4 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30441

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BALAST YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:


ARTAS V8B4 GÜNCELLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde Nas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BALAST YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/276975

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Bölgemiz Karakuyu, Kadınhanı ve Demirciören istasyonlarında figüre halde bulunan toplam 110.000 m3 balastın özel balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi hizmeti (Teknik Şartnameye göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 26/06/2018 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4903/1-1


MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren İstanbul ili dahilindeki ER:3367144 sayılı II. Grup maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre 20/06/2018 tarihinde ihale edilmek üzere ilan edilecektir.

1 - ER:3367144 sayılı sahanın koordinat dökümleri, alanı ve ihale tarihini içeren liste, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.

2 - ER:3367144 sayılı saha için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - İhalesi yapılacak ER:3367144 sayılı sahaya yapılacak başvurularda teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik no’su veya vergi no’su ile “teklif mektubudur” yazılacaktır. İhale teminatı konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik no’su veya vergi no’su ile “ihale teminatıdır” yazılacaktır.

Teklif mektubunun ve ihale teminatının konduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konduğu zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde yeniden ihale edilecektir.

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhale ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

d) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. İhale bedelini yatırma süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve ihale sonucu ruhsat almaya hak kazanan arasında çevre koruma ve alt yapı yatırımlarını gerçekleştireceğine dair akdedilmiş olan protokolü Genel Müdürlüğe tevdii etmekle yükümlüdür.

e) İhale bedelini süresi içerisinde yatıran ilgiliye şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

RUHSAT İHALE MÜRACAAT FORMU

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

20.06.2018 tarih ve saat 14.00’de ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak olan İstanbul ilindeki 3367144 erişim nolu II. grup maden sahasının ihalesine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI/UNVANI   :

TC/VERGİ NUMARASI   :

                                                                                                         İMZA ve KAŞESİ

 

EKLER:

Gerçek ve Tüzel Kişiler;

1) Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

2) Teklif sahibi tarafından imzalanmış şartname eki “çevre koruma ve alt yapı yatırımları projesi”(EK-4)

3) Şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:3367144 sayılı sahanın ihale şartname bedelidir.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir)

4) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin ihale gününden önceki son 15 gün içerisinde alınmış belge

5) İhale teminatının ilgili banka hesabına yatırıldığına dair dekont veya geçici ve süresiz teminat mektubu (ihale teminatının ilgili banka hesabına yatırılması durumunda dekontun açıklama bölümüne “Erişim:3367144 sayılı sahanın ihale teminatıdır.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir)

6) 12.548 TL (onikibinbeşyüzkırksekiz Türk Lirası) tutarındaki işletme ruhsat taban bedelinin ilgili banka hesabına ödendiğini gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:3367144 sayılı sahanın işletme ruhsat taban bedelidir.” İbaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahibi tarafından dekontun imzalanması gerekmektedir)

7) Teklif mektubu (EK-2) (teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden yazılması zorunludur)

8) Yeterlilik Belgesi

9) Yüklenici protokolü (EK-5)

Gerçek kişiler:

1) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi

2) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi

Tüzel kişiler:

1) Teklif sahibi tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği

2) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri

3) Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacaklarına dair yetki belgeleri

4) Madencilik yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerince ilgili kurum ya da kuruluşu temsilen ihaleye katılacak kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili olduğuna dair belgeler (bir asıl bir fotokopi)

4923/1-1


ARTAS V8B4 GÜNCELLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası               :  2018/8

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  +90 (312) 204 20 00 - 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 2626 - 204 2878

                                                     Fax No:+ 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı - 1 Adet

b) Yapılacağı yerler                   :  Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü,

                                                     İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü’dür.

c) Süresi                                    :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  26.07.2018 - 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.3.2. Teknik Doküman, katalog, Broşür

4.3.3. İstekli:

- ATM Gözetim Altyapısı alanında detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- ATM operasyonel ortamıyla ilgili konularda detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu (En az 3 (üç) yıllık tecrübe),

- ARTAS konusunda detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu (En az 3 (üç) yıllık ARTAS tecrübesi),

- Klasik sensörler (PSR, SSR), ADS-B, Multilateration, Mode S tracking de dahil olmak üzere ARTAS tracker konusunda detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- ARTAS Fine-tuning faaliyetlerinde detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu ( En az 3 (üç) yıllık ARTAS tecrübesi),

- ARTAS Router Bridge fonksiyonları ile ilgili network konularında detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- ARTAS Server fonksiyonu ile ilgili konularda detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- ARTAS MMS fonksiyonları ile ilgili konularda detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- Eğitici araçları da dahil olmak üzere eğitim materyali geliştirmede detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- LAMOS eğitimi konusunda detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu,

- ARTAS Kurulum prosedürüyle ilgili detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu (En az 3(üç) yıllık ARTAS tecrübesi),

- SASS-C ve AVTool benzeri değerlendirme yöntemleri, araçları ve analizleri de dahil olmak üzere, çok sensörlü gözetim veri işlemlerinde detaylı düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösteren referans listelerini teklifle birlikte verecektir.

Referans listesi bilgi mahiyetinde olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “ATM Tracker Kurulumu ve/veya ATM Tracker Fine-Tuning Faaliyetleri” kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

4920/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde Nas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Niğde Nas Küçük Sanayi Sitesine ait 203 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Şahsüleyman Mah. Erdemli Sk. Çınar Apt. No: 3/E NİĞDE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  203 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Niğde

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)   :  75.951.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :    5.316.570 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  19/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Şahsüleyman Mah. Erdemli Sk. Çınar Apt. No: 3/E NİĞDE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

12 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4900/2-2