11 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30418

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Samsun İli, Terme İlçesi, 83 ada, 147 parsel üzerindeki 839009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 26.03.2018 tarihli ve E.2017/3125-K.2018/752 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İsmail TANRISEVER hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmı 04.05.2018 tarihli ve 79888 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4171/1/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 448 ada, 5 parsel üzerindeki 122007 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Merkez-87174 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 146 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 23.02.2018 tarihli ve E.2017/1435-K.2018/309 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortakları Osman MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1942, Oda Sicil No: 14265) ve Ali ÖZEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3827, Oda Sicil No: 6531) hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmı 04.05.2018 tarihli ve 79829 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4171/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 5 pafta, 136 ada, 31 parsel üzerindeki 696989 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: As Akyıldız İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 06.04.2018 tarihli ve E.2017/196-K.2018/643 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortakları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15863, Oda Sicil No: 8113), Tevfik ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81455) ve İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmı 04.05.2018 tarihli ve 80220 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4171/3/1-1

—————

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791536 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.04.2018 tarihli ve E.2018/851 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 04.05.2018 tarihli ve 78855 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4171/4/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.02.2018 tarihli ve 7709-52 sayılı Kararı ile, 0070148346 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/12499 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 24.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Barbaros Mahallesi Ankara - İzmir Asfaltı Üzeri (Ada:312, Pafta:k19c34c, Parsel:1) Ahmetli Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 4125/1/1-1

—————

Ankara Asfaltı 14. Km. (Ada: - , Pafta:07A, Parsel:2495) ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09946 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi AFACAN AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 16.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri ve 20.07.2017 tarih ve 31777 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde tanzim edilen 08.03.2018 tarihli ve 7732-38 sayılı Kurul Kararı; lisans adresi ve ticaret sicil gazetesine kayıtlı adresi olan Ankara Asfaltı 14. Km. Merkez ÇORUM adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.03.2018 tarihli ve 7756-47 sayılı kararı ile, 0910381157 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/12789 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Asya Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 26.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Subaşı Mahallesi No:82 Izmir Ankara Asfaltı (Ada:2606 , Pafta:19j-1b-1c , Parsel:14) Turgutlu Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.03.2018 tarihli ve 7721-25 sayılı Kararı ile, 1230466861 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/13483 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Aysu Tarım Hayvancılık Tekstil Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 26.06.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Akçakale Yolu Üzeri 18. Km. Uğurlu Merkez Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 4125/4/1-1

—————

Torun Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, No:152, Argıthanı Ilgın KONYA adresinde 08.02.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/13539 sayılı lisans kapsamında Balkan Petrolcülük Taşımacılık İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilan panosunda Otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi nedeniyle, 06/11/2017 tarih ve 46792 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma sonucunda 11.01.2018 tarihli ve 7641-38 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 419.205-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak ilgilinin adreslerine gönderilmesine(Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No:240 ( Ada: - , Pafta:4, Parsel:1494 ) Kadınhanı KONYA, Bahçelievler Mah. Ceylanpınar Cad. 86 B Kızıltepe MARDİN)rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/5/1-1

—————

Kurul’un 18/01/2018 tarih ve 7653-33 sayılı kararı ile;

Bahçelievler Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi No:121 (Ada:418, Pafta: L34b14cB, Parsel:62) Develi / KAYSERİ" adresinde mukim, 22.06.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11754 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Batu Akaryakıt Taşımacılık Turizm Dinlenme Tesisleri Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 21.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1222 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7653-33 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/6/1-1

—————

Kurul’un 18/01/2018 tarih ve 7653-31 sayılı kararı ile;

“Ankara-Konya Karayolu 36. Km Yağlıpınar Serpmeler Mevkii 161/A Gölbaşı/ ANKARA” adresinde 25.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13514 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat Ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli ve 28873 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen15/08/2017-957 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7653-31 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/7/1-1

—————

Güneşli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:2 (Ada:1101, Pafta:244DS-2d, Parsel:2)Bağcılar İSTANBUL adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2006 tarihli ve LPG-BAY/640-147/00073 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Doğa Oto Gaz Turizm İnşaat Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 16.12.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri ve 03.11.2017 tarih ve 46575 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 08.03.2018 tarihli ve7732-31 sayılı Kurul Kararı; lisans adresi ve ticaret sicil gazetesine kayıtlı adresi olan Güneşli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:2 (Ada:1101, Pafta:244DS-2d, Parsel:2)Bağcılar İSTANBUL adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.03.2018 tarihli ve 7732-44 sayılı Kararı ile, 3250528196 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/08402 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Efsane Petrol Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Maddeleri Pazarlama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 25.03.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Çamlıca Mahallesi Saruhanlı Yolu No:3 Mütevelli Kasabası Saruhanlı Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 4125/9/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-10 sayılı Kararı ile, Samsun Yolu 22. km (Ada:- , Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde; gazyağını motorlu kara taşıtlarına ikmal ettiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48212 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1449 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 160.212-TL-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212-TL,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/10/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-29 sayılı Kararı ile, Samsun Yolu 22. km (Ada:- , Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 240.318-TL,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.318-TL,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/11/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.03.2018 tarihli ve 7756-48 sayılı Kararı ile, 3450242163 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/12007 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Erdem Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 18.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Hatay Bulvarı, Aydınlık Mahallesi No:18 Merkez Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/12/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15.02.2018 tarihli ve 7695-46 sayılı Kararı ile, 4370045861 vergi numaralı LPG-BAY/700-58/01252 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 18.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/13/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.03.2018 tarihli ve 7732-40 sayılı Kararı ile, 4370045861 vergi numaralı LPG-BAY/700-58/01252 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 08.09.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/14/1-1

—————

Kurul 08/03/2018 tarihli ve 7732-8 sayılı sayılı Kararı ile, “Çamlık Mahallesi Dinç Sokak No:4/19 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde 04/06/2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı (20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin ,“ Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No:1 Kahramankazan/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren bayisi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 19/04/2015 tarihinde yapılan denetimde bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48264 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1446 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19’uncumaddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717-TL tutarında olmak üzere toplamda 1.052.823-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.052.823-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/15/1-1

—————

Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695-18 sayılı Kararı ile, “İvedik OSB Mahallesi 1468 Cadde No:147 Yenimahalle/ANKARA” adresinde 08/12/2010 tarih MYĞ//2907-1/28689 sayılı madeni yağ lisansı (27.04.2016 tarih ve 6240-10 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Aras Kim Madeni Yağlar Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tesisinde 27/02/2015 tarihinde yapılan denetimde İNÖNÜ-PAL'in 11/03/2015 tarih 2015-0220 sayılı Analiz Raporu çerçevesinde lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilerek teknik düzenlemelere aykırı karışım akaryakıt üretilmekte olduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Aras Kim Madeni Yağlar Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48261 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1444 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Aras Kim Madeni Yağlar Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 400.530-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/16/1-1

—————

Kurul 22/03/2018 tarihli ve 7756/32 sayılı Kararı ile, Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) bayisi Pektaşlar Tarım Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm İnşaat ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.10.2015 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan otomasyon verileri sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48593 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22.11.2017 tarihli ve 1486 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/17/1-1

—————

Kurul 22/03/2018 tarihli ve 7756/13 sayılı Kararı ile, Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 (Ada:58, Parsel:94) Adapazarı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 19.11.2015 ve 01.12.2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48440 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 22.11.2017 tarihli ve 1484 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/18/1-1

—————

Kurul 29/03/2018 tarihli ve 7770/29 sayılı Kararı ile, Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 (Ada:58, Parsel:94) Adapazarı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 12/11/2017 tarihli ve 47754 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 17.11.2017 tarihli ve 1434 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 06.10.2015 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, 12.10.2015 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, 06.10.2015 tarihli denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 240.318,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.318,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/19/1-1

—————

Kurul 08/03/2018 tarihli ve 7733-8 sayılı Kararı ile, Fatih Mahallesi İstanbul Cad. No:17 Gümüşova DÜZCE adresinde faaliyet gösteren 10.03.2005 tarihli ve BAY/450-54/02041 sayılı bayilik lisansı sahibi Çakıroğlu Petrol Ürünleri ve Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Çakıroğlu Petrol Ürünleri ve Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 05/10/2017 tarihli ve 41552 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1130 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşılan Çakıroğlu Petrol Ürünleri ve Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncumaddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/20/1-1

—————

Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695-22 sayılı Kararı ile, Ankara-Adana E 90 Karayolu 130. Km. Kırşehir Yol Ayrımı (Ada: - , Pafta:16, Parsel:1072) Şereflikoçhisar Ankara adresinde 14/08/2014 tarih BAY/939-82/34552 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarih ve 2977 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 22/04/2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının ve dağıtıcı dışı ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48258 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1441 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncumaddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 320.424-TL,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 320.424-TL,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/21/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-31 sayılı Kararı ile, Cumhuriyet Mahallesi Semt Atatürk Bulvarı No: 3 Daire:2 Beylikdüzü/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 4630532239 vergi numaralı Hızpet Enerji İnş. Nak. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; lisanssız piyasa faaliyeti yaptığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Hızpet Enerji İnş. Nak. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Hızpet Enerji İnş. Nak. Petrol Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/22/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-30 sayılı Kararı ile, “Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak No:6/1 D.2 Kadıköy/İSTANBUL” adresinde 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin ,“Samsun Yolu 22. Km Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren bayisi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 972.717-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/23/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-11 sayılı Kararı ile, “Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak No:6/1 D.2 Kadıköy/İSTANBUL” adresinde 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin ,“Samsun Yolu 22. Km Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren bayisi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48212 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1449 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 972.717-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/24/1-1

—————

Kurul 08/03/2018 tarihli ve 7733-7 sayılı Kararı ile, Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) bayisi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 05/10/2017 tarihli ve 41552 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1130 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/25/1-1

—————

Kurul, 07.02.2018 tarihli ve 7682-44 sayılı Kararıyla;

14.06.2011 tarihli ve DAĞ/3274-2/29624 (lisansı 24.12.2013 tarih ve 4789-1 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, “Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:- Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana” adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30.04.2014 tarih ve 15320 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Egeberk İnşaat Madencilik Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 20.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde gidermemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncumaddesi hükümleri uyarınca Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40008 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 10.10.2017 tarihli ve 1143 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı görüşünü değerlendirmiş olup, Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, bayisinin akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde gidermemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncumaddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) nolu alt bendi uyarınca 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/26/1-1

—————

Kurul, 07.02.2018 tarihli ve 7682-43 sayılı Kararıyla;

“Ebubekir Mahallesi Yüksekokul Yanı Havran/BALIKESİR” adresinde, 21.03.2005 tarih ve BAY/462-309/07505 ( lisansı 14.05.2012 tarihli 1454 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, 29.04.2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.03.2011 tarihli ve 3108-44 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin 2011/2036, K: 2013/504 sayılı kararıyla “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesinin altıncı fıkrasında ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezaların iki kat olarak uygulanacağının karar bağlandığı; bu kurala göre, kurala göre ceza verilebilmesi için, fiilin iş1endigi tarihten itibaren iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrar iş1enmesi gerektiği; tekerrüre esas alınması gereken tarihin, cezai iş1emin uygulandığı tarih veya tebliğ edildiği tarih değil, fiilin iş1endigi tarih olduğu; olayda, ilk fiilin iş1endigi tarihten itibaren iki takvim yılının geçmesinden sonra iş1enen fiil nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından, uyuşmazlık konusu Kurul kararında bu yönüyle mevzuata uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarih ve 39984 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 24.10.2017 tarihli ve 1270 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncumaddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/27/1-1

—————

Kurul’un 22.02.2018 tarih ve 7709-40 sayılı Kararı ile Emre Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/28/1-1

—————

Kurul’un 12.04.2018 tarih ve 7797-2 sayılı Kararı ile M S A T Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1) 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

2) 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hâlihazırda devam eden mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle LPG otogaz bayilik piyasa faaliyetlerinin 30 (otuz) gün süreyle geçici olarak durdurulmasına,

3) Geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde, geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/29/1-1

—————

Kurulun 22/03/2018 tarihli ve 7756-24 sayılı Kararı ile; “Emek Mahallesi Evren Paşa Caddesi No: 245 / IĞDIR” adresinde 18/03/2013 tarihli ve BAY/939-82/32314 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ferhat AYKUŞ’a ait tesiste 15/05/2015 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 1.144.373,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.144.373,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/30/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.02.2018 tarih ve 7709-55 sayılı Kararı ile ve LPG-BAY/820-28/05312 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi KA-SA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 08/08/2017 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Aydınlar- Adilcevaz 5. km (Ada: -, Pafta:VAN K49B15D, Parsel:281) Adilcevaz / BİTLİS) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/31/1-1

—————

Kurul’un 29/03/2018 tarih ve 7770-10 sayılı Kararı ile, “Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B Blok Kat:3/2 Beylikdüzü/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 03/02/2015 tarih 10645 sayılı yazısı ile Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt satmasının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1442 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Kayatur İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Taşımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında lisans almaksızın faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4125/32/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.03.2018 tarihli ve 7757 sayılı Kararı ile, 5670018696 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/09032 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Kocatepe Gıda Kereste Yeni Gübre Besicilik Akaryakıt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 20.10.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulduğunun ve istasyonda LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında toplam 531.113,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kozağzı Köyü (Parsel:470) Bafra Samsun) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam 531.113,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/33/1-1

—————

Boğacık Köyü ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09472 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 18.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri ve 24.07.2017 tarih ve 32146 sayılı Başkanlık Olur'u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde hakkınızda, 08.03.2018 tarihli ve 7732-28 sayılı Kurul Kararı; lisans adresi ve ticaret sicil gazetesine kayıtlı adresi olan Boğacık Köyü Köyaltı ÇORUM adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4125/34/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İvedik OSB sınırı doğrultusunda hazırlanan sınır düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4085/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.04.2018 tarihli toplantısında, Edirne ili nüfusuna kayıtlı 17.02.1986 doğumlu Ercüment oğlu Alaaddin TOKATLI'nın Bulgaristan’daki "Technical University, Sofia”dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.07.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3658 seri numaralı “Bilgisayar Mühendisliği” alanındaki Mezuniyet Geçici Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

4123/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE                                                   :  Fen Fakültesi

BÖLÜM                                                       :  Matematik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI                              :  Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI   :  1

ÖZEL KOŞULLAR                                     :  Matematiğin cebir dalında modüler invaryant kuramı konusunda çalışmak, araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak ve araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış, ödül ve burslar kazanmış, ilgili projelerde yürütücü/araştırmacı olarak görev yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü

Üniversiteler Mahallesi, Bilkent/ANKARA

4144/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                     : 10.05.2018

Son Başvuru Tarihi       : 24.05.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi                        : (232) 488 8122

Hukuk Fakültesi                                 : (232) 488 8145

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   : (232) 488 5301

Yabancı Diller Yüksekokulu              : (232) 488 8121

Fax                                                      : (232) 279 2626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

- Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora Derecesine Sahip Olmak, Algoritmalar ve Hesaplama Kuramları Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Hukuk Fakültesi

-

Doç. Dr.

1

- Uluslararası Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

-

Doç. Dr.

1

- Mali Hukuk

Hukuk Fakültesi

-

Doç. Dr.

1

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Hesaplamalı Tasarım, Dijital Fabrikasyon ve Morfoloji

Yabancı Diller Yüksekokulu

-

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Eğitimde Liderlik Alanında Doktora Yapmış Olmak ve İngilizce Öğretimi, Akreditasyon, Yükseköğretimde Kalite Konularında Çalışmaları Olmak

4178/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi                     :  11.05.2018

Başvuru Tarihi              :  11.05.2018

Son Başvuru Tarihi       :  25.05.2018

 

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

İLAN ŞARTI

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Enzim saflaştırma ve enzim inhibisyonu diyabet hiper lipidemi anti oksidan konularında çalışmaları olmak.

2

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını plastik sanatlar bilim alanında almış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kalp nakli ve enfektif kapak endokarditlerinde cerrahi tedavi konusunda çalışmaları olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Coğrafya alanından almış olup, Turizm Coğrafyası alanında çalışmaları olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

İstatistik Teorisi

Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Yapay sinir ağları ve bulanık mantık alanlarında çalışmaları olmak.

6

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Değişken üslü lebesgue lorentz ve amalgam uzayları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Gümüş katkılı yüksek sıcaklık üstün iletkenlerin elektriksel, manyetik ve akı dinamiği özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar üzerine anatomik çalışmaları olmak.

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Testis torsiyonunda statin tedavisinin etkinliği ile ilgili deneysel çalışması olmak.

10

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Akut akciğer hasarı tedavisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

11

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Patoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Serviksin prekanseröz ve skuamöz hücreli karsinomları ile ilgili çalışması olmak.

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Botanik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olup, likenlerin antimikrobiyal, antioksidan ve enzim inhibisyonu aktiviteleri ile ilgili çalışmaları olmak.

13

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olup, hafızlık eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

14

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında doktora yapmış olup, 18. yy. Osmanlı Arapça Sarf eserleri üzerine tahkik çalışması yapmış olmak.

4176/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ