Sokak No: 29/A

Toptan Gıda Satış

10.11.2016/844

219.00 TL

3

Gülsezen ÖKLİMEK

Demetlale Mahallesi 405. Cadde No: 26/A

Tütün Satış

22.12.2016/1020

219.00 TL

4

MT Gıd. Tekstil ve Yapım Prod. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Kentkoop Mahallesi 1868. Sokak Doğa Koleji No: 11

Kantin

12.10.2017/842

227.00 TL

5

Cengiz DEVECİ

Macunköy Mahallesi 1323.Cadde Remas İş Merkezi 1492.

Sokak No: 13/13

Oto Tamir

27.10.2016/804

219.00 TL

6

Yapsan İnş. Dek. Tur. AŞ.

Gayret Mahallesi Piri Reis Sokak No: 10/12

İnşaat Bürosu

06.04.2017/421

227.00 TL

7

Sözpa Açı Gıda Unlu Mam. Ltd. Şti.

Yeşilevler Mahallesi 934. Sokak No: 46/A

Börek İmal

18.08.2016/653

219.00 TL

5081/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ