4 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30441

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

LPG-BAY/700-58/01252 lisans numaralı Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’ne ait istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 12.04.2018 tarihli 18249 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16.04.2018 tarihli 580 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/1/1-1

—————

"Karaçalı Mahallesi Düzce Caddesi No: 53 Kaynaşlı Düzce" adresinde 01.11.2013 tarih ve BAY/939-82/33359 numaralı bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Petropark Enerji Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ne ait istasyonda 13.10.2017 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere "Yeşilova Köyü Pehlivanköy Merkez Kırklareli" adresinde 19.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29921 numaralı bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Bektaş Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin (Şirket) Petropark Enerji Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne yeniden satış maksadıyla akaryakıt satışı faaliyetinde bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında 26.04.2018 tarih ve 20399 sayılı Başkanlık Makam Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.04.2018 tarihli ve 644 Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirketin yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan "Yeşilova Köyü Pehlivanköy Merkez Kırklareli" adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

4906/2/1-1

—————

SAĞLIK KASABASI BEYŞEHİR YOLU 45. KM. MERAM-KONYA adresinde faaliyette bulunmak üzere 29.03.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11420 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi DE PA PETROL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 22.07.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 03.04.2018 tarih ve 16781 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 13.04.2018 tarihli ve 570 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/3/1-1

—————

27/06/2007 tarih ve DAĞ/1238-7/156 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği bölgede faaliyet göstermek üzere "İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" sahibi Dimsan Doğalgaz Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin iç tesisat yapımında, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.'de kayıtları bulunan yetkili personeli işten ayrılmış bulunmasına rağmen faaliyetlerine devam etmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 11/09/2018 tarih ve 38094 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 15/01/2018 tarih ve 90 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Dimsan Doğalgaz Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.'de kayıtları bulunan yetkili personeli işten çıkmasına rağmen faaliyetlerine devam etmesinin Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin, birinci fıkrasının (f) ve (m) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı, mevzuata aykırı durumun halihazırda giderilmiş olduğu anlaşıldığından 19/04/2018 tarih ve 7805/17 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişinin bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilerek hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına, karar verilmiş olduğu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/4/1-1

—————

21/03/2018 tarihli ve 14209 sayılı Başkanlık Oluru ile 4400300326 vergi nolu Güray Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumdan uygunluk yazısı almamış olan Atlas Petrokimya Anonim Şirketi'ne baz yağı satış yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) Uygunluk yazısı yükümlülüğü başlıklı 4 üncü maddesin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/04/2018 tarihli ve 520 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/5/1-1

—————

Aydın şehrinde dağıtım lisansı sahibi Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. dağıtım bölgesinde İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası ile faaliyet sürdüren Koza Isıtma Soğutma Doğalgaz Sistemleri Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının, dağıtım şirketinin proje onayı olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapması eyleminin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 19/12/2017 tarihli ve 53768 sayılı Başkanlık Oluru ile açılan soruşturma kapsamında hazırlanan Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşleri Kurul’un 05/04/2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup 7783-15 sayılı Kurul Kararı ile;

“Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 15/12/2017 tarih ve 53301 sayılı yazısı kapsamında, Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 02/04/2018 tarihli ve 83632887-663. 07-16337 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. dağıtım bölgesinde İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası ile faaliyet sürdüren Koza Isıtma Soğutma Doğalgaz Sistemleri Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafınca, Enerya Aydın Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin proje onayı olmadan Aydın ili, Söke ilçesindeki; Atatürk Mah. Ekrem Karakaş Sok. Aysima Apt. No: 24, Yenicamii Mah. Eren Yıldırım Sok. No: 11 ve Çeltikçi Mah. Mini Sok. Barış Yapı Sitesi 23. Blok No: 3 adreslerinde doğal gaz iç tesisat imalatını yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 19/12/2017 tarihli ve 53768 sayılı Başkanlık Oluru ile açılan soruşturma kapsamında hazırlanan Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

a) Sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin proje onayı olmadan Aydın ili, Söke ilçesindeki; Atatürk Mah. Ekrem Karakaş Sok. Aysima Apt. No: 24, Yenicamii Mah. Eren Yıldırım Sok. No: 11 ve Çeltikçi Mah. Mini Sok. Barış Yapı Sitesi 23. Blok No: 3 adreslerinde doğal gaz iç tesisat imalatını yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edildiği halde savunma vermediği,

anlaşıldığından, Koza Isıtma Soğutma Doğalgaz Sistemleri Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uyarınca ihtar edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına, Karar verilmiştir.”

Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/6/1-1

—————

Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:52 Kahramankazan Ankara adresinde faaliyet gösteren Martı Grup Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Gıda Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin kendi üretiminde hammadde olarak kullanmak üzere Ostim'de yerleşik tesisi için UY/150160 numaralı ve Kazan'da yerleşik tesisi için UY/151086 numaralı uygunluk yazısı kapsamında 2710.19.99.00.21 Spindle Oil, 2710.19.99.00.22 Light Neutral, 2710.19.99.00.23 Heavy Neutral GTİP numaralı maddeler için Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğünden ithalat izni bulunmasına rağmen 08/07/2015 tarihinde 02/12/2010 tarih MYĞ/2901-4/28664 sayılı madeni yağ lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 05.05.2016 Tarih ve 6260-5 sayılı Kurul Kararı ile sonlandırılmıştır) sahibi HG Grup Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Gıda İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'ne baz yağı temin etmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 30.03.2018 tarihli ve 16229 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 04.04.2018–532 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/7/1-1

—————

23.03.2018 tarihli ve 15024 sayılı Başkanlık Oluru ile Yunus Emre Mahallesi Emirdağ Cad. No. 21   03330 Bolvadin Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 21.01.2016 tarihli ve BAY/939-82/36463 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Lojistik Nakliyat Kömür Madencilik Kuyumculuk Telekominikasyon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 12.04.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere pompa ve tabancaların otomasyon sistemine bağlı olmaması ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Lojistik Nakliyat Kömür Madencilik Kuyumculuk Telekominikasyon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/04/2018 tarihli ve 515 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/8/1-1

—————

29.03.2018 tarihli ve 15871 sayılı Başkanlık Oluru ile İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3C Blok No: 128 Başakşehir Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin bayisi TMA Group Petrol Ticaret Anonim Şirketi ile arasındaki bayilik sözleşmesine ilişkin 30/06/2016 tarihli karşılıklı fesih ihbarnamesini Kuruma süresi içerisinde göndermemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 04/04/2018 tarihli ve 531 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/9/1-1

—————

Kurul 26.04.2018 tarihli ve 7815-15 sayılı kararı ile MS Efe Mühendislik-Metin Demirel Firmasının sertifika aldığı dağıtım şirketi tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri göndermemesi, iç tesisatın işletmeye alınmasında dağıtım şirketinin belirlediği tarihlere uymayarak gaz açımının geciktirilmesi ve sertifika alırken sunmuş olduğu adres ve iletişim adreslerinden sertifika sahibine ulaşılamaması ile ilgili olarak konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ve 12/01/2017 tarih ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı ve 13/02/2018-7318 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 15/02/2018-328 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; MS Efe Mühendislik-Metin Demirel Firması hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi hususunda ihtar edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınız hususunda 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4906/10/1-1

—————

24.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, işletmeciliğini Songül Doğan’ ın yapacağı İlmar Yol Petrol Nakliyat Tekstil ve Gıda A.Ş.’nin “Konya Afyonkarahisar Yolu Kurşunlu Mahallesi Yol Ayrımı Sarayönü Konya” adresinde kurulu tesiste lisansı olmaksızın madeni yağ üretimi faaliyetinde bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İlmar Yol Petrol Nakliyat Tekstil ve Gıda A.Ş. hakkında 12.04.2018 tarih ve 18427 sayılı Başkanlık Makam Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.04.2018 tarih ve 574 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan “Konya Afyonkarahisar Yolu Kurşunlu Mahallesi Yol Ayrımı Sarayönü Konya” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

4906/11/1-1

—————

İPEKÇİ MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO: 63 KARAPINAR- KONYA adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.08.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12015 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi KÜPELİ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ VE NAKLİYE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 21.07.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 03.04.2018 tarih ve 16781 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 13.04.2018 tarihli ve 568 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/12/1-1

—————

02/12/2010 tarih MYĞ/2901-4/28664 sayılı madeni yağ lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 05.05.2016 Tarih ve 6260-5 sayılı Kurul Kararı ile sonlandırılmıştır) sahibi HG Grup Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Gıda İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'nin 08/07/2015 tarihinde Martı Grup Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Gıda Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.'den ve 17/10/2015 tarihinde ise Seahorse Petrokimya Ürünleri Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden tankerler vasıtasıyla baz yağ temin etmesinin tespit edilmiş olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi ve 30.03.2018 tarihli ve 16229 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 04.04.2018–532 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/13/1-1

—————

21/03/2018 tarihli ve 14209 sayılı Başkanlık Oluru ile 6310711134 vergi nolu Net Peyzaj Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri Gıda İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumdan uygunluk yazısı almamış olan Atlas Petrokimya Anonim Şirketi'ne baz yağı satış yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) Uygunluk yazısı yükümlülüğü başlıklı 4 üncü maddesin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/04/2018 tarihli ve 520 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/14/1-1

—————

 “1. Organize Sanayi Bölgesi Kadıköy Sokak No: 7 Selçuklu Konya" adresinde 08.06.2011 tarih ve MYĞ/3266-1/29591 numaralı Madeni Yağ Lisansı (13.05.2016 tarih ve 6276-12 sayılı karar ile lisansı sonlandırılmıştır.) ile faaliyette bulunan Nurel Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait tesiste 31.03.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Şirketin baz yağını ticari faaliyete konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında 26.04.2018 tarih ve 20400 sayılı Başkanlık Makam Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03.05.2018 tarih ve 661 Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan "1. Organize Sanayi Bölgesi Kadıköy Sokak No:7 Selçuklu Konya" adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

4906/15/1-1

—————

 “Hacıyusufmescit Mahallesi Zeytinci Sokak 51/A Karatay Konya” adresinde 02.03.2006 tarih ve MYĞ/6136-2/36625 numaralı madeni yağ lisansı (05.10.2016 tarih ve 6497-5 sayılı karar ile lisansı sonlandırılmıştır.) ile faaliyette bulunan OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait tesiste 05.05.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, Şirket’ in hidrolik yağ olarak ambalajlayıp piyasaya sürdüğünü ifade ettiği ürünün yapılan içerik analizi neticesinde ürünün başka tür madeni yağ olduğunun tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında 08.05.2018 tarih ve 22301 sayılı Başkanlık Makam Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.05.2018 tarih ve 705 Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen adresi olan “Hacıyusufmescit Mahallesi Zeytinci Sokak 51/A Karatay Konya” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

4906/16/1-1

—————

 “Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım D-2003 Sokak No: 6 Dilovası/KOCAELİ” adresinde, 12.05.2011 tarih ve MYĞ/3212-1/29439 (lisansı Petrol Piyasası Kanununun 20. maddesi uyarınca 19.03.2015 tarih ve 5523-49 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılına ilişkin Madeni Yağ Hareketleri (İthalat-İhracat-Üretim-Stok) Beyanında bulunmaması nedeniyle hakkında idari para cezası ve lisans iptali yaptırımı uygulanmasına ilişkin 19.03.2015 tarih ve 5523-49 sayılı Kurul Kararının, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E:2016/2783, K:2017/3575 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 05.04.2018 tarihli ve 17075 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 11.04.2018 tarihli ve 555 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/17/1-1

—————

19/01/2015 tarih ve BAY/939-82/35098 sayılı bayilik lisansı sahibi Yörük Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunun 2016 yılı faaliyetine ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapordan ve yapılan incelemeden istasyonda otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt hareketlerinin varlığının tespit edilmesiyle ilgili olarak alınan 12/03/2018 tarih ve 12539 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 03/04/2018 tarih ve 526 sayılı Soruşturma Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya şahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4906/18/1-1


Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

Akademimiz Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı doçentlik belgesi, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak,

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır.

BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 09805 Beytepe/Çankaya/ANKARA

İlan Başlangıç Tarihi     : 04 Haziran 2018

Son Başvuru Tarihi       : 03 Temmuz 2018

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Unvanı

Adet

Birimi

Ana Bilim Dalı

Ders

Açıklamalar

Araştırma Görevlisi

4

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Yüksek lisans tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

2

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak, Yüksek lisans tezini Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

2

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak, Yüksek lisans tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Hukuk veya Sosyoloji lisans programından mezun olmak. Sosyoloji alanında doktora yapıyor olmak. Yüksek lisans tezini Suç Sosyolojisi ya da Hukuk Sosyolojisi alanında yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Hukuk veya Sosyoloji lisans programından mezun olmak. Sosyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Yüksek lisans tezini Suç Sosyolojisi ya da Hukuk Sosyolojisi alanında yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

2

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyal Psikoloji Psikolojiye Giriş

Psikoloji lisans programından mezun olmak. Psikoloji ya da sosyal psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Psikoloji ya da Sosyal Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak. Yüksek lisans tezini Suç ve Suçlu Psikolojisi ya da Adli Psikoloji alanında yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Tarih

Tarih veya Tarih öğretmenliği lisans programından mezun olmak. Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapıyor olmak. Yüksek lisans tezini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Tarih

Tarih veya Tarih öğretmenliği lisans programından mezun olmak. Genel Türk Tarihi alanında doktora yapıyor olmak. Yüksek lisans tezini Genel Türk Tarihi alanında yapmış olmak.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Unvanı

Adet

Birimi

Ana Bilim Dalı

Ders

Açıklamalar

Öğretim Görevlisi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Türk Dili

1 - Türkçe Öğretmenliği/ Türkçe Eğitimi lisans programından mezun olmak

2 - ALES’den 70 puan ve üzeri almak (Eşit Ağırlıklı), Yüksek Öğretim Kurumlarında en az iki (2) yıl Türk Dili öğretimi alanında ders vermiş olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Fakülte Dekanlığı

Yabancı Diller

Türk Dili

1 - Türkçe Öğretmenliği/ Türkçe Eğitimi lisans programından mezun olmak

2 - Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe eğitimi vermek amacıyla Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe alanında en az iki (2) yıl ders verme tecrübesi olmak,

3 - ALES’den 70 puan ve üzeri almak (Eşit Ağırlıklı),

Öğretim Görevlisi

6

Fakülte Dekanlığı

Yabancı Diller

İngilizce

1.Aşağıdaki bölümlerin birinden lisans mezunu olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.)

a.   İngilizce Öğretmenliği,

b.  İngilizce Mütercim Tercümanlık,

c.   İngiliz Dili ve Edebiyatı,

d.  Amerikan Kültür ve Edebiyatı,

e.   İngiliz Dil Bilimi,

2.01 Temmuz 2018 tarihi itibariyle en az 3 (üç) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak. (Yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 1 akademik yıl Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi olma şartı aranır.)

3.ALES’den 70 puan ve üzeri almak,

4.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından son üç yılda en az 85 puan veya uluslararası geçerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

 

ÖĞRETİM ÜYESİ

Unvanı

Adet

Birimi

Ana Bilim Dalı

Ders

Açıklamalar

Doktor Öğretim Üyesi

3

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Doktora tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ve tercihen Kolluk Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Doktora tezini Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak, Anayasa Hukuku ya da İnsan Hakları Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Doktora tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak, İdare Hukuku ya da Kolluk Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Suç Sosyolojisi ya da Hukuk Sosyolojisi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyal Psikoloji Psikolojiye Giriş

Psikoloji ya da Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Suç ve Suçlu Psikolojisi ya da Adli Psikoloji alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Tarih

Tarih Bölümü mezunu olmak. Genel Türk Tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak. Genel Türk Tarihi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

2

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Doktora tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak. Doçent unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak ve tercihen Kolluk Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Doktora tezini Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak. Doçent unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak, Anayasa Hukuku ya da İnsan Hakları Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

Fakülte Dekanlığı

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Doktora tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak. Doçent unvanını İdare Hukuku alanında almış olmak, tercihen Kolluk Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Doçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak ve Suç Sosyolojisi ya da Hukuk Sosyolojisi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

Fakülte Dekanlığı

Sosyal Bilimler

Sosyal Psikoloji

Psikolojiye Giriş

Psikoloji ya da Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak ve Suç ve Suçlu Psikolojisi ya da Adli Psikoloji alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

4901/1-1