17 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30424

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


314 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET DİZEL JENERATÖR VE 1 ADET SENKRON PANOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ULTRASONİK ELEKTROSTATİK SPREY KAPLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


TEPHİR VE ISITICI BORULARININ TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


BAŞKÖY İSTASYONUNDA 60.000 m3 - KILIÇLAR İSTASYONUNDA 10.000 m3- ESENKENT İSTASYONUNDA 10.000 m3 - YENİYAPAN İSTASYONUNDA 20.000 m3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇİNKO KLORÜR VE KİMYASAL KÖPÜRTÜCÜ TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÇZK OLUĞU TABAN SACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


314 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 314 adet Dizüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, markaları ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/05/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4406/1-1


1 ADET DİZEL JENERATÖR VE 1 ADET SENKRON PANOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet dizel jeneratör ve 1 adet senkron panosu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4407/1-1


ULTRASONİK ELEKTROSTATİK SPREY KAPLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                        :  2018/232432

1 - İdarenin:

a) Adı                                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                               :  232 311 2009 - 4274

ç) Belgegeçer                                          :  232 311 4322

d) E- posta                                              :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                                     :  1 ADET ULTRASONİK ELEKTROSTATİK SPREY KAPLAMA CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 Adet

c) Teslim Yeri                                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                                      :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  29/05/2018 Salı günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

4265/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 30.05.2018 Çarşamba günü Saat: 15.00 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

15 Temmuz

6319

2

1.363,10

Arsa

Ticaret

1.200.00

1.635.720,00 TL

49.071,60 TL

Peşin

2

15 Temmuz

6319

3

1.363,10

Arsa

Ticaret

1.200,00

1.635.720,00 TL

49.071,60 TL

Peşin

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkâmil Belediyesi İhale Servisine en geç 30.05.2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4339/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b)Telefon ve faks numarası                    :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

1 Kalem Çelik Özlü Çelik Tel Halat 48 mm Alımı

237794

2018-0779

05.06.2018-14.00

45 Gün

2

35 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

237810

2018-0780

05.06.2018-15.00

90 Gün

3

5- KALEM HIZMET DIŞI MALZEME SATIŞI

(3 Adet 191 M Model Elektrikli Marion- 2 Adet 2100BLE Model P&H Marka.)

 

2018-0781

12.06.2018-14.00

30 Gün

 

b) Teslim yeri                                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                                   :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, ( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4400/1-1


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                               :  2018/240562

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                                :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası                  :  0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı

 

1

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219x10x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

160 Metre

2

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø168x6,3x6000mm TS EN 10216-2 P235 GHTC1

 60 Metre

3

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3X3,2x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

4.000 Metre

4

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø51x4x6500mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

1.300 Metre

5

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø38x3,6x6000mm TS EN 10216-2 16 Mo3

3.800 Metre

6

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø42,4x3,2x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

750 Metre

7

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø26,9x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

60 Metre

8

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76,1x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

1.600 Metre

9

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø38x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

3.000 Metre

10

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x8x6000mm TS EN 10216-2 13CrMo44

24 Metre

11

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø42,4x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

90 Metre

12

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø21,3x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P234 GH TC1

50 Metre

13

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø82,5x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

36 Metre

14

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø42,4x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1

36 Metre

15

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P 235 GH TC1

36 Metre

16

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x4,5x6000mm TS EN 10216-2 P 235 GH TC1

36 Metre

17

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø70x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P 235 GH TC2

150 Metre

 

b) Teslim Yeri                                        :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  29.05.2018 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4371/1-1


TEPHİR VE ISITICI BORULARININ TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Tephir ve Isıtıcı Borularının Temizliği ve Değişimi işi, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Götürü Bedel Teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/238643

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Sivas Karayolu 5. km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 354 441 10 10 - Faks: 0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde, Tephir ve Isıtıcı Borularının Temizliği ve Değişimi işi Teknik Şartnamede belirtilen miktar ve evsaflara uygun (+ - %20) 34.848 Adet Borunun Basınçlı Sujetiyle Temizliği, gerek duyulan boruların değiştirilerek makinatolanması işidir. İşin detayı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                           :  Yer teslimini müteakip 40 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  28.05.2018 Pazartesi günü, Saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (Yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler;

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.- TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4359/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/223995

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Keşif Listesinde Belirtilen Elektrifikasyon Malzemeleri.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.05.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4172/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/232906

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 216 337 82 14  -  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                     : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Bölgemiz mıntıkası Çorlu İstasyonuna 20.000 M3, Arifiye İstasyonuna 25.000 M3 Balast Alım İşi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 08.06.2018 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat, Oda No: 315 Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.06.2018 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4199/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/236063

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:

1. Kısım                                     :  Çetinkaya istasyonu teslimi 30.000 m³ balast satın alınacaktır.

2. Kısım                                     :  Dikme istasyonu teslimi 15.000 m³ balast satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat 325 nolu oda) 08/06/2018 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 150,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4329/1-1


BAŞKÖY İSTASYONUNDA 60.000 m3 - KILIÇLAR İSTASYONUNDA 10.000 m3- ESENKENT İSTASYONUNDA 10.000 m3 - YENİYAPAN İSTASYONUNDA 20.000 m3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2018/240427

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi                     :  basrimeletli@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: BAŞKÖY İSTASYONUNDA 60.000 m3 -KILIÇLAR İSTASYONUNDA 10.000 m3- ESENKENT İSTASYONUNDA 10.000 m3-YENİYAPAN İSTASYONUNDA 20.000 m3 BALAST ALIMI İŞİ

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhalenin Saati: 06/06/2018 Çarşamba günü, saat 10:00

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.06.2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

8 - İhale konusu işe ilişkin kısmı teklif verilebilir. Kısmi teklife açıktır.

9 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

10 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4370/1-1


ÇİNKO KLORÜR VE KİMYASAL KÖPÜRTÜCÜ TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                               :  2018/233185

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel : 0 372 259 47 94 - 84    

                                                                  Fax: 0 372 - 251 19 00   0 372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1) Çinko Klorür (25 Kg’lık Ambalajlarda)

250 kg.

2) Kimyasal Köpürtücü (2 - Etil Heksanol)

3.500 kg.

 

b) Teslim yeri                                         :  Malzemelerin teslim yeri Amasra TİM Müdürlüğü ambarıdır.

c) Teslim süresi                                      :  Çinko Klorür 15, Kimyasal Köpürtücü 45 Takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  06.06.2018 Çarşamba - Saat 15.00

c) Dosya No                                           :  1817020

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde geçici teminat,

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale şartnamesinde 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c)'de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.2. Malzeme Güvenlik Formu (MSDS), Kimyasal analiz raporları ve Kimyasal köpürtücü için en az 10 kg'lık numune

4.2.3. Firmalar teklifleriyle birlikte tanıtıcı katalog ve IS0 9001:2008/2015 Kalite Sistem Belgesi vereceklerdir.

4.2.4. Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.

4.2.5. Firmalar teklifleri ile birlikte ilgili malzemeler için güvenlik bilgi formu (msds) vereceklerdir.

4.2.6. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.

4.2.7. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 06.06.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4387/1-1


ÇZK OLUĞU TABAN SACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ÇZK oluğu taban sacı alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/231113

Dosya No                                           :  1826049

1 - İdarenin

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi                  : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  ÇZK oluğu taban sacı: (4.000 adet)

b) Teslim Yeri                                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı - ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                                   :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                 :  28.05.2018 Pazartesi günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri saca ait marka ve teknik özellikleri gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek kaşeleyip imzalayacaklardır.

4.2.2. Firmalar teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait EN IS0 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.

4.2.3. Firmalar teklif verdiği malzeme grubuna ait örnek olarak sertlik ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 10204: 2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.05.2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4386/1-1


JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.fıkrası ve c bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi ne göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1. Nolu Saha: Malatya İli Kuluncak İlçesi K39 a2, K39 a3, K39 b1, K39 b4 paftaları ve 4.941,97 hektar alanına sahip MİGEM ER: 3322126 No.lu aşağıda koordinatları verilen saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

381000

381000

389200

389200

X (YUKARI)

4302000

4305000

4305000

4309519

 

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

389223

389950

392000

392000

X (YUKARI)

4310031

4311000

4311000

4302000

 

2. Nolu Saha: Malatya İli Battalgazi İlçesi İspendere-Bulutlu Mevkii, L41 a4 pafta ve 341,93 hektar alanına sahip MİGEM ER: 3249844 No.lu saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

463236

464414

462875

461775

X (YUKARI)

4246189

4245548

4243444

4244425

 

3. No.lu Saha: Malatya İli Kuluncak İlçesi Yünlük Mevkii, K39 a2 pafta ve 3.000 hektar alanına sahip MİGEM ER:3279321 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

381500

381500

386500

386500

X (YUKARI)

4309000

4315000

4315000

4309000

 

4. Nolu Saha: Malatya İli Pütürge İlçesi Çermik Mevkii L41 b3, L41 c1 pafta ve 4.689,99 hektar alanına sahip ER: 3212015 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

495000

495000

481400

480000

X (YUKARI)

4241000

4237000

4228400

4230000

 

5. No.lu Saha: Malatya İli Hekimhan İlçesi Keçemolar Mevkii K39 b1, K39 b2 pafta ve 1.612,26 hektar alanına sahip ER: 3292889 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

401250

401250

400001

40500

X (YUKARI)

4314000

4315000

4315999

4316000

 

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

405000

397000

397000

 

X (YUKARI)

4313000

4313000

4314000

 

 

6. No.lu Saha: Malatya İli Hekimhan İlçesi Hasançelebi Mevkii K39 b1 pafta ve 737,5 hektar alana sahip ER: 3212014 No.lu saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

398000

400000

401250

401250

X (YUKARI)

4316000

4316000

4315000

4314000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Y (SAĞA)

397000

397000

 

 

X (YUKARI)

4314000

4315000

 

 

 

7. No.lu Saha: Malatya İli Kuluncak İlçesi Yünlük- Yazyurdu Mevkii K39 a2, K39 b1 pafta ve 4260 hektar alanına sahip ER:3282691 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

390200

393200

395000

398000

X (YUKARI)

4317500

4317500

4316500

4316000

 

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

397000

397000

392000

391000

X (YUKARI)

4315000

4314000

4312400

4312400

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

389200

389200

386500

386500

X (YUKARI)

4310000

4305000

4305000

4310000

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

 

Y (SAĞA)

388500

391250

390200

 

X (YUKARI)

4310000

4315000

4315600

 

 

8. No.lu Saha: Malatya İli Battalgazi İlçesi Çolaklı Mevkii, L40 b3, L41 a1, L41 a4 pafta ve 4.681,72 hektar alanına sahip MİGEM ER:3332404 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

464414

463236

461775

462522

X (YUKARI)

4245548

4246189

4244425

4243759

 

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

455000

455000

465000

465000

X (YUKARI)

4240000

4245000

4250000

4245000

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y (SAĞA)

463443

 

 

 

X (YUKARI)

4244220

 

 

 

 

9. No.lu Saha: Malatya İli Battalgazi İlçesi Tokluca Mevkii L40 b3, L41 a4 pafta 4.976,33 hektar alana sahip MİGEM ER: 3332405 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

462522

462875

463443

465000

X (YUKARI)

4243759

4243444

4244220

4245000

 

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

465000

455000

455000

 

X (YUKARI)

4240000

4235000

4240000

 

 

10. No.lu Saha: Malatya İli Battalgazi İlçesi Taşlıca Mevkii L40 b2, L40 b3, L41 a1 pafta ve 4.999,99 hektar alana sahip MİGEM ER: 3332406 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

450000

460000

460000

450000

X (YUKARI)

4252500

4255000

4250000

4247500

 

11. No.lu Saha: Malatya İli Battalgazi İlçesi L40 b1, L40 b2, L40 b3, L40 b4 pafta ve 4.850,01 hektar alana sahip MİGEM ER: 3340975 No.lu Saha

 

POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

446000

450000

450000

445000

X (YUKARI)

4253500

4253500

4243500

4243500

 

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

445000

446000

 

 

X (YUKARI)

4252000

4252000

 

 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

Sıra

İlçe

Mevkii

Maden Grubu

Alan (hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kuluncak

-

Jeotermal Kaynak

4.941,97

113.731,37 TL

3.412,00 TL

30.05.2018

09:30

2

Battalgazi

İspendere-Bulutlu

Jeotermal Kaynak

341,93

36.091,09 TL

1.083,00 TL

30.05.2018

10:00

3

Kuluncak

Yünlük

Jeotermal Kaynak

3.000

69.926,49 TL

2.098,00 TL

30.05.2018

10:30

4

Pütürge

Çermik

Jeotermal Kaynak

4.689,99

108.047,48 TL

3.242,00 TL

30.05.2018

11:00

5

Hekimhan

Keçememolar

Jeotermal Kaynak

1.612,26

38.623,33 TL

1.159,00 TL

30.05.2018

11:30

6

Hekimhan

Hasançelebi

Jeotermal Kaynak

737,5

36.091,09 TL

1.083,00 TL

30.05.2018

13:30

7

Kuluncak

Yünlük-Yazyurdu

Jeotermal Kaynak

4260

98.348,22 TL

2.951,00 TL

30.05.2018

14:00

8

Battalgazi

Çolaklı

Jeotermal Kaynak

4.681,72

107.860,78 TL

3.236,00 TL

30.05.2018

14:30

9

Battalgazi

Tokluca

Jeotermal Kaynak

4.976,33

114.506,27 TL

3.436,00 TL

30.05.2018

15:00

10

Battalgazi

Taşlıca

Jeotermal Kaynak

4.999,99

115.039,97 TL

3.452,00 TL

30.05.2018

15:30

11

Battalgazi

-

Jeotermal Kaynak

4.850,01

111.656,88 TL

3.350,00 TL

30.05.2018

16:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin

a) Alınacağı Yer                                     :  Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No: 129 Yeşilyurt/ MALATYA Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimi

b) Hangi şartlarda Alınacağı                   :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli Ziraat Bankası Malatya TR310001000183678583555014 No.lu hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu.

b) Yapılacağı tarih/saat                           :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü.

5 - Tekliflerin

a) Verileceği Yer                                    :  Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında toplanacak ihale komisyonuna verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati            :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

b) Gerçek Kişi İstekliler:

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel Kişi İstekliler:

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi.

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminde alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Ziraat Bankası Malatya TR310001000183678583555014 No.lu hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi veya geçici teminat mektubu.

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair makbuz.

ı) Vergi borcu yoktur yazısı.

i) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsoluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4394/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 31.05.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet Binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İhale Şartnamesinin 2.Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H.Max. / Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

Altındağ

Necatibey

840/18

423

423

1,820,640.00

54,619.20

1 BODRUM + ZEMİN KAT + 4 KATLI

KONUT

14:00

2

Mamak

Mutlu

12041/5

584,00

584,00

  438,000.00

13,140.00

5 KAT

KONUT

14:00

3

Mamak

Mutlu

12041/6

830,00

830,00

  581,000.00

17,430.00

5 KAT

KONUT

14:00

4

Mamak

Mutlu

12041/7

790,00

790,00

  592,500.00

17,775.00

5 KAT

KONUT

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr

4403/1-1