12 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30419

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINABİLİR SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


1 (BİR) ADET DİSK TABANLI YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1.600 ADET CÜZDAN YAZICI, 300 ADET LAZER YAZICI VE 400 ADET AĞ ANAHTARI (SWITCH) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZKÖPRÜ ULUKIŞLA ARASI ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN 11 ADET YARDIMCI SERVİS TRAFOSU ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


4 ADET DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR MAHALLESİ, ESKİ TEKEL YERLEŞKESİNDE BULUNAN GAYRİ FAAL DURUMDAKİ BİNALARIN (DEPOLARIN) YIKILARAK ÇIKACAK HURDA MALZEMENİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINABİLİR SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Taşınabilir Sıcaklık Takip Sistemi alımı, İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 04.06.2018 günü saat 09.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü / Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 04.06.2018 günü saat 14.00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4217/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) ile Boru Temizliği ve Demontaj, Montaj ve Makinato İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/228905

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070  KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  30.861 Adet Su Jeti ile Boru Temizleme İşi,

                                                     5.220 Adet Boru Demontaj, Montaj ve Makinato İşi

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Su Jeti (Basınçlı Yıkama Makinesi) İle Boru Temizliği işi için 60 takvim günü,

                                                     Demontaj, Montaj ve Makinato işi için 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.05.2018, Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.2. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

4218/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU VARLIKLAR

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Mahallesi, 141 ada; 6 parseldeki 106.636,14 m2, 7 parseldeki 85.542,87 m2, 9 parseldeki 163.148,14 m2, 11 parseldeki 74.431,00 m2 ve 12 parseldeki 66.592,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde.

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak şekilde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde belirtilen “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü ile gerçekleştirilecektir.

2 - İhaleye, Dernek ve Vakıflar (kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine / ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla),  gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

3 - Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 1.000.000.- TL tutarında geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi olan 21.05.2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhale Şartnamesi bedelleri 1.000.- (bin) TL olup bu bedel İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş.deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O.daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhaleyle ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C.

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80  Kurtuluş  06600  ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 84 74    Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

4232/1-1


1 (BİR) ADET DİSK TABANLI YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 1 (bir) adet Disk Tabanlı Yedekleme Ünitesi teknik şartnamesine ve DELL - EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/05/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4228/1-1


1.600 ADET CÜZDAN YAZICI, 300 ADET LAZER YAZICI VE 400 ADET AĞ ANAHTARI (SWITCH) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı Cüzdan Yazıcı ve Lazer Yazıcı teknik şartnamesine, ayrıca Ağ Anahtarları (Switch) teknik şartnamesine ve CISCO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/05/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4229/1-1


2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZKÖPRÜ ULUKIŞLA ARASI ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN 11 ADET YARDIMCI SERVİS TRAFOSU ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2018/232209

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOGAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA ARASI ELEKTİFİKASYON TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 11 ADET 27,5 KV/230V 160 KVA 2 ADET 27,5 KV/230 V 250 YARDIMCI SERVİS TRAFOSU ALIM İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tarihi ve saati: 05/06/2018 Salı günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/06/2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4182/1-1


4 ADET DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı, 4 Adet 165 KVA Dizel Jeneratör Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.05.2018 günü saat 14.00'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4078/1-1


DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR MAHALLESİ, ESKİ TEKEL YERLEŞKESİNDE BULUNAN GAYRİ FAAL DURUMDAKİ BİNALARIN (DEPOLARIN) YIKILARAK ÇIKACAK HURDA MALZEMENİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - Holdingimize ait Diyarbakır ili, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 adresinde, gayri faal durumdaki yerleşkede 2790 ada 1 nolu parselin özelleştirme çalışmaları çerçevesinde satılması nedeniyle hisseli hale gelen, 2789 ada 1 parsel ve yol alanında bulunan (yerel adıyla C-2, B-3 ve A-3) depolarından “A-3 deposunun 3.500 m2 lik kapalı alanı, B-3 deposunun 4.456 m2 lik kapalı alanı ve C-2 deposunun 1.300,8 m2 lik kapalı alanı olmak üzere toplam 9.256,8 m2 lik alanlı kısımları, yekpare durumundaki A-3 deposu batar katlı, batar katı 4,5cmx14cmx150cm ebatlarında, tekrar kullanılabilir ahşap kalas döşeli vaziyette, uzay çatı sistemli, cephe ve çatısı alüminyum sandviç panel kaplı, cephe içleri ve batar katı demir konstrüksiyonlu taşıyıcı kolon ve ana kirişleri betonarme olan depoların bir bütün olarak çıkacak her türlü hurda malzeme karşılığı olmak üzere depo zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozları yüklenici almak isterse iş süresince kaldırması, almaması halinde de mahallinde yol alanına yeknasak bir şekilde dağıtılması” kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma” yapmak suretiyle yaptırılarak satılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 31/05/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 31/05/2018 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.

3 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.

4 - Söz konusu binalar (depolar) hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.

5 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

6 - İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut/ ANKARA veya Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN 0 412 257 36 02) Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “Diyarbakır ili hurda malzeme satışı ihale dokümanı bedeli” açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

8 - İstekliler 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az   1 (bir) yıl vadeli olacaktır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797) Etimesgut/ ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr

4169/1-1


MÜBADELE İLANI

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (13) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (10) adet kamyonet tipi taşıt ile (6) adet muhtelif cins ve marka motosiklet olmak üzere toplam (29) adet taşıt, (13600) kg hurda alüminyum plaka ve muhtelif hurda demirbaş malzemesi ile 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca (4) adet 2018 model Skoda SuperB 1.4 TSI 125 PS Green Tec Active binek tipi taşıt ve (50) adet (195x65x15 95T) tipi yazlık oto lastiği ve (50) adet (205x55x16 91V) tipi yazlık oto lastiği ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Merkezi (Mobese) Toplantı Salonu. Erenler/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 0264 241 54 00 - Fax: 0 264 241 54 25

c) Elektronik posta adresi                             :  www.sakarya.pol.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (13) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (10) adet kamyonet tipi taşıt ile (6) adet motosiklet tipi taşıt olmak üzere toplam (29) adet taşıt.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma                   :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Erenler/ SAKARYA adresine teslim edilecektir.

                                                                        2) Taşıtlar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Maltepe Polisevi Şube Müdürlüğü otoparkı Adapazarı/SAKARYA adresinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                                   :  Mübadele karşılığı alınacak olan 4645 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca (4) adet 2018 model Skoda SuperB 1.4 TSI 125 PS Green Tec Active binek tipi taşıt ve (50) adet (195x65x15 95T) tipi yazlık oto lastiği ile (50) adet (205x55x16 91V) tipi yazlık oto lastiği mübadele kararının tebliğinden itibaren (10) takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                                  :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ile diğer malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (5) takvim günü içerisinde yüklenici firma veya kişi tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadele Usulü                                      :  Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Merkezi (Mobese) Toplantı Salonu Erenler/SAKARYA

b) Tarihi ve saati                                           :  05/06/2018 günü Saat: 14.30’da

5 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Uygulanacak Kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet vb.) ibraz edeceklerdir.

6 - İhaleye katılamayacak olanlar:

Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar.

a) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilileri,

b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

7 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Mübadele dokümanı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği 3.Kat Erenler/SAKARYA adresinde görülebilir ve mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satınalmaları zorunlu olup 50,00-TL karşılığı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği (Erenler Mal Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz ibraz edilecektir.) adresinden satın alınabilir.

9 - Teklifler, 05/06/2018 günü Saat: 14.30’a kadar Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği Erenler/SAKARYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(İhale veya mübadele tarihi ve saatinden sonra ulaşan teklif mektupları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.)

10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

11 - Müdürlüğümüzce Verilecek Mala ait tahmini bedel 449.935.00.-TL (Dörtyüzkırkdokuzbindokuzyüzotuzbeşlira) olup, isteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için tahmini bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat yatırmaları zorunludur.

12 - Sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.

13 - Mübadeleye katılacak firma ya da kişi işin tamamı için teklif verecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

14 - Mübadele Edilecek Malın Özellikleri:

 

S. No

Plakası

Markası

Modeli

Silindir Hacmi (cm3)

Motor Gücü (Bg)

Hasar Durumu (%)

Durumu Hakkında Açıklamalar

  1

54 A 0015

BMW 650 GS

2005

652

…..

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  2

54 A 0019

Ford Transit Connect (Panelvan)

2012

1753

66

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  3

54 A 0023

Ford Transit Connect (Panelvan)

2012

1753

66

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  4

54 A 0030

Hyundai Accent Era 1.6 CVT

2009

1599

82

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  5

54 A 0114

Honda XL 1000 VA

2006

996

50.7

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  6

54 A 0134

BMW R1100 RT

2000

1085

90

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  7

54 A 0170

Toyota Corolla 1.6

2001

1598

110

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  8

54 A 0175

BMW R1100 RT

2001

1085

90

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

  9

54 A 0179

BMW 650 GS

2005

652

…..

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

10

54 A 0182

Toyota Corolla Terra 1.6

2005

1598

110

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

11

54 A 0207

Dacia Logan Amblance Pack 1.4

2006

1390

75

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

12

54 A 0210

Toyota Corolla 1.6 Terra MT AC

2002

1596

80.8

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

13

54 A 0228

Ford Transit Connect 1.8 TDCİ

2008

1753

90

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

14

54 A 0230

Hyundai Accent Era 1.6 Select.

2008

1590

82

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

15

54 A 0233

Yamaha RG02

2008

249

14

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

16

54 A 0235

Toyota Corolla Verso 1.6 Comf.

2006

1568

110

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

17

54 A 0240

Ford Transit Connect K210 (Panelvan)

2009

1753

66

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

18

54 A 0244

Ford Transit Connect K210

2008

1753

66

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

19

54 A 0252

Renault Megane Sedan II 1.6 aut.

2009

1598

80

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

20

54 A 0253

Renault Megane 1.6 16 V Authetigue

2009

1598

82

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

21

54 A 0274

Hyundai Accent Era 1.4

2010

1399

…..

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

22

54 A 0279

Ford Transit Connect K210 TDCİ (Panelvan)

2010

1753

55

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

23

54 A 0283

Fiat Linea 1.6 MJ ACT

2011

1598

77

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

24

54 A 0284

Fiat Linea 1.6 MJ ACT Plus

2011

1598

77

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

25

54 A 0287

Fiat Albea Solf 1.4 Fire

2011

1368

57

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

26

54 A 0296

Ford Transit Connect (Panelvan)

2011

1753

66

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

27

54 A 0306

Renault Kango Multix Auth.1.5 DCI AC

2006

1461

48

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

28

54 A 0307

Peugeot Bipper Van 1.4

2008

1399

50

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

29

54 A 0321

Ford Transit Connect  (Panelvan)

2012

1753

66

Hasarsız

Tamiri ile kullanılır

 

15 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün (1) öncesine kadar, hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bahçesi Maltepe/SAKARYA adresinde görülebilir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta veya verilen tüm teklifleri red ederek mübadeleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare her hangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

4186/1-1