3 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30440

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇTAŞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇTAŞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 9.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2018/248232

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

                                                            Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK

b) Telefon ve faks numarası             :  0 276 231 1491 - 0 276 231 1732

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2018/2019 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 9.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin bildirdiği termin programına göre 01 Eylül 2018’de başlanıp, 31 Aralık 2018’de tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              : 19.06.2018 Salı günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi ] adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19.06.2018 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4863/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taşınmaz birlikte 20/03/2018 tarihli ve 2018/309 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 19 HAZİRAN 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taşınmazın muhammen bedeli 4.210.462,50 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taşınmazın muhammen bedeli 1.815.900,00 TL olup Toplam Muhammen Bedeli 6.026.362,50 TL (Altı milyon yirmi altı bin üç yüz altmış iki TL Elli Krş) Geçici Teminat Bedeli 180.790,00-TL (Yüz seksen bin yedi yüz doksan TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Satış toplam muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 19 HAZİRAN 2018 Salı günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

4822/1-1


YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait HİTACHİ Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (21 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/274222

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 2001   Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüze ait HİTACHİ ekskavatörlerde kullanılmak üzere (21 Kalem) yedek parça temini işi

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  25.06.2018 Pazartesi günü saat 14:00

d) Dosya no                               :  242-KÇLİ/2018-0323

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 25.06.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4886/1-1


YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu İş makinalarında kullanılmak üzere (61 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/274257

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 2001   Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu iş makinalarında kullanılmak üzere (61 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  19.06.2018 Salı günü saat 14:00

d) Dosya no                               :  242-KÇLİ/2018-0327

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 19.06.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4887/1-1


YEDEK PARÇA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait İş makinalarının klimalarında kullanılmak üzere (27 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/274283

1 - İdarenin

a)Adresi                                     :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 2001   Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüze ait İş makinalarının klimalarında kullanılmak üzere (27 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  20.06.2018 Çarşamba günü saat 14:00

d) Dosya no                               :  302-KÇLİ/2018-0328

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4888/1-1