11 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30418

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 450 TON PATİNAJ KUMU TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


DÖKME ÇİMENTO SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Isparta Belediye Başkanlığından:


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Termik Santrale kömür taşınması hizmet alımı açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1-

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait Dereköy stok sahalarından 240000 ton kömürün yüklenmesi, Soma Termik Santralının 1-4 Ünitesi (Balcıkapı-Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı

2018-221025

2018-716

28.05.2018

14.00

100 gün

 

b) Yapılacağı yer                                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                         :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                     :  ELİ Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4086/1-1


MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 450 TON PATİNAJ KUMU TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2018/220960

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası Seyhan/ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0322 453 69 14 / 71523 ve 0322 457 63 22

c) Elektronik Posta Adresi                            :  adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı       :  Müdürlüğümüze tahsisli lokomotiflerde kullanılmak üzere 450 ton patinaj kumu temini

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 28/05/2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4070/1-1


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 23.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 23.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66     Faks: (0312) 397 33 74 - 71

4179/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Taşucu Liman Sahasında bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı”nın” “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı”nın 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 01.08.2018'e kadar uzatılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80  Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 585 80 80     Faks: 312 585 83 07

www.oib.gov.tr

4175/1-1


DÖKME ÇİMENTO SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Elazığ İl Özel İdaresi’ne ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı CEM I 42, 5R- Dökme Çimento satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle Şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.

2 - İhale, Elazığ İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Elazığ İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - İhale Dokümanı satış bedeli 1.000.00- TL (BinTürklirası) olup, Elazığ İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde satın alınabilir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:

a) İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,

c) Tebligat adresi (Türkiye'de),

d) Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f) İsteklinin kendisine ait veya ilan tarihinden önce ortağı olduğu Beton Santralinin olduğunu gösteren belgeler.

g) Kanuni ikametgâhı,

İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.

7 - İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

9 - Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.

10 - İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Elazığ İl Özel İdaresi'nce Satış İşlemi Yapılacak Malın Özellikleri

 

S. No

Cinsi

Özelliği

Miktarı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Günü ve Saati

1

Dökme Çimento

CEM I 42,5R-Dökme Çimento

26.800 Ton

3.350.000,00 TL

335.000,00 TL

22.05.2018

10.30

4177/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Isparta Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda dökümü yazılı olan mülkiyeti belediyemize ait Isparta İli, Merkez, Ayazmana Mahallesi, Tapunun Gülcü 3848 Ada 1 Nolu Parselde (2263 m2) Bulunan Taşınmazın idareye kalacak kısımların değersel olarak %38 oranından az olmamak üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat Yapılması 29.05.2018 Salı günü saat 14.30 da ihaleye çıkılacaktır.

2 - İhaleye girebilmek için;

a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

b. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin (Ruhsat/İskan Belgesi/İş Deneyim Belgesi vb. gibi), tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

f. Teklif edilen bedelin %20 den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

g. Bu işe teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin son beş yılda benzeri tek taahhütte en az 1.000 m2 (BİNMETREKARE) veya ayrı ayrı taahhütler olarak en az 2.000 m2 (İKİBİNMETREKARE) konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bunları kanıtlayıcı Ruhsat/İskan Belgesi/İş Bitirme Belgesi.

h. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.

ı. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge.

3 - İstekliler mevcut İmar Planı dahilinde (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, ilgili yönetmelik ve lejant hükümleri vb. gibi);

Saçak kotu max: 21.50 mt, zemin kat TİCARİ - üst katlar KONUT olmak üzere "toplam emsal dahilinde zemindeki ticari alanın asma katlı olması -kattaki daire sayısı- dairelerin m2 alanı, dublex olarak tasarlanması tamamen isteklinin tasarrufundadır.

Arazideki kot farkından dolayı açığa çıkacak alan kapalı otopark olarak düzenlenecektir. (Not: Teklif hazırlık aşamasında tasarımla ilgili tüm sorular İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi tarafından cevaplandırılacaktır.)

İstekliler mevcut İmar Plan şartlarına göre hazırlayacakları Avam Projelerde her bağımsız bölümün satış kabiliyeti değerlendirme tablosu (şereflendirme), teknik şartnamede belirlenen mahal malzeme listesi itibar alınarak hazırlanan teklif ile Avam Proje paylaşım şeması teklif ekinde sunacaklardır.

4 - İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeleri teklif ekinde sunacaklar

5 - İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim edilecektir. Telgraf ya da Fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhalenin muhammen bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılı IV/A grubu binaların yapım maliyeti üzerinden hesaplanmıştır: 7.700.000,00 TL (yedimilyonyediyüzbin Türk Lirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3 ü oranında 231.000,00 TL (ikiyüzotuzbirbin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

8 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

4159/1-1


GÜLVEREN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kepez Belediyesi Başkanlığından:

Madde 1 - Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında kat/arsa karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.

Madde 2 - KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler

2.1. BELEDİYE’nin;

a) Unvanı/İlgili Birimi                                            :  Kentsel Tasarım Müdürlüğü

b) Adresi                                                                :  Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/ ANTALYA

c) Telefon numarası                                               :  (0 242)310 5858 (Dahili 306)

ç) Faks numarası                                                    :  (0 242)339 1836

d) Elektronik posta adresi                                      :  info@kepez-bld.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı             :  Barış SOYKAM (Kentsel Tasarım Müdürü V.)

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. Yapılacak İhalede:

a) İhale usulü                                                         :  İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği kapalı teklif ihale usulü

b) İhale Teklif Dosyalarının sunulacağı adres        :  Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi

c) İhalenin yapılacağı adres:                                   :  Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/ANTALYA

ç) İhale Teklif Dosyalarının teslim tarihi                :  29/05/2018

d) İhale Teklif Dosyalarının teslim saati                 :  Saat 13:30

e) Tekliflerin Açılacağı Tarih ve Saat                     :  29/05/2018 Salı, Saat 14:30

3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 14:30’daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir.

Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli

4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

b) İhale dokümanı satış bedeli                         :  5.000-TL (BeşbinTürk Lirası) KDV dâhil

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 - Artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı

5.1. İş bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı; sözleşme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaşım esasları çerçevesinde yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla %47 (Kırkyedi) olarak belirlenmiştir.

Madde 6 - İhalede BELEDİYE’nin Serbestliği ve İhalenin İptali:

6.1. 2886 sayılı İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

6.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.

6.3. 2886 sayılı İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

7.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler

7.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) 5.016.264,04 TL (Beş milyon on altı bin iki yüz altmış dört Türk Lirası dört kuruş) tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

7.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

7.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

a) İsteklinin ya da İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 10.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.

b) Tüzel kişi istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

c) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde belirtilen iş deneyiminin en az %60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunu

e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilecektir.

7.3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde idari şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 8 - Geçici teminat

8.1. İstekliler, 5.016.266,04 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 9 - Kesin Teminat

9.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce 10.032.532,08 TL (On milyon otuz iki bin beş yüz otuz iki Türk lirası sekiz kuruş) tutarında kesin teminat alınır. Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 10 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

10.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

4142/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Deli Ağazade Vakfı adına kayıtlı Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesinde bulunan, tapuda 9699 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2018 tarih ve 32808994-160.07.02[020]-E.525 sayılı Makam Oluru’nda belirtilen şartlar çerçevesinde 16 (Onaltı) yıl süreyle “Ticaret Alanı” imarlı 3 nolu parsel üzerine “Ticari Fonksiyonlu Yapı” inşaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                               :  Adana

İlçesi                                          :  Yüreğir

Mahallesi                                   :  Seyhan

Sokak                                        :  -

Cinsi                                          :  Arsa

Yüzölçümü                                :  1.736,00 m2

Pafta No                                    :  -

Ada No                                      :  9699

Parsel No                                   :  3

Vakıflar Genel Müdürlüğü Makam

Oluru Tarih ve Sayısı                :  09/01/2018 ve 32808994-160.07.02[020]-E.525

İhale Usulü                                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü

İşin Nevi ve Niteliği                  :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 11/01/2018- tarih E.3713 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2018 tarih ve 32808994-160.07.02[020]-E.525 sayılı Makam Oluru’nda belirtilen şartlar çerçevesinde 16 (onaltı) yıl süreyle “Ticari Fonksiyonlu Yapı” inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama işi.

İşin Tahmini Bedeli                   :  2.143.000,00 TL (İkimilyonyüzkırküçbin Türk Lirası) (yapım/ onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/ onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

Geçici Teminat                           :  64.290,00 TL (Altmışdörtbinikiyüzdoksan Türk Lirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Tarih ve Saati                    :  25/05/2018 Cuma - 14:00

I - Mülkiyeti mazbut Deli Ağazade Vakfına ait ve Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi 9699 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın "Ticari Fonksiyonlu Yapı" olarak yapım karşılığı kiralama modeli ile değerlendirmek suretiyle;

1) Sözleşme süresinin toplam 16 (onaltı)yıl olarak belirlenmesi,

2) Kira bedellerinin; yapım (inşaat) süresi olan ilk 2 yıl içinde aylık sabit 2.000,00-TL kira bedeli alınması, 3. yıldan itibaren aylık 27.085,00-TL'nin 12 aylık ÜFE artış oranı ortalamasına göre 2 yıllık ÜFE artışı oranında artırılarak bulunacak bedelin (miktarın) aylık kira bedeli olarak alınması, 4.Yılın başından itibaren sözleşmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe on iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Üfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yıırt İçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,

3) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

4) Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5) İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye day amp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parameter (ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parameter (ler)de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

6) Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın yapılması ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

7) Yüklenicinin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamı İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

8) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, şartlarıyla, taşınmaz "Ticari Fonksiyonlu Yapı" olarak kullanılmak üzere, Yapım veya Onarım Karşılığı toplam 16 (onaltı) yıl süreyle kira ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dokümanı, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir; satın alınabilir. İhale Dokümanının satış bedeli 200,00 TL dir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin % 10’a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL               : 0322 4532177

FAKS            : 0322 4581721

E-MAİL        : adana@vgm.gov.tr. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

4069/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Deli Ağazade Vakfı adına kayıtlı Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesinde bulunan, tapuda 9696 ada, 8 ile 9 no’lu parsellerde kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 21491294-050.01-18/40 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 34 (Otuzdört) yıl süreyle “Özel Sağlık Tesisi” imarlı 8 nolu parsel üzerine “Hastane”, “Rekreasyon Alanı” imarlı 9 nolu parsel üzerine “Lokanta-Kafe” inşaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                                               :  Adana

İlçesi                                                          :  Yüreğir

Mahallesi                                                   :  Seyhan

Sokak                                                        :  -

Cinsi                                                          :  Arsa

Yüzölçümü                                                :  8.393,00 m2 (8 nolu parsel), 3.821,00 m2 (9 nolu parsel)

Pafta No                                                    :  -

Ada No                                                     :  9696

Parsel No                                                  :  8 İle 9

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Kararı

Tarih ve Sayısı                                          :  05/02/2018 ve 21491294-050.01-18/40

İhale Usulü                                                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü

İşin Nevi ve Niteliği                                  :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 06/02/2018 - tarih E.18717 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 21491294-050.01-18/40 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 34 (otuzdört) yıl süreyle “Hastane” + “Lokanta-Kafe”inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama işi.

İşin Tahmini Bedeli                                   :  33.731.000,00 TL (Otuzüçmilyonyediyüzotuzbirbin Türk Lirası)

                                                                     (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

Geçici Teminat                                          :  1.011.930,00 TL (Birmilyononbirbindokuzyüzotuz Türk Lirası))

                                                                     (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Tarih ve Saati                                    :  25/05/2018 Cuma - 10:00

I - Mülkiyeti mazbut Deli Ağazade Vakfına ait ve Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesinde bulunan, tapuda 9696 ada, 8 ile 9 no’lu parsellerinde kayıtlı olan, 8.393,00 m2   (8 nolu parsel), 3.821,00 m2 (9 nolu parsel) yüzölçümlü, ‘‘arsa’’ vasıflı taşınmazların yapım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi halinde;

1 - Sözleşme süresinin toplam 34 (otuzdört) yıl olarak belirlenmesi,

2 - Kira bedellerinin; yapım (inşaat) süresi olan ilk 4 yıl için aylık 2.000,00 TL., 5. yılın başından itibaren aylık 290.000,00 TL., 6. yılın başından sözleşmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe oniki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Üfe oranı, Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oniki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük oniki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,

3 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

4 - Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5 - İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parameter(ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parameter(ler)de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

6 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 4 (dört) yıl içerisinde inşaatın yapılması ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,

7 - Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

8 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, şartlarıyla, 01.06.2017 tarihli ve 17061 sayılı Genelge eki tip sözleşme ve şartnameye göre plan notunda belirtilen fonksiyon doğrultusunda, Yapım veya Onarım Karşılığı toplam 34 (otuzdört) yıl süreyle kira ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No: 51/B, Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dokümanı, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No: 51/B, Seyhan/ADANA adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir; satın alınabilir. İhale Dokümanının satış bedeli 200,00 TL dir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                               :  0 322 453 2177

FAKS                           :  0 322 458 1721

E-MAİL                        :  adana@vgm.gov.tr.

İNTERNET ADRESİ   :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

3913/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Küçük Kayaş Mahallesi 35857 ada 14 nolu parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile 22.05.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE NİSBETİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Küçük Kayaş

35857

14

10.000 m2

TAM

5.000.000,00-TL

150.000,00-TL

22.05.2018

10.00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500.00 TL.(Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 22.05.2018 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

3912/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

Sıra

No

İli

İlçesi

Köyü/ Mah.

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminatı (TL.)

İhale Tarih ve Saati

İhale Usulü

9

Elazığ

Merkez

Şahinkaya Köyü

176

46

Asa

13.334,63

Tam

5 kata kadar müsaadeli sosyal- kültürel tesis alanı ve kısmen park ve yolda kalmaktadır.

16.002.000,00

3.200.000,00

23.05.2018

14.00

2886/36 Kapalı Teklif Usulü

 

1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

1- Tedavüldeki Türk Parası,

2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

4- Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Hazine Taşınmazlarını satışı KDV. den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir.

6 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ihalesinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8 - İta Amiri ihale kararını 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

4084/1-1